Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
317169-top_foto1-omx7j.jpg
ENERGIE PENĚZ + VAŠE KARMA
Většina lidí, tedy drtivá většina lidí stále bojuje se svými příjmy, a proč tomu tak je? Podívejme se na to trošku blíže.
PROČ JEDNI MAJÍ A DRUZÍ NEMAJÍ PENÍZE?
Protože už víme, že všechno je energie a všechno tedy souvisí se vším, tak i tato problematika, otázka hojnosti v majetku a peněz. Stejně tak,jako jsou karmy národů, tak i existují karmy jednotlivců a karmy určitých společenství, jako jsou rody, ale i města, či státu. Takže proberme si to třeba na rodové nianci, tedy rodovém zatížení.
JEDNOTLIVEC mající kletby, zatížení rodů a blokády vlastní i rodové, jeho blokády jou většího charakteru, než jen jeho osobní zatížení ze všech jeho životů+
ROD OTCE - kletby, zátěž negací + ROD MATKY - kletby, závazky
+
ROD OTCE+ ROD MATKY OD OTCE + ROD OTCE + ROD MATKY OD MATKY + jejich zátěž a blokování vlivem všech těchto rodových vazeb a zatížení, které se násobí u každého jednotlivce z daného rodu, a tak dále si předtavte rostoucí se rodové zatížení, které se promítá vždy do "paměti buněčné struktury" tedy do DNA paměti v buňce, která na základě toho struktuuje i svou vlastní stavbu a fungování. tak tomu je i u mozkových nervových buněk, které mají za úkol vnímání, nastavování programování podle karmických závazků, blokací a úkolů naší duše, v níž je zhmotnělý náš duch, který vše vlastné řídí a určuje se podle jeho potupu výuky v daném "vesmíru, realitě+potřebě získání určitých zkušeností ve hmotném prostředí".
Podle toho, jaké máme zatížení a rodové niance + také naše vlastní závazky z minulých vtělení, třeba i v jiných dimenzích, podle toho se naše buněčná struktura také formuluje a také tím vibruje, což je to nejdůležitější v tom celém. Takže tuto energii, kterou má naše tělo potomvysíláme do své reality a to samé se nám dostává, jako ODRAZ NÁS SAMOTNÝCH.


ENERGIE NAŠICH PENĚZ
je tedy to,co smíme v tomto směru hojnosti mít. je to vlastně tak, smíme mít jen TOLIK PENĚZ, KOLIK SNESE NAŠE DUŠE, BEZ ÚHONY, ANIŽ BY SI NAŠE DUŠE VYTVÁŘELA DALŠÍ KARMICKÝ ZÁVAZEK nebo BLOK ve směru HOJNOSTI PENĚZ.
Takže energie, kterou vysíláme také URČUJE KOLIK PENĚZ BUDEME SMĚT MÍT, je to také o tom, zda si neseme v paměti buněčných struktur zátěž z toho, že jsme třeba mnoho svých životů prožívali třeba jako chudí lidé a sloužili jsme jiným nebo zda jsme byli mnoho svých životů ve vrstvě bohatých a máme tím pádem nastavení buď v tom, či onom směru, tedy jinak řečeno, pokud jsme měli ve své minulosti svých zrození vícekráte narození do bohaté rodiny, potom naše paměť buněk bude aktivovat programy vztahů k PENĚZŮM ve zceela jiné frekvenci, než kdybychom měli více svých životů odžitých v chudé vrstvě lidí, a tedy naše buněčná paměť zápisu karmy v DNA bude v mnohem nižší vibraci energie ve vztahu k PENĚZŮM A HOJNOSTI PŘÍJMŮ.
Vezměte si třeba i karmickou zátěž národa, nechoďme daleko a podívejme se přímo do Bible a národa židů. Byli v celých staletích pranýřovaným národem, a přes toto všechno a různé genocidy v různých dobách, vždy byli ve velmi VYSOKÉ VIBRACI ENERGIÍ VE SMĚRU PENĚZ A JEJICH ZÍZKÁVÁNÍ, zatím co jiné národy měly potíže v tomto směru mnohem větší a také dlouhodobější. vezměte si konkrétní genocidu za 2. světové války nebo mnohem dříve za Heroda ve městě Betlémě. Vždy se tento národ i jednotlivci vždy znovu zmohli a nashromáždili to,co už jednou před tím ztratili, ale proč tomu tak je? pROČ NÁROD, KTERÝ BYL NA POKRAJI SPOLEČNOSTÍ PO STALETÍ MĚL VŽDY DOSTATEK PENĚZ? Protože jejich vztah k penězům byl a je zcela správný, protože tento národ má JASNO V TOM, ŽE PENÍZE A PRÁCE JSOU DIAMETRÁLNĚ JINÁ ENERGIE.

Protože v jejich DNA karmické paměti buněk je jasně dáno, že jsou vyvoleným národem = VROZENÉ SEBEVĚDOMÍ, ať s nimi kdokoli zacházel jakkoli, mají v karmické paměti, že tok peněz je jasně dán tím, že PENÍZE DĚLAJÍ PENÍZE, že PENÍZE se nevydělávají prací, KTERÁ JIM BYLA PO MNOHO STALETÍ ZAKÁZÁNA, a že PENÍZE SE ZÍSKÁVAJÍ MYŠLENÍM, tedy ZPŮSOBEM MYŠLENÍ, a také PŘESNĚ DANÝM SYSTÉMEM ENERGIÍ, KTERÝ VYSÍLAJÍ DO SVÉHO OKOLÍ, každý z nich je POKORNÝ, každý z nich DĚKUJE A UMÍ OHÝBAT SVÁ ZÁDA V ÚKLONĚ, ANIŽ CÍTÍ PONÍŽENÍ A tím také vibrují v souladnosti s hojností majetků a TOKEM ENERGIE PENĚZ. Toto všechno má tento židovský národ dáno už v karmickém zápisu DNA. A tak jejich buňky mají programy v nevědomí, které je přesně a neomylně vedou k plnění tohoto zápisu, jak SPRÁVNĚ VIBROVAT A JEDNAT VE SMĚRU HOJNOSTI PENĚZ !!! Stejně tak musíme i my ostatní navodit energii, která bude odrážet k nám zpět energii pro dostatek hojnosti v každém směru lásky, zdraví, peněz a práce.

Pokud tedy máte blokády ve směru HOJNOSTI, pak také k vám nebudou proudit dostatečně, ani peníze. Co je tedy tím správným kmitočtem energií pro získávání peněz? Je to u každého zcela jinak, protože každý z nás má určité úkoly a tím i postupuje ve vlastním vývoji duše a ducha.To znamená nejprve, abychom mohli být ve SPRÁVNÉ VIBRACI ENERGIÍ PENĚZ, potřebujeme být pokorní, musíme si uvědomovat své vlastní chyby, umět zvládat své ego a pýchu a také zvládat se i ponížit a necítit ponížení, pokud snížíme svou hlavu, jak se říká. Je nutné také umět prožívat své pocity, radost, vnímat druhé a hlavně nikomu , ani sami sobě nedělat zle, a to ani v myšlenkách! Pokud už se ocitneme na SPRÁVNÉM TOKU PENĚZ, potom je důležité se na něm udržet, to je UDRŽET SPRÁVNÉ VIBRACE ENERGIÍ pro hojnost./M. Abha Kunz
OVLIVŇOVÁNÍ
OVLIVŇOVÁNÍ
TYPY KLETBOVÝCH NAPADENÍ

1. jsou napadení -KATEGORICKÁ

Ty vznikají opakováním „špatných" myšlenek-jsou v podstatě zdrojem našich zlozvyků. Znají je velice důvěrně kuřáci, alkoholici, uživatelé drog, apod. Astrální larvy stojí za psychickými závislostmi, ponoukají nás k tomu, abychom jim podléhali. Probouzí v nás hlad po nich.Projevy slabé vůle,hledání opory ve špatných věcech a zlozvycích-napadený JASNĚ VÍ,že JEDNÁ ŠPATNĚ!

2.jsou napadení -SANEGORICKÁ
Ty nám pomáhají budovat dobré zvyky. Často doprovázejí ty, kteří se vášnivě zabývají nějakým koníčkem. Tyto mohou být velice užitečné, dají se i cíleně využít k boji s napadeními kategorickými.

3. napadení temných sil a vlivů MAGIE TEMNÝCH SIL
Taková napadení jsou zcela ZAKOTVENÁ:
v duši, v auře, v čakrových centrech a také V NAŠEM DNA BUNĚK TĚLA HMOTNÉHO, ale i samozřejmě jsou veškeré ovlivnění, napojení a působnost zakotvena velice pevně
-v naší duši=její paměti,
dle toho si pak duše vytvoří tělo i s blokádami, které má na svém životě ve hmotě, ale i na svém vlastním "zhmotnělém" těle.

-v našich energiích éterických těl, kde působí tak, aby se mohla kletba "naplnit", tedy aby se nám zhmotnily ty věci, jež jsou naplněním
kletbové energie z minulostí zde i v jiných dimenzích a světech. Vše se zde pohybuje jen v takové výši frekvencí, která odpovídá nízkým energiím kletbových naplnění.

-v dna - paměti buněk těla,
to znamená, že vše, co je spojeno s jakoukoli kletbou, ať už jednoduchou-naší ( ..jsem to ale hlupák, nepodara, škaredka...atd.-jednoduché vlastní kletby),či
silnou kletbou na nás uvalenou jinými lidmi-bytostmi z jiných dimenzí a světů nebo dokonce
magickou kletbou cílenou, či dokonce s kletbami
za používání ovlivnění různými egregory v mentální rovině -každého našeho života, vše toto je zapisováno ihned, jako negativní vliv a je to zaznamenáno nejprve
do paměti naší duše- vlivem našich nevhodných reakcí, rozhodnutí, která nás dovedla až do bodu, kdy byla kletba vyřčena-k příčině kletby, takže VŽDY JSME I MY SAMI VINNI ZA TO, ŽE KLETBY NA NÁS UVÍZLY- protože pokud jsme ve vysoké frekvenci, kletby na nás neuvíznou, ale naopak se v této frekvenci rozpustí-toto je nutno si uvědomit!
-Takže pokud na sobě máte nějakou kletbu- zákonitě si musíte PROČISTIT KARMICKY PAMĚTI
-DUŠE
-ČAKER, AURYCKÝCH TĚL
-BUNĚK TĚLA
-PAMĚŤ V NEVĚDOMÉ MYSLI, kde vznikají všechny programová nastavení, která určuje frekvence, kde se nalézáme ve svém životě-vše jde ruku v ruce, a vše je ucelený koloběh, který SMĚRUJE DUŠI, K NÁPRAVĚ JEJÍCH ROZHODNUTÍ+K POUČENÍ O ZÁKONITOSTECH UNIVERSA!!!

Každé kletbové vlivy, tedy jsou negacemi, které nás SNIŽUJÍ VE FREKVENCÍCH ENERGIÍ, KDE JSME, pokud nemáme dostatečnou sílu vysoké frekvence lásky a světla v nás, pak NA NÁS PAMĚTI DUŠE musí vytvořit tlak k NÁPRAVĚ NAŠICH KONÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ TAK, ABYCHOM JEDNALI=prociťovali v SOULADU SE ZÁKONY UNIVERSA!!!

Proto kletbová ovlivnění, jsou pro nás nejen trestem, ale i poučením se, jak co nedělat!!!

Každé pochybení a každá negace kleteb - je nejen v působnosti našich energií, ale také v působnosti síly a cíle kletby-každé kletby, tedy nejen těch jednoduchých-našich vlastních, ale také v působnosti těch, které jsme sami vyřkli na jiné bytosti, věci, lidi, či jiné existence!!!

Působnost je NEUSTÁLE ZESILOVÁNA!!!
-DÉLKOU PŮSOBENÍ KLETBY- pokud je stará působí mnohem silněji, než ta, co byla vyřčena čerstvě v tomto životě

-SÍLOU kleteb, JEŽ BYLA K JEJÍM PŮSOBENÍM POUŽITÁ+SILOU, KTERÁ SE ODRAZILA OD CÍLE NÁSOBENOU negativními DOPADY TĚCH, KTERÉ VŠECHNY ZASÁHLA, tedy i neštěstím a trápením těch, kteří jsou jenom odrazem kleteb-třeba rodových linií jednoho prokletého člověka v minulosti. Je-li proklet jeden, pak to automaticky předává i svým všem nebo jen některým potomkům-to podle typu kletby-například se může týkat jen žen z rodu, či jenom prvních potomků nebo také každého člena rodu, tedy i těch, co se do tohoto rodu přivdají nebo přižení!!!


Pomoc při veškerých napadeních je pomocí rituálů BÍLÉ MAGIE nebo léčby Spirit=KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ nebo KARMICKÉHO ČIŠTĚNÍ KOMBINAČNÍHO PŘÍMO NA KLETBY- rozdíl je v používání technik a síly energetických očistných energií Universa-každá energie čistí jen určité negace=frekvence, které "dosáhne pročistit", pak je nutno užívat jiné a mnohem silnější energetické vibrace lásky a světla- to zase podle síly kleteb a také podle "výše duše-vašeho léčitele", každý nemůže pročistit jakoukoli kletbu, proto i když ke mně například přijdou lidé, že už byli na nějakém očistném procesu, a řeknou mi že jim to nepomohlo, ptám se jich kolikrát byli na očistě a jakou absolvovali-pak se napojím na zdroj a dozvím se proč jim to nesmělo být odstraněno, zda to bylo
-protože oni sami se nezměnili v postojích své duše, či
-protože jejich volba léčitele nebyla správná a -onen léčitel NEMĚL DOVOLENO kletby odstranit, protože sám nebyl tak vysoko v energiích a prostě "ještě nesměl" tak složitou kletbu odstranit, protože sám byl ještě v nedostatečné frekvenci pro to-proto jsou různé výše léčitelů

-nízký- základní
-střední- smí nízké kletbičky vlastní odstranit, bez újmy na sobě
-vyšší-smí odstranit kletby i od jiných, bez vlastní újmy
-nejvyšší frekvence léčitele-ten smí cokoli odstranit a komukoli, bez vlastní újmy-umí se prostě pročistit+hlavně vás-zanešené kletbami umí v krátkém čase klienta poučit duchovně tak, aby mu směly kletby vyššího řádu odstraněny-pokud se tak nestane- nabíhají pak znovu kletbová ukotvení v myšlení a programech života!!!/Marcela Abha Kunz

Jde o staletími prověřené věci,které se dochovaly a opravdu ÚČINKUJÍ,návody k nim-některým z nich, lépe řečeno si můžete pomoci,ale opět pozor-kupujte jen od znalých mágů,neboť
neznalá osoba Vám může velmi uškodit,pokud neumí sama s rituálem pracovat nebo jej sama vykonávat,je vždy dobře se o kompetentnosti mága sami přesvědčit,měl by být svolný vám vysvětlit-na jaké bázi budete pracovat,měl by Vám dát jasné instrukce-i když Vám prodává pouze očistný nebo jen ochranný návod na rituál-měl by jej sám VELMI DOBŘE ZNÁT-umět jej používat a měl by znát,kdy má největší účinky,kolikrát jej musíte dělat a proč.
U mě samozřejmě dostanete také ke koupi "RITUÁLY BÍLÉ MAGIE"/sekce-produkty,bílá magie,naše služby,léčba SPIRIT/
Léčba Spirit
dejte klid své duši a dopřejte si hojnost ve všech směrech, vyrovnejte toky negativních energií ve svém bytí tady a teď - DOVOLTE SI BÝT ÚSPĚŠNÍ A MÍT VŠE, PO ČEM TOUŽÍTE./Marcela Abha Kunz
energie aury.images.jpg
VÝMĚNA ENERGIÍ KOLEM NÁS

Celý svět je tvořen z energií. Každá bytost kolem nás, i zvířata a rostliny jsou jí obklopeni a čerpají z ní sílu pro svůj život. Velké množství této energie je také ukryto ve zdánlivě neživých předmětech, například kamenech a minerálech.

Můžeme ji vnímat v proudící vodě, v klidu lesa, kdekoli v přírodě, zkrátka všude kolem nás. Pro zjednodušení se dál budeme zabývat především lidskými bytosti. Pro názornost si představme, že svět je vytvářen životní, vitální silou, která se vyskytuje ve třech podstatách. Já, Ty a Universum.

Pojem Universum nebo zdroj universální energie je prapodstata celého bytí. Jsme její součástí, z ní jsme vzešli, žijeme díky ní a do ní se budeme jednou navracet. Je to nevyčerpatelný zdroj čisté zářivé energie, která prostupuje a naplňuje vše živé. Někdo ji nazývá kosmickou energií, božskou silou, vyšším celkem, projevem vesmírné energie – záleží na jeho přesvědčení a cítění. Je na vás, který pojem vám více vyhovuje, v tomto pojednání zůstanu u označení Universum a universální energie. Jedna malá součást celku je naše Já. Tuto energii obsahuji Já ve své auře, která tvoří nedílnou součást lidského bytí. Každý člověk kolem nás – tedy doména Ty, je obklopen také svou aurou.
Jsou to jedinečné bytosti se svou svobodnou vůlí. Prostřednictvím své aury komunikují živé bytosti s Universem, mohou se na něj napojovat v meditacích, obracet v modlitbách a prosbách. Z universálního zdroje síly mohou lidé také kdykoli dočerpávat a obměňovat svoji životní sílu. Je to neustálý koloběh výměny energií. Probíhá mezi lidmi navzájem, mezi námi a Universem, koluje také uvnitř naší aury. Tato výměna energií má svoje zákonitosti. Čím více se bude člověk napojovat a čerpat ze zdroje Universa, tím více bude posílen nejen on, ale současně posílí celek. Jaké tvůrčí myšlenky umocněné emocemi, náladami, pocity a záměry vyšleme, to se nám opět vrátí. Posílí se, ať jsme působili v dobrém nebo ve zlém. Energie koluje, její zákonitostí je pohyb./zdravi4u.cz
images.png
VIBRACE LÁSKY

Miluj všechny SVÉ MYŠLENKY, včetně těch NAPLNĚNÝCH STRACHEM, MILUJ JE,tím se ZVÝŠÍ jejich VIBRACE AŽ do jejich MAXIMA- stanou se láskou+vymizí. MILUJ VŠECHNY SVÉ NEGATIVNÍ MYŠLENKY a ony NEbudou mít NAD TEBOU MOC.

MILUJ své lidství, jako božství. Miluj svou NE-JISTOTU jako sebe sama, jako BOHA v SOBĚ. Miluj i to, že NEDOKÁŽEŠ ODPOUŠTĚT. MILUJ To.
Miluj vše, čemu říkáš CO MÁ NEDOKONALOST... MILUJ Tot!!!!!

Své POCITY totiž nezměníte tím, že je budete POPÍRAT nebo NENÁVIDĚT, ZVLÁDNETE JE tim, že SVÉ POCITY budete MILOVAT. žE BUDETE MILOVAT SAMI SEBE, JACÍ JSTE I S TÍM, CO JE NEDOKONALÉ.

MILUJ tedy VŠE, Co K TOBĚ PATŘÍ. tedy i TEMNOU část SAMA SEBE !!!
VIBRACE lásky totiž LÉČÍ,tím že zvýším vibraci svým vědomým LÁSKYPLNÝM VYSÍLÁNÍM, SÁM K SOBĚ, tím DOVOLÍM proniknout vibracím do SVÝCH TEMNÝCH Stránek + UMOŽNÍM Universu a jeho energiím o nejvyšších vibracích, aby přeměnily, mou NEGATIVNÍ energii v opak, tedy ve SVĚTLO - V LÁSKYPLNOU ENERGII.

Nemoc
-je způsobená NEDOSTATKEM ENERGIE v oblasti, kde propukla. V dané čakře je tedy MÁLO ENERGIE, nedostatek lásky v daném místě.
-Nemoc JE ZNAMENÍ, že někde se něco děje, že se nemáte moc rádi, Že NĚCO VE VAŠEM TĚLE - NĚKDE JE usídlená temnota o nízkých vibracích /váš STRACH, NEDŮVĚRA, NEJISTOTY, OBAVY + TAK, vám bere vaši drahocennou energii + časem způsobí NEMOC, to znamená, NEDOSTATEK LÁSKY třeba jen té SÁM k SOBĚ.

-NEMOC si vytvoříme proto, aby nám uvolnila STARÉ ENERGIE a Posunula nás do VYŠŠÍCH VIBRACÍ energie a ZPĚT na úroveň SEBELÁSKY. Až si budete vědomi, a budete sebe MILOVAT více, ZYÝŠÍTE SI SVÉ VIBRACE + NEMOC se začne ZLEPŠOVAT,až pomalu VYMIZÍ + To I u genetických chorob. Na tomto principu FUNGUJE léčebná metoda ENERGIÍ RECONNECTION - je to pouhé navýšení VIBRACÍ energií u KLIENTA = uvedení ho do stavu harmonické energie + znovu napojení klienta na JEHO vnitřní JÁ + zdrojovou energii UNIVERSA.

Takže MILUJTE SEBE A ZNOVU SE - NAPOJTE NA SVOU PODSTATU - LÁSKY.
Každá negativita JE TEDY VOLÁNÍM PO VĚTŠÍ LÁSCE!!!!!!!!!!!!

To je dobré si vždy uvědomit + podle toho tedy jednat, nedejte se vyprovokovat, i když VÁS chtějí lidé zranit vaše city, když na vás křičí - podívejte se na to, tak zvané mezi řádky, co VLASTNĚ chtějí po vás? Co se s nimi děje? Mají potřebu větší lásky - potřeba zvýšit JEJICH vibrace. Pošlete jim tedy lásku bezpodmínečnou lásku, bez ohledu na to, jak se chovají, co dělají, co říkají, třeba právě vám. . .ZVYŠTE JEJICH VIBRACE, vždy jde totiž o volání o pomoc.. haló tady jsem a nemám energii...

Víte nejsme všichni na tom stejně, jsou mezi nimi RŮZNĚ STARÉ DUŠE + mají tedy JINÉ FREKVENCE VIBRACÍ, v nichž se mohou SVÝM EMOTIVNÍM STAVEM POHYBOVAT. Uvidíte-li lidi, jak jednají v nízké Frekvenci energie - hádka, nepřejícnost, z\oba, VZTEK, pomsta, hrubost a neúcta k vám, pak mějte na paměti, Že JE POTŘEBA JIM IHNED POSLAT LÁSKU, ať už si to zaslouží nebo nikoli, stačí myšlenkou a zcela bez obav.
Ihned jim tím pomůžete, tím vyrovnáte jejich vibrace, NEDEJTE se ovládat NEPŘEJÍCNOSTÍ + NEGACEMI, které ve vás vyvolá REAKCE DOTYČNÉHO K VÁM. NEVŠÍMEJTE SI, Co ŘÍKÁ, ALE vnímejte, Co POTŘEBUJE právě NYNÍ - neznáte totiž jeho důvod, proč má takové vibrace, třeba je těžce nemocen nebo se dozvěděl nepříjemnou zprávu nebo SE NECÍTÍ BÝT V BEZPEČÍ + JE NĚČÍM OHROŽEN. Pošlete MU tedy LÁSKU + POMOZTE MU dostat se na VYŠŠÍ vibraci jeho toku energií v auře i jeho okolí.
/Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one