Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
stažený soubor.jpg
Mayský kalendář v pravém světle
Čtvrtek, 24. února 2011 Příroda a životní prostředí, Světové dění, Věda a výzkum, Ze života...
Výřez z Drážďanského kodexu, str. 9V první řadě chci zdůraznit, že mayský kalendář neříká níc o konci světa. Apokalyptické předpovědi jsou mezi lidmi poměrně populární, hodně na ně slyší. Ale spojovat je s tímto kalendářem? O to se může pokoušet snad jen člověk, který o něm neví zhola nic.

Velikou úlevu v tomto ohledu přinesl švédský mikrobiolog Carl Johan Calleman, který po dlouhém zkoumání a spolupracování s původním mayským obyvatelstvem a dalšími badateli určil vrcholové datum na 28. října 2011 a tím nadobro překonal celosvětový hype kolem konce světa a roku 2012.

Abyste mohli porozumět tomu, proč je vrchol stanoven zrovna na toto datum a co vlastně znamená, poodhalím nejprve něco více o mayské civilizaci, a především o členění a systému jejich kalendáře.

Kdo byli staří Mayové?

Mayové byli američtí indiáni – vlastně ještě jsou, jen už nemají svůj vlastní stát. Jejich kultura se však spolu s kalendářem dochovala dodnes.

Mapa území říše starých Mayů
Mapa území říše starých Mayů
Žili na území dnešního jižního Mexika, Belize, Guatemaly a Hondurasu. Jejich vyspělá civilizace vznikala v podobném období jako římská říše. Mezi lety 200–300 n. l. se Mayové rozrostli po celém území střední Ameriky.

Dlouho byli v Americe jediným národem, který měl své vlastní písmo. Základy pro jeho rozluštění položil ruský lingvista a etnograf Jurij Knorozov v 50. letech 20. století.

Jedním z hlavních dochovaných materiálů s mayskými texty je Drážďanský kodex. Své jméno získal podle města, kde je uložen již od roku 1744 (5 let po odkoupení od soukromého vlastníka ve Vídni). S velkou dávkou štěstí se tedy dostal do těch správných rukou – záleží však na úhlu pohledu, protože jeho poměrně velká část byla poničena vodou při bombardování za 2. světové války.

Jak vypadá mayský kalendář?

Na rozdíl od naší civilizace staří Mayové používali třináctkovou soustavu. Měli také 13 bohů, jejichž jména se nedochovala, a proto se nejčastěji používají jména aztécká. Přestože se jazyk Mayů a Aztéků značně lišil, jejich kultury měly k sobě velmi blízko. Číslo 13 je pro obyvatele střední Ameriky posvátné a je také základem celého mayského kalendáře a počítání času.

V analogii k našemu měření času, každý den (kin) má 13 hodin, hodina má 13 minut, minuta 13 sekund a tak dále – do nekonečna.

První „ozubené kolo“ mayského kalendáře, tzv. tzolkin, obsahuje 20 denních znamení – odtud 1 měsíc (unial) má 20 dní (kinů) – a 13 galaktických tónů. To dává dohromady 260 dní (13 tónů × 20 znamení). V překladu tzol znamená počet, kin je den.
Každý den z tzolkinu pak navazuje na jeden z 365 dní druhého kola. To obsahuje 1 tun (360 dní), po němž vždy následuje 5 bezejmenných nešťastných dnů. Tomuto období se říká wayeb. Mayové věřili, že během těchto dní nic nebrání špatným silám v tom, aby způsobovaly katastrofy, nemoci a jiné zlé věci. Často ani nevycházeli z domů, nemyli se a nepoužívali hřeben. Naproti tomu pořádali různé obřady, aby jim bohové v tomto nebezpečném období pomohli.

Každých 52 let dojde k synchronizaci slunečního a náboženského kalendáře – tun a tzolkin se dostanou do své původní polohy. Staří Mayové tuto událost brali velmi vážně. Na konci tohoto dlouhého cyklu probíhaly velké oslavy. Uhasili veškerý oheň v zemi, smazali všechny dluhy a příští ráno začali načisto znovu. Ráno rozdělali nový oheň a ten pak kněží a poslové z chrámů předávali lidem. Celý mayský kalendář popisuje cestu vývoje ke stavu, kdy si jedinec může vědomě spoluvytvářet to, co prožívá.https://josefstepanek.cz/maysky-kalendar-v-pravem-svetle
Programová nastavení lidstva
Programy v nás a jak na nás působí,
o tomto a mnohých jiných "záhadných funkcích těla a mozku", se již mnohokráte zmínil i nám všem známý Sergej N. Lazarev, jak ale vidíme, zjistil i mnoho jiných věcí,
jež ukrývají naše mozkové sféry. Ano o tomto je nutné se nejen sám přesvědčit, ale také si sami uvědomit, že NAŠE TĚLO FYZICKÉ, je jen a jen FORMOU "KABÁTU PRO NAŠI DUŠI", takže také nastavení funkcí těla bude a je v nastavení DNA a je tedy spolu-účastno s nastavením naší duše, tedy toho, jak jsme na vzestupu a co se potřebujeme naučit zde ve hmotném světě, jak jsem již mnohokráte zmínila i ve svých knihách věnovaných tomuto tématu- Vše souvisí se vším-evoluce duše I. a II. díl.
Zde jsme ovšem na stránkách mého časopisu magie, záhad a tajemna a tak se budeme zaobírat také tím, jaké "proroctví nám přinesl nám už zmíněný pan Lazarev, kdo bude zvědavý jistě si prohlédne i níže uváděný záznam s tímto mužem a jeho tezí o nastavení programů ke zničení lidstva v nás.
250px-Andrea_del_Castagno_005.jpg
Sibyla - proroctví
PROROCTVÍ

SIBYLA
-kdo to byly Sibyly?

Podívejte se, jak to vysvětluje wikipedie:
Sibyla (lat. Sibulla; -ae, fem.; řecky Σίβυλλα), byla podle starověkých Římanů veštkyně, případně jméno určitých významných věštkyň. Slovo nejdříve znamenalo veštkyni nebo starou ženu, pochází z latinského slova sibulla, což znamená prorok. Věštkyně tohoto jména jsou mnohem slavnější než muži - věštci nazývaní Bakové.
Zpravidla se uvádí, že věštila ve skalní jeskyni (jeskyni kumské Sibyly se podařilo archeologům najít). První věštkyně působila v delfské věštírně. "Sibylina skála" ve svatyni Země zachovávala památku na „Herofilu“, která tu skutečně věštila již dlouho před prvními Pýthiemi, nebo dokonce před Apollónovým příchodem do Delf.
Původní Sibyla žila zřejmě v Orientu, často sa dává do souvislosti se sumerskou bohyní Kubabou (viz také: Kaaba, Kybelé). Podle Eustatia byla původní Sibyla dcerou krále Dardana a nymfy Nésy, podle Plutarcha působila první Sibyla v Delfách, jmenovala se Libyssa a byla dcerou Dia a najády Lamie./wikipedie/
V raných dobách starověku se filosofové zmiňují jen o jedné věštkyni (Platón, Hérakleitos), později o více. Aristoteles a Varro uvádějí až 10 věštkyň (resp. 30, ale ty se dají zredukovat na 10 základních). V době starého Říma znali dvanáct Sibyl.
Zpravidla se uvádí, že věštila ve skalní jeskyni (jeskyni kumské Sibyly se podařilo archeologům najít). První věštkyně působila v delfské věštírně. "Sibylina skála" ve svatyni Země zachovávala památku na „Herofilu“, která tu skutečně věštila již dlouho před prvními Pýthiemi, nebo dokonce před Apollónovým příchodem do Delf.
Původní Sibyla žila zřejmě v Orientu, často sa dává do souvislosti se sumerskou bohyní Kubabou (viz také: Kaaba, Kybelé). Podle Eustatia byla původní Sibyla dcerou krále Dardana a nymfy Nésy, podle Plutarcha působila první Sibyla v Delfách, jmenovala se Libyssa a byla dcerou Dia a najády Lamie.
Soubor je rozdělen do 14 knih, které obsahují kratší i delší texty židovského, křesťanského i pohanského původu. Knihy I.-II. jsou křesťanské zpracování židovské předlohy, kdežto kniha III., kterou mnozí badatelé pokládají za nejstarší část souboru, je čistě židovského původu a vznikla patrně v Egyptě ve 2. století př. n. l. Kniha IV. je dílo židovského autora, vzniklé někdy kolem roku 80 a vedle narážky na zničení Pompejí roku 79 obsahuje i narážky na zničení Jerusalémského chrámu roku 70. Verše 49-101 obsahují starší text pohanského původu, obvykle datovaný do 3. století př. n. l., který shrnuje světové dějiny do čtyř následných království o deseti generacích. Kniha V. obsahuje velmi různorodé věštecké výroky (orákula), namířené například proti Egyptu nebo proti Římu, stať o válce mezi hvězdami, ale i seznam římských císařů až do Hadriána. Proto se obvykle datuje kolem roku 80. [1] Knihy VI.-VIII. jsou křesťanského původu, kdežto knihy IX. a X. jen opakují texty z jiných knih, a proto se v moderních vydáních vynechávají./wikipedie/


SIBYLINA PROROCTVÍ


Přijde doba úpadku
Ženy svých sukní odloží a sukněmi mužů se odívati budou. Nápojů opojných užívati budou, takže jejich plodnosti ubude a lidstvu zánik úplný hroziti bude. A pak-li z ženy, nápoj omamný požívající, dítě se zrodí, tichému šílenství propadne. Tyto děti pak nebudou více potomky míti…..Přijde doba, že z tisíce děveček jediné panny nebude, neboť děvečky panenství své už před zasnoubením mužům jiným za zlato a víno dají….přijde doba kdy ženy prodejem těla svého živiti se budou, kdy matky dcery své do měst vyženou, aby tam, prodávajíce své tělo a tak obývajíce s muži cizími, statků pozemských nabyly. Bude to pro ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti…..přijde doba, kdy člověk úplně ovládne svět a bude se snažiti vniknouti do tajů Hospodina, aby i chod země ovládl…..a v tom čase se nespokojí člověk s tím, že zneužije díla Hospodina pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato jemu podmaněna byla. Člověk vytvoří něco co předčí svět i člověka. Vidím ono divné zvíře vytvořené z kusů kovů člověkem …..nebude však člověku stačiti ani tento svět, a proto s nářadím, mi dnes velmi podivným bude se snažiti odletěti s tohoto světa a tam někde, kde jen vůle Hospodinova jest, zkoumati zda cesty lidstva, světa i hvězd pozměnit by nemohl…..

EVROPA

Původ všeho zla, vší bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští jest nutno hledati jenom v zemi Evropě. Evropané dobudou nade všemi národy po mnoho let nadvlády, ale jednou přijde doba, kdy Evropanům nebude patřiti ve skutečnosti ani celá Evropa, neboť i kus této bude Evropanům národem od východu zabrán…. Evropané budou nositeli myšlenek východních, ale nebudou moci nikdy uskutečniti, neboť duševně nedosáhnou nikdy té vůle a síly, jako národové ze zemí, v nichž slunce prvý svit dává….toť zákon vesmíru, že ten, který je slunci a hvězdám nejblíže, vždy více dokáže než ten, k němuž slunce a hvězdy daleko mají. Nad Evropou svítí hvězdy, které se čas od času mění, a proto Evropa změní každé století svou tvářnost…..Vládvové Evropy nebudou nikdy moci řici, že jejich rod bude vždy vládnoucím, neboť žádný rod v Evropě nebude vládnouti déle než sedm generací. Pak zajde. A tak jako prvá generace každého rodu bude vlídně přijata lidem, tak bude každá generace v nichž vládla, týmž lidem vyhnána. Proto říkám, tak jak to dnes ve hvězdách psáno vidím, že všichni vládcové různých zemí Evropy vždy ve vyhnanství a zapomenutí zemrou…../zpracovala Mak/

http://www.spiritlecba.717.cz
Karmická očista Spirit


KONEC Evropy (Západu)

Nejhorší boj, který Evropa povede, bude boj mezi východem a západem…..Mnohé evropské země budou míti v těch dobách takovou moc a sílu v zemích východních, že ani na vlastní zemi tolik moci mít nebudou….Evropané budou míti v zemích východních svá vojska, budou míti tam svá knížata, budou nutiti lid, aby mluvil jejich jazykem…..pod záminkou vysvobození východních zemí z temna…..na Východě již bylo světlo v té době, kdy v Evropě byla ještě tma! Východ zůstane věrný čisté pravdě, ale Západ, tedy Evropa, si pravdu upraví podle své potřeby….nepodaří se jim nikdy, aby si podrobili srdce malého východního člověka, srdce nikdy nepodrobíš zbraní!…. naprosto zbytečně půjdou Evropané do zemí východních, aby si je podmanili…..zbytečně budou prolévati svou vlastní krev, zbytečně budou mařit a plýtvat svými silami…..budou míti na zemi stále peklo….národové žlutí budou míti zbraně o nichž se nikdy nikomu nezdálo…..kde vezmou východní národové tyto zbraně? Od těch, kteří tvrdili, že jsou nositelé světla…..Téměř dva tisíce let v té době uplyne od narození Mesiáše, téměř dva tisíce let budou moci národové o Jeho učení přemýšleti a přece budou povahově horšími, než lidé, kteří čtyři tisice let před nimi žili…..


POSLEDNÍ EVROPSKÁ VÁLKA


Podle slov proroků bude se k této nové válce připravovati plných dvacet let od té doby, kdy byla v Evropě poslední velká válka. Tato válka bude válkou poslední! Satanáš v ní dá lidem do ruky to, co jim předtím nikdy nedal. Nic vám nepomůže, že dovedete otráviti vzduch na sta mil, že na sta mil včechno umře…..Říkáte na obranu vlasti! Což ti na druhém břehu nemají svou vlast? Nejsou to otcové, matky, nemají své syny, dcery…..? Ti také mají právo na život! Proklínám ruce, které zbraním budou žehnati, proklínám ty, kteří je zdokonalí, protože všichni slouží Satanovi. Ty se ptáš proč? Pro zlato!

POČÁTEK KONCE Evropy

Celá Evropa bude raněna slepotou! Ti, kteří budou míti chléb i zlato, než by se s lidem svým rozdělili, počnou řváti na všechny strany:“Vlast je v nebezpečí! Je nutno poraziti nepřítele! Pak budeme míti pro vás chléb a zlato! Ne my, ale nepřítel je tornu vinen, že zmíráte hlady! Přiznáváme, že máme pokladnice plny zlata a obilnice plné obilí, ale to máme připraveno pro vás, až bude vlast napadena.“ A lid ubohý, nemyslící, trpíci a hladovící, uvěří! Uvěří těm lotrům golgathským a půjde za nimi! „Ano, nepřítele je nám poraziti, svou vlast tak zachrániti a pak budeme míti chleba!“……

SVOBODA

Lidé budou volati po nové vlasti, budou žádati více svobody ! Změní však svoboda a nová vlast srdce? Nikoliv! Srdce může změniti jen Láska a Pravda! Láska a Pravda změní Člověka. A kdo se bude řídit Láskou a Pravdou, bude všem ostatním na posměch! Lid bude míti v mnohých zemích úplnou Svobodu! Svobodu, ale která mu nedá plně najísti! Proč národ svobodný nesrovná všechna příkoří, která se lidem malým dějí? Boháči budou kvíleti nad svým zlatem! Dělníci budou vytýkati pánům, že jim zadrželi mzdu! Budou to svobodné země a přece jen boháči budou shromažďovati své poklady, zatím co dělník bude zmírati a hlady! Práce nebude ceněna, jak ceněna by měla býti. a chudí a utlačovaní zardousí opu! Slova všech proroků se vyplní! Vyplní se i slova tato: I pravím vám, že každou bouři předchází vichřice! Tuto bouři budou předcházeti hladové nepokoje chudáků v celé Evropě. Shnilá Evropa silně zaskřípe ve svých základech! A tentokráte se Arabové, Asiati a jižní Afričané spojí v jeden celek. Egypt převezme velení! Celý svět vzplane! Asie zvítězí! Indové nabudou svobody! Arabie bude míti zase své království! Žlutí národové se spojí v jeden národ! Shnilá Evropa se scvrkne na jednu třetinu! Nastane zánik evropské moci!

KRITICKÁ LÉTA

Rok 1914—.-1918_.1938 — — — 1954 jako léta tragická pro celou zemi Evropu! Budou v těch dobách lidé znalí pisma, avšak neřeknou lidu pravdu. A těch, kteří pravdu povědí, bude málo a ještě jim lidé věřit nebudou! A když budou chtíti lidem říci úplnou pravdu, budou vedeni na popraviště! Zdá se, že tito různí novodobí proroci budou zúmyslně lidu vše falešně předpovídati! To bude jedna z těch dob, kdy nebude rozdílů mezi dobrem a zlem, kdy Ďábel úplně rozevře svou náruč nad celým světem! Pravda bude lží, lež se stane pravdou! Celý svět nebude o ničem jiném mluvit, než o příští válce! Jeden před drhým bude se báti proti válce něco říci! Bratr bratru věřiti nebude. A tak, když uplyne dvacet let od ukončení první války evropské, tak se mohou Evropané dočkati v torn roce války příští. Běda těm, kteří ji vyvolají! Zahynou, aniž by se dočkali jejího konce!….

KATASTROFA

Poslední válka bude nejhroznější a napadne Evropu ve věcech, kdy nejméně toho bude čekat! Žlutí a černí po tisíciletích utrpení stanou se nositeli pravdy, práva a spravedlnosti!…..
Nezáleží dnes ani v letech budoucích, je-li člověk plemene bílého nebo žlutého, ale jakým člověk jest!
Má-li člověk barvu černou a je-li přirovnáván k bravu, pak zodpovězte sami tuto otázku, kdo je blíže Hospodina? Kde je právo? U člověka bílého nebo černého?…..
Ptáš se, co nastane, až černá a žlutá rasa ve století tom napadne rasu bílou? Pak přijde poslední část dějin lidstva. Neboť potom nebude již pro člověka více doba vzestupu, ale sestupu! Nemyslím tÍm mravního! Ba naopak! Člověk bude chtít překonat svými divy Hospodina!
Pozná, že je vše marno! Bude se vzájemně milovat a přijde proto vláda a panství Mesiáše.
Satan bude poražen na věky věků. Evropa pozbude svého neúměrného mocenského postavení! Člověk černý i bílý budou si vzájemně rovni! Zmizí chamtivost člověka, neboť vše se bude připravovati ke dni poslednímu! Dvacátéprvé století uvítá člověka nového a svobodného.
Zpracoval S.Flanderka dle dobového materiálu.http://cestyksobe.cz/ + /www.wikipedie.cz/

KONEC TURBO-KAPITALISMU

Německo je součástí politického a hospodářského systému, k němuž v současnosti patří většina evropských národů. Toto společenství bylo původně založeno šesti státy s cílem zlepšit životní podmínky obyvatel liberalizací obchodu a rozvojem průmyslové výroby. V průběhu doby k němu přistupovaly další státy. Je zavedena společná měna. Avšak čím větší se tato unie stává, tím obtížnější je řídit ji a dosahovat cílů, které si jednotlivé národy přejí. Společenství se stává samoúčelným a slouží především zájmům mocenských skupin. V roce 2004 podle západního kalendáře dojde k dalšímu velkému rozšíření tohoto společenství o řadu států z východní Evropy. Tyto státy žily až do roku 1989 podle západního kalendáře ve zcela jiném systému a velká část jejich obyvatel je chudá. Noví členové doufají, že jim členství v unii přinese větší prosperitu. To však zůstane jen toužebným přáním. Mocné síly ovládající unii využijí situaci jen k tomu, aby se bezohledně obohatily. Budou všem slibovat rovnost, neřeknou však, že pro většinu lidí to bude znamenat rovnost v chudobě.
Plány vládnoucích kruhů však nakonec nedojdou naplnění, protože nadešel čas změn a železnému věku (kálí juga) zvoní umíráček. Zatímco se mezi vládci jednotlivých evropských zemí povede spor o to, zda se mají po boku Ameriky zúčastnit válečných operací proti orientálním zemím, začnou mezi řadovými občany propukat první nepokoje. Když se v roce 2005 podle západního kalendáře evropští vládci pokusí prosadit jednotný základní zákon pro celé společenství, ztroskotají. Ve dvou zemích lidé tento společný zákon většinou hlasů odmítnou. (V referendech uspořádaných v Holandsku a ve Francii lidé skutečně odmítli tzv. Evropskou ústavu). Tím bude vyvolána dlouhotrvající krize, v jejímž důsledku se dosavadní systém rozpadne.
Protože se životní podmínky lidí budou zhoršovat, bude po roce 2004 podle západního kalendáře docházet stále častěji k sociálním konfliktům. Na jedné straně budou lidé hledat útočiště v kruhu rodiny nebo blízkých známých, na druhé bude docházet ke spontánním výbuchům nespokojenosti. Ty budou často namířeny proti skupinám obyvatel cizích národností, jež v těchto zemích žijí.

Od roku 2007
podle západního kalendáře bude především ve velkých městech docházet k protestům obyčejných lidí proti politice vlády a proti mocným kapitánům průmyslu. Nejprve se bude zdát, že tyto protesty mají na politické vůdce zamýšlený účinek, nakonec se však ukáže, že to byl jen klamný dojem. Situace se proto bude dále přiostřovat a vlády začnou ztrácet kontrolu; především již nedokážou zajistit bezpečnost obyvatel a veřejný pořádek. Hospodářská situace se bude průběžně zhoršovat také proto, že do Evropy budou přicházet ve velkém počtu lidé z jiných částí světa, utíkající před neúrodou, hladem, občanskou válkou.

Od roku 2011
podle západního kalendáře se krize ještě prohloubí, protože v USA a potom i v Evropě začnou peníze stále rychleji ztrácet svou hodnotu. To bude důsledek nesprávné hospodářské a finanční politiky, která je postavena na falešném základě - na představě neustálého ekonomického růstu. Vlivné kruhy v USA i v Evropě věřily po celá desetiletí, že svět je hrou, při níž rozhoduje chamtivost a vlastní prospěch. Dojdou však k trpkému poznání svého omylu a stanou se obětí kruté hry iluze hmotného světa, májina závoje. Pozemský svět není nekonečný a stejně tak není bez hranic ani lidské štěstí, ani neomezený ekonomický růst.
Systém narazí na limitující hranici.

V roce 2012
zkolabuje finanční systém USA. Stát již nebude schopen dostát svým závazkům vůči osobám, které zaměstnává. To povede k řetězové reakci a k chaosu v celé společnosti. Řada obchodů, továren a bank zkrachuje, stále více lidí bude bez práce, a tím i bez obživy. Ve velkoměstech bude docházet k nepokojům a k rabování, ozbrojené bandy budou řádit také na venkově. Lidé budou umírat. Vláda se pokusí dostat situaci pod kontrolu nasazením loajálního zbytku armády, což se jí ovšem podaří jenom zčásti. Hospodářská situace tak povede k poměrům, které budou připomínat občanskou válku. Tato situace potrvá až do poloviny roku 2017. Pak zasáhnou vojenské jednotky spřátelené země ze severu a nastolí opět pořádek. Nepokoje budou největší od dob občanské války v 19. století, jenže tentokrát proti sobě nebudou bojovat sever a jih, nýbrž východ a západ USA.
Úpadek amerického hospodářství a znehodnocení americké měny dolehnou velmi těžce i na Evropu, zvláště na Německo, které je ve velké míře závislé na exportu. Ačkoliv inflace v Evropě nedosáhne takových rozměrů jako ve Spojených státech, budou její důsledky, především pro chudší vrstvy obyvatel, katastrofální. Mnoho lidí bude žít ve skutečné bídě.
Ve velkých městech propuknou nepokoje, bude docházet k rabování, cílem útoků nespokojených davů se stanou i veřejné budovy a úřady. Situace ovšem nebude tak dramatická jako v USA, neboť v Evropě není soukromé držení zbraní tak rozšířené; také policie a armády zůstanou vcelku intaktní. Naproti tomu v Americe budou vojáci a policisté, kteří nedostanou výplatu, často revoltovat.
V evropských metropolích dojde k bouřím, jejichž terčem se stanou převážně cizinci, kteří se zde v minulosti usadili. Zvlášť krvavé boje propuknou v Paříži a Římě, ale také v Madridu, Londýně a v Praze. V Římě vezmou lidé útokem i sídlo hlavy katolické církve.
Papeži se zprvu podaří uprchnout, později ale padne do rukou povstalců, kteří na něj nastraží léčku. Nejméně postiženými zeměmi budou Rusko, Čína a Indie, protože jejich hospodářské systémy se budou navzájem podporovat.
Nepokoje v Německu a v Evropě potrvají do podzimu roku 2016. Pak budou ukončeny zásahem ruských a čínských vojsk, o který požádají evropští vládci.http://www.matrix-2001.cz/
110325122529_35213a6504e197.jpg
PROROCTVÍ STAŘENKY Z VALDRES

5.9.2015Redakce4 Kategorie: Historie
PROROCTVÍ STAŘENKY Z VALDRES (1968)


Zveřejněné r.1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem: sexuální nevázanost i v církvi a násilí vůči emigrantům bude předzvěstí světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí. (Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu).
Stará 90-ti letá žena z Valdres dostala v roce 1968 od Boha proroctví (vidění). Emmanuel Minos konal modlitební shromáždění v jejím bydlišti. Setkal se s ní a slyšel, co zažila. Zapsal to, ale protože si myslel, že to vyznělo velmi zmateně, dal to do šuplíku. Ale po téměř 30ti letech se na to podíval a uvědomil si, že to bude muset vyprávět ostatním. Uplynulo nyní téměř 47 let od roku 1968 a hodně se od té doby změnilo! Žena z Valdres byla duchovně probuzenou a pravou křesťankou, kterou měli ve velké úctě všichni, kteří ji znali. Stará žena řekla:

I.

Bylo to jako mapa rozevřená přede mnou. Viděla jsem to na vlastní oči. Na mapě byly zaznamenány všechny části světa. Všimla jsem si Evropy, Skandinávie, a Norska. To, co jsem viděla, byly jevy, které nastanou v čase před návratem Ježíše a než vypukne třetí světová válka. Než přijde Ježíš znovu a než třetí světová válka vypukne, dojde k uvolnění. Bude dlouhé období míru mezi velmocemi (řekla to r.1968, kdy studená válka dozrála k válečnému konfliktu). Lidé si budou dělat dlouhodobé plány. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940. Třetí světová válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa.
5.9.2015Redakce4 Kategorie: Historie
PROROCTVÍ STAŘENKY Z VALDRES (1968)
Sdílejte článek:
Facebook197TwitterGoogle+WhatsAppEmailRedditSMSVKViberGoogle Gmail
BS 05|09|2015

Zveřejněné r.1997 kazatelem Dr. Emanuelem Minosem: sexuální nevázanost i v církvi a násilí vůči emigrantům bude předzvěstí světové války. Ta skončí nukleární katastrofou bohatých zemí. (Minos je Nory adoptovaný sirotek koptského původu).
Stará 90-ti letá žena z Valdres dostala v roce 1968 od Boha proroctví (vidění). Emmanuel Minos konal modlitební shromáždění v jejím bydlišti. Setkal se s ní a slyšel, co zažila. Zapsal to, ale protože si myslel, že to vyznělo velmi zmateně, dal to do šuplíku. Ale po téměř 30ti letech se na to podíval a uvědomil si, že to bude muset vyprávět ostatním. Uplynulo nyní téměř 47 let od roku 1968 a hodně se od té doby změnilo! Žena z Valdres byla duchovně probuzenou a pravou křesťankou, kterou měli ve velké úctě všichni, kteří ji znali. Stará žena řekla:

I.

Bylo to jako mapa rozevřená přede mnou. Viděla jsem to na vlastní oči. Na mapě byly zaznamenány všechny části světa. Všimla jsem si Evropy, Skandinávie, a Norska. To, co jsem viděla, byly jevy, které nastanou v čase před návratem Ježíše a než vypukne třetí světová válka. Než přijde Ježíš znovu a než třetí světová válka vypukne, dojde k uvolnění. Bude dlouhé období míru mezi velmocemi (řekla to r.1968, kdy studená válka dozrála k válečnému konfliktu). Lidé si budou dělat dlouhodobé plány. V naší zemi dojde k odzbrojení a my nebudeme připraveni – stejně jako 9. dubna 1940. Třetí světová válka začne zcela nečekaným způsobem a ze zcela nečekaného místa.

ww3-36

II.

Není správné se vzdávat čehokoliv pravého a ryzího z křesťanství. Ústupky způsobí supervlažnost mezi věřícími. Přestanou být otevřenými k přijímání ostře kritických kázání. Lid nebude chtít slyšet o hříchu a milosti, o přikázáních a evangeliu, o pokání a nápravě. Nový druh kázání převezme kazatelny. Nastane honba za štěstím, prosperitou a materiálním bohatstvím. Budou se hlásat optimistická kázání. Kostely se začnou vyprazdňovat. Totéž se stane s modlitebními domy a místnostmi. Věřící na sebe nevezmou svůj kříž a nebudou následovat Ježíše po úzké cestě. Zábava, umělecké a kulturní aktivity převezmou více a více prostoru, aby odstranily úzkost a hněv tam, kde chybí pokání a náprava.

III.

Budou existovat takové morální normy, které jsme dosud nezažili. Lidé budou žít jako ženatí, aniž by se vzali. K dispozici bude velká nečistota před manželstvím. Velmi častá bude manželská nevěrnost. Ano, dokonce i v křesťanských manželstvích bude nevěrnost a rozvody. Hříchů homosexuální zvrácenosti začne být víc než dost. Bude dokonce akceptován v křesťanských kruzích. (v r.2011 už existují sňatky homosexuálů v luterských kostelech Norska, Švédska, Finska, od 15.6.2012 i Dánska). Mnoho nečistoty před manželstvím a mnoho nevěrnosti v manželství se stanou normálními a budou ospravedlňovány ze všech stran, hledisek, úhlů pohledu. Vstoupí dokonce do křesťanských kruhů a my je budeme hýčkat – dokonce i homosexualitu. Televize bude hrát hlavní roli zla. Bude mnoho televizních kanálů (r.1968 v Norsku byl teprve 1. kanál). Televize bude plná násilí. Násilí se tehdy stane pro lidi zábavou. A násilí, kterému se lidé naučí v televizi, vstoupí nakonec do ulic měst a obcí. Televize bude ukazovat intimní scény. Nejintimní záležitosti, které patří jen do manželského soukromí, se budou ukazovat. Ale r.1968 jsme měli ještě vhodný paragraf, který nepovoloval obscénní scény. Ona mi proto řekla zvýšeným hlasem: „To nastane, až přijde čas.“

IV.

Lid z chudých zemí se nahrne do bohatých zemí. Přijdou do Evropy, Skandinávie, včetně Norska. Bude jich velmi mnoho. Tehdy je místní lidé začnou nenávidět a budou silně proti nim. Když to řekla, rozplakala se. Budou s nimi zacházet jako s Židy před druhou světovou válkou. Naše hříšnost tím dosáhne plnosti a vypukne válka. Nejprve jako konflikt, menší konflikt . Ale to nebude konec. Rozroste se a rozšíří. Konečně se to vyvine do velké války. Nakonec do celosvětové války s použitím hrozných zbraní, včetně těch jaderných. Vzduch, půda a vody budou otráveny a zničeny. Lidé z průmyslových zemí, Ameriky, Evropy, Austrálie, Japonska a dalších podobných oblastí, budou muset uprchnout. Nemohou tam déle žít. Budou se snažit dostat do nejchudších zemí, které se vyhnuly nejhoršímu. Ale ty nebudou ochotny je přijmout.http://pravyprostor.cz/proroctvi-starenky-z-valdres-1968/
Alois Irlmaier
Alois Irlmaier
DĚSIVÉ PROROCTVÍ
Aloise Irlmaiera o třetí světové válce: Vše začne na Blízkém východě

Předpověděl migrační krizi, hyperinflaci, finanční krach, revoluci, občanské války i třetí světovou válku. Někdy kolem roku 1950 viděl, jak lidé v budoucnu používají smartphony. Alois Irlmaier není tak známým věštcem jako třeba Nostradamus, Edgar Casey nebo baba Vanga, ale svými předpověďmi se mnohokrát trefil už za svého života.

Alois Irlmaier (1894-1959), prostý a jednoduchý muž z bavorského města Freilassingu, byl povoláním hledač vodních pramenů a studnař. Když se ocitl v blízkosti vodního zdroje, tak mu začaly vibrovat prsty a proutek, který držel v ruce, se dal sám do pohybu. K této mimořádné schopnosti přibyla ještě další – schopnost předvídat události. Osvědčil ji hlavně za druhé světové války, kdy varoval obyvatele svého rodného města před britskými nálety, několik hodin před tím, než bombardéry vzlétly k obloze. Dokázal předem lokalizovat místa bombových útoků a poradit lidem bezpečná místa k úkrytu. Věděl, které domy budou úplně zničeny, které jen částečně a které naopak zůstanou téměř nebo zcela nedotčeny. Lidem v Rosenheimu 18. dubna 1945 poradil, aby nechodili na nejbezpečnější místo v bunkru, tedy do jeho středu, ale drželi se blíže vchodu, protože střecha bunkru se zřítí právě uprostřed. To se opravdu stalo a jen ti, kteří jeho rad nedbali a vysmáli se mu, byli zasypáni. Stačilo mu podívat se na fotku jakéhokoliv vojáka a hned poznal, v jakém stavu se právě nachází – zda je v pořádku, zraněn nebo mrtev. Tohle všechno viděl před sebou jako nějaký obraz nebo film.

Alois Irlmaier měl velký dar: byl hledač vodních pramenů a našel každý podzemní tok spodní vody.

Zprávy o jeho výjimečných schopnostech se brzy rozkřikly a Irlmaiera lidé čím dál častěji vyhledávali. Byl jim vždy ochoten zdarma pomoci. Zvali si jej i do Ameriky a nabízeli mu za jeho služby velké peníze, ale on tyto nabídky odmítal s tím, že nepotřebuje tolik vydělávat. Později pomáhal při vyšetřování trestných činů a hledání pohřešovaných osob. Jak už to ale chodívá, za slávu se platí. Irlmaier byl některým lidem trnem v oku a pro své schopnosti byl vysmíván a obviňován ze šarlatánství. Nakonec skončil u soudu, kde šokoval soudce tím, že přesně uhodl, jaké šaty si ten den jeho manželka vzala na sebe. Soud jej nakonec zprostil všech obvinění z podvodů a šarlatánství.

Irlmaier si předpověděl i svou smrt v červenci roku 1959. Jeho poslední slova byla: “Jsem rád, že mohu odejít, protože nemusím zažít, co vidím.” Není divu, jeho vize budoucnosti jsou opravdu chmurné, ne-li přímo děsivé.

Invaze od východu

Podle Irlmaiera všechno odstartuje na Blízkém východě, kde vzplane nové ohnisko války. Poté se ve Středozemním moři shromáždí velké námořní síly a situace bude velmi napjatá. Světový konflikt spustí atentát na vysokého státního činitele, k němuž dojde někde na Balkáně. “Ale tato jiskra je vhozená do sudu se střelným prachem na Balkáně. Vidím "Velkého" padat, krvavá dýka je položena vedle,” popisuje Irlmaier.

Následuje jedna rána za druhou. “Východem slunce přichází válka a jde to strašně rychle,” pokračuje Irlmaier. Kolony vojsk pronikají v několika proudech od východu do Evropy a míří k Německu. Přeženou se i naším územím. “Rusové táhnou den a noc, jejich cílem je Porýní, kde se nachází mnoho vysokých pecí a stojí hodně komínů,” upřesňuje Irlmaier. Obyvatelstvo bude v divoké panice utíkat směrem na západ. “Mnoho aut ucpe ulice, když obyvatelé přece jen zůstali doma, nebo utekli polními cestami! Co na dálnicích a rychlostních komunikacích překáží pancéřovým jednotkám, je převálcováno tanky. Poblíž Regensburgu nevidím už žádný most přes Dunaj. Z velkého Frankfurtu nezůstalo téměř nic. Porýní bude zpustošené, ale více ze vzduchu. Bleskově přichází pomsta přes velkou vodu. Hned nato, přepadá žlutý drak Aljašku a Kanadu. Ale nedostane se daleko.”

Nukleární výbuch?

Pak Irlmaier ve svých vizích spatřil, jak jedno jediné letadlo shodilo do Severního moře obrovskou bombu, po níž se zvedly vlny vysoké jako městské věže, otřásla se země a jižní části Anglie byly zatopeny. Irlmaier však upozorňuje, že třetí světová válka nepotrvá dlouho. “Vidím tři časové body - tři dny, tři týdny, tři měsíce. Nevím to přesně, ale válka nebude mít dlouhého trvání,” řekl.

"Část Anglie zmizí, když spadne ta věc do moře, kterou tam shodí ten letec. Co to je, já nevím," řekl také Irlmaier.

Během této války dojde k velkému třídennímu zatmění. Tma bude i ve dne. Lidé na obloze spatří řadu znamení, například velký kříž či ukřižovaného. Pak se spustí krupobití ledovce s hromy a blesky a zemětřesení bude lomcovat Zemí. Nepůjde elektřina, lidé si budou muset svítit svíčkami, aby viděli. Z nebe začne padat jakýsi žlutý prach. Kam dopadne, tam všechno uhyne – člověk, zvíře nebo rostlina. “Je to jedna velmi dlouhá linie. Od Zlatého města (Prahy) až nahoru k velké vodě k jedné zátoce. V tomto pásmu linie zemře všechno,” tvrdí Irlmaier. Přežije jen ten, kdo se včas ukryje do vzduchotěsného prostoru a bude mít dostatečné zásoby vody a konzerv, neboť venku bude vše kontaminováno. “Během této tmy zemře více lidí než v obou světových válkách dohromady,” varuje Irlmaier.

ZKÁZA PRAHY I VATIKÁNU

Zničena bude Praha, ale i Paříž, kterou zapálí její vlastní obyvatelé. V Itálii vypukne revoluce nebo náboženská válka, kdy mnoho duchovních bude povražděno, ale papeži se podaří utéct v převlečení "za vodu". Také v Rusku dojde k revoluci a propukne občanská válka, která bude mít na svědomí mnoho mrtvých. “Ti nejvyšší mezi politickými stranami spáchají sebevraždy a krví bude smyta vina. Vidím červenou masu, smíšenou se žlutými tvářemi, to je obecná vzpoura a hrozné vraždění,” konstatuje Irlmaier.

KONEČNĚ LEPŠÍ ČASY

Irlmaier však slibuje, že po skončení této strašlivé války, kdy na zemi nezůstane mnoho z původních obyvatel, nastanou pro lidstvo konečně lepší časy. Ti, co přežili, budou zpočátku trpět hladem, ale pak budou všichni nasyceni. Lidé bez pozemků budou odcházet do přírody na venkov, kde vznikla vyprahlá poušť, a každý se bude moci usadit, kde se mu zlíbí, a mít tolik půdy, kolik stačí obdělat. Vlivem klimatických změn, vyvolaných mimo jiné i přepólováním magnetických pólů planety, bude v Německu mnohem tepleji, takže tam poroste tropické ovoce. Lidé znovu začnou věřit v Boha. “Ti, kdo tohle zažijí, budou velmi šťastni a budou si to pochvalovat. Ale lidé budou muset začít tam, kde začali jejich předci,” dodává Irlmaier.
http://extrastory.cz/desive-proroctvi-aloise-irlmaiera-o-treti-svetove-valce-vse-zacne-na-blizkem-vychode.html
data=6CPc3ZGy_WD58HH0-UPwmc_jsaVH5Gcf8nCwytTLqFGtJ4osKqrF,h_LeLUU-gOyKgQmJokEEA3lNJnUrFjxOeDgL0JAW16aoGGgnIvkmV9a74hAke0lWocDIM9
PROROCTVÍ
Eduard A.Meier/Švýcarsko

Mé oči a smysly vidí věci budoucnosti, jež se ode dneška, od roku 1958, přihodí, a tedy nastanou.
Vidím a postihuji tedy věci skrze čas až do nejvzdálenější budoucnosti, která pozemskému člověku zůstává ještě utajena. Přejde mnoho let, než se moje proroctví a předpovědi vyplní a než započne nový a lepší čas.
Do té doby je však ještě daleko, velmi daleko, a lidstvo a svět stihne mnoho bídy a útrap, mnoho zla, válek, teroru, chaosu a katastrof.
Kráčely-li dosud po Zemi ohromné zástupy nábožensky věřících, budou v budoucnu udusávat prsť Země rovněž nesčíslní věřící neuvěřitelně mnoha bludných sekt, přičemž četní sektářští guruové doženou své věřící k masovým sebevraždám a vraždám.
Budou se všude rozšiřovat jako jedovaté houby a jejich bludná víra se rozlehne celým světem jako hlas polnic.
Sektářství ponese zhoubné plody a v důsledku vražd a sebevražd bude stát mnoho lidských životů, a také vinou politiky a mocenské pravomoci budou v různých státech zavražděny statisíce lidí, stejně jako v Sovětském svazu – jenž bude zrušen nejpozději v roce 1991 – a v NDR, která však bude existovat už jen do pozdních osmdesátých let tohoto století, načež se pak Německo opět sjednotí; oproti tomu v Iráku povedou USA vinou svého státního prezidenta válku, jež však bude bezúspěšná, pročež jeden z jeho synů, který se rovněž stane státním mocnářem USA, vyvolá ve třetím tisíciletí druhou válku v Iráku, jež nakonec povede k nehorázné pohromě, k mučení a k masovým vraždám spáchaným vojsky USA a povstalci.
Pozemský člověče, vidím veliké dálavy Země; takřka nekonečná moře, rozlehlé kontinenty, mohutná pohoří, široširé lesy, prýštící prameny, linoucí se potoky, řeky a všechna ta jezera, a vidím, jak je člověk všechny trýzní, poškozuje, devastuje a z velké části ničí.
Neuplynou nejdřív staletí nebo tisíciletí, než se to všechno přihodí a než nastane všechno to, co je dále ještě třeba říci prorockým a předpovědním slovem, neboť začátek všeho zla již započal vývojem moderní techniky a hrůzami obou světových válek.
V budoucnu se budou světem šířit další ukrutné války, jež budou tak početné, že normální člověk ztratí přehled.
Vinou válek a povstání dojde k vyhlazování národů a země se budou hroutit, a každý mocnář bude zemi, již strhnul pod své velení, nazývat novým jménem, tudíž tradiční pojmenování upadnou v zapomnění.
Mnoho národů, pracovníků, žebráků, zaměstnanců, extremistů, anarchistů a neonacistů způsobí coby odpůrci protilidové a zkorumpované vrchnosti bídu, nouzi, vraždy, zabíjení, teror, povstání a revoluce, jakož i násilné demonstrace a četné škody na majetku i na lidských výdobytcích.
Teroristé budou na celém světě rozsévat vraždy a zničení, načež se zase navrátí do svých skrýší a budou se schovávat, aby spřádali nové nehoráznosti a přinášeli lidstvu smrt a zmar.
Teroristé, váleční štváči, zločinci, prostitutky/prostitutové a kriminálníci se budou na celém světě organizovat a pokládat se za krále a císaře tohoto světa, kdežto lid a pořádkové orgány budou bezmocně přihlížet a budou se muset schovávat, aby ochránily svůj život.
Pozemský člověk, resp. Sovětský svaz již v příštím roce, 13. září 1959, přistane s bezosádkovým objektem na raketový pohon tvrdě na Měsíci; a 12. dubna 1961 vystoupá jeden pozemšťan s raketou na oblohu, aby ve vnějším pozemském prostoru kroužil kolem Země; poté, 3. února 1966, dosedne kosmický objekt měkce na Měsíci, načež bude v roce 1968 opuštěn vnější pozemský prostor a později dojde k první cestě na Měsíc, přičemž USA až do roku 1972 uskuteční pět (5) přistání na Měsíci s posádkou, kdežto šesté přistání na Měsíci 20. července 1969 – to údajně první – bude spočívat jen na celosvětově zinscenovaném podvodu z důvodu politických závodů ve zbrojení se Sovětským svazem.
Právě nadešel čas, kdy člověk dobude hlubiny moří a pomalu ovládne síly Slunce, aby z nich získával rozmanité energie.
A člověk se nachází na cestě, aby v příštích desetiletích až k novému tisíciletí dešifroval tajemství života tím, že rozluští geny.
V osmdesátých letech tohoto dvacátého století rovněž vyjde najevo, že člověk může být zplozen umělým oplodněním, zatímco se již na přelomu třetího tisíciletí budou moci z jednotlivých buněk bez vlastního aktu zplození klonovat lidé a zvířata.
V době sklonku druhého tisíciletí se bude člověk již usilovně snažit o první rozhodující kroky na poli genové manipulace fauny a flóry, načež ve třetím tisíciletí nastane genová manipulace u člověka.
Konec druhého tisíciletí se bude vyznačovat na jednu stranu velmi rychle se rozšiřující počítačovou technikou a na druhou stranu povstáními a velkou válkou, jež bude nazývána první válka v Zálivu a po níž bude hned na počátku třetího tisíciletí následovat druhá válka v Zálivu – vyvolaná USA, které se již od první světové války pokládají za celosvětovou policii a rovněž na sebe chtějí strhnout světovou vládu.
Ke konci druhého a počátkem třetího tisíciletí se bude člověk považovat za Tvoření a na celé Zemi a v celé přírodě bude mocně páchat pohromy a působit zničení.
A již přichází doba, kdy se začnou mísit národy a kdy bude mnoho lidí prchat ze svých domovin, aby nalezli útočiště někde jinde v cizině; a bude mnoho uprchlíků, kteří budou muset bojovat o zachování svého života, kdežto velmi mnoho jiných se coby hospodářští uprchlíci vetře do struktur lépe situovaných států.
Prostituce již na celém světě směřuje k tomu, aby se stala veřejnou, nespoutanou a úředně uznávanou živností, z níž bude vůči státu vyplývat daňová povinnost – etika v tomto ohledu už nebude hrát žádnou roli a stejně tak ani dobré mravy a zdraví.
Z nespoutané prostituce se za přibližně 25 let vyvine celosvětová a již v zárodku stvořená smrtící nákaza, jež se bude nazývat AIDS a která bude nakonec stát několik set milionů lidských životů.
Také dětská prostituce je v nevídaném rozsahu na vzestupu, jakož i sexuální vraždy žen a dětí.
Obchodování s lidmi, s dětmi a se ženami, ohledně prostituce a za účelem obchodu s orgány patří již dnes ke každodennosti, avšak toto zlo se bude až do přelomu tisíciletí a ve třetím tisíciletí ještě stupňovat, neboť transplantace orgánů mezi lidmi budou již za několik málo let náležet ke každodennímu životu pozemšťanů.
Sňatky mezi mužem a ženou se již za několik málo let budou uzavírat už jen na oko, bez zavazující lásky, neboť se budou sjednávat už jen z osobních zájmů jednotlivých partnerů, vinou čehož se manželské svazky stanou už jen klamem a šalbou a nebudou již trvalé, takže se budou manželství stále častěji opět rozvádět.
Taktéž celá příroda se pozvedne, a sice proti člověku a jeho nezodpovědným machinacím, jimiž narušuje běh věcí v přírodě, ve fauně a flóře i v celém životě.
Hrozné, ba nejhorší výkyvy počasí budou lidem nadále – a hluboko do třetího tisíciletí – přinášet nevýslovně mnoho bídy, strádání a utrpení v míře, v jaké se to vše od nepaměti ještě nikdy neuskutečnilo.
Nejhorší pevninská i podmořská zemětřesení budou působit ohromnou silou a vyžádají si miliony lidských životů a právě tak i povodňové průtrže mračen, jež vyvolají nesmírné záplavy a napáchají mohutnou destrukci, jakou člověk v tomto rozsahu ještě nikdy nezažil a nespatřil.
A to, co vyjde najevo během posledních 42 let druhého tisíciletí – vedle velmi mnoha dalších zlořádů, vedle chaosu, krutostí a katastrof, které nejsou zmíněny –, se také vesměs ponese dál do třetího tisíciletí a vyžádá si absolutně svou daň.
A až se bude druhé tisíciletí chýlit ke konci, potom bude člověk stát v temnotě své existence, v níž bude bloudit jako v neprůchodném labyrintu a nebude již nalézat cestu ven, neboť v jeho vědomí bude hluboká noc, ve které však budou číhat hrozivé rudě žhoucí a ohnivé spáry náboženství a sekt.
A náboženství a sekty se budou třást vztekem, protože jim budou utíkat věřící, již se konečně budou chtít obrátit k pravdě, avšak ohnivé spáry religiózních mocenských hrátek náboženství a sekt se budou sápat po mladých lidech, aby je sežehly v plamenech náboženského fanatizmu a učinily je neschopnými útěku.
Nechť se tedy mladí lidé chrání před lžemi a bludnými učeními náboženství a sekt, neboť jejich krutá zloba, s níž kolem sebe pomocí lží a klamů budou shromažďovat věřící, nebude znát hranic.
Již nyní – a o to více tomu bude ve třetím tisíciletí – člověk hluboko ve svém nitru ví, že se musí obrátit nikoliv k náboženstvím a sektám, nýbrž k efektivní pravdě, k tvořivé pravdě a k zákonům a přikázáním Tvoření, avšak přestože v sobě slyší hlas pravdy, nechce jej slyšet, ježto ho sužuje náboženský strach a nedokáže se osvobodit od své náboženské či sektářské víry, protože očekává, že jej stihne trest boží, kdyby tak učinil.
A bude-li člověk pátrat po efektivní pravdě, pak bude oklamán a podveden, neboť ještě více než ve druhém tisíciletí bude ve třetím tisíciletí bezpočet sektářů, kteří s bludnými učeními povedou výnosný obchod a budou tak vydělávat enormní zisky.
Také obyčejní lidé samotní, jakož i boháči budou vidět a počítat už jen svůj mamon a budou se pídit po bohatství, luxusu, zábavě a dovolených, zatímco vrchnosti a úřady budou občany vykořisťovat všelijakými novými daněmi a poplatky.
Moloch jménem mamon nabyde ve třetím tisíciletí ještě mnohem horších podob než ve dvacátém století, neboť nemorálnost, zločinnost, hospodářská kriminalita a podporování válek atd. již nebude znát hranic, půjde-li o to hromadit mamon.
Kriminální hospodářští vůdcové si budou popřávat milionových mezd a milionových odstupných a budou provozovat špatné hospodářství, čímž dovedou celé tradiční koncerny ke krachu, a též občané budou vyhlašovat svůj soukromý bankrot, až již nebudou moci kontrolovat své finance, poněvadž budou odehnáni od osvědčených peněz a opatřeni plastikovými penězi v podobě plastikových karet, s nimiž budou žít nad své mzdové poměry, všelicos budou platit na úvěr a ocitnou se v ohromných dluzích; přitom vzniknou také speciální firmy pro správu plastikových karet, zatímco banky budou vysazené na to, aby pomocí plastikových karet – jež se pak budou nazývat kreditní karty – přiváděli své zákazníky do závislosti, přičemž budou mít obzvláště na mušce mladé lidi, kteří si tak nadělají hromady dluhů, jež je poženou do nouze a bídy.
Požár špatného hospodářství se bude ustavičně rozšiřovat i v nezpůsobilých vládách, které rovněž v rámci špatného hospodářství přivedou své vlastní země ke krachu, až budou vytvářet tak nehorázné dluhy, že tyto dosáhnou míry, při níž bude nutno vyhlásit státní bankrot.
I stane se, že ještě před dobou třetího tisíciletí, a sice v roce 1993, vznikne politická a hospodářská evropská diktatura, která se bude označovat jako »Evropská unie« a jež ponese ve zlém číslo 666, neboť její vinou budou občané a občanky všech členských států nakonec podrobeni totální kontrole a prostřednictvím biometrických dat v průkazech a v podobě malých datových destiček v hlavě či v těle budou začleněni do »biometrického identifikačního systému«, nad nímž bude dozírat a jejž bude kontrolovat »centrální databanka«, následkem čehož bude nakonec možno na metr přesně určit místo pobytu každého člověka. Zprvu toto moderní zotročení lidí zavedou USA a později »Evropská unie«, načež pak budou následovat i další státy – se Švýcarskem v čele –, přičemž tímto procesem budou drasticky zkrácena osobní a státně-občanská práva lidí, což bude ve své podstatě plánováno již při budování »Evropské unie«, v důsledku čehož mají být občané nakonec dočista zbaveni svéprávnosti a už jen podléhat vládě vrchnosti, aniž by ještě měli spolurozhodovací právo v jakýchkoliv státních záležitostech či usneseních.
Morálka velmi mnoha lidí zcela poklesne, vinou čehož bude mnoho vesnic a každé město Sodomou a Gomorou, neboť prostituce dospělých a dětí nabere podob, jež přesáhnou všechny meze.
Mnoho mladých lidí bude propadat všemu možnému extremismu jak v každodenním životě, tak i v profesním životě, přičemž se silně rozšíří závislost na drogách, lécích, alkoholu i omamných látkách.
Mnoho mladých lidí se přidá k extrémně radikálním holohlavým a neonacistickým frontám a bude mávat jejich vlajkami a vytvářet patřičné organizace, které napáchají mnoho škod a neštěstí, na ulicích budou nahodile napadat nevinné lidi a nezřídka je zmlátí tak, že z nich udělají mrzáky.
Mnoho krevních konzerv bude v následující době nakaženo viry, přivodí lidem nemoci a vydá je napospas smrti, bude-li jim provedena krevní transfuze (v němčině použito sloveso »transfundieren«, k němuž se vztahuje poznámka, že podle údajů plejarische jazykovědců pro německou a latinskou řeč se má správně používat sloveso »transfusionieren« – pozn. překl.).
Koncem dvacátého století budou ve vzdálených slunečních systémech neustále objevovány nové planety, které však nemohou nést lidský život.
Také v našem slunečním systému SOL budou objeveny nové satelity, které se pohybují daleko za oběžnou drahou Pluta, avšak to nastane teprve po změně tisíciletí.
Již za dvacet let nadejde doba, kdy se opětovně objeví závažné a pro člověka smrtící epidemie – obzvláště v Africe, ale i v jiných státech – a částečně proti nim nebude žádný lék.
Ve třetím světě se budou i nadále rozmáhat velké hladomory, kdežto v bohatých průmyslových zemích se budou v obrovských skladech zboží uskladňovat konzervy a jiné potraviny; a mezitím budou zemědělci nesmyslně ničit ovoce a zeleninu atd., protože nebudou chtít prodávat své zboží za výhodné ceny, neboť jejich chtíč po penězích a bohatství nebude znát mezí, pročež také levně prodají svou půdu a majetek za hotové peníze, aby z nich žili a nemuseli víckrát chodit do řádné práce.
Lidé budou čím dál tím více propadat nezřízenému chtíči po penězích a po bohatství, vinou čehož se budou dokonce dopouštět tajných a neobjasnitelných vražd svých rodičů, aby po nich dědili.
Stále častěji bude docházet k tomu, že matky zabijí své děti při porodu anebo je odloží, zatímco krkavčí rodiče budou ubíjet své děti k smrti a nechají je zhynout žízní a hladem.
Mnoho rodin bude v budoucnu zničeno proto, že otcové nebo matky budou žít v nekonečném sváru, což též často povede k tomu, že otcové či matky povraždí všechny členy rodiny.
Za třicet let se zhroutí dosud trvající vysoká konjunktura a vyvolá ve všech průmyslových zemích nesmírnou nezaměstnanost, následkem čehož se nejenom mnoho miliónů lidí ocitne bez práce a bude odkázáno na pomoc ve hmotné nouzi, nýbrž budou také zničeny rodiny, rozbují se kriminalita a budou páchány vraždy.
Ještě před změnou tisíciletí postihne všechny průmyslové státy nepozorovaně vznikající problém s azylanty a podnítí azylovou turistiku, jejíž vinou se do států přistěhuje velmi mnoho asociálních živlů, které rozpoutají boom kriminality, následkem čehož si mnoho lidí již nebude jisto svým majetkem jakož ani svým zdravím a životem.
Člověk již vinou svého scestného přelidnění natolik škodlivě proměnil svět a klima, že dochází k rostoucímu oteplování klimatu, které se ponese hluboko do třetího tisíciletí a zapříčiní ohromné přírodní katastrofy; avšak to nebude konec, jelikož vše bude ve stejném stylu pokračovat dál a počátkem třetího tisíciletí bude na Zemi již více než sedm miliard lidí, což povede celosvětově k ještě větším pohromám a destrukcím, protože na jednu stranu se bude příroda mstít a vracet úder a na druhou stranu člověk podnikne všechno pro to, aby zničil veškeré životní prostředí a život.
Trvale vzrůstající masa přelidnění povede ke lhostejnosti a zchoulostivění lidí, vinou čehož ochladnou a vymizejí opravdové mezilidské vztahy, mezitímco mužské pokolení bude pomalu ale nezadržitelně stále neplodnější.
Jaderné zamoření životního prostředí – jaderné exploze, atomové elektrárny a radioaktivní odpad z průmyslu a nemocnic atd. – bude stále více narušovat a poškozovat zdraví veškerého života fauny, flóry i člověka a krom toho bude rovněž úděsným způsobem docházet k mutacím ve fauně, flóře i u člověka.
Před člověkem nebude v budoucnu uchráněn ani vzduch, povodí, země, pohoří či moře, neboť člověk všude neodvolatelně všechno zničí, aby vytvořil místo pro rostoucí přelidnění a za účelem sportu – tedy kvůli lyžařským vlekům, masovým sídlištím, horolezectví, závodům motorových vozidel a motorových člunů, stejně jako kvůli ohromným obytným stavbám, které budou čnít vysoko k nebi, jakož i kvůli výstavbě silnic a tunelů atd.
Člověk bude stále více zalidňovat Zemi, vzduch i moře a veškeré původní zvířeně odejme životní prostor, v důsledku čehož vyhladí bezpočet rodů a druhů.
Člověk se bude stále více povyšovat na velitele nad Zemí a již v následujících 20 letech bude usilovat o to, dosáhnout moci Tvoření, takže již nebude znát hranic; avšak to vše se obrátí proti němu, neboť bude bloudit světem jako opilý, slepý panovník, sám se bude štvát vpřed ve svém klamu a bude se trýznit – a na konci své cesty spadne do hluboké propasti.
V následné době vyraší ze země celá města a z venkova se bude vytrácet stále více lidí.
Pořádek lidí bude čím dál tím nejistější a mnozí si budou dělat své vlastní zákony a budou podle nich žít.
Ve třetím tisíciletí nadejde čas, kdy již nebude dostatek potravy pro všechny lidi, což povede k ukrutným scénám skonu hladem, vražd a zabíjení.
Ve městech se již roztahují kriminálníci a zločinci a organizované bandy budou přepadávat, mlátit či dokonce zabíjet lidi buď jednoduše pro zábavu anebo aby je okradly, neboť pokojné hry a normální život už jim nebudou postačovat.
Mnoho lidí nebude jen trpět hlady, nýbrž bude též vystaveno chladu, zmodrá a umrzne a přitom to bude tak, že mnozí raději vyhledají smrt, než aby nedůstojně živořili v nejhorší chudobě a žebrotě.
Mnoho lidí se bude v budoucnu samo zbavovat života, protože se stanou drogově závislými, nemocnými či starými a budou se cítit osamělí, bez pomoci a opuštěni, jelikož vzájemná lidskost bude stále více degenerovat do ryzího prospěchářství a ziskuchtivosti; staří lidé budou za nehorázné ceny strkáni do domovů důchodců a zcela bezostyšně finančně obíráni až na kost.
Sebevraždy budou stále častější, jakož i eutanazie, jelikož obchodně zdatní zločinci z toho budou těžit finanční prospěch, následkem čehož bude docházet k sebevražedné turistice do zemí, v nichž bude povolena asistovaná vražda a sebevražda; asistenti smrti budou obchodníci bez iluzí a své sebevražedné jedy budou prodávat každému, kdo je bude chtít.
Problém omamných látek se bude rozmáhat stále více, přičemž celosvětově organizované zločinné bandy budou do začarovaného kruhu drogové závislosti vhánět dokonce i děti.
Drogy a závislosti budou ničit těla lidí a počátkem třetího tisíciletí vyvolá mezi závislými lidmi rozruch nová nebezpečná omamná droga jménem Crystal, jež během několika málo měsíců rozbrázdí a rozloží jejich obličeje a těla a způsobí, že zestárnou natolik, jako by tito závislí byli monstra a byli staří sto let.*
Vinou sobectví, nenávisti, pomstychtivosti, bezcitnosti, nectnosti a touhy po zábavě atd. budou stále více chladnout myšlenky a city lidí, v důsledku čehož bude docházet ke zkažení jejich psychiky, vědomí i morálky.
Všichni ti, kteří budou závislí na drogách všeho druhu, jež budou pít, vdechovat anebo si je vstřikovat do žil, budou jako divá zvěř a ztratí nad sebou kontrolu; a mnozí mezi nimi budou loupit, krást, vloupávat se do bytů, vraždit, znásilňovat a vydírat ostatní, aby se dostali k jedům, jimž v závislosti propadli – jejich život bude utrpení a stane se skutečnou katastrofou.
Již blízká budoucnost přinese, že se každý člověk bude snažit dosáhnout tolika požitků, majetku, radovánek, peněz a bohatství, kolika jen bude moci, a stane se, že dokonce i rodiče budou podvádět své děti, děti budou podvádět své rodiče a sourozenci své sourozence, pakliže z toho pro sebe budou moci vydobýt nějaký zisk.
Sňatky se již nebudou uzavírat z lásky, nýbrž z touhy po zisku, na základě společenské vážnosti a v důsledku falešného a krátkodobého citového omámení, a tak se bude stále častěji přiházet, že muž a žena se budou tak často odlučovat a rozvádět, jak často se budou ženit a vdávat.
Jako kdysi v Sodomě a Gomoře bude v budoucnu mnoho žen a mužů chodit po ulicích a do nevěstinců, aby si za sexuálního milence a milenku vzali každého a každou, jak se každé a každému zrovna zlíbí.
Mnoho provdaných žen a ženatých mužů si bude stále častěji začínat s jinými nemanželskými partnery a partnerkami, a tak mnoho mužů zplodí děti, o nichž nebude nic vědět – a ženy budou rodit děti, aniž by znaly jméno otce; a tedy se stane, že z každého desátého porodu vzejde nevlastní dítě, které bude podstrčeno manželovi; i stane se, že děti budou rodit děti a že matky nebudou uvádět jméno otce.
Mnoho dětí nebude mít žádného otce nebo žádnou matku, protože jejich rodiče se rozvedou či zmizí nepoznáni, ježto nebudou chtít být otcem nebo matkou anebo nebudou chtít žít v manželství, neboť pořádek a tradice dobré a fungující rodiny budou pozbyty, stejně jako již nebudou mít žádnou hodnotu ani zákony manželského svazku, jako by se člověk opět stal divochem.
A stejně jako se to děje již dnes bude se dít i v budoucnu, a stále častěji, že otcové budou sexuálně zneužívat své dcery, mladí a staří pedofilové se budou sexuálně proviňovat na dětech a ženy libovolného věku budou znásilňovány, przněny a vražděny – nezřídka zcela veřejně a po celém světě v důsledku stále častěji se vyskytující sexuální turistiky.
Muži budou znásilňovat muže a ženy budou znásilňovat ženy a děti budou vlastními rodiči, příbuznými anebo únosci dětí půjčovány či zaprodávány za nejvyšší cenu těm, kteří nabídnou nejvíc.
Otcové budou plodit děti s vlastními dcerami a matky budou plodit potomky se svými vlastními syny, kvůli čemuž bude docházet ke krvesmilstvu ve vlastní rodině; a následkem toho, že se bude zlo šířit od postele k posteli, bude poškozována psychika a vědomí lidí a nastane stav, že se lidé již nebudou skutečně znát v opravdové lásce, nýbrž se budou poznávat už jen skrze své sexuální praktiky.
Lidé budou mít v důsledku svého způsobu života, svých myšlenek a citů a vinou absence svých ctností i všech dobrých hodnot usoužené, ztrápené a ztrhané obličeje, neboť v nich se bude zračit celý jejich chybně vedený život.
Přijde čas, kdy nikomu nebude dopřáváno sluchu, bude-li hovořit o zákonu a pořádku, právě jako již notnou dobu není dopřáváno sluchu těm, již mluví proti náboženské a sektářské víře a namáhavě rozšiřují skutečnou pravdu ohledně života, Tvoření a jeho zákonů a přikázání, což znovu nastane obzvláště v době, kdy bude ve třetím tisíciletí vykonávat pontifikát německý nábožensko-fanatický papež, který bude věřit, že svou fanatickou vírou v Boha dokáže zachránit svět před rozpadem a zánikem.
Všude na světě budou znovu bujet zhoubné intriky náboženství a sekt a bezpočet falešných mesiášů a falešných proroků bude obluzovat a opětovně uvádět v omyl labilní masy lidí, jež budou slepé vůči pravdě; a mnoho z těchto věřících bude nosit zbraně a vyrábět bomby a ve svém fanatizmu s nimi bude rozsévat tisícinásobné vraždy a rozsáhlé zničení.
Vraždící a pustošící fanatici náboženství a sekt budou ve své smrtící a plamenné víře řečnit o spravedlnosti ve jménu Boha a přitom budou šířit bídu, útrapy, smrt a zmar.
I stane se, že se fanatičtí islamisté budou krvavě mstít za někdejší křížové výpravy křesťanů na jejich pozdějších potomcích, až budou nezkrotným terorem na celém světě vykonávat své smrtící a destruktivní činy.
Nad Zemí budou burácet dunivé hromy a vzmáhat se bude tisícinásobná smrt, až budou zločinní státní mocnáři USA vyvolávat války v širém světě a až budou izraelští vladaři rozšiřovat teror, vraždy, smrt a zkázu stejně jako Palestinci samotní, od nichž vzejdou nesčíslné sebevražedné atentáty; militantní a povstalečtí vrahové a vražedkyně kteréhokoli druhu budou přitom rekrutováni po celém světě ze všech vrstev obyvatelstva a budou drilováni tak, že se z nich stanou bezcitné mašiny na zabíjení nemající svědomí, pro něž bude též libovolný způsob mučení čirým potěšením.
Organizovaná komanda vrahů a teroristů budou tajně žít ve městech po celém světě a budou plánovat a provádět smrtelné útoky, aby zabíjela tisíce lidí a napáchala netušenou devastaci.
Již nebude existovat žádný pořádek a žádná účinná norma k ochraně života lidí, neboť vinou státních mocnářů, kteří budou štvát do války, vzplane povstalecký, náboženský, sektářský i fanatický terorizmus jako jasný blesk v noci, aby rozséval smrt a zkázu.
Následkem nelidských teroristických útoků, mučení a válek se velmi mnoho lidí zvrhne a upadne zpět do barbarství, a tudíž bude každý volat po mučení a smrti toho druhého, bude-li tento jiného názoru anebo bude-li jednat v rozporu se zákonem; tak se bude šířit nenávist a pomstychtivost, a dokonce i pořádkové orgány budou zle napadány a bude jim bráněno ve vytváření pořádku, vlivem čehož se bude moci mezi lidmi stále více rozmáhat krutost a nikdo již nepřispěchá svému bližnímu na pomoc, ocitne-li se tento v nouzi.
Už brzy se lidé již nebudou orientovat podle spravedlnosti, nýbrž už jen podle své víry a krve, a rovněž i soudci budou vykonávat svůj úřad už jen tím způsobem, že malé ryby pověsí a velké padouchy propustí na svobodu, neboť pravá spravedlnost již nebude žádána, nýbrž se bude soudit už jen podle peněz, víry a společenské vážnosti.
Děti budou v průběhu příštích desetiletí čím dál tím více vydávány napospas vlastnímu zpustnutí, neboť jejich rodiče se poženou stále více a více za mamonem a zábavami, přičemž dětem bude odpírána láska a výchova a budou odkázány samy na sebe; to proto, že budou jako zvířecí mláďata vyhazovány z domova a z rodinného života a zanedbávány, neboť už se o ně nikdo nebude chtít starat a držet nad nimi ochrannou ruku, následkem čehož sklouznou do asociálního světa, do světa omamných látek, drog, krádeží, loupeží, kriminality a prostituce.
Na celém světě se bude stále více vzmáhat nenávist a mocichtivost státních mocnářů již nebude znát mezí, a tudíž vydají zlé zákony, aby soužili obyvatele, a nikdo těchto zákonů nebude ušetřen – ani staří, ani mladí, ani děti.
Kriminální bandy budou ničit a plundrovat domy anebo bude docházet ke vloupáním do domů a jejich obyvatelé budou přepadáváni, vykrádáni, ba dokonce zabíjeni.
Lidé se budou stávat stále lhostejnějšími vůči svým bližním, takže budou též zavírat oči, budou-li na veřejných ulicích týráni jiní lidé, znásilňovány ženy a unášeny děti; děti se stanou obchodním artiklem a sexuálním objektem, jejich slabost bude zapomenuta a budou cepovány jako zvířata a po použití odhozeny pryč anebo popraveny a zavražděny, jelikož lidé již nebudou znát lásku, nýbrž už jen krutost.
Již notnou dobu ví každý člověk z veřejných médií, jako je rádio a noviny, co se děje na všech koncích Země, avšak to bude teprve začátek, neboť prostředky komunikace a šíření zpráv se rapidně rozrostou, jako prostřednictvím televize – díky níž bude možno přímo sledovat obrazové dění ze všech koutů Země –, jakož ale i prostřednictvím nejrůznějších elektronických přenosových zařízení, jež budou všechno slovem i obrazem přenášet přes satelity až do těch nejzapadlejších končin Země; a krom toho bude během pouhých čtyřiceti let i ten nejprostší občan s sebou nosit kapesní telefon a používat jej při každé možné i nemožné příležitosti.
Vlivem ustavičně se zvyšující životní úrovně lidí ve vyspělých zemích budou tito lidé zavírat oči před bídou ve třetím světě; zajisté budou v televizi pozorovat hladovějící děti, jejichž oči, ústa i rány budou pokryty bezpočtem much, stejně jako budou pozorovat i ty, které budou coby živé terče honit vražední vojáci jako králíky, anebo ty, již budou zabíjeni proto, aby se jiní dostali k jejich orgánům, které se budou draze prodávat k transplantacím.
Mnoho lidí se vůči svým bližním stane nejenom lhostejnými, nýbrž i nemilosrdnými, tudíž budou odvracet své oči, aby nemuseli vidět bídu a strádání bližního; a nebude je trápit, že děti a dospělí budou skomírat hlady, neboť jim nic nedají anebo jim věnují jen velmi nuznou almužnu, která nebude postačovat ani k životu, ani ke smrti.
Lépe situovaní lidé ze států blahobytu budou spát na pytlích plných peněz, a co jednou rukou dají, to si druhou rukou zase vezmou zpět, vinou čehož lidé trpící nouzí nebudou moci ani žít, ani zemřít, nýbrž jenom bídně vegetovat.
Lidé budou obchodovat se vším, co jim přijde pod ruku, a tudíž všechno bude mít svou cenu – i voda, jež je planetárním obecným vlastnictvím člověka; a všechno se bude prodávat a nic se již nebude darovat, v důsledku čehož bude dar vždycky vyžadovat nějaký protidar.
Stejně jako budou pronásledovány a zabíjeny děti za cenu svých orgánů budou také dospělí lidé kvůli penězům nabízet ke koupi své orgány k transplantacím anebo je budou odkazovat v závětích, takže jim už nic nebude svaté, ani jejich tělo, ani jejich orgány, ani jejich vědomí či psychika, neboť kdyby mohli prodat svou formu ducha a vytřískat z ní profit, tak by to také udělali; a lidé budou vražděni pro orgány, ať už ze zálohy nebo popravami, mezitímco nezodpovědní lékaři budou v touze po zisku vykuchávat kvůli orgánům těla zesnulých.
Člověk již natolik zle proměnil tvářnost Země, že ji už nebude možno navrátit do původní podoby, avšak to nebude konec, neboť v budoucnu bude docházet k ještě mnohem horším změnám, až se nadále budou klučit lesy a až se pole a hory přemění v lidská obytná sídliště, zabetonují se a zalijou asfaltem, protože se člověk dál bude pokládat za pána Země a života, ačkoliv si nikdy nebude moci přivlastnit moc nad planetou, ježto se mu příroda na planetě postaví na odpor a vykáže lidi do patřičných mezí.
I když se bude příroda bránit lidskému šílenství planetární destrukce, bude Země stále holejší a jalovější a lidskou vinou bude hořet vzduch, protože bude pomalu ničena ozonová vrstva.
Zemská povodí se budou vlivem člověka stále více proměňovat v páchnoucí stoky a všechen život bude pomalu uvadat; i bohatství Země bude vyčerpáváno až do poslední mrtě, v důsledku čehož se všechno zboží stane nedostatkovým a mezi lidmi vzroste zášť, jelikož každý bude chtít to, co ten druhý ještě má.
Vědomí, chápavost a rozum člověka se stanou jeho zajatci a člověk bude opojen náboženskou a sektářskou vírou, takže nezpozoruje, že jej náboženství a sekty podvádí čím dál tím víc a že jej vzdalují od efektivní pravdy Tvoření a jeho zákonů a přikázání, a tak se požene za neskutečnými náboženskými a sektářskými výjevy a pablesky, jež jej budou odvracet od pravdy a učiní z něj svolnou ovci zla.
Náboženství a sekty se budou jako dravci vrhat na své věřící, shánět je dohromady a svrhávat do nejhlubší propasti klamu a nevědomosti, a aby celému tomuto halasu učinily zadost, budou poštvávat jednoho proti druhému, aby mohly všechny strhnout do svých spárů a oloupit je o život v pravdě.
Náboženství a sekty budou prostřednictvím svých zástupců a guruů ještě notnou dobu vládnout jako dosud, aby ovládaly nevinné a vědomostně nečinné lidi a poroučely jim, avšak ve vzdálenější budoucnosti budou postupně ztrácet svá kultovní místa, v nichž kážou nesmysly a klamou a zotročují lidi; i nadejde jejich čas, kdy budou muset skrývat své tváře a svá jména chovat v tajnosti, aby následkem svého klamání nepadly za oběť hněvu lidu.
Prozatím je to ale tak, že každý věřící je vpravdě nevolníkem náboženství a sekt, ačkoliv každý mylně věří, že je svobodným člověkem; avšak to se změní, neboť přijde čas, kdy se nikdo anebo jen stěží někdo bude zúčastňovat shromáždění guruů, mistrů, povznesených, osvícených, černokabátníků, papežů a kněží atd., neboť mnozí z lidu povstanou a postaví se proti náboženstvím a sektám, aby pomocí pravdy přemohli jejich tisícileté lži.
Přelidnění bude vinou nechápavosti lidí nezadržitelně stoupat a brzy lidé na Zemi dosáhnou takového počtu jako mravenci; a budou se rozrušeně a bezhlavě hemžit vůkol, když se do nich vrazí, až nad sebou ztratí veškerou kontrolu; a mnoho z nich bude rozdrceno, až bez pomoci zajde v masách.
Náboženství a sekty se budou v budoucnu mísit jako lidé, kteří míšením národů učiní z vlastního národa mnohonárodnostní stát.
Všude na světě se bude stále častěji pokrytecky řečnit o míru, zatímco prolhaní a sektářští státní mocnáři budou zákeřně podněcovat a rozpoutávat války a znepřátelené rodiny a sousedé si budou na všech místech navzájem připravovat peklo na zemi anebo se znepřátelené národy a kmeny budou potírat v krvavých potyčkách.
Člověk již před drahnou dobou opustil cestu přírody a nadále ji bude opouštět ještě mnohem víc, neboť člověk ve své panovačnosti věří, že je pánem nad životem a smrtí.
Lidé budou v následující době stále častěji nespokojeni se svým vlastním tělem, a tak budou podstupovat operace všeho druhu, aby získali lepší tvary a byli hezčí, jak si budou namlouvat, přičemž to vše bude ale poškozovat jejich zdraví a nezřídka je to dovede ke zohavení či dokonce ke smrti.
V rodinách již nebude žádná soudržnost a členové rodiny se budou stále častěji roztrušovat do všech směrů.
Vlivem zkrášlovacích kúr a zkrášlovacích prostředků budou lidé dříve podléhat vnějším příznakům stáří a budou mít předčasně vrásky a bílé vlasy jako staří lidé, jelikož používané prostředky budou poškozovat jejich kůži, stejně jako stále nebezpečnější a horčejší sluneční záření.
Mnoho lidí bude v nadcházející době bloudit ve svém životě bez ustání sem a tam, bez vedení a směru, neboť kvůli chybějící lásce a dobrosrdečnosti i kvůli chybějícím vztahům mezi lidmi zakrní jejich vědomí, myšlenky, city i psychika, z čehož vyústí velmi mnoho psychických nemocí a zhroucení, jež nezřídka povedou k sebevraždě, protože tito lidé již nebudou přístupní žádné pomoci.
Velmi mnoho lidí se v běhu času zřekne náboženství a sekt, avšak přesto se nezačlení do pravdy ohledně Tvoření a ani do jeho zákonů a přikázání, protože budou chtít sami řídit svůj život jako jezdecké zvíře, ačkoliv jim k tomu budou chybět nezbytné poznatky a zkušenosti.
A pozemšťan již stojí na prahu, jehož překročení mu umožní určovat plod v lůně ženy ohledně jeho mužství či ženství, z čehož samozřejmě vyplyne, že nakonec bude již od samotného začátku určováno pohlaví potomstva tím, že se ve zkumavce oplodní ženské vajíčko příslušným spermatem a poté se vloží do mateřského lůna, přičemž jakýkoliv jiný život, který nebude žádoucí, bude usmrcen.
Člověk se bude stále více považovat za Tvoření, obzvláště mocnáři, již si budou uzurpovat veškerou zemi, majetek i lidi, jak se jim jen zlíbí, kdežto s obyčejnými občany se bude nakládat jako s chudáky a slabochy a jako s dobytčí veteší, a tudíž se obydlí prostého lidu stanou vězeními, v nichž budou lidé živořit ve strachu před mocnými a bude se v nich nespoutaně vzmáhat nenávist.
Z nenávisti v člověku vzejde tajný pořádek zničení, jenž bude temně zuřit v lidech a vytvářet zlý jed, který bude zaměřen na to, bojovat proti vrchnosti a současně se samojedině dostat k penězům, bohatství a vládě nad Zemí; avšak nakonec budou slabí poslušni pravidel mocných, přičemž ale nastane, že v temnotě budou ustaveny zákony, v jejichž důsledku se jed nenávisti zaměří proti náboženstvím a sektám a rozšíří se proti nim osten nenávisti, aby bylo pravdivé pravdě přiznáno její náležité místo.
Zběhne se, že lidé budou nečinní, s prázdným pohledem budou přecházet z místa na místo a nebudou vědět, kam mají jít, neboť až se vytratí náboženství a sekty, nebudou již mít žádná kultovní místa ani žádné kultovní kazatele ani žádné sektářské vůdce, kteří by je mohli uvést v omyl a zmatení; proto budou zprvu bez cíle nebo budou jako klíčící sémě, jež dosud nemůže zapustit kořeny, a tak budou lidé beznadějně, odhaleně a poníženě pobíhat hned sem, hned tam a budou všude bezúčelně hledat nějakou oporu, již však naleznou teprve poté, co se obrátí k tvořivé pravdě a k tvořivým zákonům a přikázáním; nejprve však budou nenávidět a potírat sebe samotné a budou nenávidět svůj život, dříve než shledají cestu k pravdě.
Až nadejde třetí tisíciletí, rozmůže se mnoho nemocí a nákaz a četná povodí budou vyschlá a nadále budou vysychat, zatímco jiné vodní zdroje se stanou poloslanými, jedovatými nebo vzácnými, v důsledku čehož bude ohrožena existence a život mnoha lidí; to povede k tomu, že mnohé z toho, co lidé zničili, namáhavě znovu zbudují, a to, co zůstalo nedotčeno, budou opatrovat nákladnými prostředky, protože někteří prozíravější lidé seznají, že to, co lidé přírodě zle vyrvali, musejí jí opět navrátit.
Třetí tisíciletí bude ale také dobou, kdy budou mít lidé strach z budoucnosti, protože celosvětová politická, vojenská a přírodní situace bude velice choulostivá; protože státní mocnáři USA a Izraele budou vyhrožovat válkou a zničením, stejně jako povstalečtí teroristé po celém světě; a také proto, že člověk zplundruje, znásilní a pošpiní přírodu tak hrozivým způsobem, že tato udeří zpět mocnými podmořskými i pevninskými zemětřeseními, ohromnými průtržemi mračen a pravěkými bouřemi.
Země povstane proti lidem – jejich vlastní vinou, vinou jejich přelidnění a s ním spjatých nehorázných požadavků, vinou jejich protipřírodního chování, jimi způsobené devastace a vytěžování zdrojů – a bude se otřásat pravěkou silou všude vůkol a přivodí smrt statisícům lidí, přičemž celá města budou zničena.
Země se bude mstít lidem za jejich konání, neboť lidé nebudou dbát na proroctví a výpovědi moudrých, kteří varovali přede vším zlem, a tudíž budou muset nadále snášet zlou hrozbu přírody a masivní destrukci, neboť nadále a ještě hluboko do třetího tisíciletí budou pohřbívány vesnice pod bahenními, sněhovými či ledovými lavinami, zatímco na jiných místech se rozevřou v zemi průrvy, v ničivém chvatu do sebe všechno strhnou a ničemu víckrát nedopřejí návrat na zemský povrch.
Člověk však stále ještě bude tvrdohlavý a nebude dbát slov, rad a varování proroků a moudrých, ale to se vymstí, neboť rozsáhlé požáry zničí velké lesní plochy, vesnice a města a vyžádají si mnoho lidských životů; a tyto požáry budou mít živelnou sílu a vyženou lidi z jejich původních domovů, jež budou vykrádat plenitelé bez svědomí stejně jako k tomu bude docházet i ve vesnicích a městech, která budou opuštěna v důsledku podmořských či pevninských zemětřesení anebo vlivem výkyvů počasí.
A vinou člověka, jenž vypouští do atmosféry CFC (freony), bude Země spalována a rozbují se černá a bílá rakovina kůže, která si vyžádá mnoho mrtvých; a to všechno proto, že kvůli lidské nechápavosti bude z velké části zničena ozonová vrstva chránící před vnikajícím slunečním zářením, následkem čehož bude atmosféra jako děravý závěs a silný a žhnoucí sluneční svit popálí mnoha lidem kůži a nevratně oslepí jejich oči.
Strach lidí však přijde příliš pozdě, neboť na přelomu tisíciletí toho bude zničeno a zdevastováno již přespříliš, tudíž bude Zemi pokrývat stále více pouští a srážkové povodňové vody budou stále mocnější a hlubší, vše zaplaví a ničivě strhnou svým proudem.
Vinou kácení deštných pralesů se bude již před třetím tisíciletím a hluboko do něj neznatelně snižovat obsah kyslíku v ovzduší, což se odrazí na zdraví lidí i zvířectva, a současně s tím nabyde znečištění životního prostředí a znečištění vzduchu takových rozměrů, že z toho lidé budou nemocní a ti slabí mezi nimi následkem toho zahynou.
I nadejde ve třetím tisíciletí čas, kdy zmizejí velké části kontinentů a lidé budou muset prchat do hor, avšak jejich vzpomínka na katastrofy bude mít jen krátké trvání, neboť všechno rychle zapomenou a budou se snažit mnohé opět zbudovat, jelikož si prostřednictvím nyní již existujícího kina a televize, jakož i později pomocí celosvětového propojení počítačů a elektroniky budou vytvářet klamavé obrazy, jimiž se sami budou šálit a v nichž budou spatřovat věci, které neexistují a které jsou jen vizuálně určeny pro jejich zrak; a tak se jim bude vytrácet smysl pro realitu a nebudou již schopni rozlišovat mezi skutečností a fikcí, následkem čehož se budou čím dál tím víc ztrácet v labyrintu života, kdežto ti, kteří budou komerčně či z náboženských a sektářských důvodů vytvářet tyto klamavé obrazy, budou mít s věřícími lidmi lehkou práci, budou je podvádět všemi možnými způsoby a učiní z nich pokořené bytosti podobné patolízalským psům.
Koncem druhého tisíciletí budou badatelé klonovat zvířata a měnit podle libosti jejich geny, a ve třetím tisíciletí se badatelé opováží stvořit ze zkumavky lidi, kteří mají sloužit jako lidská úschovna náhradních orgánů.
Již nyní dochází k tomu – a ve třetím tisíciletí k tomu bude docházet dál –, že pozemšťané neodvolatelně hubí mnoho živočišných rodů a jejich poddruhů ve vzduchu, na zemi i ve vodě, jelikož je pro ně profit důležitější než zachování fauny.
Tak jako nyní bude se přiházet i ve třetím tisíciletí – a sice mnohem četněji –, že se dětem již nebude dostávat skutečné výchovy a jejich vědomí nebude vzděláváno v rámci evoluce, neboť jejich rodiče je už nebudou poučovat o pravdě, vlivem čehož budou děti čím dál tím méně vědoucí co se týče pravdy a učení života, takže budou – stejně jako jejich rodiče – zoufalé, nevědoucí a vzpurné a budou se už jen oddávat zábavě.
Také ve třetím tisíciletí bude člověk stále agresivnější a bude se pokládat za nejvyšší mocnost, tudíž bude všude dávat průchod své nenávisti a zuřivosti, jakož i hrabivosti a žárlivosti, jak a kde se mu zrovna zlíbí; a bude silný ve svých zlých myšlenkách a citech i ve svém zvrhávajícím se jednání, neboť dosažená moc jej učiní nevyzpytatelným, a mnohé z toho, co bylo namáhavě vydobyto a zbudováno, zničí ve slepé zuřivosti za radostného výskotu.
Ještě dlouho ve třetím tisíciletí zůstane člověk malomyslným a titěrným ve vývoji svého vědění, moudrosti a lásky a bude hnán svou vládychtivostí a panovačností nad bližními, mezitímco jeho hlava bude přeplněna marnými a lichými vědomostmi plynoucími z bludných náboženských, sektářských, filozofických, vojenských, bojových a po krvi, mstě a odplatě prahnoucích učení.
Stejně jako ve všech dobách předtím nebude pozemšťan ani ve třetím tisíciletí ještě drahnou dobu vědět, proč žije a proč umírá, co znamená smrt a co znovuzrození a zrození, neboť jako vždy bude planě rozkládat rukama a nadarmo hledat pravdu Tvoření a jeho zákonů a přikázání, protože odjaktěživa lpí na náboženstvích a sektách, jež ho jako malé dítě přivádějí k nářku.
Ve třetím tisíciletí budou proti sobě – jako odpradávna – bojovat věřící různých náboženství a sekt, neboť každý věřící bude chtít mít toho jediného pravého boha, ať už se nazývá Šiva, Bůh anebo Alláh; tak se Země na mnoha místech stane bitevním polem, až proti sobě jako za starých časů budou válčit křesťané, islamisté a židé atd. stejně jako spolu válčí i nyní, neboť všichni osočují jinak věřící jako nevěřící a všichni chtějí bránit a šířit čistotu své víry až do krve, i když se jim stavějí na odpor mocné síly, jež zpochybňují správnost jejich počínání.
Tak jako nyní, v roce 1958, budou i ve třetím tisíciletí nespočetní lidí vyloučeni ze života společnosti, neboť nadále budou mnozí lidé muset živořit jako chudáci, asociálové, žebráci či závislí na pomoci ve hmotné nouzi, protože je společnost nepřijme, nýbrž vyobcuje, a protože budou bez práce a bude se s nimi zacházet jako s podlidmi; a vrchnost a vláda proti tomu nic nepodnikne, nýbrž bude i chudé a žebráky ještě vykořisťovat všemožnými daněmi a poplatky, v důsledku čehož si tito nebudou moci dovolit střechu nad hlavou a nebudou mít již žádná občanská práva, neboť budou vyhoštěni těmi, kteří žijí v nadbytku – a budou polonazí, protože si nebudou moci dovolit žádné oblečení, a pokud budou mít něco na prodej, pak to bude jen jejich tělo a jeho orgány anebo se vydají cestou prostituce.
Mnoho lidí se ve třetím tisíciletí doslechne o starých proroctvích a předpovědích, o odedávna tradovaných věštbách proroků a o varováních moudrých, a bude žíznit po odplatě a vyvolá doby, v nichž lid povstane a bude volat po pravdě.
Dříve než však lid zvolá po pravdě, zbloudí v neproniknutelném labyrintu, v němž bude velký strach a podezíravost, a člověk bude hnán bez ustání kupředu, aby nalezl cestu z bídy a ze všech útrap.
Pravda Tvoření a jeho zákonů a přikázání, stejně jako Učení ducha a Učení života se budou hlasitě a mocně rozšiřovat po celém světě, avšak pozemšťané je nebudou chtít slyšet, neboť k velkému učení se budou obracet jen nemnozí, kteří budou schopni chápavosti a rozumu, zatímco všichni ostatní budou chtít stále více vlastnit a budou se obírat přeludy, jež si budou vytvářet ve svých hlavách na pobídku špatných a falešných proroků ve věci náboženství a sektářství.
A dlouhá to bude doba, v níž se budou odehrávat všechna tato dění, dlouhá to bude doba směrem do třetího tisíciletí – dlouhých 800 let, neboť teprve tehdy začnou v mase lidstva pomalu klíčit semínka Učení ducha, Učení Tvoření a jeho zákonů a přikázání, jakož i Učení života, jelikož lidstvo bude pomalu otevírat své oči a uši a započne upřímně hledat skutečnou pravdu.
Lidé na Zemi budou napínat uši a vyslyší učení proroků, neboť konečně se budou učit vidět otevřeným okem a navzájem si rozumět, a každý bude vědět, že je-li jeden člověk uhozen nebo zraněn slovy, tak ten druhý pociťuje bolest.
To bude doba, kdy se lidé z lidskosti sjednotí a porozumí tomu, že každý je malá součást svého bližního a že pouze jednota posiluje a že ani barva kůže ani víra nemá žádný význam, neboť význam má pouze to, co je společné, a efektivní pravda ohledně Tvoření a jeho zákonů a přikázání.
A v té době se stane, že se na celém světě bude hovořit už jen jedinou a hodnotnou řečí a že se lidé konečně stanou opravdovými lidmi.
A v té době se stane, že pozemšťané dobudou Vesmír a budou cestovat do hlubokých dálav Univerza, až vytvoří mimo zemskou atmosféru umělé stanice, v nichž bude bydlet, pracovat a žít mnoho lidí.
A v té době se stane, že pozemšťané vystavějí v mořích velká města a lidé se budou každodenně pohybovat v hlubinách vod a budou se živit mořskými plody všeho druhu.
A v té době se stane, že spolu lidé budou opět rozmlouvat s chápavostí a s úctou a budou přijímat stará poselství pravých proroků, neboť jejich myšlenky a city budou otevřeny jeden pro druhého a jejich vědomí a psychika budou vyrovnané.
A v té době se stane, že lidé budou mnohonásobně starší než v dnešní době, v roce 1958, neboť jejich věk bude činit stovky let.
A v té době se stane, že lidé rozeznají sílu svého vědomí a budou se učit věcem, které znali praví proroci a které jsou jim doposud ještě skryty jako tajemství; tak budou otevírat jedny dveře za druhými a získají ohromné znalosti, vědomosti a moudrost o pravdě Tvoření a o jeho zákonech a přikázáních, aby tím rozvinuli a zužitkovali síly svého vědomí.
A v té době se stane, že lidé definitivně najdou cestu ze svého temného labyrintu a opět naleznou vznešený život vyvěrající jako čistý pramen.
A v té době se stane, že se lidé opět budou učit a znovu si osvojí Učení ducha, Učení Tvoření a jeho přikázání a zákonitosti a Učení života a stanou se vědoucími; a rodiče budou opět vychovávat své děti a vyučovat je učení pravdy, aby rozuměli životu, umírání, smrti, znovuzrození a zrození, jakož i Zemi a nebesům.
A v té době se stane, že člověk bude větší svým vzrůstem a obratnější, že síly jeho vědomí budou vše obklopovat a že bude též vlastnit všechny věci, které bude chtít mít.
A v té době se stane, že muž již nebude samotný ztělesňovat moc vládnoucího, nýbrž nadále bude osud světa a lidstva řídit žena jakožto skutečná matka Země, neboť povládne nad mužem a překoná jeho vládychtivost, pánovitost, mocichtivost a posedlost válkou, aby ukončila doby ohavného mužského barbarství a v zárodku udusila ďábelské, vražedné a panovačné počínání muže, aby konečně nastal mír na Zemi.
A v té době se stane, že se v pozemských lidech probudí skutečná láska a tuto budou všichni sdílet, čímž pro lidskou existenci nastane snadná doba a dlouho chované sny a přání stanou se skutečností, mezitímco u všech lidí zavládne evoluce vědomí, díky čemuž nadejde skutečný konec barbarství.
A v té době se stane, že náboženská a sektářská víra již nebude mít platnost, nýbrž už jen ryzí pravda Tvoření a jeho zákonitosti, díky čemuž započnou šťastní dnové lidstva a člověk se opět shledá s člověkem a pozná jej a bude jej ctít jako sobě rovného.
A stane se v oné době, až nadejde čtvrté tisíciletí podle Jmmanuelovo (křesťanského) letopočtu, že Země a její lidstvo budou znovu mít svůj tvořivý pořádek a nastane pravá láska a svornost, pravá svoboda a harmonie, jakož i pravý všesvětový mír.
A v té době se stane, že člověk bude létat Vesmírem z jednoho konce na druhý ve velkých a ohromných kosmických plavidlech a nebude již znát hranic.
A v té době se stane, že opět rozkvetou lesy, luhy, nivy a pole, jakož i pouště, jež budou oživeny a osázeny rostlinstvem a v nichž se budou pyšnit svou nádherou rozmanité stromy, keře, traviny a květiny, takže Země bude překrásná zahrada, ve které si bude člověk všeho vážit a bude ctít všecko, co bude žít na zemi i ve vzduchu.
A v té době se stane, že člověk všechno to, co zničil nebo znečistil, opětně zbuduje a očistí, jelikož nadále bude ctít a chránit přírodu a život, neboť se stane vědoucím a moudrým a bude tedy myslit na budoucnost planety a lidstva, jimž bude prokazovat veškerý respekt a veškerou úctu.
A v té době se stane, že každý člověk půjde stejným krokem se svým bližním, že jeden druhého už nebude trápit, že si lidé budou opět vzájemně důvěřovat a nebudou víckrát podváděni, okrádáni, olupováni a vražděni.
A v té době se stane, že pozemšťané budou vědět vše o vlastním těle i o těle veškeré zvířeny, právě jako budou vědoucí ve všech věcech světa, života a tvořivě-přírodních zákonů, díky čemuž vyléčí nemoci a nákazy dříve, než se budou moci vyskytnout, neboť se stane, že každý člověk bude sám sobě vědoucím a znalým léčitelem, stejně jako bude takovým léčitelem i pro své spolubližní; člověk celkově vzato porozumí tomu, že může existovat a žít pouze ve společnosti, že jeden musí druhému pomáhat, že musí dávat a nikoliv jen brát a že se coby jednotlivec musí vidět a chápat jako strážce planety, lidstva a lidského pořádku.
A v té době se stane, že se pozemšťané naučí dávat a sdílet v poctivosti a v lásce, stejně jako se naučí, že lakota je prostředek k nespokojenosti podobně jako uzavřenost vůči bližnímu, díky čemuž nebude vznikat osamělost; avšak člověk se musí nejprve všemu naučit a obrátit se k silám svého vědomí, k Učení ducha, k Učení Tvoření a jeho zákonitostem, jakož i k Učení života, nicméně k prosazení toho všeho bude zapotřebí železné pěsti, aby pořádek zahnal chaos a aby člověk znovu nalezl správnou cestu.
A v té době se stane, až nadejde čtvrté tisíciletí po Jmmanuelovi, že člověk bude nositelem tvořivé pravdy a že všichni živočichové budou tvorové jednoho a jediného Tvoření, Univerzálního vědomí, a že Tvoření samotné bude tajemstvím všech věcí a bude znát tajemství všech věcí a že Tvoření bude stát nezměrně výše než všichni bohové a modly, jež jsou bez výjimky lidského původu.
A v té době se stane, že se lidé rozpomenou na věštby pravých proroků a na to, co bylo kdysi v celé minulosti, stejně jako budou vědět, jaká bude budoucnost, ježto budou pomocí předvídání postihovat události, běh i přeměny světa, lidstva a Univerza, jakož i tajemství života a umírání; a proto nebudou mít vícekrát strach před vlastní smrtí, neboť budou vědět, že život trvá věčně ve střídání posmrtného života a nového života na Zemi, jak to určilo Tvoření svými neotřesitelnými zákonitostmi, jež jsou nezměnitelné po všechny Velevěky a mají věčnou platnost.
Eduard A. Meier
Zámek Uitikon / ZH / Švýcarsko
24. srpna 1958

*

Zažijeme brzy v Rakousku drogový problém nebývalého rozsahu? Obzvláště krutá módní droga způsobila v USA závislost již u milionů lidí – a tím jim zcela zničila život. Nyní se droga objevila i v Německu.

Tato hrůzná věc nese zvučný název »Crystal Meth« a je – budeme-li věřit odborníkům – horší než všechny dosavadní drogy. Závislým lidem v řádu měsíců znetvoří obličej k nepoznání. Je-li droga již v Německu, jak dlouho může ještě trvat, než začne řádit i v Rakousku? Vyrábí se v našich šířkách v českých laboratořích.
Duševní a tělesný rozpad postupuje velmi rychle. Závislí vypadají o mnoho let starší, než jsou, a namísto obličejů má mnoho z nich ohyzdnou tvář jako z nějakého hororového filmu.

»Ryzí horor«

»Když věříš, žes viděl každou hrůzu, každej horor, pak vstoupí do tvýho života Crystal Meth a udělá z něj noční můru.« Tak to popisuje někdejší narkoman na jedné webové stránce svépomoci. Na příslušných internetových fórech vyprávějí drogově závislí své zkušenosti s metamfataminem: »Jeden kamarád si po požití drogy ›Crystal‹ úplně rozškrábal obličej, protože si myslel, že mu všude po kůži leze malý hmyz«.

»Tato party droga je extrémně nebezpečná a u konzumenta rychle vzbuzuje závislost. Nyní však nic nepoukazuje na to, že by v Rakousku byla droga ve větší míře v oběhu,« říká národní drogový koordinátor Dr. Franz Pietsch. Nemůže však vyloučit, že »by se i u nás mohla stát ohromným problémem.«

Totéž zaznívá i z kanceláře vídeňského drogového koordinátora Michaela Dressela: »Většinou to nějakou dobu trvá, než se nějaký německý drogový trend objeví v Rakousku, ale musíme předpokládat, že se droga bude brzy ve větší míře konzumovat i v naší zemi.«

Zdroj: www.krone.at, sobota, 10. září 2005

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský
images-áshram-shiva Mandir.jpg
ZÁZNAMY Z PALMOVÝCH LISTŮ
Budoucnost Světa ze záznamů palmových listů

Lidé uctívají pouze bohatství a tělesná vášeň je jediným pojítkem mezi pohlavími. V právních sporech uspěje ten, kdo se ubírá křivými cestičkami. Ženy jsou pojímány jenom jako objekty smyslového potěšení. Vládnou násilníci, země upadají a dosavadní morální hodnoty se rozkládají. Ženy se zbavují plodů ve svém těle, božské zákony jsou ignorovány, nikdo už ničemu nevěří. Pak přijde jiná, lepší věk.
O budoucnosti Německa a Evropy rukopis říká:
Zavládne všeobecná deziluze. Lidé si zvolí nové vůdce, ti však nebudou o nic lepší, než jejich předchůdci. Většinu z toho, co před svým zvolením naslibují, nebudou moci nebo ani chtít splnit. Propast mezi bohatou menšinou a chudou většinou se bude dále prohlubovat, a to pořád rychlejším tempem. Stále více lidí bude bez práce, protože je nikdo nebude potřebovat. Jejich práci budou vykonávat stroje. To se nebude týkat jen Německa, postihne to i ostatní evropské země, vlastně to bude do jisté míry celosvětový problém. Prostí lidé budou zatíženi stále větším břemenem daní a nejrůznějších dávek a odvodů. Majitelé velkých továren a obchodů budou mít naopak nepřetržitě rostoucí zisky, budou si dělat, co se jim zlíbí, a žít si jako v pohádce. Na prosté lidi budou pohlížet jako na otroky a nové továrny budou zřizovat jen tam, kde bude možné vyplácet hladové mzdy a kde dostanou od místních vládců bohaté dary.
Řadoví občané si toho budou moci dovolit stále méně a budou se muset spokojit s tím, co jim nabídnou instituce zaměřené na masovou zábavu. Budou poslouchat hudbu, dívat se na televizi a hrát počítačové hry. (Zde použité pojmy jsou interpretací opisných formulací starotamilského textu). Masová zábava bude zaměřená na uspokojování nejnižších pudů. Lidem bude předkládána jakási náhradní realita, aby zapomněli, jak bezútěšný je pro ně ve skutečnosti svět, v němž žijí. To učiní jejich každodenní život, naplněný existenčními starostmi, snesitelnější. Společnost se rozdělí na ty, kdo budou moci uspokojovat všechna svá přání, a na ty, pro něž zůstanou jejich touhy pouhým neuskutečnitelným snem. Laciná zábava bude odvádět pozornost prostých lidí od toho, co je pro ně skutečně důležité, a udržovat je v zakletí materialismu; iluze máji bude slavit triumf.
V důsledku stále se zhoršující situace se bude dál zvyšovat i nejistota lidí. Většina z nich si začne uvědomovat, že systém, v němž žijí, přestává správně fungovat. Tím bude odstartováno období velkých změn. Epocha nazývaná kálí juga dospěje ke svému konci a bude pak vystřídána lepším věkem, satya jugou (zlatý nebo také duchovní svět). Avšak konec kálí jugy bude spojen s velkými nepokoji a odporem některých kruhů proti novým tendencím. U mnoha lidí povede ke ztrátě perspektivy a k projevům násilí. Tito lidé budou totiž zcela orientováni na materiální hodnoty a budou se ohlížet dozadu místo pohledu vpřed; bude se jim stýskat po lepších časech minulosti a budoucnost se jim bude jevit jako zcela beznadějná,
Zazní také volání po silném vládci, který by vymýtil všechny zlořády a viníky patřičně potrestal. A řada despotických vládců se v Německu i v jiných evropských zemích skutečně dostane k moci, protože národy si to budou přát. K tomu dojde v letech 2019 až 2046 podle západního kalendáře. Lidé si však brzy uvědomí, že toto řešení neodpovídá době. Začnou postupně chápat, že skutečné změny dosáhnou jen tehdy, pokud sami převezmou odpovědnost za vlastní život, životy svých nejbližších i lidí ve svém okolí. K tomuto poznání ovšem povede dlouhá cesta, ale ještě delší bude cesta od tohoto poznatku k jeho uplatnění v praxi.
Pozitivní společenské změny se v Německu a v Evropě nezačnou prosazovat před rokem 2048 podle západního kalendáře; doté doby bude pokračovat rozpad hodnot a společenských struktur. Zpočátku se lidé budou snažit pomoci si každý sám na vlastní pěst nebo dokonce na úkor jiných. Teprve až se situace stane naprosto zoufalou, uvědomí si, že mohou přežít jen v případě, že budou spolupracovat. Od státních orgánů se jim nedostane žádné pomoci. Vzájemná pomoc a solidarita mezi rodinami budou charakteristickými znaky posledního období zanikajícího věku./www.matrix-2001.cz/
/www.matrix-2001.cz/
živly-země.jpg
MATKA ZEMĚ SE BRÁNÍ

MATKA ZEMĚ SE BRÁNÍ
Od roku 2017 bude situace poněkud klidnější, ale jen zdánlivě. Začnou se totiž objevovat nové problémy. Bezprostřední nebezpečí války bude zažehnáno, ale akutní hrozbou se stane rychle se měnící klima. Průměrné roční teploty budou nadále stoupat. Golfský proud, který přináší miliardy tun tropických vod k severním oblastem, začne ztrácet na síle a změní svůj směr. To bude způsobeno především tím, že se do Atlantického oceánu dostane ohromné množství sladké vody jak z tajících ledovců, tak i z ledového příkrovu polárních oblastí.
V důsledku tohoto klimatického procesu bude jih USA postižen katastrofálním suchem, zatímco některé oblasti v Číně začnou sužovat extrémní záplavy. Skandinávie se promění v ledovou poušť, zatímco přímořské státy jako Holandsko nebo Bangladéš budou ohrožovány stoupající mořskou hladinou. Milióny hladovějících uprchlíků budou opouštět své domovy a hledat azyl v bohatších státech. K těmto událostem dojde v letech 2029 až 2034 podle západního kalendáře. Ledový vichr bude bičovat oblasti severní Evropy, ničivé bouře a záplavy postihnou přímořské státy. Lesy budou umírat, nížiny tvořící pobřeží Severního a Baltského moře zmrznou a stane se z nich tundra.
Dramatické změny klimatických podmínek uvrhnou národy a jejich vlády do zoufalé situace. Bude nedostatek paliv, dojde k postupné erozi mezinárodní spolupráce a mírových smluv. Znovu vypuknou ozbrojené konflikty, celé kontinenty budou zpustošeny boji o suroviny a potraviny. Během několika málo let sklouzne svět na samý kraj totální anarchie.
Země s nestabilními vládami jako Pákistán budou v silném pokušení použít v zápase o suroviny a potraviny i svůj jaderný arzenál. V roce 2029 dojde k další válce mezi Pákistánem a Indií. Právě tehdy bude hrozit největší nebezpečí, že obě bojující strany nasadí jaderné zbraně, což by mělo za následek úplné zpustošení rozsáhlých oblastí jak Indie, tak i Pákistánu.
Protože středoevropské země nebudou mít dostatečné strategické zásoby, rozhodnou se autoritářští vládci nasadit otravné plyny s cílem zredukovat počet obyvatelstva. Přelidnění se totiž stane - v důsledku přílivu emigrantů z celého světa - velkým problémem a bude politickými špičkami považováno za hlavní příčinu stávajících problémů. Především ve Velké Británii bude ve velkém rozsahu nasazen plyn nazvaný thanaton, který má přivodit rychlou a bezbolestnou smrt.
Razantní ochlazení zemské atmosféry, které bude způsobeno kolapsem Golfského proudu, a zalednění rozsáhlých oblastí Severní Ameriky a Skandinávie povede po několika letech k tomu, že Golfský proud začne znovu cirkulovat. To navodí určitou stabilizaci klimatických podmínek. K tomu dojde od roku 2035. Postupně se zlepší zemědělské výnosy, úroda bude opět bohatší a dojde k celkovému zklidnění společenských poměrů. Navíc v letech, kdy bude svět postižen přírodními katastrofami a politickými zmatky, vypuknou nové epidemie i těch chorob, které budou považovány za již vymýcené. Za oběť jim padnou milióny lidí.
V důsledku špatných hygienických poměrů, zapříčiněných občanskou válkou, budou zuřit epidemie moru a cholery. Globální změna klimatu zase vyvolá zdravotní problémy jiného druhu. Především v Africe a v Asii, ale také v některých oblastech Evropy vyvolá intenzivnější sluneční záření u lidí i zvířat kožní nemoci a nádorová onemocnění.
Po roce 2023 zavlečou do Evropy afričtí běženci smrtelnou nákazu zvanou kunu. Postižené osoby dostanou vysokou horečku a jejich vnitřní orgány přestanou během několika málo dní fungovat. Nemoc bude smrtelná a šířit se bude stejně rychle jako chřipka.
Už ale dva roky před vypuknutím této epidemie se začnou objevovat červi parazitující v krvi. Půjde o jakousi obdobu škrkavek, která napadá vnitřní orgány postiženého, především srdce a játra; infikovaná osoba umírá do jednoho týdne. Tato nákaza se přenáší živočišnou potravou.
Po roce 2018 bude mít na svědomí statisíce lidských životů v USA, Evropě a v Asii jiná podivná nemoc. Nakažené osoby snadněji onemocní běžnými chorobami, jako je například nachlazení, jejich organismus se však s nimi nedokáže účinně vypořádat. Smrt se zpravidla dostaví během tří dnů. (Ganeš-babu Šastri označil tuto nemoc anglickou zkratkou RISC - Rapid Immune System Collapse, urychlený kolaps imunitního systému). V naprosté většině případů skončí nemoc smrtí infikovaného pacienta.
Největší katastrofa se pak odehraje v roce 2046. Aniž by si toho povšimli astronomové, přiblíží se k naší planetě z hlubin kosmu velké nebeské těleso. Půjde o planetoid, který na své bludné cestě vesmírem vlétne do naší sluneční soustavy a jen těsně mine Zemi - prolétne mezi ní a Měsícem. Již několik dní před průletem bude planetoid viditelný na obloze pouhým okem. Jeho gravitační síla způsobí na Zemi četná zemětřesení a mohutné záplavy. Kalifornie bude zasažena největším zemětřesením v celé své historii. Také Japonsko a Čína budou postiženy silnými otřesy půdy a velké části těchto zemí pohltí vody oceánu. Zemětřesení se nevyhnou ani Evropě, nejsilněji je budou cítit v Německu, Anglii a ve středozemní oblasti.
Přes pobřeží Severního a Baltského moře se přelije mohutná záplavová vlna. V Čechách se probudí k životu sopky, považované již dávno za vyhaslé. Jejich výbuchy zdevastují široké okolí. Během erupcí dojde i k uvolnění velkého množství vulkanických par a jedovatých plynů. Z nich se vytvoří mraky a kondenzát pršící zpět na zemský povrch bude velice agresivní. V důsledku všech těchto ran přijdou o životy miliony lidí. V postižených oblastech střední Evropy bude zničena velká část městské zástavby.
Poznámka: Chtěl bych čtenářet upozornit na fakt, že všechny tzv. předpovědi či proroctví směrem do budoucna je třeba brát s velkou rezervou a už v žádném případě ne jako rálná fakta, a to samozřejmě platí i u tohoto příspěvku. Jde pouze o určité pravděpodobnosti či spíše hypotetické možnosti budoucnosti. Já osobně nejsem zastáncem nějakých katastrofických scénářů a proto se s mnohými informacemi v tomto příspěvku uvedenými neztotožňuji. Zveřejnil jsem ho hlavně proto, že lze zde nalézt velmi zajímavé zrcadlení k době současné a vzhledem k tomu, že materiál byl napsán před nějakou dobou si může každý čtenář učinit vlastní úsudek. J.CH.
http://www.matrix-2001.cz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one