Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

PROROCTVÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU NA 5 LET od r.2015 do 2021

Agasthiyar Maharishi - PROROK Z PALMOVÝCH LISTŮ
Agasthiyar Maharishi - PROROK Z PALMOVÝCH LISTŮ
Proroctví pro Českou republiku na příštích 5 let - psaná verze v češtině

Následující text je přepis z nedávné video přednášky, kde se uskutečnil výklad pro ČR na příštích pět let. Toto je česká verze, nechali jsme ji však přeložit i do anglického jazyka, kterou také nabízíme na webu.

Předpověď pro Českou republiku
*Agasthiyar Maharishi se modlí k trojici bohů (Brahmovi, Višnovi, Šivovi) a uvádí předpověď pro Českou republiku. Češi jsou svým chováním velmi dobří lidé, mají krásnou kulturu a tradice, jsou velmi srdeční, vzdělaní a mají pokrokové myšlení. Jsou velmi talentovaní, inteligentní a velmi tvrdě pracují.

V minulosti existovalo a i nyní existuje pro Čechy mnoho úskalí a obtíží, které se týkající jejich práva na svobodu. Dokonce i dnes Češi bojují o dosažení svobodného života.
Posledních 5 let bylo pro Česko velmi příznivých a země procházela v ekonomických i všech ostatních aspektech dobrým vývojem, který podporuje životní styl lidí ve vyspělém státě. Nicméně poslední rok a tři měsíce nebyly pro Čechy a jejich zemi dobré. Dokonce i nyní zažívají nestabilní politickou situaci, množství problémů a frustrace v životě. Ekonomika a hodnota peněz se v porovnání s vyspělými snížila. Budoucí rok nebude pro Čechy příznivý. Čechy ovlivní migrační situace.

Pro Českou republiku a mnoho ostatních zemí světa nebyl rok 2015 dobrým obdobím. *2015 - 2+0+1+5 = 8 : Číslo 8 představuje astrologické číslo planety Saturn. Proto se na celém světě přihodilo tolik pohrom a úmrtí. Po 2 světových válkách svět v roce 2015 znovu zažil nepohodlí a nepokoje.

* Přírodní katastrofy v mnoha částech světa. - V Indii cyklon, vydatné deště a záplavy. - V Americe - vydatné deště, záplavy a sněhové kalamity. - V Nepálu - zemětřesení a velké ztráty na životech.

V České republice byly problémy odlišné - migrace obyvatel jiných zemí směrem do České republiky. - V roce 2015 byly velmi vysoké teploty a velmi nízké teploty ke konci roku (sníh).

V současnosti není rok 2016 pro Českou zemi a Čechy příznivý.

*2016 - 2+0+1+6 = 9 - Číslo 9 představuje astrologické číslo planety Mars. Rok 2016 bude představovat pro obyvatele ohrožení a nebezpečí. V zemi dojde ke krveprolití. Vyskytne se nebezpečí způsobené požáry (nebezpečí způsobené elektrickými zařízeními, zbraněmi a bombovými explozemi). Objeví se nové zdravotní problémy a choroby. Budou se šířit a budou nás napadat viry, bakterie a chřipka. Mars je nazýván planetou nemocí. Lidé budou často postihováni chorobami. Choroby přejdou z rodičů na děti. V roce 2016 se nevyskytnou žádné velké přírodní katastrofy, ale v zemi se objeví jiné problémy. Úmrtnost v roce 2016 bude z důvodu zdravotních problémů a sebevražd vyšší. V Česku budou velmi nízké teploty. Lidé budou umírat následkem nehod z důvodu velkého množství sněhu. V zemi se sníží porodnost i počet uzavřených manželství. Zvýší se počet rozvodů a migrace lidí. Dokonce i Češi budou z důvodu frustrací v životě odcházet do jiných zemí. V zemi se vyskytnou teroristické útoky. Teroristé budou měnit smýšlení mladých lidí a obracet je proti vlastní zemi. V zemi se vyskytnou útoky imigrantů vůči domorodým občanům a sebevražedné útoky.


Lidé se však této hrozby nemusejí obávat. Teroristické útoky se neuskuteční ve městech nebo ve vnitrozemí České republiky, ale většinou na hranicích země. Imigranti budou využívat Českou zemi pouze z důvodu přežití a pro vstup do jiných zemí. Problémy způsobené imigranty a teroristy a jejich vliv bude menší. Imigranti se budou usazovat v Německu, Anglii, Švédsku, Dánsku, Francii, Řecku, Itálii a ostatních zemích. Na území České republiky a také evropských zemí dojde k občanské válce. Občané České republiky budou mít spory se svými spoluobčany na území vlastního státu. Česká republika se bude přít s Evropskou Unií a sousedními zeměmi. Lidé a země se rozdělí do 2 skupin, jedna bude imigranty podporovat a druhá bude proti nim. Tato situace bude trvat po dobu nadcházejícího jednoho roku. Po jednom roce se v České republice současná situace postupně změní.

Do evropských zemí se rozšíří bio-válka a občanská válka. Evropská Unie bude na Českou republiku naléhat, aby uprchlíky přijala. Rozdíly v názorech Evropské Unie na Českou republiku. Evropské země se budou obviňovat navzájem.
Bio-válka znamená pro zemi situaci, kdy je kvůli některému zboží a výrobkům závislá na ostatních zemích. Aby Česká republika získala přízeň jiných zemí, musí provést určité změny.

Sousední a dokonce i velmi vyspělé evropské země pociťují závist vůči rozvoji České republiky. V Evropské Unii bude vůči České zemi a jejímu stylu řízení existovat opozice. Sousední země se budou snažit uchvátit území na hranicích České republiky. Méně útoků od sousedních zemí, ale nepřímé útoky, se budou týkat mnoha aspektů České republiky.

Občané České republiky budou přicházet o zaměstnání. Jejich platy se sníží. V roce 2016 budou založeny nové soukromé společnosti a zahraniční společnosti, ale pro domorodé obyvatele bude méně pracovních příležitostí. Lidé i země se dostanou do finančních potíží. Česká země pozbude v Evropské Unii svoji reputaci. Evropská Unie bude na Českou republiku vyvíjet nátlak.

V roce 2016 budou Češi přicházet o zaměstnání a příležitosti přejdou na obyvatele jiných zemí. Státní zabezpečení a příspěvky na zdravotní péči budou využívat i osoby z jiných zemí. Češi budou přicházet o zaměstnání, domy, majetek, peníze, své sociální jistoty a občanství. Dojde ke ztrátě dobrého postavení, přátelských vztahů a vzájemného pochopení s některými evropskými zeměmi a Evropskou Unií. Evropská Unie bude vyvíjet nátlak, aby země přijala imigranty. V nadcházejícím roce 2016 budou lidé zažívat nejistotu a potýkat se s nízkými příjmy. Pro občany nastane období nerovnosti a nejistoty. Budou se vyskytovat krádeže peněz, cenností a majetku a sexuální obtěžování žen. Vláda a sociální organizace se budou snažit zajistit bezpečnost občanů, ale nedokáží plnit potřeby lidí. Nemá smysl obviňovat vládu, protože vláda podniká všechny nezbytné kroky, aby zajistila lidem bezpečný život, ale selhává.

Česká vláda by měla společně s organizacemi učinit správná rozhodnutí, aby se dokázaly systematicky postarat o imigranty na hranicích. Vláda by měla zabezpečit svůj lid silnou obranou a otevřít na hranicích tábory pro imigranty ve spolupráci s humanitárními organizacemi při organizování pořádku.

Lidé ve světě budou mít o evropských zemích a České republice negativní mínění. Není však nutné se těmito komentáři zabývat. Češi jsou velmi srdeční lidé projevující lidskost a soucit vůči všem lidem. Příliš lidskosti a nadměrná pomoc není z dlouhodobého hlediska dobrá. Je nezbytné poskytnout potraviny, vodu a malé místo pro přežití, ale nemůžete jim (imigrantům) dát svou práci, svůj dům, svůj majetek a své občanské právo.

Existuje zákon, že "Když přijde někdo nový, někdo starý musí odejít". Pokud Češi přijmou nové imigranty, znamená to, že kvůli svému přežití odejdou původní obyvatelé jako emigranti. Staré tradice, kultura a náboženství, které byly dodržovány po dlouhou dobu, se změní. V rámci lidskosti imigrantům pomůžete a přijmete je. Ale pokud jste připraveni přijmout lidi, měli byste také akceptovat nové náboženství, novou kulturu a tradice. Pro Českou republiku není dobré stále přijímat nové lidi. Imigrantům můžete poskytnout pouze dočasnou pomoc a poté je poslat zpět do jejich vlastní země s nadějí a řádným zajištěním bezpečnosti.

Dnes mají lidé v zemi obavy o život a trpí frustrací. Ztratili svůj klid, spánek, majetek, naději a sny. Nemají zabezpečení pro sebe a svůj majetek. Lidé přicházejí o svůj život, rovnost a právo. Tato nepříznivá životní situace bude trvat do července 2016. Poté se bude situace postupně měnit. Vláda společně s lidmi a organizacemi učiní správná rozhodnutí, aby občany ochránila. Po navrácení imigrantů zpět do jejich vlastní země, bude Česká republika pro český lid svobodnou zemí.
V blízké budoucnosti přijde do České republiky dobro a nastane velký rozvoj. Roky 2017, 2018, 2019 budou pro Českou republiku a Čechy obdobím rozvoje. V rámci Evropské Unie a celého světa získá Česká republika zvláštní postavení. Do Česka přijde technologický a ekonomický rozvoj. Průměrná mzda jednotlivých osob se zvýší.

Na seznamu vyspělých zemí obsadí Česká republika v nadcházejících 5 letech 25. místo. Česká republika posílí ozbrojené složky (obranu), a umístí se do 15. místa. Dosáhne silné pozice v rozvoji vzdělání, politiky, zdravotní péče a sportu. Rozvoj nastane v turismu, dopravě, průmyslu a jiných oblastech. Česká republika se stane v příštích 5 letech jednou z mocných zemí Evropy.

Na konci roku 2016 nastanou v politice a vládě změny. A také na konci let 2017, 2018 a 2019 nastanou v politice a vládě změny. Během tohoto období budou problémy imigrantů týkající se občanů menší. Lidé získají v životě svobodu pro svoje vlastní vyznání, kulturu a tradice. Životní styl lidí se zlepší na rozvinutější. Všechny oblasti se rozvinou. Období mezi roky 2017 až 2019 bude pro Českou republiku a Čechy dobré a příznivé.

Nyní (2016) by lidé měli dát vládě správné podněty, aby učinila správné rozhodnutí, které bude pro Čechy příznivé. Trvalé přijímání imigrantů není dobré. Pokud imigranty přijmete, měli byste také přijmout jejich vyznání a kulturu. V nadcházející budoucnosti se budou lidé s jiným vyznáním snažit ovládnout zemi a přemoci vyznání a dobýt území České republiky. Budete nuceni dodržovat novou kulturu a tradice. Pro Čechy nastanou problémy týkající se jejich práce a přežití.

Podle rady Maharishi
byste měli pomoci imigrantům tak, že jim poskytnete základní potřeby a pošlete je zpět do jejich zemí. Vláda by měla zajistit lidem bezpečí a poskytnout jim ochranu majetku tím, že zajistí prostřednictvím přísné policie a pevné obrany bezpečnost na hranicích a uvnitř země. Církevní organizace a ostatní občanské organizace by měly převzít odpovědnost za organizaci uprchlických táborů a center pomoci pro imigranty na hranicích a jejich bezpečné navrácení do určených míst. Tímto můžete v zemi zmenšit problémy. Problémy se netýkají pouze dneška, ale představují problémy i pro budoucí generaci, např. vaše děti a vnoučata.

V budoucnu se v České republice vytvoří 2 tábory lidí a povede to k rozdělení české země. V České republice vzniknou mešity a dorazí nové náboženství. Tyto potíže budou trvat během nadcházejícího jednoho roku. Poté tato situace postupně skončí.

Češi a česká země by se měli zaměřit na rozvoj vzdělání, lékařské péče a zemědělství, aby více povznesli svůj národ k dalšímu rozvoji. V budoucnu budou Češi v těchto oblastech závislí na jiných zemích.

V letech 2017 až 2019 získají Češi nové příležitosti týkající se nových pracovních míst s dobrým platem. V Čechách budou otevřeny nové společnosti a zahraniční společnosti. Budou otevřeny strojírenské a automobilové společnosti. Bude zájem o výuku nových cizích jazyků a bude se rozvíjet česká literatura. V České republice dojde k rozvoji turismu. Mnoho lidí z jiných zemí si bude přát navštívit Českou republiku a chvíli zůstat jako turisté. V Česku se vytvoří spousta nových turistických sportů. Zdroj příjmu jednotlivců se zvýší. Změní se situace nezaměstnaných. Ti, kteří v současnosti nemají běžnou práci, v tomto období práci získají. Budou se rozvíjet mladé talenty a získají příležitosti. Mladší generace bude mít také ve vládě a státním sektoru vyšší pozici.

V letech 2017 až 2019 se stanou ostatní země světa závislé a budou získávat od České republiky pomoc. V obchodě (import a export) a zemědělství bude Česká republika závislá na ostatních zemích. Zároveň budou v obchodě (import a export) a podpoře technologií ostatní sousední země závislé na České republice. Sousední země budou na Česku závislé při nakupování chemikálií, strojních zařízení, elektrického a elektronického zařízení. Česká republika bude mít silnou ekonomickou úroveň.
Německo, Polsko, Slovensko, Čína, Rusko, Nizozemí, Rakousko a Maďarsko získají od České republiky pomoc a podporu. Se sousedními zeměmi bude mít Česká republika zdravé a přátelské vztahy. S Německem, Polskem a Slovenskem bude probíhat obchod a pracovní spolupráce. V oficiálních vládních ohledech budou existovat s Německem, Slovenskem a Polskem velmi dobré vztahy. Francie, Velká Británie a Rakousko budou mít s Českem dobré vztahy. Česká republika se dostane ve vývoji ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi do 15. místa.

V letech 2017 a 2018 budou zavedeny z důvodu politických změn nové zákony. Bude zaveden nový státní systém důchodů. Lidé tyto nové zákony zavedené vládou přijmou. Vůči těmto novým zákonům bude existovat i určitá opozice.
V oblasti sportů zažije země nové změny a úspěchy. Sportovci získají vítězství v atletice, individuálních sportech, týmových sportech. Češi dosáhnou úspěchu v tenisu, baseballu, ragby a extrémních sportech. S pomocí lidí přijde rozvoj zemědělství. Při zemědělských pracích budou využívána nová moderní zařízení a zvýší se produkce. V nadcházejících 5 letech nastane rozvoj turismu. Českou republiku navštíví mnoho lidí ze sousedních zemí i zemí celého světa. Zvýší se počet návštěvníků z Německa, Slovenska, Ruska, Polska, Spojených Států, Izraele, Velké Británie, Itálie, Francie, Rakouska a Číny.
Nastane rozvoj dopravy, tj. nová silniční síť, budou otevřeny nové železniční trasy, budou představena nová letadla.
Bude posílena obrana, aby lidem v zemi poskytla větší ochranu. Ozbrojené síly (obrana) získají nové řízené střely a vyspělé technologie pro útoky na nepřátele a k ochraně lidí. České ozbrojené síly se v příštích 5 letech dostanou na pozici do 15. místa.

Rozvoj průmyslu bude zejména v oblastech zpracování železa a oceli. V průmyslu se rozvine obchod s cizími zeměmi. Česko bude závislé na přírodních zdrojích cizích zemí a cizí země budou také závislé na přírodních zdrojích České republiky. Poskytování a nakupování zboží z cizích zemí. Přírodní zdroje - uhlí, lignit, dřevo, magnetit, uran budou dostupnější. Česko bude závislé na ropě a plynu z cizích zemí. V různých částech a městech České republiky se rozvinou nová cizí odvětví. Ve srovnání s hlavním městem budou mít jiná města jako Brno, Zlín a Morava větší šance k rozvoji nových odvětví. Objeví se nové pracovní příležitosti pro mladší generaci (do 30 let).

Bude zaveden nový systém vzdělávání s vysokým standardem. Zvýší se procento vzdělaných lidí. V příštích 5 letech dokončí budoucí generace minimální vzdělání. V průměru bude mít 75 % obyvatelstva znalosti v oblasti používání vyspělých technologických zařízení, jako jsou notebooky, mobilní telefony, internet, počítače, moderní zařízení atd. V zemi bude minimálním středoškolské vzdělání.

V lékařských zařízeních podnikne vláda kroky k jejich rozvoji. Dojde k rozvoji v oblasti médií a umění. Ve srovnání se světovými zpravodajskými časopisy a zpravodaji dojde k rozvoji. Česká média, zpravodajství, časopisy a zpravodajové budou mít u ostatních zemí dobrou pověst a uznání. Média a zpravodajství budou přinášet vyšší kvalitu zpravodajstvím médií.
V duchovní oblasti se země již rozvíjí. V budoucnosti se objeví více věřících. Lidé budou mít díky duchovnu vyrovnanou a klidnou mysl a život. Lidé budou více využívat léčbu, meditaci, jógu, tarotové karty, terapii a léčbu pomocí energie. Lidé uspějí při hledání předků a bytí.

Pomocí vysoce duchovní meditace dosáhnou Češi nejvyššího poznání (jiné planety, jiné živé bytosti).
Ve všech aspektech života budou ženy na stejné úrovni jako muži. Ve všech pracovních a společenských oblastech budou mít ženy rovnost. Ženy dosáhnou zvláštního postavení ve vládě a politice.

Země zažije velký rozvoj v oblastech textilního a chemického průmyslu a průmyslu elektrických a elektronických zařízení.
Ale rok 2020 nebude pro Českou republiku dobrý, v zemi se vyskytnou určitá negativa. Objeví se stejné problémy s migranty jako nyní, dokonce i Češi budou emigrovat do jiných zemí. Finanční a ekonomická úroveň země se sníží. Přijdou ztráty v oblasti obchodu a nezaměstnanost. Opět se objeví migranti z jiných zemí, nová náboženství a kultura. Rok 2020 a počátek roku 2021 nebude pro Českou republiku úspěšný. Bude to průměrné období. Dojde k finančním ztrátám a ztrátám na majetku.

Lidé začnou být závislí na alkoholu, technologiích, počítačích a internetu. Projeví se pokušení, frustrace a materialismus. Bude se projevovat méně lidskosti, lidé se stanou sobeckými a budou se starat pouze o svůj život. Vláda a politické strany budou tvrdě pracovat na řádném zajištění bezpečnosti, podpory a pomoci, ale potřeby nebudou schopny zcela plnit. V této době budou lidé obviňovat vládu. Lidé budou trpět zdravotními problémy. K léčbě bude k dispozici méně lékařské pomoci. Ale dnešní rozvoj lékařských zařízení pomůže lidem v budoucnu zajistit bezpečný život. V současnosti musí Česko vyřešit problémy týkající se imigrantů tím, že jim poskytne jídlo a základní potřeby a pošle je zpět do jejich země. Pouze poté zůstane Česká republika pro Čechy svobodnou zemí. Agasthiyar Maharishi s požehnáním končí předpověď pro Českou republiku.
http://nadi.blog.cz/1602/proroctvi-pro-ceskou-republiku-na-pristich-5-let-psana-verze-v-cestine
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one