Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Pól Země.jpg
Fakta a zjištění
 Souhrn vědeckých důkazů duté země

    1) Badatelé navštívili tuto zemí za póly a vrátili se, aby podali 
zprávu o svých objevech.
Richard Evelyn Byrd, admirál námořnictva Spojených státu, proletěl letadlem severním a jižním polárním otvorem v roce 1929, v únoru 1947 severním a 13. ledna 1956 jižním polárním otvorem.(Secret of the Ages, str. 114, Worlds Beyond the Poles, od Gianniniho)
Kapitán Hubert Wilkins dosáhl této země za jižním pólem 12. prosince 1929. (Worlds Beyond the Poles, Giannini)
Olaf Jansen připlul do této země 15. srpna 1829 severním polárním otvorem.(The Smoky God, str. 89)
Pacient dr. Nephiho Cottoma z Los Angeles navštívil tuto zemí skrze severní polární otvor v tomto století.
Dánský vědec a badatel Edmund Bork vedl expedici do duté země roku 1991.
    2) Magnetické póly se nekryjí se zeměpisnými. Rotující dutá země s téměř nehybným vnitřním sluncem by zapříčinila vznik geomagnetického pole země. Jelikož zemská osa byla v minulosti posunuta, vnitřní slunce si stále uchovává svou původní orientaci a způsobuje, že geomagnetické póly nesouhlasí se zemskou osou.
    3) Ledovce vznikají z řek uvnitř polárních otvorů. Řeky v zimě zamrzají, ale v létě se ledovce odlamují a jsou vytlačovány do moře. Tvoří je tedy sladká voda, která se jinak v této oblasti v atmosféře nevyskytuje.
    4) Sibiřští zmrzlí mamuti a další divoká zvířata žijící uvnitř země, jako je nosorožec srstnatý, sob, hroch, lev a hyena, spadnou do řek, v nichž zmrznou a později se dostávají ven spolu s ledovci. To vysvětluje, proč se v jejich žaludcích často nachází ještě čerstvá potrava.
    5) Četné ryby jako makrela a sleď; zvířata jako velryba, tuleň, polární liška, sob a pižmoň; ptáci jako jespák, labuť, husa sněžní, berneška a racek Rossuv se každé jaro a podzim stěhují do a z neznámé severní země kvůli rozmnožování nebo aby unikli chladné zimě. 
(Gardner, kap. 12)
    6) Severní vítr přináší teplejší počasí. Na okraj polárního otvoru slunce v létě dopadá kolmo, tak jako na rovníku, což značně zvyšuje teplotu. Olaf Jansen uváděl, že když se ocitli na dálném severu, na okraji polárního otvoru, "Slunce žhnulo v takovém úhlu, jako bychom byli v jižních zeměpisných šířkách a nikoliv na dalekém severu. Otáčelo se kolem, jeho oběžná drahá byla stále viditelná a stoupalo každým dnem výše... Jeho paprsky, které dopadaly v šikmém úhlu, dodávaly ničím nerušené teplo." (The Smoky God, str. 76, 83)
    7) Eskymáci říkají, že jejich předkové pocházejí ze země na severu, kde slunce nikdy nezapadá. Marshall B. Gardner píše, že "...když se tito Eskymáci snažili říci, odkud pocházejí, ukazovali k severu a popisovali zemi věčného slunečního svitu..." (A Journey to the Earth's Interior, str. 302)
    8) Na dalekém severu, za pólem, uvnitř polárních otvorů a za oblastí ledu, existuje OTEVŘENÉ MOŘE, do něhož se několik badatelů dostalo. V určitých obdobích sahalo na jih až k 80. stupni severní šířky. Zdá se, že dříve dosahovalo dále k jihu než dnes.
Badatel Olaf Jansen a jeho otec dosáhli Země Františka Josefa v červnu 1829 a nalezli otevřenou cestu ledem, kterou se dostali do otevřeného moře v polárním otvoru a pak do duté země. (The Smoky God, str. 60, 61)
Několik vyprávění badatelů, kteří se dostali do tohoto otevřeného moře na druhé straně ledové bariéry je v knize dr. D. Barringtona "The Possibility of Approaching the North Pole Asserted" vydané roku 1818 v New Yorku. Dr. Barrington píše, že v roce 1751 kapitán MacCallam velící velrybářské lodi dostal nápad během přestávky v lovu vykonat rychlou cestu k severnímu pólu. Dosáhl severní šířky 83 stupňů a nenalezl žádný další led. Ve skutečnosti nenalezl ani kousek ledu během posledních tři stupňů. Musel však svého dobrodružství zanechat, neboť na sebe nechtěl přivolat nevoli svých majitelů.
Další cestu vykonal dr. Dallie z Holandska na holandské válečné lodi během obhlídky grónských rybářských oblastí. Dosáhl 88 stupňů a hlásil, že počasí je teplé a moře zcela prosté ledu. Dallie naléhal na kapitána, aby plul dále, ale ten byl přesvědčen, že se již příliš vzdálil od svého stanoviště.
Později pan Stephens plavící se na jiné holandské lodi v roce 1754, která byla proudem zanesena na 84. stupeň, uváděl, že chladno není nijak velké, že má na sobě jen o něco více oblečení než obvykle, že spatřil jen málo ledu, kterého směrem k severu ještě ubývalo.
    9) Badatelé nacházejí subtropická semena, květiny, zelené rostliny a stromy i mnoho naplaveného dřeva plovoucího v Severním ledovém oceánu, které nemohou pocházet z jiného místa než z duté země.
    10) Severní větry často přinášejí tolik pylu, že zbarví ledovce. Barevný sníh byl analyzován a bylo zjištěno, že červená, zelená a žlutá barva obsahuje rostlinnou hmotu podobnou pylu. Podle pozorování padá v různých ročních obdobích. Badatel Kane v prvním dílu své knihy na str. 44 napsal: "Dopoledne 5. srpna jsme minuli Karmínové útesy Sira Johna Rosse. Skvrny červeného sněhu, od něhož odvozují své jméno, bylo možno jasně vidět na vzdálenost deseti mil od pobřeží... Všechny strže a rozsedliny, v nichž se usadil sníh, jim byly silně zbarveny... neboť pokud by byl sněhem pokrytý povrch více rozšířen, jak dříve v roce nepochybně bývá, karmín by zde jako barva převládal."
    11) Severní a jižní polární záře jsou způsobeny slunečním větrem vnitřního slunce proudícím skrz polární otvory a sledujícím zemské elektromagnetické siločáry. Ten způsobuje, že se atomy v atmosféře v okolí otvoru ozáří a vydávají překrásnou severní a jižní záři. Vědci ji přirovnávají k televizi, ale nemají odpověď na to, co je katodou; jejich zdroj energie není znám. Připouštějí, že musí jít o sluneční vítr, ale sluneční vítr z našeho slunce je odražen okolo země jejím elektromagnetickým polem a je mu tedy bráněno ve vstupu do atmosféry.
Zde teorie duté země poskytuje dokonalou odpověď co se týče zdroje energie polárních září, této obří televizní katody. To slunce uvnitř duté země vyzařuje vysoce energetické elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře.
    12) Sonda Voyager a Hubbleův vesmírný teleskop potvrdily, že většina planet naší sluneční soustavy má polární záře. To mátlo vědce, protože sluneční vítr není ani dost silný na to, aby způsobil polární záře na zemi, o polárních zářích na vnějších planetách ani nemluvě. Teorie dutých planet poskytuje nejlogičtější řešení: VSECHNA kosmická tělesa jsou dutá. Polární záře a geomagnetická pole planet naznačují, že nejsou jen duté, ale mají vnitřní slunce a polární otvory. Skrz ně silný sluneční vítr z vnitřních sluncí vyzařuje a způsobuje polární záře při kontaktu s atmosférou nad polárními otvory.
    13) Astronomická pozorování polárních září na Marsu, Venuši a Merkuru ukazují, že tyto planety jsou duté a mají ve svém středu slunce, která svítí skrze polární otvory.
    14) Obrázky z družic ukazují polární otvory.
    15) Země není dostatečně tuhá, aby mohla být pevná po celém svém průřezu. Sir G. H. Darwin ve své knize "Thé Tides and Kindred Phenomena of the Solar System" píše: "Těleso země, na kterém spočívají oceány, nemůže být absolutně tuhé. To platí o všech tělesech. Musí být více či méně deformováno přitažlivosti slunce a měsíce." Ukazuje také, jak se tyto přitažlivosti počítají - na základě měření dvoutýdenního slapu. Tím je myšlena "...malá nerovnost slapu - výška, přibližná perioda dvou týdnů v závislosti na úhlu mezi oběžnou dráhou měsíce a rovinou tvořenou rovníkem. Lze vypočítat míru, jakou by měl mít dvoutýdenní slap, kdyby země byla absolutně tuhá."
Výsledky těchto výpočtů ukazují, že země se do jistě míry poddává přitažlivosti slunce a měsíce. Tato poddajnost není dostatečně malá na to, abychom mohli říci, že je prakticky tuhá, a není ani dostatečně velká, aby bylo možno tvrdit, že má tekuté jádro. Závěr tedy je, že musí být dutá.
Po obšírném prozkoumání teorie gravitace jsem dospěl k závěru, že newtonovská fyzika dovoluje, aby všechny planety, slunce a měsíce byly dutá tělesa. Za předpokladu, že jsou všechny dutými tělesy s povrchem širokým 10% průměru planety také dovoluje, aby všechny planety a dokonce i slunce měly pevně povrchy s hustotou v rámci možnosti. Možnou výjimkou může být Saturn.
    16) Země se zdá být na pólech zploštělá, což částečně způsobuje existence otvoru vedoucích do vnitřní země.
    17) Země vibruje jako mýdlová bublina, která je dutá. Při velkém zemětřesení vibruje jako zvon, který je také dutý. Základní vibrační perioda země je 54 minut. To naznačuje, že to musí být dutá koule.
    18) Van Allenovy radiační pásy mají díry na polárních vrcholech shodující se s tamními otvory. Vědci nechápou, co je zdrojem radiace těchto pásů a připouštějí, že pochází že slunečního větrů. Ale sluneční vítr z našeho slunce je odrážen okolo země jejím elektromagnetickým polem. Teorie duté země odpovídá, co je tímto zdrojem. Slunce uvnitř duté země vyzařuje elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře. Poté jsou uvězněny elektromagnetickým polem země, které vytváří Van Allenovy radiační pásy.
    19) Na dalekém severu badatel Nansen objevil, že severo-jižní obzor se v perspektivě zkrátil, zatímco východo-západní zůstal stejný, k čemuž by docházelo, kdyby se tam nacházel polární otvor. Ve skutečnosti běžné navigační přístroje nefungují v arktické a antarktické oblasti tak jako jinde, protože nejsou brány v úvahu polární otvory. Například horizontální gyroskop se stane vertikálním při vstupu do polárního otvoru a dosažení středobodu okraje polárního otvoru. Magnetický kompas bude ukazovat na jedné straně otvoru nahoru a na druhé straně dolů podle toho, na které straně vůči magnetickému pólu se nacházíme. Na jiných místech se může pouze točit.
    20) Žádná letecká společnost nelétá přes pól, protože by tím riskovala, že letadla vlétnou do polárního otvoru.
    21) Žádné družice na polárních oběžných drahách nemíjejí pól blíže než na 300 mil. Žádnou družici nelze umístit na stabilní oběžnou dráhu přímo nad polárními otvory, aniž by byl vzat v úvahu místní nedostatek gravitace daný neexistencí hmoty v polárních otvorech.
    22) Rentgenové, ultrafialové a další obrazy slunce pořízené stanicí Sky-lab odhalují díry na slunečních pólech, kde je gravitace velmi zmenšená vlivem otvoru do dutého jádra "planety bohů".
    23) Seismografická záznamová zařízení umístěná na povrch Měsíce misemi Apollo naznačují, že měsíc je také dutý.
    24) Ozónové díry na zemských pólech jsou vytvořeny vzduchem prostým ozónu vycházejícím zevnitř země polárními otvory. Tyto ozónové díry v atmosféře jsou větší v ročních obdobích, kdy polárními otvory vychází větší množství vzduchu.
Není tedy zřejmé, že existuje více vědeckých důkazů o tom, že naše země a všechny ostatní planety jsou duté, než těch, že mají kombinaci pevného a tekutého jádra? Opravdu, existují téměř drtivé důkazy o tom, že naše země JE DUTÁ, ale není to obecně známo, protože tento objev byl záměrně držen v tajnosti. Každý, kdo však vynaloží trochu energie na vlastní studium a zkoumání, může nyní dospět k poznání pravdy o skutečné struktuře naší země./http://www.matrix-2001.cz/

FANTAZIE nebo dobře utajovaný fakt?
 První dochovanou zmínkou o duté zemi je dopis, který zaslal 15. dubna 1818 John Cleves Symmes Jr. členům kongresu USA. Tvrdil v něm, že na pólech jsou otvory do zemského nitra, kde se nachází pět soustředných sfér. Navrhoval provést expedici k pólu a projít do těchto vnitřních světů. Na téma duté Země pořádal přednášky a po jeho smrti v této činnosti pokračoval i jeho syn.

V roce 1870 přišel Američan Cyrus Reed Teed s myšlenkou, že žijeme na vnitřní stěně dutiny uvnitř nekonečné skály. Na propagaci svého učení (koreshismus), jehož základy prý obdržel osvícením při čtení knihy Josue v roce 1869, začal vydávat vlastní časopis a založil novou církev. V roce 1894 měl 4000 věřících. Zemřel v roce 1908. Tvrdil, že se jeho mrtvola nebude rozkládat, ale stalo se tak teprve, když jeho příznivci nechali tělo urychleně nabalzamovat.

V roce 1913 publikoval Američan Marshall Gardner ideu, že Slunce je uprostřed duté Země a tlak jeho záření nás udržuje na jejím vnitřním povrchu.
Syntézu provedl německý letec Peter Bender, který objevil Symmesův časopis během svého zajetí ve Francii za 1. světové války. Předpokládal, že pohled na zakřivenou hladinu a jiné důkazy kulatosti Země jsou jen optický klam. Malou kouli noční oblohy vidíme prý díky tomuto klamu neúměrně zvětšenou, když je za ní malé Slunce schováno.

Benderova teorie zaujala nacistické pohlaváry natolik, že v roce 1942 nechali provést na ostrově Rujana experiment s radary. Tento experiment měl využít vlastností duté Země ke zjišťování nepřátelských lodí, které jsou ve viditelném spektru za obzorem. Po neúspěchu tohoto experimentu ale teorie upadla v nemilost i v Německu a Bender zemřel v koncentračním táboře./wikipedie/
Střed země může znít jako pohádka, ale než tuto myšlenku zcela zavrhneme, musíme si uvědomit, že naši nepřátelé s ní nakládají jako s faktem. Proto bychom měli být na pozoru.

Žádný geolog nám ještě nikdy vlastně přesně neřekl, co je uvnitř Země. Všichni jen něco předpokládají, neboť nejhlubší vrt do země byl asi jen 12 km hluboký. Nedivme se, že jsme o duté Zemi ještě neslyšeli – takových věcí je mnohem víc!

Se středem Země počítají mnohé mýty, legendy a národy (jistě jste už slyšeli něco jako „země, kde slunce nikdy nezapadá“ – Eskymáci říkají, že odtamtud pocházejí!).
Dutá země má mít ve svém středu něco jako slunce, vstupy mají být např. na severním a jižním pólu, kde se moře nad povrchem postupně stává řekou, která by nás dovedla dovnitř země.

Některé zajímavosti nebo jsou to snad důkazy duté Země?
• Ledovce vznikají z řek uvnitř polárních otvorů. Řeky v zimě zamrzají, ale v létě se ledovce odlamují a jsou vytlačovány do moře. Tvoří je tedy sladká voda, která se jinak v této oblasti v atmosféře nevyskytuje.


• Četné ryby jako makrela a sleď; zvířata jako velryba, tuleň, polární liška, sob a pižmoň; ptáci jako jespák, labuť, husa sněžní, berneška a racek Rossův se každé jaro a podzim stěhují do a z neznámé severní země kvůli rozmnožování nebo aby unikli chladné zimě.


• Severní a jižní polární záře jsou způsobeny slunečním větrem vnitřního slunce proudícím skrz polární otvory a sledujícím zemské elektromagnetické siločáry. Ten způsobuje, že se atomy v atmosféře v okolí otvoru ozáří a vydávají překrásnou severní a jižní záři. Vědci ji přirovnávají k televizi, ale nemají odpověď na to, co je katodou; jejich zdroj energie není znám. Připouštějí, že musí jít o sluneční vítr, ale sluneční vítr z našeho slunce je odražen okolo země jejím elektromagnetickým polem a je mu tedy bráněno ve vstupu do atmosféry.


- Zde teorie duté země poskytuje dokonalou odpověď co se týče zdroje energie polárních září, této obří televizní katody. To slunce uvnitř duté země vyzařuje vysoce energetické elektrony a protony polárními otvory, které při styku s atmosférou nad nimi způsobují polární záře.

•Obrázky z družic ukazují polární otvory./viz výše zobrazené snímky z NASA

• Země vibruje jako mýdlová bublina, která je dutá. Při velkém zemětřesení vibruje jako zvon, který je také dutý. Základní vibrační perioda země je 54 minut. To naznačuje, že to musí být dutá koule.

• Žádné družice na polárních oběžných drahách nemíjejí pól blíže než na 300 mil. Žádnou družici nelze umístit na stabilní oběžnou dráhu přímo nad polárními otvory, aniž by byl vzat v úvahu místní nedostatek gravitace daný neexistencí hmoty v polárních otvorech.

• Severní vítr přináší teplejší počasí. Na okraj polárního otvoru slunce v létě dopadá kolmo, tak jako na rovníku, což značně zvyšuje teplotu. Olaf Jansen uváděl, že když se ocitli na dálném severu, na okraji polárního otvoru, "Slunce žhnulo v takovém úhlu, jako bychom byli v jižních zeměpisných šířkách a nikoliv na dalekém severu. Otáčelo se kolem, jeho oběžná drahá byla stále viditelná a stoupalo každým dnem výše... Jeho paprsky, které dopadaly v šikmém úhlu, dodávaly ničím nerušené teplo." (The Smoky God, str. 76, 83)

• Sonda Voyager a Hubbleův vesmírný teleskop potvrdily, že většina planet naší sluneční soustavy má polární záře. To mátlo vědce, protože sluneční vítr není ani dost silný na to, aby způsobil polární záře na zemi, o polárních zářích na vnějších planetách ani nemluvě. Teorie dutých planet poskytuje nejlogičtější řešení: VSECHNA kosmická tělesa jsou dutá. Polární záře a geomagnetická pole planet naznačují, že nejsou jen duté, ale mají vnitřní slunce a polární otvory. Skrz ně silný sluneční vítr z vnitřních sluncí vyzařuje a způsobuje polární záře při kontaktu s atmosférou nad polárními otvory.
To je jen malý (opravdu malý) výčet  vědeckých důkazů. Budeme stále trvat na současném geologickém modelu jako kdysi na názoru, že Země je placatá?...
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one