Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
hodiny-spirála.jpg
ČAS A DOBA, VELIČINY

-jsou jedny ze základních fyzikálních veličin: čas určuje okamžik události na časové ose (tj. první souřadnici časoprostoru), doba měří vzdálenost mezi událostmi. Čas se dá také definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru. Je velmi obtížné, až nemožné, si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly po dlouhou dobu především doménou filosofů, později i přírodovědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici. Důležitým pojmem je tzv. šipka času, která určuje smysl (směr) plynutí času, který odpovídá směru rozpínání vesmíru.

Měřením času a doby se také zabývají hlavně vědci a technici a v minulosti to byl jeden z hlavních úkolů astronomie. Čas i doba mají ovšem zásadní význam i pro běžný lidský život, který je z povahy věci časově omezen („nemám čas“, "to je ale doba!"), pro organizaci lidské společnosti (kalendář), včetně hospodářství („čas jsou peníze“). Čas byl vždy důležité téma pro spisovatele, umělce a filosofy. Jednotky doby kvantifikují trvání dějů a intervalů mezi událostmi. Pravidelně se opakující události a objekty se zjevně pravidelným pohybem dlouho sloužily jako standardy pro jednotky doby – mezi takové očividně pravidelné jevy patří pohyb Slunce po obloze, fáze Měsíce a kmit kyvadla./wikipedie/

ČAS = základní fyzikální veličinou.
Jednotkami jsou jak známo sekunda, minuta, hodina, základní označení je 
"t" z anglického time.
Časové stupnice používají souřadnicový čas. Jde o frekvenčně korigovaný vlastní čas atomových hodin, aby byla časová stupnice s ohledem na teorii relativity stejná pro všechny.

ČAS ZPOMALUJE NEBO ZRYCHLUJE, vše podle toho, jak si jej relativitou času ohneme v té svojí realitě.
-Zpomaluje se čas, když se blížíme rychlosti světla?

Dilatace času je jedním z důsledků speciální teorie relativity, která popisuje vlastnosti prostoru a času (a zahrnuje i teorii elektromagnetického pole) v případě, že lze zanedbat vliv gravitace. Platí pouze pro objekty, které zůstávají v klidu nebo se pohybují rovnoměrným přímočarým pohybem – inerciálně.

Jedním ze základních požadavků speciální teorie relativity je, aby měly fyzikální zákony ve všech vztažných soustavách stejnou podobu. V důsledku toho neexistuje nic jako absolutní vztažná soustava či absolutní čas. Všechny pohybující se objekty mají svůj vlastní čas, který ubíhá různě pro objekty pohybující se různě. Pozorovatelům pohybujícím se rychlostí blízkou rychlosti světla vůči nějaké zvolené inerciální soustavě plyne čas ve srovnání s časem této soustavy pomaleji. Pohybující se pozorovatel však sám o sobě nic nepozná – jemu utíká čas normálně. /Mak
Dilatace času se považuje za experimentálně prokázaný fakt. Jeden z příkladů představují spršky mionů, elementárních částic vznikajících vysoko v zemské atmosféře. Ty se sice pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla, ale mají velmi krátký poločas rozpadu (asi dvě mikrosekundy), a podle klasických teorií by tedy nemohly být nikdy zaregistrovány na povrchu Země – do svého rozpadu by totiž urazily méně než kilometr. Protože ale podléhají dilataci času, jejich vlastní čas jim plyne pomaleji a mohou urazit i desítky kilometrů – a registrujeme je tudíž i na Zemi./http://www.tajemstvi-vesmiru.cz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one