Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
bible.gif
Proroctví o Armageddonu, Proroctví o posledních dobách před příchodem Krista, nejsou lidstvu neznámá a jejich texty dnes v písemné, ústní i elektronické podobě, jsou přístupná každému, bez nutnosti utratit jeden jediný haléř.

Proč stále zavíráme oči před tím, co bylo dávno předpovězeno, vyobrazeno i v biblických proroctvích, tím, co nastává právě v současnosti ? Ano, z minulosti známe desítky oněch "jistých a určitých" dat, ve kterých měl nastat konec světa a proto, že žijeme, máme možnost se přesvědčit, že Armageddon stále ještě nenastal. Kdy však přijde ona doba, kterou pradávní věštci či světci popisují ? S velkou pravděpodobností tato doba nastává právě v současnosti, neboť nikdy nebyla dříve popsaná znamení natolik zřetelná, jako nyní. Je možné rozpoznat časový úsek, který bezprostředně předchází nástupu nových dějin lidské civilizace ?

Starodávná biblická proroctví o konci světa odhalují nové překvapivé skutečnosti. Apokalypsa je literární druh, kterým je psáno zejména nejznámnější biblické proroctví o konci světa, totiž Zjevení Svatého Jana. Zjevení Svatého Jana vykazuje některé společné znaky s apokalyptickou literaturou pozdního židovství, avšak na rozdíl od ní je zde apokalyptické schéma naplněno novým obsahem, zejména zvěstí, která ukazuje ke Kristu a jeho jedinečné moci a slávě. Správný název této kanonické knihy je "Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu." Kristus pak jeho obsah naznačil prostřednictvím anděla svému služebníku Janovi. Autor zjevení je ztotožnňován dle apoštolské trradice s apoštolem Janem, synem Zebedovým a autorem 4. evangelia a tří janovských listů. jiná svědectví a někteří badatelé se domnívají, že knihu Zjevení Svatého Jana napsal Jan Presbyter a jiní součastní vědci se domnívají, že autorem Zjevení je některý z žáků z okruhu Svatého Jana. Představuje se jako inspirovaná prorok i jako čtenářův bratr, prožívající spolu s ním církevní součastnostněkterých náznaků textu lze soudit, že kniha vznikla v Malé Asii na sklonku vlády císaře Domitiana v letech 94 - 95 n.l.

Celý spis Zjevení Svatého Jana, slavnou Apokalypsu, lze rozdělit na úvodní vidění, které je popisováno v první kapitole, dále na úsek popisující současnost církve s jejími klady, nedostatky i s jejím těžkým údělem a na popis budoucnosti, ve kterém je líčeno apokalyptické drama. Zjevení Svatého Jana hovoří symbolickou řečí, tehdejšímu čtenáři sice bližší než nám, avšak zcela jistě ne zcela pochopitelnou. Autor chtěl zřejmě své současníky povzbudit v těžkých situacích tím, že jim ukazuje přicházející období slávy církve, které byl dán základ Kristovým kříem a vzkříšením. Vítězství bude patřit Ježíši Kristu a těm, kdo se rozhodli jej následovat. Tento motiv rozhodnutí vystupuje do popředí spolu s výzvami ke stálosti, bdělosti a zachovávání ryzího svědectví. Ve Zjevení Svatého Jana, v Apokalypse, nejde jen o jakési zašifrované informace o budoucnosti, ale zejména o obrazně vyjádřenou zkušenost víry, která v těžké situaci odhaluje vyhlídky na Kristovo vítězství. Aktuální jsou ve Zjevení Svatého Jana zejména výzvy k věrnosti, opravdovosti a čistotě víry, i k horlivosti pro Krista. Zjevení Svatého Jana bylo velmi často čteno v dobách otřesů a krizí a mělo značný vliv na dějiny křesťanského umění. Budeme právě my tou generací, která zažije biblický Armageddon ? Biblické předpovědi se přímo dotýkají každého z nás.

1) Závěrečná znamení

"A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rychle rozmnoží" Daniel 12:4 Blíží se konec světa a pokud ano, jak jej poznáme ? Tato otázka je jednou znejzáhadnějších a nejčastěji pokládaných otázek od počátků křesťanské tradice.

Biblický prorok Daniel předpověděl, že těsně před příchodem konce světa, budeme svědky dramatického nárůstu vědomostí. Měl tedy prorok pravdu ? Uvažme, jak dramaticky se v poslední době změnil způsob dopravy. Šest set let člověk nedokázal cestovat rychleji, než nejrychlejší kůň. Cestování, které kdysi trvalo měsíce i roky, je dnes otázkou několika desítek minut. Počítačová revoluce a rozvoj informačních technologií způsobily během jedné generace posun představ o hranicích, kterých člověk může dosáhnout, o hranicích, kteří si naši předkové nedokázali ani představit.

Uvedené Danielovo proroctvívšak lze chápat tak, že se rozšíří vědění o tajemství Knihy knih, o tajemství Bible a právě toho můžeme dnes využít. Danielova proroctví však nejsou jediná, která se snaží popsat průběh posledních dní před kristovým návratem.

"Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hkeďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale ještě to nebude konec. Povstane národ proti národu a králosvtsví proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude jen začátek bolesti." Matouš 24 : 6-8

Pokud se důsledně podíváme na svět, ve kterém žijeme, zjistíme, že politické i přírodní síly mění planetu, na které žijeme k obrazu biblických proroctví. Posledních sto let zažila naše planeta dvě světové války, které neměly obdobu nikdy v historii. Mezinárodní terorismus se rozmohl natolik, že téměř každé větší město, které je symbolem určitého politického a náboženského zřízení, zažilo teroristický, zpravidla sebevražedný útok. Za posledních třicet let sknočily tisíce lidí předčasně své životy vinou stovek teroristických atentátů na celém světě. Přidejmě k těmto číslům numera další - oběti fatálních přírodních katastrof - pořárů, povodní, zemětřesení, tornád, Tsunami, sopečných výbuchů, záplav, krupobití či sucha.

Již apoštol Jan předpověděl, že jedna z vlastností člověka předtím, než přijde Poslední soud, bude jeho schopnost zničit planetu. Ve Zjevení Svatého Jana biblický apoštol píše :

" Rozzuřily se národy, ale přišel hněv Tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své služebníky a proroky, a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke Tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo hubili Zemi. " Jan :18:17

Po celá staletí člověk mohl proti těm, se kterými se nepohodl, vrhat šípy, bojovat čestně tváří v tvář. Nyní má lidstvo k dispozici zbraně, které mohou v několika sekundách totálně zničit veškerý život na této planetě. Ježíš dokonce předpověděl, že kdyby byl jeho příchod odložen, nikdo by na této planetě nepřežil.

Ježíš Kristus varoval, že přijde doba, kdy lidstvo bude muset čelit všem nebezpečím, která jsou popsána, avšak že to bude pouze počátek toho, co Zemi jako planetu ještě čeká. Je možné, že lidská činnost ohrozí dění na této planetě natolik, že nebude možné zde přežít.

Apoštol Pavel ve svém Druhém dopise Timoteovi píše :

" Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha" II. Timoteovi, 3 : 1-4

Ohlédneme - li se za několika posledními lety, nemůžeme přehlédnout trvalý morální pokles lidstva, který se stále prohlubuje. Každá generace posouvá hranice přijateného chování, můžeme říct, že každá další generace má stále nižší morální úroveň.

Za dnů Noeho vedl globální morální úpadek ke zkáze fatální potopou. Za dnů Sodomy a Gomory vedla nemravnost těchto měst k jejich zkáze ohněm z nebes.

" Jako bylo za Noeho dnů, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, hodovali, ženili a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu a přišla potopa, která je zahubila všechny. Stejně bylo za dnů Lotových : jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli; v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebes a zahubil všechny."

Lukáš 17 : 26-30 Mohlo by se tedy i dnes stát, že setrvávající a prohlubující se nemravnost přivolá soud z nebe ? Bible rovněž upozorňuje, že kromě morálního úpadku celé společnosti nastane i značný nárůst počtu podvodných sekt a různých náboženských směrů.

"Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci a lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí." I. Timoteovi 4: 1-2

Snaha navázat spojení s mrtvými, která je v Bibli od počátků zakazována, je pro mnohé dnešní doby přijatelná, a to dokonce i v mnohých církvích. Rádobymoderní zábavné televizní pořady či zábavná literatura podporují moderní čarodejnictví a spiritistická témata, která se stávají velmi populární zvláště mezi mladými lidmi.

Naproti tomu nás však Bible učí, že tam, kde přetrvává a rozmáhá se hřích, kvete i Boží milost, a že před Jeho příchodem budou mít všichni lidé bez rozdílu možnost seznámit se s učením církve a přijmout víru v Ježíše Krista.

"A toto evangelium bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. " Matouš 24 : 14

V Matoušových časech, a i o třináct století později, se úloha hlásání slov Bible do všech světových stran a všem národům zdála být naprosto neproveditelná. Dnes si tuto skutečnost dovedeme bez nejmenších problémů představit prostřednictvím internetu, aktivních církevních misionářů, prostřednictvím rádia, teletextu, či satelitního vysílání, prostřednictvím nových technologií zpracování dat, prostřednictvím umění. Poselství o Boží záchraně se nikdy v historii křesťanských dějin nehlásalo v tak vysoké míře, jako je tomu nyní.

Podle toho, co můžeme z Bible vyčíst, můžeme pozorovat, že globální nárůst okultismu, sexuální nevázanost, odklon od duchovních záležitostí a vyznávání materialismu spolu s tryskovým vědeckým pokrokem, bude předcházet druhému Kristovu návratu. Ohlédneme-li se několik let zpět a uvědomíme-li si slova Bible, zjistíme, že v současnosti žijeme ve zvláštní době - jakoby se plnila slova, která popisují dobu, která bude bezprostředně předcházet době konce.

Bible rovněž popisuje stav, kdy se dvě síly, síly dobra a zla utkají v závěrečném celosvětovém boji, který nazýváme Armageddon.

"Neboť nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátků světa až do nynějška a nikdy již nebude." Matouš 24 : 21 Co může spustit tuto závěrečnou krizi a kdy se to stane ? Žijeme v době, kdy je možné si vybrat z desítek možností - od jaderného, chemického, biologického či tepelného útoku přes finanční krach a zhroucení burzy, celosvětový výpadek internetu či různé havárie jaderných elektráren po přírodní katastrofy, které naši Zemi v poslední době sužují stále častěji a častěji. Je také možné, že se nakonec odehraje kombinace všeho předchozího, jak naznačují události z havárie jaderné elektrárny Fukušima v Japonsku v roce 2011, která postihla asijské i evropské země, a která je jednou z prvních svého druhu na Zemi : kombinace přírodní katastrofy s katatstrofou technologickou. Je tedy možné, že snad možná do těchto již značně složitých dob zasáhne některá z katastrof výše uvedených v budoucnu ? Bible však nepopisuje přesný sled těchto událostí a ani jejich průběh - Bible popsiuje, co bude následovat bezprostředně poté.

2) Rozdělení světa

Dříve, než dojde ke konečnému zúčtování, Bible praví, že se světoví vůdcové budou potýkat se značnými finančními problémy a spoustou přírodních katastrof. Mezitím lidé věrní Bohu zakusí přítomnost Božího Ducha.

"Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebes; a země byla ozářena jeho slávou." Zjevení 18:1

Doba, kterou Jan popisuje ve svých Zjeveních či Proroctvích, bude protkána prudkými extrémy - na straně jedné budou hluboce věřící lidé a na straně druhé budou lidé, kteří o Bohu nebudou chtít ani slyšet. Tato doba plná extrémů se bude vyznačovat rovněž extrémním chováním politiků, kněží, přírody i prostých obyvatel všech národů. Budou znatelné ekonomické i psychologické rozdíly mezi těmi, kteří chtějí uchvátit moc na úkor druhých a mezi těmi, kteří ve zmatku všech událostí nebudou vědět, zda dožijí rána.

Toto extrémní chování celé společnosti se bude projevovat rovněž nárůstem spiritismu ( nikoliv spirituality ! ) , duchařství a sektářství. Přes spiritismem a vyvoláváním mrtvých Bible varuje a na mnoha místech tuto činnost zavrhuje. Zde je třeba podotknout, že i mnoho často vyhroceně nenáboženských systémů s touto činností vyloženě nesouhlasí. Přejme a dejme mrtvým jejich klid a věnujme se tedy spíše budováním vlastních duchovních statků a svých dobrých vlastností.

Ve Zjevení Svatého Jana nalezneme : " Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili k boji v rozhodující den Všemohoucího Boha."

Zjevení 16:14 Nadpřirozené jevy, které lidé vyvolávají těmito seancemi Bible popisuje jako jevy, které jsou spojeny s ďáblem. Podle Bible je tato činnost věřícím, ba dokonce i nevěřícím zapovězena, neboť se lidé nedostávají do styku s dobrem, nýbrž se silami, které člověka mohou značně negativně ovlivnit.

O nemravnosti, která současnou dobu snad charakterizuje nejvíce, dikutují političní i náboženští vůdcové téměř celého světa ve snaze tomuto trendu zabránit, aby se obnovily principy morálky a erotika a sex se staly opět tím krásným, co k životu člověka patří; aby erotika a sex nestáli pouze v roli uspokojovače někdy pouze velmi nízkých pudů.

Bible v otázkách náboženské svobody či nesvobody varuje, že v posledních dnech Země budou vydány zákony, které budou upravovat náboženské zvyklosti a náboženské tradice tak, aby se hodily do politických zřizení, která budou vládami různých zemí vydána.

Bible varuje, že v posledních dnech předtím, než Ježíš přijde soudit svůj lid mnohé vlády vydají nařízení týkající se způsobu náboženského života. Tyto zákony budou navenek vypadat, jako podpora morálky, ve skutečnosti budou mít za úkol připravi svět na to, aby se podřídil cizí duchovní moci. V této souvislosti není od věci zmínit holocaust, kterým proslul Adolf Hitler včetně nařízení o nošení žlutých hvězd Židům, vypalování synagog a ničení literatury židovských autorů. Matouš ve svém evangeliu zvedá prst :

"I povstanou falešní proroci a falešní mesiášové a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné." Matouš : 24-24

V době, kdy bude rozpadající se svět hledat stabilitu, objeví se pomoc v té nejpřekvapivější podobě. Z biblických proroctví dokonce vyplývá, že se mohou objevit zprávy, že přišel samotný Ježíš. Je pravděpodobné, že se objeví charismatická bytost, charismatický člověk, který bude tvrdit, že právě on je Mesiášem. Je možné, že tato zpráva bude prostřednictvím médií vysílána do celého světa, bude možné, že tuto bytost uslyšíme opakovat slova z Bible, bude možné, že tato bytost se Boha bude dovolávat a mnoho i věřících a pravověrných od víry odstoupí a budou jej následovat na zcestí. Možná i miliony věřících se boudou mylně domnívat, že přišel Kristus, neboť i o Něm je prorokováno, že jej uzří každé oko.

Mnoho lidí bude oné době hledat otázky a nenalézat odpovědi, ať jsou již jakékoliv - lidé nebudou schopni si vysvětlit své žití - a právě tato bytost se bude snažit na tyto otázky odpovídat, avšak nikoliv v přímém souladu s Božím slovem.

Pavel na tuto skutečnost upozorňuje ve II. listě Korintským, že i ďábel jako padlý anděl se může a umí proměnit za Anděla Světla. V přeneseném smyslu slova tedy apoštol Pavel upozorňuje na to, že věci, lidé, technologie, a nebo bytosti, se mohou člověku jevit jako jeho spasení, že mohou v lidské mysli zaujmout místo Boha. Ve chvíli, kdy zaměříme pozornost na Boha, je nám dán Věčný Život. Avšak ten, kterého mnozí lidé přivítají s náručí doširoka otevřenou, bude SATAN převlečený za Krista. Podle Bible bude satan schopen právě tímto trikem spojení mnoha lidí v jeho jménu, což bude největší klam na lidských bytostech, který kdy ďábel, jako představitel všeho zlého, na člověku spáchá. Máme tedy čekat příchod velkého charismatického vůdce, který bude mít v ústech často slova z Bible, avšak ve skutečnosti dovede miliony lidí ke konečné velké bitvě ve jménu nesmyslu, k bitvě, kterou Bible popisuje jako konečnou "Válku světů" známou jako ARMAGEDDON ?

3) Ukončení útrap

Satanovy podvody se objeví na celém světě, podobně jako tomu bylo v historii, jako mocná síla. Může se stát, že většina duchovních vůdců přijme slova této bytosti, je možné, že většina duchovních vůdců tento podvod na člověku přijme a nechá se oklamat. V tomto důsledku možná vznikne nový náboženský systém či duchovní směr, který však v konečném důsledku, jak již bylo řečeno, přivede lidstvo do záhuby, jakou do té doby svět nespatřil.

V souvislosti s tím, jak budou ve světě narůstat pohromy, objevovat se nové smrtelné nemoci a v důsledku změn podnebí a počasí bude stále obtížnější cokoliv pěstovat, budou se světoví vůdcové domnívat, že již nelze ztrácet čas, a že již není možné dále čekat, neboť se celý systém zcela rozpadá. Budou lidi nabádat, aby ve jménu své záchrany přijali učení tohoto podvodného spasitele.

"Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přokázání a věrnost Ježíši." Zjevení 13.14

Podle Bible se však ne každý člověk nechá podvést. Najdou se jedinci, kteří si uvědomí, že Bible varovala před tímto podivuhodným klamem, uvědomí si, že tato bytost je zde proto, že se jedná o poslední satanův velký klam, neboť se nebude jednat o Božího syna, ale o převtěleného ďábla, představitele všeho zlého. Lest, kterou takto satan připraví, má za cíl zavést lidi na scestí a následně od Boha, má za úkol vzdálit lidi životu v dobru, v Bohu, má za úkol odvést lidi od víry. Nebude to poprvé, co se satan objeví jako anděl světla.

I Kristus byl zkoušen na poušti, i Kristus na poušti tento klam prožil - ukázal se mu satan v podobě slavného božího posla. Jakmile však začal nabízet a zkoušet, ukázal svou pravou identitu. Uvědomme si i "ztělesněného ďábla, antikrista", Adolfa Hitlera, který zpočátku ve jménu "pravdy, spravedlnosti a morálky" získal moc, kterou následně využil k rozpoutání dosud největšího válečného konfliktu v dějinách lidstva. I na tuto skutečnost Bible jednoznačně upozorňuje :

"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho budete nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidáte a druhým pohrdnete. Nemůžete sloužit Bohu i majetku." Matouš 6:24

Ve chvili, kdy antikristus bude ovládat mnoho milionů lidí, tisíce od pravé víry odpadnou. Bude to doba dalšího, jednoho z největších extrémů v lidských dějinách. Lidé se budou dělit na ty, kteří budou následovat slovo pravého Boha a slovo Kristovo, a na ty, kteří budou věřit antikristu. V té době také dojde k pronásledování křesťanů, k pronásledování, jaké doposud nemělo v křesťanských dějinách obdoby. Lidé budou v této době přirozeně plni obav, strachu, budou to však ti, kteří nebudou mít pravou víru, neboť ten, kdo nevěří a ztrácí víru, že Kristus přijde a zachrání své děti, nevěří celým srdcem, a kdo nevěří celým srdcem, jakoby nevěřil vůbec. Je vysoce pravděpodobné, že ve snaze o zastírání opravdových problémů budou náboženské spory na prvním místě v denních zprávách, v monstrprocesech budou obviňováni praví nádledníci Boha. Jak si takové počínání vysvětlit ?

Je možné, že situace bude natolik vážná, že nebude východisko z krize. Krize bude natolik vážná, že se bude zdát, že nebude možné ji překonat. Přijde však někdo, kdo bude mít atributy velkého vůdce, a kdo se bude snažit situaci vyřešit, a snad se mu to na začátku možná i povede. Tato bytost, tento vůdce možná vydá přísné zákony na každodenní režim člověka, na kulturu, na počet hodin strávených zábavou, možná vydá i zákony týkající se vyznání a provozování náboženských ritů. Je možné, že křesťané a pravověrní se odstěhují někam do hor, kde budou žít podle Božích zásad, a možná se zde vyvine nová, extrémně křesťansky fundamentálně orientovaná sekta. Je rovněž v závislosti na tomto uvedeném možné, že křesťané budou obviňováni z toho, že se nnepodílí na jakémsi společném díle a tím bojkotují snahy o záchranu dosavadního systému. Je možné, že budou chytáni, souzeni a zavíráni ve jménu falešných světských nařízení, která však bude mít na svědomí ďábel, představitel všeho zla. Možná, že se stane problémovým tématem samotný základ křesťanství, totiž Boží Desatero, základ víry v jednoho Boha. V tento moment si lidé položí otázku : Máme poslouchat Boha a nebo člověka, který si na Boha pouze hraje ?

Lidé si budou klást otázku : Máme poslouchat populární politiky, náboženské rádobyvůdce, uhlazená média s lacinou zábavou, a nebo máme poslouchat Boží slovo zjevené v Bibli a snažit se žít podle Božích zákonů ? Možná, že ďábel bude dokonce vyhrožovat a troubit do zbraně ještě dřív, než si to zmanipulované národy uvědomí. Stále je tu však šance se zachránit !

Na jedné straně se objeví lidé, kteří s hrdostí ponesou pečeť pravé víry a na straně druhé budou ti, kteří přijmou znamení šelmy přesně tak, jak je tato situace popsána v Bibli :

" Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně - kdo je spravdlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať zůstane ve své svatosti. Zjevení 22:11

Kniha Zjevení Svatého Jana rovněž říká, že situace bude alespoň v jedné chvíli zcela jednoznačná : každý muž, každá žena, každé dítě se bude muset rozhodnout, zda půjde v Kristu, nebo zda ponese ďáblovo znamení. ďábel vytvoří možná i náboženskou frašku. Je možné, že část populace se přesune na jiná území. Znamení těch, kteří skutečně věří v Boha, budou ti, kteří věrně stojí za Slovem Božím navzdory početní opozici.

Právě tak, jak byly Noemovy dveře zapečetěny před potopou, budou zavřeny dveře Boží milosti před těmi, kdo se Boha vzdali. Možná, že to, jak se ďábel bude projevovat, bude značit doslova, co řekl Bůh o této situaci " Všechna království budou tvá, když ve mne uvěříš" Možná, že ďábel se bude snažit založit svůj nový společenský řád, který by byl nějakým způsobem odlišen - čipování, tetování, oblékání. Na Boží straně jsou však ti, kdo věrně stojí za Jeho Slovem.

Druhý příchod Krista je podle Proroctví blízko a svět naruší nejničivější série pohrom, která se kdy objevila v dějinách lidstva.

" A slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům : " "Jděte, a vylejte těch sedm nádob Božího hněvu na Zem ! " První anděl šel a vylil na Zem svou nádobu : zlé a zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Zjevení 16 : 1-2

" Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně : Pojď se mnou a ukážu Ti soud nad velkou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé Země." Zjevení 17 : 1-2

Naděje na zlepšení vyprchá, protože na ty, kteří budou žít ve jménu ďábla bude padat sedm smrtelných ran.

První budou vředy, což lze interpretovat jako vypuknutí nějaké, pravděpodobně pohlavně přenosné nemoci, neboť tito lidé budou žít ve hříchu. Druhé by mělo být zakalení moře červenou barvou, což může být předzvěst zemětřesení a značné vulkanické činnosti. Je možné, že z nějakého důvodu těla živočichů ve vodě prostě "vybouchnou" změnou tlaku a krev zbarví oceány do ruda. Je možné, krev mrtvých zvířat a jejich těla budou významným původcem a zdrojem infekce, kterou může být mor - nedostatek hygieny po vyčerpání zásob chemických prostředků a odhalení, že odborníci na stroje a technologie vymřeli, povede k prohlubujícímu se krachu, který zažijí národy pod antikristovým vedením. Čistá voda a léky se stanou zcela nedostupnými. Snad proto je ve Zjevení citováno, že kdo je špinavý, ať špinavým zůstane. Slunce bude pálit město ďáblovo prudkým žárem. Bude padat rána za ranou a teror zachvátí zpanikařené lidi.

Během této doby někteří věrní naleznou úkryt a na vzdálených míístech se o ně budou starat Boží andělé. Tato část textu biblického proroctví možná popisujobe vyhledávání modulů jiných bytostí přeživší život a Bible prorokuje, že štěstí budou mít křesťané. Možná, že při těchto cestách křesťany objeví mimozemská civilizace pátrajících po zbytcích života a bude jim poskytovat léky a potraviny. Je možné, že následně mimozemšťané zasáhnou a zničí zbytky přeživších milosrdnou smrtí. Celá sedmnáctá kapitola Zjevení Svatého Jana je zajímavá :

" Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár plný ohavností a nečistoty svého smilství" Zjevení 17:4

Je možné, že až situace bude neúnosná a bude jasné, že nezbývá nic jiného, než čekat na smrt, vylétne modul skládající se z několika částí s ženou, která na sobě bude mít největší drahokamy světa, oděnou v nejdražších látkách a ležící na zlatých trůnech, pod vlivem drog, možná, že onen pohár bude ovladač či mobilní telefon s daty obsahující zejména sexuálně explicitně zaměřený materiál.

Nejzajímavější na Zjevení Svatého Jana je však část, která popisuje to, co bude mít pravděpodobně vytetováno na čele - je možné, že rozluštění není až tak složité :

"A na čele měla napsáno jméno - je v něm tajemství : "Babylon Veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na Zemi." Zjevení - 17:5

Je možné zjistit, co bude mít žena na čele či těle ? Čtěte :

Babylon ( anagram : ONA BIG NYLON BABY ) nebo, v evropských jazycích slovo BABYLON znamená (BI) ONA BYL ON. Je možné, že člověk, který bude ztěkesněním ďábla právě toto ? nebo BABY ABY BYL ON ? Kombinaci obojího ? Žije Michael Jackson a podstoupil změnu pohlaví ? Veliký ( v angličtině BIG ) ( anagram : BIG ) Bude mít tedy ztělesnění ďábla jako prapůvod všeho někde napsáno BIG BABY ????????? Matka všeho smilsva MOTHER FUCKER & KING OF FUCKIN´ MOTHER KING OF FUCKIN´ WORLD KING OF FUCKIN´ FUCKING KING OF FUCKIN´ KING ?????

Jiní lidé však zůstanou v osamění - v nemocnicích, ve vězení, na různých místech, kde na ně lidé zapomněli, ale kde Bůh nezapomene na ně. Tehdy budou věrní procházet těžkým vnitřním zápasem - v mysli budou prověřovat svůj vztah k Bohu - nakonec však svou cestu najdou - je možné, že se budou svým zachráncům snažit rouhat, že je bude zlobit, že jsou zachráněni i ti, kdo jim předtím ublížili, a to ještě bez bez jakéhokoliv jejich přičinění - v lidech se bude ozývat starý způsob myšlení.

Frustrace, jak víme, znamená agrese. Je více než pravděpodobné, že ti, kteří budou zoufalí z nastalé situace, která bude více než bezvýchodná, obrátí svůj hněv proti těm, kteří s nimi nespolupracovali, obrátí hněv proti těm, kdo se nechal ošálit ďáblem. Je možné, že tito lidé budou nalézat vinu svého utrpení v těch, kteří zachovali věrnost pravému Bohu a Ježíši Kristu. Bude vydán příkaz proti křesťanům zasahovat, chytat je a možná je i mučit. Svět se rozdělí na ty, kteří zůstali věrni Ježíši Kristu a na ty, kteří zůstanou poslušni ďábla. Tomu říká prorok poslední bitva, kterou nazýváme Armageddon. Bezbožný svět dospěje na hranici Boží trpělivosti a přijde čas, kdy přijde Bůh, aby zachránil všechny své věrné. Možná, že přiletí mimozemská civilizace zkontrolovat své dílo, a když zjistí, že je většina planety zpustošená a přeživší jsou nakaženi morem, pohlavními chorobami, zdegenerovaní, jejich těla zpustlá, zbědovaná a plná drog i jiných chemikálií, rozhodnou se zbytek tohoto genetického odpadu zlikvidovat. Rozhodnou se oddělit zrno od plev, a ty, jejichž těla budou čistá, ty, jejichž způsob života bude vyjadřovat pokoru a čistotu, a jejichž znamením bude kříž, zachrání a prozradí jim tajemství věčného života a uvedou je do Ráje.

4) Návrat Krále

" Uprostřed noci rozlehl se křik : "Ženich je tu, jděte mu naproti !"

Matouš - 25 : 6

V nejtemnější hodině se stane naděje všech křesťanů skutečností. Je slyšet hlas Božího povelu "Dokonáno jest !" Silné zemětřesení, které bude provázet Boží hlas z nebes, bude rovněž předznamenáním toho, že se blíží velká nebeská armáda. Mnozí lidé, kteří zůstanou věrni Božímu Písmu a Kristu, budou zahaleni duhou a obklopeni září, která je bude ochraňovat před jejich utlačovateli. Jejich tváře budou zářit, neboť budou vědět, že přichází doba jejich zachránce, který se blíží se svými anděly, aby je vzal domů.

" Hle, přichází v oblacích ! Uzří Ho každé oko, i ti, kdo Ho probodli, a budou pro Něj naříkat všechna pokolení Země. Tak jest. Amen" Zjevení - 1 : 7

Podle Bible nepůjde o žádné tajné vytržení, jak se někteří domnívají - každý člověk na Zemi bude svědkem této nádherné události. Mnoho, možná většina, bude v této chvíli naplněna hrůzou. Bezbožníci budou zoufale utíkat ke skalám a jeskyním ve snaze se skrýt před přicházejícím Svatým Bohem. Všichni, kdo se podíleli na Jeho ukřižování vstanou z hrobů, aby se stali svědky toho, jak přichází na oblacích slávy.

" Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve." I. Tesalonickým - 4 : 16 Po celé Zemi vstane ze svých hrobů spousta svatých, kteří dodržovali Boží přikázání. Bezbožní budou v úžasu hledět na tuto nádhernou podívanou.

Ti, kteří zůstanou věrni Bohu budou vyzvednuti ze svých smrtelnách těl a budou stoupat vzhůru ke svému Otci a Pánu, zármutek, hřích a utrpení budou navždy za nimi. Opona, která stála mezi nimi a jejich Bohem bude navždy odstraněna a oni spatří Boha a Jeho Syna ve veškeré Jejich slávě.

"Ti, které Hospodin v onen den skolí zůstanou ležet od jednoho konce Země ke druhému. Nebude nad nimi nikdo naříkat, nebudou sebráni, nebudou pohřbeni. Budou jako odpad na povrchu Země. Jeremijáš - 25:33

Ti, co budou bezbožní, zůstanou na Zemi v panice a hrůze a zůstanou napospas hurikánům, tornádům, zemětřesení a veškerému Božímu hněvu. Budou mizet ostrovy, padat kroupy, oheň a síra bude padat z nebes a vulkanická činnost se projeví i tam, kde tyto projevy byly po celá staletí nevídané. Zemětřesení a pohyb litosférických desek budou mít vliv na globální podnebí a Země se lidem začne rozpadat pod nohama a chaos zavládne na celé planetě.

Ti, kteří přežili všechny tyto katastrofy, budou zničeni jasem Boží přitomnosti. Jejich těla budou ležet na celé zpustošené tváři Matky Země. Poprvé od Stvoření bude Země zcela zbavena veškerého života. Zůstanou pouze SATAN a jeho padlí andělé, aby viděli výsledky své vzpoury proti Bohu.

5) Milénium

"Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a velký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana" Zjevení 20- 1:2

satan a jeho andělé budou obklopeni světem, který zničili zůstanou na Zemi 1000 let. Podle Bible budou uvězněni na tomto zničeném světě, na této pusté a zdevastované planetě. Satanovi a jeho démonům nezbyde nic jiného než zde čekat a přemítat nad svým osudem. Všude okolo sebe uvidí pouze spálená a zborcená velkoměsta, vysušené kosti a zničenou přírodu. Bude se cítit strašně a zoufale, uvidí svůj zbytečný tisíc let trvající boj proti Bohu. Na Zemi již nebude nikoho, koho by mohl pokoušet a nebo ovládat.

"Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud, spatřil jsem také ty, kteří byli sťati pro svědectví Ježíšovo. Nyní vstali, aby spolu s Kristem převzali vládu na tisíc let." Zjevení - 20:4-5

Zatímco satan bude mít dost času zpytovat své svědomí a své činy, všichni vykoupení se budou radovat z nevýslovné krásy nebe. Setkají se se svými strážnými anděly, kteří jim odpoví na otázky, zejména na ty, týkající se jejich života na Zemi. Pak je Bůh vyzve, aby se podíleli na soudu bezbožníků a otevře před nimi záznamy o osudech bezbožníků. Vykoupení budou moci s úžasem spatřit, proč někteří byli zachránění a jiní nikoliv. Skryté myšlenky bezbožných vyjdou zcela najevo, zvedne se opona a budou vidět duchovní boje, které se odehrávaly pro každého člověka. Všem budou zřejmé a jasné motivy padlých andělů a ukáže se průzračný a dobrý charakter Boha. Vyvolení se budou podílet spolu s Bohem na soudu bezbožníků.

Dříve, než kdokoliv z bezbožníků přijme svůj konečný trest, bude jeho záznam pečlivě prozkoumán zachráněnými lidmi, kteří sami prožívali zápasy duchovního života na Zemi. Všechna a slova a všechny činy budou souzeny podle Božího Zákona. Bude potvrzena spravedlnost jejich rozsudku a míra jejich trestu. Na konci onoho tisíciletí se Ježíš a vyvolení vrátí zpět na Zem. Přijde čas por satana a pro bezbožné, aby čelili důsledkům svých hříchů.

Bůh však nejdříve musí provést konečnou fázi svého soudu a očistit Vesmír od hříchu.

6) Konec hříchu

"A viděl jsem od Boha z nebes sestupovat Svaté město, Nový Jerusalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení - 21 : 2

Po tisíciletém odpočinku v nebi se Kristus vrátí s vyvolenými zpět na Zemi. Když se bude Nový Jeruzalém přibližovat ke zpustošené Zemi, Ježíš přikáže, aby všichni mrtví bezbožníá vstali ze svých hrobů. Na Jeho slovo vstanou neobrácení ze všech míst Země a budou stát před Bohem. Bezbožní budou vzkříšeni ve stejném smrtelném těle, v jakém byli v okamžiku své smrti. Když Ježíš sestoupí zpět na Zemi, je psáno, že jeho nohy spočinou na olivetské hoře, na místě, kde byl ukřižován. Obrovské zemětřesení horu roztrhne a promění ji v širou pláň a z nebe ssestoupí Nový Jeruzalém, pozoruhodné Boží město a jeho základy spočinou na rovině, kterou Ježíš pro své město připravil.

"Až se dovrší tisíc let, satan bude propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby ochromil národy a shromáždí je k boji" Zjevení - 20 : 7

satan bude ze všech svých sil ještě jednou zmást své následovníky. Shromáždí je, aby násilím dobyli Boží město. Generálové všech armád spojí své sily a bojové umění, aby násilím dobyli Boží město. Bezbožní zůstanou bezbožnými, nikdo nebude prosit Boha o odpuštění. Kdyby to bylo možné, bezbožní by svrhli samotného Boha z jeho trůnu - tak velká bude jejich nenávist. Vůbec si neuvědomí, že svou marnou válku prohráli ještě dříve, než začala. Přišel soudný den.

"Viděl jsem mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy a mrtví byli souzeni podle svých činů. Zjevení - 20:12

Náhle se nad městem objeví Kristus ve své slávě. Ta chvíle zhatí veškeré válečné plány bezbožníků. Když se lidé budou dívat na Boží tvář, s bolestí si uvědomí každý hřích, který kdy spáchali. Uvědomí si každou chvíli, kterou zatížili své svědomí. Uvědomí si každou situaci, kdy se odvrátili od proseb Svatého Ducha. Bude se před nimi promítat jeich život jako živé panorama, každý bezbožník si uvědomí, ze odmítl spasení svou vlastní volbou.

Je tragické, že nikdy neucítí radost a Svatý Pokoj, který panuje uvnitř Svatého města. Bezdadějné zoufalství, které zachvátí jejich duše se nedá slovy vyjádřit. Nebudou však moci popřít Boží spravedlnost, když je Bůh prohládí za vinné. Padnou tváří k zemi a budou uctívat vlásdce všeho života.

" Vystoupili po celé šíři a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh, ale sestoupil oheň z nebes a pohltil je" Zjevení - 20 : 9

Nakonec tedy přijde čas, aby bezbožní přijali neodvratitelné důsledky svých činů. Z nebe spadne bez varování oheň a síra. Zatímco ohně pohltí bezbožné, svatí zůstanou v bezpečí Nového Jeruzaléma. Každý bude souzen podle svých činů. Je možné, že ti, kdo hřešili méně, budou zničeni rychle, avšak ti, kdo mnoho hřešili, vypijí pohár bolesti až do dna. Musí k tomu dojít, protože musí přijít Boži spravedlnost.

Kdo chtěl, mohl přijmout Pána Ježíše a vykoupení hříchů lidstva prostřednictvím jeho oběti. Ti, kdo se od Krista odvrátili, budou vystaveni strašlivému, avšak spravedlivému trestu Boha Všemohoucího. Než vyhasne veškerý popel, nebeští andělé rozezní své hlasy a budou chválit Boha za to, že ukončil satanovu říši navždy.http://www.presny-cas-online.cz/proroctvi/biblicka-proroctvi-proroctvi-vestby-proroku-bible-biblicka-proroctvi-armageddon
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one