Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

NOVODOBÁ PROROCTVÍ O EVROPĚ

data=6CPc3ZGy_WD58HH0-UPwmc_jsaVH5Gcf8nCwytTLqFGtJ4osKqrF,h_LeLUU-gOyKgQmJokEEA3lNJnUrFjxOeDgL0JAW16aoGGgnIvkmV9a74hAke0lWocDIM9
PROROCTVÍ
Eduard A.Meier/Švýcarsko

Mé oči a smysly vidí věci budoucnosti, jež se ode dneška, od roku 1958, přihodí, a tedy nastanou.
Vidím a postihuji tedy věci skrze čas až do nejvzdálenější budoucnosti, která pozemskému člověku zůstává ještě utajena. Přejde mnoho let, než se moje proroctví a předpovědi vyplní a než započne nový a lepší čas.
Do té doby je však ještě daleko, velmi daleko, a lidstvo a svět stihne mnoho bídy a útrap, mnoho zla, válek, teroru, chaosu a katastrof.
Kráčely-li dosud po Zemi ohromné zástupy nábožensky věřících, budou v budoucnu udusávat prsť Země rovněž nesčíslní věřící neuvěřitelně mnoha bludných sekt, přičemž četní sektářští guruové doženou své věřící k masovým sebevraždám a vraždám.
Budou se všude rozšiřovat jako jedovaté houby a jejich bludná víra se rozlehne celým světem jako hlas polnic.
Sektářství ponese zhoubné plody a v důsledku vražd a sebevražd bude stát mnoho lidských životů, a také vinou politiky a mocenské pravomoci budou v různých státech zavražděny statisíce lidí, stejně jako v Sovětském svazu – jenž bude zrušen nejpozději v roce 1991 – a v NDR, která však bude existovat už jen do pozdních osmdesátých let tohoto století, načež se pak Německo opět sjednotí; oproti tomu v Iráku povedou USA vinou svého státního prezidenta válku, jež však bude bezúspěšná, pročež jeden z jeho synů, který se rovněž stane státním mocnářem USA, vyvolá ve třetím tisíciletí druhou válku v Iráku, jež nakonec povede k nehorázné pohromě, k mučení a k masovým vraždám spáchaným vojsky USA a povstalci.
Pozemský člověče, vidím veliké dálavy Země; takřka nekonečná moře, rozlehlé kontinenty, mohutná pohoří, široširé lesy, prýštící prameny, linoucí se potoky, řeky a všechna ta jezera, a vidím, jak je člověk všechny trýzní, poškozuje, devastuje a z velké části ničí.
Neuplynou nejdřív staletí nebo tisíciletí, než se to všechno přihodí a než nastane všechno to, co je dále ještě třeba říci prorockým a předpovědním slovem, neboť začátek všeho zla již započal vývojem moderní techniky a hrůzami obou světových válek.
V budoucnu se budou světem šířit další ukrutné války, jež budou tak početné, že normální člověk ztratí přehled.
Vinou válek a povstání dojde k vyhlazování národů a země se budou hroutit, a každý mocnář bude zemi, již strhnul pod své velení, nazývat novým jménem, tudíž tradiční pojmenování upadnou v zapomnění.
Mnoho národů, pracovníků, žebráků, zaměstnanců, extremistů, anarchistů a neonacistů způsobí coby odpůrci protilidové a zkorumpované vrchnosti bídu, nouzi, vraždy, zabíjení, teror, povstání a revoluce, jakož i násilné demonstrace a četné škody na majetku i na lidských výdobytcích.
Teroristé budou na celém světě rozsévat vraždy a zničení, načež se zase navrátí do svých skrýší a budou se schovávat, aby spřádali nové nehoráznosti a přinášeli lidstvu smrt a zmar.
Teroristé, váleční štváči, zločinci, prostitutky/prostitutové a kriminálníci se budou na celém světě organizovat a pokládat se za krále a císaře tohoto světa, kdežto lid a pořádkové orgány budou bezmocně přihlížet a budou se muset schovávat, aby ochránily svůj život.
Pozemský člověk, resp. Sovětský svaz již v příštím roce, 13. září 1959, přistane s bezosádkovým objektem na raketový pohon tvrdě na Měsíci; a 12. dubna 1961 vystoupá jeden pozemšťan s raketou na oblohu, aby ve vnějším pozemském prostoru kroužil kolem Země; poté, 3. února 1966, dosedne kosmický objekt měkce na Měsíci, načež bude v roce 1968 opuštěn vnější pozemský prostor a později dojde k první cestě na Měsíc, přičemž USA až do roku 1972 uskuteční pět (5) přistání na Měsíci s posádkou, kdežto šesté přistání na Měsíci 20. července 1969 – to údajně první – bude spočívat jen na celosvětově zinscenovaném podvodu z důvodu politických závodů ve zbrojení se Sovětským svazem.
Právě nadešel čas, kdy člověk dobude hlubiny moří a pomalu ovládne síly Slunce, aby z nich získával rozmanité energie.
A člověk se nachází na cestě, aby v příštích desetiletích až k novému tisíciletí dešifroval tajemství života tím, že rozluští geny.
V osmdesátých letech tohoto dvacátého století rovněž vyjde najevo, že člověk může být zplozen umělým oplodněním, zatímco se již na přelomu třetího tisíciletí budou moci z jednotlivých buněk bez vlastního aktu zplození klonovat lidé a zvířata.
V době sklonku druhého tisíciletí se bude člověk již usilovně snažit o první rozhodující kroky na poli genové manipulace fauny a flóry, načež ve třetím tisíciletí nastane genová manipulace u člověka.
Konec druhého tisíciletí se bude vyznačovat na jednu stranu velmi rychle se rozšiřující počítačovou technikou a na druhou stranu povstáními a velkou válkou, jež bude nazývána první válka v Zálivu a po níž bude hned na počátku třetího tisíciletí následovat druhá válka v Zálivu – vyvolaná USA, které se již od první světové války pokládají za celosvětovou policii a rovněž na sebe chtějí strhnout světovou vládu.
Ke konci druhého a počátkem třetího tisíciletí se bude člověk považovat za Tvoření a na celé Zemi a v celé přírodě bude mocně páchat pohromy a působit zničení.
A již přichází doba, kdy se začnou mísit národy a kdy bude mnoho lidí prchat ze svých domovin, aby nalezli útočiště někde jinde v cizině; a bude mnoho uprchlíků, kteří budou muset bojovat o zachování svého života, kdežto velmi mnoho jiných se coby hospodářští uprchlíci vetře do struktur lépe situovaných států.
Prostituce již na celém světě směřuje k tomu, aby se stala veřejnou, nespoutanou a úředně uznávanou živností, z níž bude vůči státu vyplývat daňová povinnost – etika v tomto ohledu už nebude hrát žádnou roli a stejně tak ani dobré mravy a zdraví.
Z nespoutané prostituce se za přibližně 25 let vyvine celosvětová a již v zárodku stvořená smrtící nákaza, jež se bude nazývat AIDS a která bude nakonec stát několik set milionů lidských životů.
Také dětská prostituce je v nevídaném rozsahu na vzestupu, jakož i sexuální vraždy žen a dětí.
Obchodování s lidmi, s dětmi a se ženami, ohledně prostituce a za účelem obchodu s orgány patří již dnes ke každodennosti, avšak toto zlo se bude až do přelomu tisíciletí a ve třetím tisíciletí ještě stupňovat, neboť transplantace orgánů mezi lidmi budou již za několik málo let náležet ke každodennímu životu pozemšťanů.
Sňatky mezi mužem a ženou se již za několik málo let budou uzavírat už jen na oko, bez zavazující lásky, neboť se budou sjednávat už jen z osobních zájmů jednotlivých partnerů, vinou čehož se manželské svazky stanou už jen klamem a šalbou a nebudou již trvalé, takže se budou manželství stále častěji opět rozvádět.
Taktéž celá příroda se pozvedne, a sice proti člověku a jeho nezodpovědným machinacím, jimiž narušuje běh věcí v přírodě, ve fauně a flóře i v celém životě.
Hrozné, ba nejhorší výkyvy počasí budou lidem nadále – a hluboko do třetího tisíciletí – přinášet nevýslovně mnoho bídy, strádání a utrpení v míře, v jaké se to vše od nepaměti ještě nikdy neuskutečnilo.
Nejhorší pevninská i podmořská zemětřesení budou působit ohromnou silou a vyžádají si miliony lidských životů a právě tak i povodňové průtrže mračen, jež vyvolají nesmírné záplavy a napáchají mohutnou destrukci, jakou člověk v tomto rozsahu ještě nikdy nezažil a nespatřil.
A to, co vyjde najevo během posledních 42 let druhého tisíciletí – vedle velmi mnoha dalších zlořádů, vedle chaosu, krutostí a katastrof, které nejsou zmíněny –, se také vesměs ponese dál do třetího tisíciletí a vyžádá si absolutně svou daň.
A až se bude druhé tisíciletí chýlit ke konci, potom bude člověk stát v temnotě své existence, v níž bude bloudit jako v neprůchodném labyrintu a nebude již nalézat cestu ven, neboť v jeho vědomí bude hluboká noc, ve které však budou číhat hrozivé rudě žhoucí a ohnivé spáry náboženství a sekt.
A náboženství a sekty se budou třást vztekem, protože jim budou utíkat věřící, již se konečně budou chtít obrátit k pravdě, avšak ohnivé spáry religiózních mocenských hrátek náboženství a sekt se budou sápat po mladých lidech, aby je sežehly v plamenech náboženského fanatizmu a učinily je neschopnými útěku.
Nechť se tedy mladí lidé chrání před lžemi a bludnými učeními náboženství a sekt, neboť jejich krutá zloba, s níž kolem sebe pomocí lží a klamů budou shromažďovat věřící, nebude znát hranic.
Již nyní – a o to více tomu bude ve třetím tisíciletí – člověk hluboko ve svém nitru ví, že se musí obrátit nikoliv k náboženstvím a sektám, nýbrž k efektivní pravdě, k tvořivé pravdě a k zákonům a přikázáním Tvoření, avšak přestože v sobě slyší hlas pravdy, nechce jej slyšet, ježto ho sužuje náboženský strach a nedokáže se osvobodit od své náboženské či sektářské víry, protože očekává, že jej stihne trest boží, kdyby tak učinil.
A bude-li člověk pátrat po efektivní pravdě, pak bude oklamán a podveden, neboť ještě více než ve druhém tisíciletí bude ve třetím tisíciletí bezpočet sektářů, kteří s bludnými učeními povedou výnosný obchod a budou tak vydělávat enormní zisky.
Také obyčejní lidé samotní, jakož i boháči budou vidět a počítat už jen svůj mamon a budou se pídit po bohatství, luxusu, zábavě a dovolených, zatímco vrchnosti a úřady budou občany vykořisťovat všelijakými novými daněmi a poplatky.
Moloch jménem mamon nabyde ve třetím tisíciletí ještě mnohem horších podob než ve dvacátém století, neboť nemorálnost, zločinnost, hospodářská kriminalita a podporování válek atd. již nebude znát hranic, půjde-li o to hromadit mamon.
Kriminální hospodářští vůdcové si budou popřávat milionových mezd a milionových odstupných a budou provozovat špatné hospodářství, čímž dovedou celé tradiční koncerny ke krachu, a též občané budou vyhlašovat svůj soukromý bankrot, až již nebudou moci kontrolovat své finance, poněvadž budou odehnáni od osvědčených peněz a opatřeni plastikovými penězi v podobě plastikových karet, s nimiž budou žít nad své mzdové poměry, všelicos budou platit na úvěr a ocitnou se v ohromných dluzích; přitom vzniknou také speciální firmy pro správu plastikových karet, zatímco banky budou vysazené na to, aby pomocí plastikových karet – jež se pak budou nazývat kreditní karty – přiváděli své zákazníky do závislosti, přičemž budou mít obzvláště na mušce mladé lidi, kteří si tak nadělají hromady dluhů, jež je poženou do nouze a bídy.
Požár špatného hospodářství se bude ustavičně rozšiřovat i v nezpůsobilých vládách, které rovněž v rámci špatného hospodářství přivedou své vlastní země ke krachu, až budou vytvářet tak nehorázné dluhy, že tyto dosáhnou míry, při níž bude nutno vyhlásit státní bankrot.
I stane se, že ještě před dobou třetího tisíciletí, a sice v roce 1993, vznikne politická a hospodářská evropská diktatura, která se bude označovat jako »Evropská unie« a jež ponese ve zlém číslo 666, neboť její vinou budou občané a občanky všech členských států nakonec podrobeni totální kontrole a prostřednictvím biometrických dat v průkazech a v podobě malých datových destiček v hlavě či v těle budou začleněni do »biometrického identifikačního systému«, nad nímž bude dozírat a jejž bude kontrolovat »centrální databanka«, následkem čehož bude nakonec možno na metr přesně určit místo pobytu každého člověka. Zprvu toto moderní zotročení lidí zavedou USA a později »Evropská unie«, načež pak budou následovat i další státy – se Švýcarskem v čele –, přičemž tímto procesem budou drasticky zkrácena osobní a státně-občanská práva lidí, což bude ve své podstatě plánováno již při budování »Evropské unie«, v důsledku čehož mají být občané nakonec dočista zbaveni svéprávnosti a už jen podléhat vládě vrchnosti, aniž by ještě měli spolurozhodovací právo v jakýchkoliv státních záležitostech či usneseních.
Morálka velmi mnoha lidí zcela poklesne, vinou čehož bude mnoho vesnic a každé město Sodomou a Gomorou, neboť prostituce dospělých a dětí nabere podob, jež přesáhnou všechny meze.
Mnoho mladých lidí bude propadat všemu možnému extremismu jak v každodenním životě, tak i v profesním životě, přičemž se silně rozšíří závislost na drogách, lécích, alkoholu i omamných látkách.
Mnoho mladých lidí se přidá k extrémně radikálním holohlavým a neonacistickým frontám a bude mávat jejich vlajkami a vytvářet patřičné organizace, které napáchají mnoho škod a neštěstí, na ulicích budou nahodile napadat nevinné lidi a nezřídka je zmlátí tak, že z nich udělají mrzáky.
Mnoho krevních konzerv bude v následující době nakaženo viry, přivodí lidem nemoci a vydá je napospas smrti, bude-li jim provedena krevní transfuze (v němčině použito sloveso »transfundieren«, k němuž se vztahuje poznámka, že podle údajů plejarische jazykovědců pro německou a latinskou řeč se má správně používat sloveso »transfusionieren« – pozn. překl.).
Koncem dvacátého století budou ve vzdálených slunečních systémech neustále objevovány nové planety, které však nemohou nést lidský život.
Také v našem slunečním systému SOL budou objeveny nové satelity, které se pohybují daleko za oběžnou drahou Pluta, avšak to nastane teprve po změně tisíciletí.
Již za dvacet let nadejde doba, kdy se opětovně objeví závažné a pro člověka smrtící epidemie – obzvláště v Africe, ale i v jiných státech – a částečně proti nim nebude žádný lék.
Ve třetím světě se budou i nadále rozmáhat velké hladomory, kdežto v bohatých průmyslových zemích se budou v obrovských skladech zboží uskladňovat konzervy a jiné potraviny; a mezitím budou zemědělci nesmyslně ničit ovoce a zeleninu atd., protože nebudou chtít prodávat své zboží za výhodné ceny, neboť jejich chtíč po penězích a bohatství nebude znát mezí, pročež také levně prodají svou půdu a majetek za hotové peníze, aby z nich žili a nemuseli víckrát chodit do řádné práce.
Lidé budou čím dál tím více propadat nezřízenému chtíči po penězích a po bohatství, vinou čehož se budou dokonce dopouštět tajných a neobjasnitelných vražd svých rodičů, aby po nich dědili.
Stále častěji bude docházet k tomu, že matky zabijí své děti při porodu anebo je odloží, zatímco krkavčí rodiče budou ubíjet své děti k smrti a nechají je zhynout žízní a hladem.
Mnoho rodin bude v budoucnu zničeno proto, že otcové nebo matky budou žít v nekonečném sváru, což též často povede k tomu, že otcové či matky povraždí všechny členy rodiny.
Za třicet let se zhroutí dosud trvající vysoká konjunktura a vyvolá ve všech průmyslových zemích nesmírnou nezaměstnanost, následkem čehož se nejenom mnoho miliónů lidí ocitne bez práce a bude odkázáno na pomoc ve hmotné nouzi, nýbrž budou také zničeny rodiny, rozbují se kriminalita a budou páchány vraždy.
Ještě před změnou tisíciletí postihne všechny průmyslové státy nepozorovaně vznikající problém s azylanty a podnítí azylovou turistiku, jejíž vinou se do států přistěhuje velmi mnoho asociálních živlů, které rozpoutají boom kriminality, následkem čehož si mnoho lidí již nebude jisto svým majetkem jakož ani svým zdravím a životem.
Člověk již vinou svého scestného přelidnění natolik škodlivě proměnil svět a klima, že dochází k rostoucímu oteplování klimatu, které se ponese hluboko do třetího tisíciletí a zapříčiní ohromné přírodní katastrofy; avšak to nebude konec, jelikož vše bude ve stejném stylu pokračovat dál a počátkem třetího tisíciletí bude na Zemi již více než sedm miliard lidí, což povede celosvětově k ještě větším pohromám a destrukcím, protože na jednu stranu se bude příroda mstít a vracet úder a na druhou stranu člověk podnikne všechno pro to, aby zničil veškeré životní prostředí a život.
Trvale vzrůstající masa přelidnění povede ke lhostejnosti a zchoulostivění lidí, vinou čehož ochladnou a vymizejí opravdové mezilidské vztahy, mezitímco mužské pokolení bude pomalu ale nezadržitelně stále neplodnější.
Jaderné zamoření životního prostředí – jaderné exploze, atomové elektrárny a radioaktivní odpad z průmyslu a nemocnic atd. – bude stále více narušovat a poškozovat zdraví veškerého života fauny, flóry i člověka a krom toho bude rovněž úděsným způsobem docházet k mutacím ve fauně, flóře i u člověka.
Před člověkem nebude v budoucnu uchráněn ani vzduch, povodí, země, pohoří či moře, neboť člověk všude neodvolatelně všechno zničí, aby vytvořil místo pro rostoucí přelidnění a za účelem sportu – tedy kvůli lyžařským vlekům, masovým sídlištím, horolezectví, závodům motorových vozidel a motorových člunů, stejně jako kvůli ohromným obytným stavbám, které budou čnít vysoko k nebi, jakož i kvůli výstavbě silnic a tunelů atd.
Člověk bude stále více zalidňovat Zemi, vzduch i moře a veškeré původní zvířeně odejme životní prostor, v důsledku čehož vyhladí bezpočet rodů a druhů.
Člověk se bude stále více povyšovat na velitele nad Zemí a již v následujících 20 letech bude usilovat o to, dosáhnout moci Tvoření, takže již nebude znát hranic; avšak to vše se obrátí proti němu, neboť bude bloudit světem jako opilý, slepý panovník, sám se bude štvát vpřed ve svém klamu a bude se trýznit – a na konci své cesty spadne do hluboké propasti.
V následné době vyraší ze země celá města a z venkova se bude vytrácet stále více lidí.
Pořádek lidí bude čím dál tím nejistější a mnozí si budou dělat své vlastní zákony a budou podle nich žít.
Ve třetím tisíciletí nadejde čas, kdy již nebude dostatek potravy pro všechny lidi, což povede k ukrutným scénám skonu hladem, vražd a zabíjení.
Ve městech se již roztahují kriminálníci a zločinci a organizované bandy budou přepadávat, mlátit či dokonce zabíjet lidi buď jednoduše pro zábavu anebo aby je okradly, neboť pokojné hry a normální život už jim nebudou postačovat.
Mnoho lidí nebude jen trpět hlady, nýbrž bude též vystaveno chladu, zmodrá a umrzne a přitom to bude tak, že mnozí raději vyhledají smrt, než aby nedůstojně živořili v nejhorší chudobě a žebrotě.
Mnoho lidí se bude v budoucnu samo zbavovat života, protože se stanou drogově závislými, nemocnými či starými a budou se cítit osamělí, bez pomoci a opuštěni, jelikož vzájemná lidskost bude stále více degenerovat do ryzího prospěchářství a ziskuchtivosti; staří lidé budou za nehorázné ceny strkáni do domovů důchodců a zcela bezostyšně finančně obíráni až na kost.
Sebevraždy budou stále častější, jakož i eutanazie, jelikož obchodně zdatní zločinci z toho budou těžit finanční prospěch, následkem čehož bude docházet k sebevražedné turistice do zemí, v nichž bude povolena asistovaná vražda a sebevražda; asistenti smrti budou obchodníci bez iluzí a své sebevražedné jedy budou prodávat každému, kdo je bude chtít.
Problém omamných látek se bude rozmáhat stále více, přičemž celosvětově organizované zločinné bandy budou do začarovaného kruhu drogové závislosti vhánět dokonce i děti.
Drogy a závislosti budou ničit těla lidí a počátkem třetího tisíciletí vyvolá mezi závislými lidmi rozruch nová nebezpečná omamná droga jménem Crystal, jež během několika málo měsíců rozbrázdí a rozloží jejich obličeje a těla a způsobí, že zestárnou natolik, jako by tito závislí byli monstra a byli staří sto let.*
Vinou sobectví, nenávisti, pomstychtivosti, bezcitnosti, nectnosti a touhy po zábavě atd. budou stále více chladnout myšlenky a city lidí, v důsledku čehož bude docházet ke zkažení jejich psychiky, vědomí i morálky.
Všichni ti, kteří budou závislí na drogách všeho druhu, jež budou pít, vdechovat anebo si je vstřikovat do žil, budou jako divá zvěř a ztratí nad sebou kontrolu; a mnozí mezi nimi budou loupit, krást, vloupávat se do bytů, vraždit, znásilňovat a vydírat ostatní, aby se dostali k jedům, jimž v závislosti propadli – jejich život bude utrpení a stane se skutečnou katastrofou.
Již blízká budoucnost přinese, že se každý člověk bude snažit dosáhnout tolika požitků, majetku, radovánek, peněz a bohatství, kolika jen bude moci, a stane se, že dokonce i rodiče budou podvádět své děti, děti budou podvádět své rodiče a sourozenci své sourozence, pakliže z toho pro sebe budou moci vydobýt nějaký zisk.
Sňatky se již nebudou uzavírat z lásky, nýbrž z touhy po zisku, na základě společenské vážnosti a v důsledku falešného a krátkodobého citového omámení, a tak se bude stále častěji přiházet, že muž a žena se budou tak často odlučovat a rozvádět, jak často se budou ženit a vdávat.
Jako kdysi v Sodomě a Gomoře bude v budoucnu mnoho žen a mužů chodit po ulicích a do nevěstinců, aby si za sexuálního milence a milenku vzali každého a každou, jak se každé a každému zrovna zlíbí.
Mnoho provdaných žen a ženatých mužů si bude stále častěji začínat s jinými nemanželskými partnery a partnerkami, a tak mnoho mužů zplodí děti, o nichž nebude nic vědět – a ženy budou rodit děti, aniž by znaly jméno otce; a tedy se stane, že z každého desátého porodu vzejde nevlastní dítě, které bude podstrčeno manželovi; i stane se, že děti budou rodit děti a že matky nebudou uvádět jméno otce.
Mnoho dětí nebude mít žádného otce nebo žádnou matku, protože jejich rodiče se rozvedou či zmizí nepoznáni, ježto nebudou chtít být otcem nebo matkou anebo nebudou chtít žít v manželství, neboť pořádek a tradice dobré a fungující rodiny budou pozbyty, stejně jako již nebudou mít žádnou hodnotu ani zákony manželského svazku, jako by se člověk opět stal divochem.
A stejně jako se to děje již dnes bude se dít i v budoucnu, a stále častěji, že otcové budou sexuálně zneužívat své dcery, mladí a staří pedofilové se budou sexuálně proviňovat na dětech a ženy libovolného věku budou znásilňovány, przněny a vražděny – nezřídka zcela veřejně a po celém světě v důsledku stále častěji se vyskytující sexuální turistiky.
Muži budou znásilňovat muže a ženy budou znásilňovat ženy a děti budou vlastními rodiči, příbuznými anebo únosci dětí půjčovány či zaprodávány za nejvyšší cenu těm, kteří nabídnou nejvíc.
Otcové budou plodit děti s vlastními dcerami a matky budou plodit potomky se svými vlastními syny, kvůli čemuž bude docházet ke krvesmilstvu ve vlastní rodině; a následkem toho, že se bude zlo šířit od postele k posteli, bude poškozována psychika a vědomí lidí a nastane stav, že se lidé již nebudou skutečně znát v opravdové lásce, nýbrž se budou poznávat už jen skrze své sexuální praktiky.
Lidé budou mít v důsledku svého způsobu života, svých myšlenek a citů a vinou absence svých ctností i všech dobrých hodnot usoužené, ztrápené a ztrhané obličeje, neboť v nich se bude zračit celý jejich chybně vedený život.
Přijde čas, kdy nikomu nebude dopřáváno sluchu, bude-li hovořit o zákonu a pořádku, právě jako již notnou dobu není dopřáváno sluchu těm, již mluví proti náboženské a sektářské víře a namáhavě rozšiřují skutečnou pravdu ohledně života, Tvoření a jeho zákonů a přikázání, což znovu nastane obzvláště v době, kdy bude ve třetím tisíciletí vykonávat pontifikát německý nábožensko-fanatický papež, který bude věřit, že svou fanatickou vírou v Boha dokáže zachránit svět před rozpadem a zánikem.
Všude na světě budou znovu bujet zhoubné intriky náboženství a sekt a bezpočet falešných mesiášů a falešných proroků bude obluzovat a opětovně uvádět v omyl labilní masy lidí, jež budou slepé vůči pravdě; a mnoho z těchto věřících bude nosit zbraně a vyrábět bomby a ve svém fanatizmu s nimi bude rozsévat tisícinásobné vraždy a rozsáhlé zničení.
Vraždící a pustošící fanatici náboženství a sekt budou ve své smrtící a plamenné víře řečnit o spravedlnosti ve jménu Boha a přitom budou šířit bídu, útrapy, smrt a zmar.
I stane se, že se fanatičtí islamisté budou krvavě mstít za někdejší křížové výpravy křesťanů na jejich pozdějších potomcích, až budou nezkrotným terorem na celém světě vykonávat své smrtící a destruktivní činy.
Nad Zemí budou burácet dunivé hromy a vzmáhat se bude tisícinásobná smrt, až budou zločinní státní mocnáři USA vyvolávat války v širém světě a až budou izraelští vladaři rozšiřovat teror, vraždy, smrt a zkázu stejně jako Palestinci samotní, od nichž vzejdou nesčíslné sebevražedné atentáty; militantní a povstalečtí vrahové a vražedkyně kteréhokoli druhu budou přitom rekrutováni po celém světě ze všech vrstev obyvatelstva a budou drilováni tak, že se z nich stanou bezcitné mašiny na zabíjení nemající svědomí, pro něž bude též libovolný způsob mučení čirým potěšením.
Organizovaná komanda vrahů a teroristů budou tajně žít ve městech po celém světě a budou plánovat a provádět smrtelné útoky, aby zabíjela tisíce lidí a napáchala netušenou devastaci.
Již nebude existovat žádný pořádek a žádná účinná norma k ochraně života lidí, neboť vinou státních mocnářů, kteří budou štvát do války, vzplane povstalecký, náboženský, sektářský i fanatický terorizmus jako jasný blesk v noci, aby rozséval smrt a zkázu.
Následkem nelidských teroristických útoků, mučení a válek se velmi mnoho lidí zvrhne a upadne zpět do barbarství, a tudíž bude každý volat po mučení a smrti toho druhého, bude-li tento jiného názoru anebo bude-li jednat v rozporu se zákonem; tak se bude šířit nenávist a pomstychtivost, a dokonce i pořádkové orgány budou zle napadány a bude jim bráněno ve vytváření pořádku, vlivem čehož se bude moci mezi lidmi stále více rozmáhat krutost a nikdo již nepřispěchá svému bližnímu na pomoc, ocitne-li se tento v nouzi.
Už brzy se lidé již nebudou orientovat podle spravedlnosti, nýbrž už jen podle své víry a krve, a rovněž i soudci budou vykonávat svůj úřad už jen tím způsobem, že malé ryby pověsí a velké padouchy propustí na svobodu, neboť pravá spravedlnost již nebude žádána, nýbrž se bude soudit už jen podle peněz, víry a společenské vážnosti.
Děti budou v průběhu příštích desetiletí čím dál tím více vydávány napospas vlastnímu zpustnutí, neboť jejich rodiče se poženou stále více a více za mamonem a zábavami, přičemž dětem bude odpírána láska a výchova a budou odkázány samy na sebe; to proto, že budou jako zvířecí mláďata vyhazovány z domova a z rodinného života a zanedbávány, neboť už se o ně nikdo nebude chtít starat a držet nad nimi ochrannou ruku, následkem čehož sklouznou do asociálního světa, do světa omamných látek, drog, krádeží, loupeží, kriminality a prostituce.
Na celém světě se bude stále více vzmáhat nenávist a mocichtivost státních mocnářů již nebude znát mezí, a tudíž vydají zlé zákony, aby soužili obyvatele, a nikdo těchto zákonů nebude ušetřen – ani staří, ani mladí, ani děti.
Kriminální bandy budou ničit a plundrovat domy anebo bude docházet ke vloupáním do domů a jejich obyvatelé budou přepadáváni, vykrádáni, ba dokonce zabíjeni.
Lidé se budou stávat stále lhostejnějšími vůči svým bližním, takže budou též zavírat oči, budou-li na veřejných ulicích týráni jiní lidé, znásilňovány ženy a unášeny děti; děti se stanou obchodním artiklem a sexuálním objektem, jejich slabost bude zapomenuta a budou cepovány jako zvířata a po použití odhozeny pryč anebo popraveny a zavražděny, jelikož lidé již nebudou znát lásku, nýbrž už jen krutost.
Již notnou dobu ví každý člověk z veřejných médií, jako je rádio a noviny, co se děje na všech koncích Země, avšak to bude teprve začátek, neboť prostředky komunikace a šíření zpráv se rapidně rozrostou, jako prostřednictvím televize – díky níž bude možno přímo sledovat obrazové dění ze všech koutů Země –, jakož ale i prostřednictvím nejrůznějších elektronických přenosových zařízení, jež budou všechno slovem i obrazem přenášet přes satelity až do těch nejzapadlejších končin Země; a krom toho bude během pouhých čtyřiceti let i ten nejprostší občan s sebou nosit kapesní telefon a používat jej při každé možné i nemožné příležitosti.
Vlivem ustavičně se zvyšující životní úrovně lidí ve vyspělých zemích budou tito lidé zavírat oči před bídou ve třetím světě; zajisté budou v televizi pozorovat hladovějící děti, jejichž oči, ústa i rány budou pokryty bezpočtem much, stejně jako budou pozorovat i ty, které budou coby živé terče honit vražední vojáci jako králíky, anebo ty, již budou zabíjeni proto, aby se jiní dostali k jejich orgánům, které se budou draze prodávat k transplantacím.
Mnoho lidí se vůči svým bližním stane nejenom lhostejnými, nýbrž i nemilosrdnými, tudíž budou odvracet své oči, aby nemuseli vidět bídu a strádání bližního; a nebude je trápit, že děti a dospělí budou skomírat hlady, neboť jim nic nedají anebo jim věnují jen velmi nuznou almužnu, která nebude postačovat ani k životu, ani ke smrti.
Lépe situovaní lidé ze států blahobytu budou spát na pytlích plných peněz, a co jednou rukou dají, to si druhou rukou zase vezmou zpět, vinou čehož lidé trpící nouzí nebudou moci ani žít, ani zemřít, nýbrž jenom bídně vegetovat.
Lidé budou obchodovat se vším, co jim přijde pod ruku, a tudíž všechno bude mít svou cenu – i voda, jež je planetárním obecným vlastnictvím člověka; a všechno se bude prodávat a nic se již nebude darovat, v důsledku čehož bude dar vždycky vyžadovat nějaký protidar.
Stejně jako budou pronásledovány a zabíjeny děti za cenu svých orgánů budou také dospělí lidé kvůli penězům nabízet ke koupi své orgány k transplantacím anebo je budou odkazovat v závětích, takže jim už nic nebude svaté, ani jejich tělo, ani jejich orgány, ani jejich vědomí či psychika, neboť kdyby mohli prodat svou formu ducha a vytřískat z ní profit, tak by to také udělali; a lidé budou vražděni pro orgány, ať už ze zálohy nebo popravami, mezitímco nezodpovědní lékaři budou v touze po zisku vykuchávat kvůli orgánům těla zesnulých.
Člověk již natolik zle proměnil tvářnost Země, že ji už nebude možno navrátit do původní podoby, avšak to nebude konec, neboť v budoucnu bude docházet k ještě mnohem horším změnám, až se nadále budou klučit lesy a až se pole a hory přemění v lidská obytná sídliště, zabetonují se a zalijou asfaltem, protože se člověk dál bude pokládat za pána Země a života, ačkoliv si nikdy nebude moci přivlastnit moc nad planetou, ježto se mu příroda na planetě postaví na odpor a vykáže lidi do patřičných mezí.
I když se bude příroda bránit lidskému šílenství planetární destrukce, bude Země stále holejší a jalovější a lidskou vinou bude hořet vzduch, protože bude pomalu ničena ozonová vrstva.
Zemská povodí se budou vlivem člověka stále více proměňovat v páchnoucí stoky a všechen život bude pomalu uvadat; i bohatství Země bude vyčerpáváno až do poslední mrtě, v důsledku čehož se všechno zboží stane nedostatkovým a mezi lidmi vzroste zášť, jelikož každý bude chtít to, co ten druhý ještě má.
Vědomí, chápavost a rozum člověka se stanou jeho zajatci a člověk bude opojen náboženskou a sektářskou vírou, takže nezpozoruje, že jej náboženství a sekty podvádí čím dál tím víc a že jej vzdalují od efektivní pravdy Tvoření a jeho zákonů a přikázání, a tak se požene za neskutečnými náboženskými a sektářskými výjevy a pablesky, jež jej budou odvracet od pravdy a učiní z něj svolnou ovci zla.
Náboženství a sekty se budou jako dravci vrhat na své věřící, shánět je dohromady a svrhávat do nejhlubší propasti klamu a nevědomosti, a aby celému tomuto halasu učinily zadost, budou poštvávat jednoho proti druhému, aby mohly všechny strhnout do svých spárů a oloupit je o život v pravdě.
Náboženství a sekty budou prostřednictvím svých zástupců a guruů ještě notnou dobu vládnout jako dosud, aby ovládaly nevinné a vědomostně nečinné lidi a poroučely jim, avšak ve vzdálenější budoucnosti budou postupně ztrácet svá kultovní místa, v nichž kážou nesmysly a klamou a zotročují lidi; i nadejde jejich čas, kdy budou muset skrývat své tváře a svá jména chovat v tajnosti, aby následkem svého klamání nepadly za oběť hněvu lidu.
Prozatím je to ale tak, že každý věřící je vpravdě nevolníkem náboženství a sekt, ačkoliv každý mylně věří, že je svobodným člověkem; avšak to se změní, neboť přijde čas, kdy se nikdo anebo jen stěží někdo bude zúčastňovat shromáždění guruů, mistrů, povznesených, osvícených, černokabátníků, papežů a kněží atd., neboť mnozí z lidu povstanou a postaví se proti náboženstvím a sektám, aby pomocí pravdy přemohli jejich tisícileté lži.
Přelidnění bude vinou nechápavosti lidí nezadržitelně stoupat a brzy lidé na Zemi dosáhnou takového počtu jako mravenci; a budou se rozrušeně a bezhlavě hemžit vůkol, když se do nich vrazí, až nad sebou ztratí veškerou kontrolu; a mnoho z nich bude rozdrceno, až bez pomoci zajde v masách.
Náboženství a sekty se budou v budoucnu mísit jako lidé, kteří míšením národů učiní z vlastního národa mnohonárodnostní stát.
Všude na světě se bude stále častěji pokrytecky řečnit o míru, zatímco prolhaní a sektářští státní mocnáři budou zákeřně podněcovat a rozpoutávat války a znepřátelené rodiny a sousedé si budou na všech místech navzájem připravovat peklo na zemi anebo se znepřátelené národy a kmeny budou potírat v krvavých potyčkách.
Člověk již před drahnou dobou opustil cestu přírody a nadále ji bude opouštět ještě mnohem víc, neboť člověk ve své panovačnosti věří, že je pánem nad životem a smrtí.
Lidé budou v následující době stále častěji nespokojeni se svým vlastním tělem, a tak budou podstupovat operace všeho druhu, aby získali lepší tvary a byli hezčí, jak si budou namlouvat, přičemž to vše bude ale poškozovat jejich zdraví a nezřídka je to dovede ke zohavení či dokonce ke smrti.
V rodinách již nebude žádná soudržnost a členové rodiny se budou stále častěji roztrušovat do všech směrů.
Vlivem zkrášlovacích kúr a zkrášlovacích prostředků budou lidé dříve podléhat vnějším příznakům stáří a budou mít předčasně vrásky a bílé vlasy jako staří lidé, jelikož používané prostředky budou poškozovat jejich kůži, stejně jako stále nebezpečnější a horčejší sluneční záření.
Mnoho lidí bude v nadcházející době bloudit ve svém životě bez ustání sem a tam, bez vedení a směru, neboť kvůli chybějící lásce a dobrosrdečnosti i kvůli chybějícím vztahům mezi lidmi zakrní jejich vědomí, myšlenky, city i psychika, z čehož vyústí velmi mnoho psychických nemocí a zhroucení, jež nezřídka povedou k sebevraždě, protože tito lidé již nebudou přístupní žádné pomoci.
Velmi mnoho lidí se v běhu času zřekne náboženství a sekt, avšak přesto se nezačlení do pravdy ohledně Tvoření a ani do jeho zákonů a přikázání, protože budou chtít sami řídit svůj život jako jezdecké zvíře, ačkoliv jim k tomu budou chybět nezbytné poznatky a zkušenosti.
A pozemšťan již stojí na prahu, jehož překročení mu umožní určovat plod v lůně ženy ohledně jeho mužství či ženství, z čehož samozřejmě vyplyne, že nakonec bude již od samotného začátku určováno pohlaví potomstva tím, že se ve zkumavce oplodní ženské vajíčko příslušným spermatem a poté se vloží do mateřského lůna, přičemž jakýkoliv jiný život, který nebude žádoucí, bude usmrcen.
Člověk se bude stále více považovat za Tvoření, obzvláště mocnáři, již si budou uzurpovat veškerou zemi, majetek i lidi, jak se jim jen zlíbí, kdežto s obyčejnými občany se bude nakládat jako s chudáky a slabochy a jako s dobytčí veteší, a tudíž se obydlí prostého lidu stanou vězeními, v nichž budou lidé živořit ve strachu před mocnými a bude se v nich nespoutaně vzmáhat nenávist.
Z nenávisti v člověku vzejde tajný pořádek zničení, jenž bude temně zuřit v lidech a vytvářet zlý jed, který bude zaměřen na to, bojovat proti vrchnosti a současně se samojedině dostat k penězům, bohatství a vládě nad Zemí; avšak nakonec budou slabí poslušni pravidel mocných, přičemž ale nastane, že v temnotě budou ustaveny zákony, v jejichž důsledku se jed nenávisti zaměří proti náboženstvím a sektám a rozšíří se proti nim osten nenávisti, aby bylo pravdivé pravdě přiznáno její náležité místo.
Zběhne se, že lidé budou nečinní, s prázdným pohledem budou přecházet z místa na místo a nebudou vědět, kam mají jít, neboť až se vytratí náboženství a sekty, nebudou již mít žádná kultovní místa ani žádné kultovní kazatele ani žádné sektářské vůdce, kteří by je mohli uvést v omyl a zmatení; proto budou zprvu bez cíle nebo budou jako klíčící sémě, jež dosud nemůže zapustit kořeny, a tak budou lidé beznadějně, odhaleně a poníženě pobíhat hned sem, hned tam a budou všude bezúčelně hledat nějakou oporu, již však naleznou teprve poté, co se obrátí k tvořivé pravdě a k tvořivým zákonům a přikázáním; nejprve však budou nenávidět a potírat sebe samotné a budou nenávidět svůj život, dříve než shledají cestu k pravdě.
Až nadejde třetí tisíciletí, rozmůže se mnoho nemocí a nákaz a četná povodí budou vyschlá a nadále budou vysychat, zatímco jiné vodní zdroje se stanou poloslanými, jedovatými nebo vzácnými, v důsledku čehož bude ohrožena existence a život mnoha lidí; to povede k tomu, že mnohé z toho, co lidé zničili, namáhavě znovu zbudují, a to, co zůstalo nedotčeno, budou opatrovat nákladnými prostředky, protože někteří prozíravější lidé seznají, že to, co lidé přírodě zle vyrvali, musejí jí opět navrátit.
Třetí tisíciletí bude ale také dobou, kdy budou mít lidé strach z budoucnosti, protože celosvětová politická, vojenská a přírodní situace bude velice choulostivá; protože státní mocnáři USA a Izraele budou vyhrožovat válkou a zničením, stejně jako povstalečtí teroristé po celém světě; a také proto, že člověk zplundruje, znásilní a pošpiní přírodu tak hrozivým způsobem, že tato udeří zpět mocnými podmořskými i pevninskými zemětřeseními, ohromnými průtržemi mračen a pravěkými bouřemi.
Země povstane proti lidem – jejich vlastní vinou, vinou jejich přelidnění a s ním spjatých nehorázných požadavků, vinou jejich protipřírodního chování, jimi způsobené devastace a vytěžování zdrojů – a bude se otřásat pravěkou silou všude vůkol a přivodí smrt statisícům lidí, přičemž celá města budou zničena.
Země se bude mstít lidem za jejich konání, neboť lidé nebudou dbát na proroctví a výpovědi moudrých, kteří varovali přede vším zlem, a tudíž budou muset nadále snášet zlou hrozbu přírody a masivní destrukci, neboť nadále a ještě hluboko do třetího tisíciletí budou pohřbívány vesnice pod bahenními, sněhovými či ledovými lavinami, zatímco na jiných místech se rozevřou v zemi průrvy, v ničivém chvatu do sebe všechno strhnou a ničemu víckrát nedopřejí návrat na zemský povrch.
Člověk však stále ještě bude tvrdohlavý a nebude dbát slov, rad a varování proroků a moudrých, ale to se vymstí, neboť rozsáhlé požáry zničí velké lesní plochy, vesnice a města a vyžádají si mnoho lidských životů; a tyto požáry budou mít živelnou sílu a vyženou lidi z jejich původních domovů, jež budou vykrádat plenitelé bez svědomí stejně jako k tomu bude docházet i ve vesnicích a městech, která budou opuštěna v důsledku podmořských či pevninských zemětřesení anebo vlivem výkyvů počasí.
A vinou člověka, jenž vypouští do atmosféry CFC (freony), bude Země spalována a rozbují se černá a bílá rakovina kůže, která si vyžádá mnoho mrtvých; a to všechno proto, že kvůli lidské nechápavosti bude z velké části zničena ozonová vrstva chránící před vnikajícím slunečním zářením, následkem čehož bude atmosféra jako děravý závěs a silný a žhnoucí sluneční svit popálí mnoha lidem kůži a nevratně oslepí jejich oči.
Strach lidí však přijde příliš pozdě, neboť na přelomu tisíciletí toho bude zničeno a zdevastováno již přespříliš, tudíž bude Zemi pokrývat stále více pouští a srážkové povodňové vody budou stále mocnější a hlubší, vše zaplaví a ničivě strhnou svým proudem.
Vinou kácení deštných pralesů se bude již před třetím tisíciletím a hluboko do něj neznatelně snižovat obsah kyslíku v ovzduší, což se odrazí na zdraví lidí i zvířectva, a současně s tím nabyde znečištění životního prostředí a znečištění vzduchu takových rozměrů, že z toho lidé budou nemocní a ti slabí mezi nimi následkem toho zahynou.
I nadejde ve třetím tisíciletí čas, kdy zmizejí velké části kontinentů a lidé budou muset prchat do hor, avšak jejich vzpomínka na katastrofy bude mít jen krátké trvání, neboť všechno rychle zapomenou a budou se snažit mnohé opět zbudovat, jelikož si prostřednictvím nyní již existujícího kina a televize, jakož i později pomocí celosvětového propojení počítačů a elektroniky budou vytvářet klamavé obrazy, jimiž se sami budou šálit a v nichž budou spatřovat věci, které neexistují a které jsou jen vizuálně určeny pro jejich zrak; a tak se jim bude vytrácet smysl pro realitu a nebudou již schopni rozlišovat mezi skutečností a fikcí, následkem čehož se budou čím dál tím víc ztrácet v labyrintu života, kdežto ti, kteří budou komerčně či z náboženských a sektářských důvodů vytvářet tyto klamavé obrazy, budou mít s věřícími lidmi lehkou práci, budou je podvádět všemi možnými způsoby a učiní z nich pokořené bytosti podobné patolízalským psům.
Koncem druhého tisíciletí budou badatelé klonovat zvířata a měnit podle libosti jejich geny, a ve třetím tisíciletí se badatelé opováží stvořit ze zkumavky lidi, kteří mají sloužit jako lidská úschovna náhradních orgánů.
Již nyní dochází k tomu – a ve třetím tisíciletí k tomu bude docházet dál –, že pozemšťané neodvolatelně hubí mnoho živočišných rodů a jejich poddruhů ve vzduchu, na zemi i ve vodě, jelikož je pro ně profit důležitější než zachování fauny.
Tak jako nyní bude se přiházet i ve třetím tisíciletí – a sice mnohem četněji –, že se dětem již nebude dostávat skutečné výchovy a jejich vědomí nebude vzděláváno v rámci evoluce, neboť jejich rodiče je už nebudou poučovat o pravdě, vlivem čehož budou děti čím dál tím méně vědoucí co se týče pravdy a učení života, takže budou – stejně jako jejich rodiče – zoufalé, nevědoucí a vzpurné a budou se už jen oddávat zábavě.
Také ve třetím tisíciletí bude člověk stále agresivnější a bude se pokládat za nejvyšší mocnost, tudíž bude všude dávat průchod své nenávisti a zuřivosti, jakož i hrabivosti a žárlivosti, jak a kde se mu zrovna zlíbí; a bude silný ve svých zlých myšlenkách a citech i ve svém zvrhávajícím se jednání, neboť dosažená moc jej učiní nevyzpytatelným, a mnohé z toho, co bylo namáhavě vydobyto a zbudováno, zničí ve slepé zuřivosti za radostného výskotu.
Ještě dlouho ve třetím tisíciletí zůstane člověk malomyslným a titěrným ve vývoji svého vědění, moudrosti a lásky a bude hnán svou vládychtivostí a panovačností nad bližními, mezitímco jeho hlava bude přeplněna marnými a lichými vědomostmi plynoucími z bludných náboženských, sektářských, filozofických, vojenských, bojových a po krvi, mstě a odplatě prahnoucích učení.
Stejně jako ve všech dobách předtím nebude pozemšťan ani ve třetím tisíciletí ještě drahnou dobu vědět, proč žije a proč umírá, co znamená smrt a co znovuzrození a zrození, neboť jako vždy bude planě rozkládat rukama a nadarmo hledat pravdu Tvoření a jeho zákonů a přikázání, protože odjaktěživa lpí na náboženstvích a sektách, jež ho jako malé dítě přivádějí k nářku.
Ve třetím tisíciletí budou proti sobě – jako odpradávna – bojovat věřící různých náboženství a sekt, neboť každý věřící bude chtít mít toho jediného pravého boha, ať už se nazývá Šiva, Bůh anebo Alláh; tak se Země na mnoha místech stane bitevním polem, až proti sobě jako za starých časů budou válčit křesťané, islamisté a židé atd. stejně jako spolu válčí i nyní, neboť všichni osočují jinak věřící jako nevěřící a všichni chtějí bránit a šířit čistotu své víry až do krve, i když se jim stavějí na odpor mocné síly, jež zpochybňují správnost jejich počínání.
Tak jako nyní, v roce 1958, budou i ve třetím tisíciletí nespočetní lidí vyloučeni ze života společnosti, neboť nadále budou mnozí lidé muset živořit jako chudáci, asociálové, žebráci či závislí na pomoci ve hmotné nouzi, protože je společnost nepřijme, nýbrž vyobcuje, a protože budou bez práce a bude se s nimi zacházet jako s podlidmi; a vrchnost a vláda proti tomu nic nepodnikne, nýbrž bude i chudé a žebráky ještě vykořisťovat všemožnými daněmi a poplatky, v důsledku čehož si tito nebudou moci dovolit střechu nad hlavou a nebudou mít již žádná občanská práva, neboť budou vyhoštěni těmi, kteří žijí v nadbytku – a budou polonazí, protože si nebudou moci dovolit žádné oblečení, a pokud budou mít něco na prodej, pak to bude jen jejich tělo a jeho orgány anebo se vydají cestou prostituce.
Mnoho lidí se ve třetím tisíciletí doslechne o starých proroctvích a předpovědích, o odedávna tradovaných věštbách proroků a o varováních moudrých, a bude žíznit po odplatě a vyvolá doby, v nichž lid povstane a bude volat po pravdě.
Dříve než však lid zvolá po pravdě, zbloudí v neproniknutelném labyrintu, v němž bude velký strach a podezíravost, a člověk bude hnán bez ustání kupředu, aby nalezl cestu z bídy a ze všech útrap.
Pravda Tvoření a jeho zákonů a přikázání, stejně jako Učení ducha a Učení života se budou hlasitě a mocně rozšiřovat po celém světě, avšak pozemšťané je nebudou chtít slyšet, neboť k velkému učení se budou obracet jen nemnozí, kteří budou schopni chápavosti a rozumu, zatímco všichni ostatní budou chtít stále více vlastnit a budou se obírat přeludy, jež si budou vytvářet ve svých hlavách na pobídku špatných a falešných proroků ve věci náboženství a sektářství.
A dlouhá to bude doba, v níž se budou odehrávat všechna tato dění, dlouhá to bude doba směrem do třetího tisíciletí – dlouhých 800 let, neboť teprve tehdy začnou v mase lidstva pomalu klíčit semínka Učení ducha, Učení Tvoření a jeho zákonů a přikázání, jakož i Učení života, jelikož lidstvo bude pomalu otevírat své oči a uši a započne upřímně hledat skutečnou pravdu.
Lidé na Zemi budou napínat uši a vyslyší učení proroků, neboť konečně se budou učit vidět otevřeným okem a navzájem si rozumět, a každý bude vědět, že je-li jeden člověk uhozen nebo zraněn slovy, tak ten druhý pociťuje bolest.
To bude doba, kdy se lidé z lidskosti sjednotí a porozumí tomu, že každý je malá součást svého bližního a že pouze jednota posiluje a že ani barva kůže ani víra nemá žádný význam, neboť význam má pouze to, co je společné, a efektivní pravda ohledně Tvoření a jeho zákonů a přikázání.
A v té době se stane, že se na celém světě bude hovořit už jen jedinou a hodnotnou řečí a že se lidé konečně stanou opravdovými lidmi.
A v té době se stane, že pozemšťané dobudou Vesmír a budou cestovat do hlubokých dálav Univerza, až vytvoří mimo zemskou atmosféru umělé stanice, v nichž bude bydlet, pracovat a žít mnoho lidí.
A v té době se stane, že pozemšťané vystavějí v mořích velká města a lidé se budou každodenně pohybovat v hlubinách vod a budou se živit mořskými plody všeho druhu.
A v té době se stane, že spolu lidé budou opět rozmlouvat s chápavostí a s úctou a budou přijímat stará poselství pravých proroků, neboť jejich myšlenky a city budou otevřeny jeden pro druhého a jejich vědomí a psychika budou vyrovnané.
A v té době se stane, že lidé budou mnohonásobně starší než v dnešní době, v roce 1958, neboť jejich věk bude činit stovky let.
A v té době se stane, že lidé rozeznají sílu svého vědomí a budou se učit věcem, které znali praví proroci a které jsou jim doposud ještě skryty jako tajemství; tak budou otevírat jedny dveře za druhými a získají ohromné znalosti, vědomosti a moudrost o pravdě Tvoření a o jeho zákonech a přikázáních, aby tím rozvinuli a zužitkovali síly svého vědomí.
A v té době se stane, že lidé definitivně najdou cestu ze svého temného labyrintu a opět naleznou vznešený život vyvěrající jako čistý pramen.
A v té době se stane, že se lidé opět budou učit a znovu si osvojí Učení ducha, Učení Tvoření a jeho přikázání a zákonitosti a Učení života a stanou se vědoucími; a rodiče budou opět vychovávat své děti a vyučovat je učení pravdy, aby rozuměli životu, umírání, smrti, znovuzrození a zrození, jakož i Zemi a nebesům.
A v té době se stane, že člověk bude větší svým vzrůstem a obratnější, že síly jeho vědomí budou vše obklopovat a že bude též vlastnit všechny věci, které bude chtít mít.
A v té době se stane, že muž již nebude samotný ztělesňovat moc vládnoucího, nýbrž nadále bude osud světa a lidstva řídit žena jakožto skutečná matka Země, neboť povládne nad mužem a překoná jeho vládychtivost, pánovitost, mocichtivost a posedlost válkou, aby ukončila doby ohavného mužského barbarství a v zárodku udusila ďábelské, vražedné a panovačné počínání muže, aby konečně nastal mír na Zemi.
A v té době se stane, že se v pozemských lidech probudí skutečná láska a tuto budou všichni sdílet, čímž pro lidskou existenci nastane snadná doba a dlouho chované sny a přání stanou se skutečností, mezitímco u všech lidí zavládne evoluce vědomí, díky čemuž nadejde skutečný konec barbarství.
A v té době se stane, že náboženská a sektářská víra již nebude mít platnost, nýbrž už jen ryzí pravda Tvoření a jeho zákonitosti, díky čemuž započnou šťastní dnové lidstva a člověk se opět shledá s člověkem a pozná jej a bude jej ctít jako sobě rovného.
A stane se v oné době, až nadejde čtvrté tisíciletí podle Jmmanuelovo (křesťanského) letopočtu, že Země a její lidstvo budou znovu mít svůj tvořivý pořádek a nastane pravá láska a svornost, pravá svoboda a harmonie, jakož i pravý všesvětový mír.
A v té době se stane, že člověk bude létat Vesmírem z jednoho konce na druhý ve velkých a ohromných kosmických plavidlech a nebude již znát hranic.
A v té době se stane, že opět rozkvetou lesy, luhy, nivy a pole, jakož i pouště, jež budou oživeny a osázeny rostlinstvem a v nichž se budou pyšnit svou nádherou rozmanité stromy, keře, traviny a květiny, takže Země bude překrásná zahrada, ve které si bude člověk všeho vážit a bude ctít všecko, co bude žít na zemi i ve vzduchu.
A v té době se stane, že člověk všechno to, co zničil nebo znečistil, opětně zbuduje a očistí, jelikož nadále bude ctít a chránit přírodu a život, neboť se stane vědoucím a moudrým a bude tedy myslit na budoucnost planety a lidstva, jimž bude prokazovat veškerý respekt a veškerou úctu.
A v té době se stane, že každý člověk půjde stejným krokem se svým bližním, že jeden druhého už nebude trápit, že si lidé budou opět vzájemně důvěřovat a nebudou víckrát podváděni, okrádáni, olupováni a vražděni.
A v té době se stane, že pozemšťané budou vědět vše o vlastním těle i o těle veškeré zvířeny, právě jako budou vědoucí ve všech věcech světa, života a tvořivě-přírodních zákonů, díky čemuž vyléčí nemoci a nákazy dříve, než se budou moci vyskytnout, neboť se stane, že každý člověk bude sám sobě vědoucím a znalým léčitelem, stejně jako bude takovým léčitelem i pro své spolubližní; člověk celkově vzato porozumí tomu, že může existovat a žít pouze ve společnosti, že jeden musí druhému pomáhat, že musí dávat a nikoliv jen brát a že se coby jednotlivec musí vidět a chápat jako strážce planety, lidstva a lidského pořádku.
A v té době se stane, že se pozemšťané naučí dávat a sdílet v poctivosti a v lásce, stejně jako se naučí, že lakota je prostředek k nespokojenosti podobně jako uzavřenost vůči bližnímu, díky čemuž nebude vznikat osamělost; avšak člověk se musí nejprve všemu naučit a obrátit se k silám svého vědomí, k Učení ducha, k Učení Tvoření a jeho zákonitostem, jakož i k Učení života, nicméně k prosazení toho všeho bude zapotřebí železné pěsti, aby pořádek zahnal chaos a aby člověk znovu nalezl správnou cestu.
A v té době se stane, až nadejde čtvrté tisíciletí po Jmmanuelovi, že člověk bude nositelem tvořivé pravdy a že všichni živočichové budou tvorové jednoho a jediného Tvoření, Univerzálního vědomí, a že Tvoření samotné bude tajemstvím všech věcí a bude znát tajemství všech věcí a že Tvoření bude stát nezměrně výše než všichni bohové a modly, jež jsou bez výjimky lidského původu.
A v té době se stane, že se lidé rozpomenou na věštby pravých proroků a na to, co bylo kdysi v celé minulosti, stejně jako budou vědět, jaká bude budoucnost, ježto budou pomocí předvídání postihovat události, běh i přeměny světa, lidstva a Univerza, jakož i tajemství života a umírání; a proto nebudou mít vícekrát strach před vlastní smrtí, neboť budou vědět, že život trvá věčně ve střídání posmrtného života a nového života na Zemi, jak to určilo Tvoření svými neotřesitelnými zákonitostmi, jež jsou nezměnitelné po všechny Velevěky a mají věčnou platnost.
Eduard A. Meier
Zámek Uitikon / ZH / Švýcarsko
24. srpna 1958

*

Zažijeme brzy v Rakousku drogový problém nebývalého rozsahu? Obzvláště krutá módní droga způsobila v USA závislost již u milionů lidí – a tím jim zcela zničila život. Nyní se droga objevila i v Německu.

Tato hrůzná věc nese zvučný název »Crystal Meth« a je – budeme-li věřit odborníkům – horší než všechny dosavadní drogy. Závislým lidem v řádu měsíců znetvoří obličej k nepoznání. Je-li droga již v Německu, jak dlouho může ještě trvat, než začne řádit i v Rakousku? Vyrábí se v našich šířkách v českých laboratořích.
Duševní a tělesný rozpad postupuje velmi rychle. Závislí vypadají o mnoho let starší, než jsou, a namísto obličejů má mnoho z nich ohyzdnou tvář jako z nějakého hororového filmu.

»Ryzí horor«

»Když věříš, žes viděl každou hrůzu, každej horor, pak vstoupí do tvýho života Crystal Meth a udělá z něj noční můru.« Tak to popisuje někdejší narkoman na jedné webové stránce svépomoci. Na příslušných internetových fórech vyprávějí drogově závislí své zkušenosti s metamfataminem: »Jeden kamarád si po požití drogy ›Crystal‹ úplně rozškrábal obličej, protože si myslel, že mu všude po kůži leze malý hmyz«.

»Tato party droga je extrémně nebezpečná a u konzumenta rychle vzbuzuje závislost. Nyní však nic nepoukazuje na to, že by v Rakousku byla droga ve větší míře v oběhu,« říká národní drogový koordinátor Dr. Franz Pietsch. Nemůže však vyloučit, že »by se i u nás mohla stát ohromným problémem.«

Totéž zaznívá i z kanceláře vídeňského drogového koordinátora Michaela Dressela: »Většinou to nějakou dobu trvá, než se nějaký německý drogový trend objeví v Rakousku, ale musíme předpokládat, že se droga bude brzy ve větší míře konzumovat i v naší zemi.«

Zdroj: www.krone.at, sobota, 10. září 2005

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský
03.12.2016 16:20:52
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one