Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
2-anděl +země..jpg
ANDĚLÉ BYTOSTI SVĚTLA A LÁSKY

ANDĚLÉ
-bytosti světla a lásky, tvořeni jen z láskyplných energií zdrojové energie - Boha
Ariel -anděl hojnosti, pomocník v odbourání forem agrese, zlosti, ale i blokací v emoční rovině vztahů, napomáhá dobré práci, dostatku peněz a zabezpečení, ale i hojnosti lásky v každém směru našeho bytí.

Anděl je duchovní bytost, která by měla být podřízena Bohu či bohům a sloužit jako posel mezi lidmi a bohy.
V původním hebrejském významu byl anděl prostě „posel“ (מַלְאָךְ‎‎ mal'ach). Tento pojem přeložila Septuaginta do řečtiny jako ἄγγελος (angelos posel). V pozdním židovství – a jeho prostřednictvím i v křesťanství – se pak tento pojem přetvořil v pojem bytosti duchovního řádu, která slouží jako prostředník mezi Bohem a člověkem./wikipedie/
Svět andělů
Andělé - jejich původ a hierarchie...
Kdo jsou vlastně andělé? Právě teď máte u sebe strážné anděly. Tito andělé jsou čisté bytosti božského světla, jsou dary od Boha, zcela důvěryhodné a toužící vám pomoci s každou oblastí vašeho života. Slovo anděl (v latině: angelus, v angličtině: angel) je původně slovní spojení z Atlantidy: „Ang" - život (egyptský symbol Ankh - klíč k životu - pochází ze stejného kořene), „El" - Světlo Boží.Ve volném překladu jde tedy o „živé světlo Boží" anebo o „životodárné světlo Boží", "posel boží". Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou, aby pomáhaly lidem.
Podle dávné židovské tradice byli andělé prvními inteligentními bytostmi, které Bůh stvořil, a to v jednom okamžiku druhého dne stvoření. Bůh poskytl andělům svobodnou vůli, nesmrtelnost a božskou inteligenci. Kdykoliv a kdekoliv se můžete obrátit na anděly a dostane se vám jejich bezvýhradné lásky.
Povaha andělů
Existuje mnoho definicí anděla, avšak v obecném pojetí to je inteligentní bytost bez hmotného tvaru neboli bytost ryze duchovní.
Informace o andělech, které zde naleznete, nepocházejí z křesťanské Bible, která zná pouze tři anděly: Michaela, Gabriela a Rafaela. Třebaže jsou to důležití andělé, většina našich znalostí pochází z jiných starověkých textů a je zajímavé si všimnout, že andělé překračují všechna náboženství a můžeme je dnes najít v perských, křesťanských, židovských a muslimských písmech svatých. Vedle vašeho anděla strážného, kterého můžeme vzývat kdykoliv, existuji rovněž stovky dalších andělů různých jmen, které lze požádat o konkrétní pomoc v určité situaci.
Lidé v minulosti věřili v anděly a spoléhali se, že je mohou zavolat na pomoc. Tato víra se později vytratila, nyní se však znovu objevuje. Jedním ze zdrojů tohoto přesvědčení byla essenská nauka o andělech. Asi před dvěma tisíci lety žila v Kumránu na březích Mrtvého moře židovská sekta Esejců. Některé zdroje uvádějí, že i Ježíš Kristus byl Esejec. S určitostí lze říci, že Esejci byli zkušení léčitelé a praktikovali angelologii. Věřili, že pro dosažení duševní pohody je třeba zharmonizovat se fyzicky i duševně, a cestou, jak to dokázat, je každodenní komunikace s anděly. Předpokládá se, že Esejci napsali většinu tzv. „Svitků od Mrtvého moře", pokud ne všechny, a andělé na těchto stránkách jsou převzati jak z tohoto, tak i z dalších starodávných textů.
Zasvěcení se shodují, že andělé v podstatě nikdy nebyli lidmi, na rozdíl od tzv. „duchů - rádců", kteří dříve žili, dostali se do nebe, ale potom se rozhodli vrátit a pomáhat živým bytostem. Existuje několik výjimek: O několika křesťanských postavách, např. o sv. Františku z Assisi, se říká, že se staly anděly až po smrti. Zajímavé je, že i opak může být pravdou. Archanděl Michael byl posvěcen křesťanskou církví a stal se sv. Michaelem. Andělé jsou bytosti čistého ducha přebývající v éteru, jenž je pátým elementem (dalšími elementy jsou země, vzduch, oheň a voda). Jsou andělé muži nebo ženy? Ve skutečnosti to nevíme - může to být tak i onak. Mohou být hermafrodité nebo se můžete jednoduše sami rozhodnout. Stále nás obklopují, třebaže nemohou zakročit, pokud je sami nepožádáme o pomoc.
Andělská vláda
Na rozdíl od lidstva a všech druhů zvířat na Zemi se andělé nevyvíjejí. Narodili se dokonalí. Jediný vývoj, který je jim podle tradice přiznáván, je poučení z pozorování rozvoje vesmíru. Andělé vládnou všemu. Jejich cílem je udržovat celek stvořeného. Za každým druhem zvířat, rostlin a minerálů stojí některá andělská inteligence, stejně jako za planetami, hvězdami či větry. Nejsou omezeni časem ani prostorem, mohou se pohybovat rychleji než světlo – okamžitě se ocitnou na tom místě, kde si přejí – a mohou nabrat jakýkoli tvar. I když nemají pohlaví, mnoho z nich zaujímá jednu či druhou polaritu.
Od stvoření jim byla dána svobodná vůle, ale většina tento dar z obdivu ke svému Tvůrci dobrovolně vrátila. Kdo by potřeboval svobodnou vůli, když se může spojit s milujícím a vševědoucím s Všemocným?
Andělé nemusejí dělat nic jiného než sloužit Bohu a ctít ho. Ochotně nás ochraňují před machinacemi padlých andělů. To jsou ti, kteří veškerou moc a slávu chtějí jen pro sebe – nechtějí sloužit, ale chtějí, aby jim bylo posluhováno. Jejich arogance a závist je ničí: stali se ďábly, démony, zloduchy. Skrývají se ve tmě a jejich jedinou motivací je podrývat harmonii Vesmíru. Proto je celé lidstvo zaujato bojem mezi světlem a tmou, láskou a nenávistí.

Koncept vzestupné hierarchie různých řádů (neboli kůrů) andělů je běžný ve všech tradicích angelologie. Ohledně názvů a počtu kůrů existuje řada verzí. Neznámější křesťanská verze pochází ze šestého století, kdy syrský mnich Dionýsios Pseudo-Areopagita rozpracoval tento systém ve svém díle Nebeská hierarchie, jež se v hlavním proudu západní kultury stalo klasickou prací o tomto tématu. Ve svých epických andělských ságách z něj vycházel i Dante a Milton. Tento systém se skládá z devíti kůrů sdružených do tří trojic./Mak
strážní.andělá.jpg..jpg
ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ


Jméno vašeho anděla strážného, patroni...

Představa, že lidé mají strážné anděly, nebo duchy, jež je ochraňují, je stará jako lidstvo samo. V dávné Mezopotámii, kolébce civilizace Středního východu, byly tyto bytosti pokládány za osobní božstva, známá jako „massar sulmi“. Tuto tradici přijaly i pozdější civilizace na tomto území, například Babyloňané a Chaldejci, kteří zase naopak ovlivnili judaismus a jeho prostřednictvím křesťanství a islám.
Představa osobních strážných duchů se dá vystopovat v minulých i současných kulturách na celém světě. V Japonsku je strážný duch znám jako kami, v Barmě jako nat, v Řecku jako démon. V předkřesťanském Římě chlapce chránili bytosti zvané genius a dívky juno. Indiáni a všechny šamanské kultury věří v duchovní průvodce, kteří se mohou zjevit v jakémkoli tvaru, hlavně v podobě totemových zvířat nebo duchů předků.V islámu má každá osoba dva páry bytostí s názvem hafaza, přičemž jeden ji stráží ve dne a druhý v noci. Tito strážní andělé ochraňují věrné před démonickým jilmem a do knihy předčítané soudného dne zaznamenávají všechny jejich činy. V koránu se píše: „On (Alláh) vysílá strážce, kteří vás budou ochraňovat a kteří v okamžiku smrti vaši duši odvedou na správné místo.“
V židovské tradici má každý anděla strážného, který mu byl přidělen při narození. Talmud uvádí, že každý člověk má minimálně jedenáct tisíc strážných andělů, i když převažuje víra, že každý má osobní anděly jen dva. Jednoho dobrého a jednoho zlého. Tento názor sdílí i křesťanská církev, jejíž tradice pochází minimálně ze třetího století před Kristem.
Strážní andělé nejsou součástí oficiálního katolického dogmatu, i když Ježíš řekl: „Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“ (Matouš 18:10). Katolické děti se však nicméně učí modlitbičce ke svému andělíčku strážnému, o níž papež Jan XXIII na Svátku strážných andělů 2. října 1959 řekl: Musíme být živě a hluboce oddáni svému andělu strážnému a často a procítěně opakovat „tuto krásnou modlitbu, kterou jsme se naučili v dětství.“
„Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne v noci
od škody i od zlé moci.
Duši, tělo opatruj,
andělíčku, strážce můj.“/http://www.nakridlechandelu.cz/svet-andelu/strazni-andele
1.angels.jpg
ANDĚLÉ

Andělé
Nejnižší řád andělů bývá s lidstvem v nejčastějším kontaktu, vedou nás a ochraňují. Existují andělé, kteří nám pomáhají udržet směr auta a podle možnosti zabraňují nehodám a katastrofám. Nemohou se nám vměšovat do osudu, ale pokud je požádáme o pomoc, může náš osud být šťastnější. Do tohoto kůru patří strážní andělé a vládne jim Adnachiel.
Jsou to bytosti přiřazené určitému člověku. Často jsou známi pod pojmem anděl strážný. Tito andělé se spojují se záležitostmi světa lidí a světa hmotné manifestace. Také oni působí jako zprostředkovatelé energií od nás k božské rovině a obráceně. Anděla strážného máme k sobě přiřazeného na dobu všech inkarnací na zemi. Je naším nejlepším přítelem a nejbližším společníkem. Je s námi při narození a pomáhá nám projít branou smrti. Brání nás, když se dostaneme do úzkých, pomáhá nám přizpůsobovat se světu, podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu a potřebujeme-li to, přivolá i další síly devíti kůrů. Mnoho z těchto věcí však nemohou dělat, pokud je nepožádáme o pomoc. Lidská svobodná vůle není pouze naším darem, ale někdy i kamenem úrazu. Musíme se holt naučit ty naše přiškrcené pusinky otevřít a o svých potřebách a starostech si promluvit.
Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů všech devíti kůrů. Jsou schopni si navzájem sdělovat informace rychlostí blesku a požádáme-li svého anděla strážného o pomoc, obrátí se na božství i na ostatní anděly. Přestože všichni andělé dokážou jednat bleskově, pokud se váš problém bude týkat ještě jiných lidí, věci se budou možná vyvíjet pomaleji, než byste očekávali. Někdy může být výsledek i trochu jiný, než jak jste si přesně naplánovali. Žádáme-li o pomoc anděly, dbejte na to, abyste měli srdce i mysl čisté, a požádejte, aby vše dopadlo takovým způsobem, který je nejlepší pro všechny zúčastněné, nebo aby s vámi bylo zacházeno spravedlivě a uvážlivě. Nemyslete si, že se přivoláním andělů zbavíte povinnosti řešit nějaký problém nebo si na něm svůj díl odpracovat. Andělé vám však mohou odblokovat nové cesty a otevřít možnosti, které byste možná sami nenašli.
Andělé strážní mohou pocházet z jakékoliv z devíti kůrů. Každý anděl má svou funkci. Žádný není lepší než ti ostatní. Budete-li se chtít dostat ke svému andělovi strážnému, zapalte svíčku své oblíbené barvy. Přidejte vedle ještě bílou pro božství./Mak
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one