Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
1.angels.jpg
TŘETÍ TROJICE ZROZENÝCH

KNÍŽECTVA

Andělé sedmého kůru vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Pracují s anděly strážnými, aby vzbudili v jedincích zodpovědnost, a mohou se vměšovat do lidských záležitostí, přičemž to zůstane zpravidla nepovšimnuto. Také jsou prý zodpovědní za vedení náboženství k pravdě. Jedním z vladařů tohoto kůru je Cerviel.

Knížectva opatrují velké skupiny jako jsou kontinenty, národy, města a všechny lidské výtvory většího rozměru. Usilují o globální přeměnu. Najdete je v zasedacích síních i plaveckých halách, kde se setkávají skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly nebo se prostě jen bavily. Také oni vytvářejí a vedou pozitivní energie z fyzického světa k božskému a z božského do fyzična.

Pracují jako ochránci náboženství a politiky, sledují lidské vůdce a pomáhají jim správně rozhodovat v záležitostech lidí.
Těmto andělům se často říká knížata pro jejich vztah k městům, státům, provinciím, ostrovům, zemím, kontinentům atd. Jistě si dovedete představit zástupy andělů, které krouží nad hlavami států při rokování Spojených národů.
Pokud jde o magii, může člověk tyto anděly vyvolat v případech diskriminace, vyhlazování zvířat nebo lidí, při nesprávném vedení čehokoliv - od města až po firmu - nebo když chce požádat o sílu správně rozhodovat v zájmu těchto míst nebo obyvatel. Pro knížectva jsou nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma. Chcete-li se s knížaty kontaktovat, zapalte bílou svíčku pro božství a červenou pro knížectva.


ARCHANDĚLÉ

Archandělé jsou posly Boha a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin, jako například Gabriel zvěstoval Panně Marii nebo Muhammadovi nadiktoval Korán. Tyto anděly lidé spatří nejčastěji; andělé strážní zpravidla zůstávají neviditelní. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. Typickým příkladem je Panna Marie, která se po nanebevzetí stala archandělem. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru je Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.
Většinou patří do některé z ostatních sfér neboli kůrů, ale s lidmi jednají rádi, kdykoliv se naskytne příležitost. Jsou zvláštními silami andělské říše, zvyklými jednat se všemi, od vrchních potentátů až k novorozencům. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají energie proudící oběma směry./Mak
strážní.andělá.jpg..jpg
ANDĚLÉ STRÁŽNÍ

ANDĚLÉ STRÁŽNÍ


Jméno vašeho anděla strážného, patroni...

Představa, že lidé mají strážné anděly, nebo duchy, jež je ochraňují, je stará jako lidstvo samo. V dávné Mezopotámii, kolébce civilizace Středního východu, byly tyto bytosti pokládány za osobní božstva, známá jako „massar sulmi“. Tuto tradici přijaly i pozdější civilizace na tomto území, například Babyloňané a Chaldejci, kteří zase naopak ovlivnili judaismus a jeho prostřednictvím křesťanství a islám.
Představa osobních strážných duchů se dá vystopovat v minulých i současných kulturách na celém světě. V Japonsku je strážný duch znám jako kami, v Barmě jako nat, v Řecku jako démon. V předkřesťanském Římě chlapce chránili bytosti zvané genius a dívky juno. Indiáni a všechny šamanské kultury věří v duchovní průvodce, kteří se mohou zjevit v jakémkoli tvaru, hlavně v podobě totemových zvířat nebo duchů předků.V islámu má každá osoba dva páry bytostí s názvem hafaza, přičemž jeden ji stráží ve dne a druhý v noci. Tito strážní andělé ochraňují věrné před démonickým jilmem a do knihy předčítané soudného dne zaznamenávají všechny jejich činy. V koránu se píše: „On (Alláh) vysílá strážce, kteří vás budou ochraňovat a kteří v okamžiku smrti vaši duši odvedou na správné místo.“
V židovské tradici má každý anděla strážného, který mu byl přidělen při narození. Talmud uvádí, že každý člověk má minimálně jedenáct tisíc strážných andělů, i když převažuje víra, že každý má osobní anděly jen dva. Jednoho dobrého a jednoho zlého. Tento názor sdílí i křesťanská církev, jejíž tradice pochází minimálně ze třetího století před Kristem.
Strážní andělé nejsou součástí oficiálního katolického dogmatu, i když Ježíš řekl: „Pravím vám, že jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce.“ (Matouš 18:10). Katolické děti se však nicméně učí modlitbičce ke svému andělíčku strážnému, o níž papež Jan XXIII na Svátku strážných andělů 2. října 1959 řekl: Musíme být živě a hluboce oddáni svému andělu strážnému a často a procítěně opakovat „tuto krásnou modlitbu, kterou jsme se naučili v dětství.“
„Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne v noci
od škody i od zlé moci.
Duši, tělo opatruj,
andělíčku, strážce můj.“/http://www.nakridlechandelu.cz/svet-andelu/strazni-andele
devil+jesus.jpg
ANDĚLÉ A DÉMONI V MAGICKÉ VĚDĚ


Andělé a démoni, co se traduje v magické vědě/ přejato z díla o Theurgii/
Člověk nechtěl býti sám a jedinečným, vždyť i nebeské hvězdy mu svými
paprsky posílaly zprávy, že mimo zemi, kterou osídlil, existují světy jiné. Dnům
kraluje slunce a nocím vévodí obloha hvězdná. A tak jako světy hmotné
stupňují se do nekonečna, tak člověk vykázal svým myšlenkám světy duchovní,
které se stupňují od prvního záchvěvu duševního jevu v citlivosti buňky až
k trůnu nepoznané prapříčiny. Hmotné tělo je plodem látky, která je tatáž, jako
hmoty v kosmických přívalech; a duše je utkána z látky, jemné a světlé, která
tvoří vojska duchů a nesčíslné zástupy andělských kůrů.

Hmota je oživována duchem a stejně i střediska kolotajících hmot mají svou
duši. A poněvadž hmota lidského těla je obdobou oné tavící se ve slunečních
žárech, tak také lidská duše svou podstatou odpovídá velkolepým středům
duchovní energie. Tak jako hmota lidského těla je spjata poutem proměny a
výměny s hmotou světa, tak lidská duše, nachází-li se ve stavu plnosti své
energie, může se spojiti a také se spojuje s duchovními středisky kosmickými.
Rozpětí hmotných sil příliš pohltilo ducha, jenž prošel čtyřmi světy, oživil prach
země, tvoře z něho lidské tělo, takže neustálými hmotnými víry mizela duchovní
podstata člověka. A proto chce-li zrozenec této země hleděti opět do klidných
světel andělského světa, musí v sobě probuditi, to je evokovati ony duchovní
složky, které mu umožňují, aby podstaty andělské vpramenily do podstaty lidské, a aby člověk byl zaměřen k nadsvětným sférám natolik, že věci duchovní
budou mu skutečnější než světy hmotné.
Stopy nejvyšších duchovních podstat ztratil člověk téměř úplně.
Odhaliti řády andělské a archandělské bylo úkolem proroků, individualit,
kteří dovedli zapomenouti svody hmoty, aby tím více mohli se zahleděti do
nádher světa duchovního.
Dav nemohl sledovati závratná vidění svých proroků, a proto osídlil své okolí
tak, že každé věci přiřkl duchovní podstatu.
Poměr dobra i zla promítl se do světa pozemských duchů;
duše zlých, jež neměly pokoje ve svých hrobech, posedávaly a trápily lidi, ba
ani mrtvým nedávaly pokoje. Samy, nemajíce klidu nepopřávali klidu ostatním;
tyto duše tvořily lemury, noční strašidla, jež lidé musili usmiřovati a od svých
sídel zaháněti. Duchové pouštní, džinové, stvoření ohně, měli schopnosti
přijmouti na sebe podoby zvířat i nestvůr, ba zůstávali neviditelnými.
Ochrana proti nim je jméno velikého Boha.

Magie ve svých praktikách vypracovala teorii duchovních bytostí, angelologii
a démonologii.
Duchové jsou emanací božské prabytosti a všechny náboženské
systémy souhlasí, že nejdříve všichni duchové byli dobří, pak ale část z nich
padla. Židovská tradice učí, že jeden z knížat andělských, Samael, přemluvil
několik andělů k odpadu od Boha, čímž byl dán podnět ke vzniku hmotných
světů. Jiní autoři, nemohouce si vysvětliti vznik zlého ducha jako emanace
boží, učili, že démoni vznikly z bohyně noci Lilithy a jejich otcem měl býti Adam
v době své samoty.
Tajná nauka Zoroastrova učila, že nejdříve byl jeden svět duchovní, jehož
hlavou byl Ormuzd. Když účastnil se světovlády jeho protikladný princip
Ariman, povstal nynější svět, nedokonalý a tělesný. Totéž vlastně praví Genese,
která dává stvoření Slunce předcházeti 3 jitrům a 3 večerům.
Mojžíš vypravuje již o druhém stvoření a podle rabiho Barachia
temnota nad propastí byla andělem smrti, jenž nemůže sídliti v nebesích, neboť
tam vládne jen světlo a život.
Bájesloví biblické považuje anděly za posly Boha, prostředníky mezi Ním a
lidmi, jimž zvěstují Jeho vůli. Se stanoviska syntetického jsou to zosobněné
přírodní síly. Rabíni předpokládají, že každá věc má ve třech říších přírody
svého anděla a Talmud zná sedm tříd hvězd, jimž odpovídá sedm andělských
kůrů.
Kabbalisté dali andělským vojskům náčelníky, pojmenované podle jejich
funkcí. Byli vytvořeni před tělesným světem emanacemi prasvětla. Chaldejci a
Arabové rozmnožili počet jejich kůrů na devatero a kabbalisté na desatero.
Talmudisté rozdělili andělská vojska podle analogie k armádě římské.
Zatímco představy andělů jsou dosti nezřetelné, archandělové, vládcové
jejich byli tradicemi více charakterizováni.
U starých Židů stejně jako u
Peršanů jich bylo sedmero, avšak nejvíce se jmenují první tři, připomínající
obdobu trojjedinosti indické Trimurti: Michael, Rafael a Gabriel.
POSELSTVÍ VŠEM OD ANDĚLŮ:

Všechno po čem toužíte, je vaše.
Není potřeba o nic křečovitě usilovat, ani o nic bojovat. Jakmile o něco požádáte, je vám to dáno.
Stačí jen požádat, uvolnit se a nechat vesmír, aby našel cestu, jak vám to dá! Když vydechnete, a uvolníte se, zjistíte, že to na vás už čeká -nebraňte si sami svými energiemi strachu a stresu,či projevy svého ega.

Jenom to vaše "ego" se vám snaží komplikovat přijímání hojnosti, svými postoji
+ dělá vám z něj chaos nesouvisejících věcí a postojů k životu-NEPŘISTUPUJTE NA TO + NECHTE RADĚJI VLÁDNOUT ZDROJ A VAŠI DUŠI,
ovládejte své ego, nedůvěru a ne-víru v Boha=zdrojovou energii!

Život je jednoduchý a stejně tak je jednoduchá i láska - prostě to chtějte a nebraňte si v jeho prožívání a hojnosti v něm!!!

Základem všeho je, že Bůch - zdrojová energie je všudepřítomný/á, a že LÁSKYPLNÁ NÁRUČ A JEHO PÉČE JE VŠUDE KOLEM VÁS -STAČÍ TO JEN PŘIJMOUT !!!
Taková je pravda. Takže stačí
-MILOVAT A KONAT V LÁSCE
-VĚŘIT BEZ VÝHRAD - ODEVZDAT SE ZDROJOVÉ - BOŽÍ ENERGII
-VĚŘIT SÁM SOBĚ, ŽE JSEM SE ROZHODL/a SPRÁVNĚ A JSEM PLNĚ VEDENÁ zdrojem/Bohem

AFIRMACE KE ZMĚNĚ VĚDOMÉHO ŘÍZENÍ SEBE SAMA:

"Zanechávám všech vnitřních i vnějších BOJŮ + ODEVZDÁVÁM SE PLNÉMU ŽIVOTU V LÁSCE,
a dovoluji si radovat se ze svého života, od této chvíle si znovu dovolím využívat SCHOPNOSTI, kterými mne obdařil Bůch-zdrojová energie k ZABEZPEČENÍ VŠECH MÝCH POTŘEB tady na této planetě. Uvědomuji si, že jsem součástí Boha - zdrojové energie a v souladu s tím, mohu a smím využívat plnou hojnost v jednoduchosti a lásce, tak jsem se rozhodl/a právě teď a právě tady"
2-anděl +země..jpg
ARCHANDĚLÉ

Archandělé-kdo to jsou?

ARCHANDĚL
- je v mnoha náboženských systémech nejvyšší úroveň anděla. Přestože mnoho náboženství mluví o andělech, andělé nepatří k žádnému určitému náboženství. Jsou proto necírkevní. Archandělé i Andělé jsou součástí monoteistických náboženských tradic křesťanství, judaismu, islámu či zoroastrismu. Teologická disciplína zabývající se anděly se nazývá angelologie. Slovo pochází z řeckého αρχάγγελος (archangelos, z archón = vládce a angelos = posel). Slovo tedy znamená nejvyšší posel Boha. V Bibli se jako archanděl výslovně jmenuje pouze Michael. Gabriel, zmíněný Lukášem, je pouze nepřímo dovozován jako archanděl. Rafael je zmíněn v deuterokanonické knize Tobiáš a Uriel je pou-ze v apokryfní knize Enochově./wikipedie/

Velcí archandělé jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělských říších, ale v angelologii vládne trochu zmatek ohledně toho, kým skutečně jsou a jaké role zastávají. Tento problém pramení ze sa-motného termínu archanděl, který odkazuje na jakéhokoli anděla nad nejnižším kůrem. V určitém slova smyslu jsou mocní cherubíni a serafíni také archanděly, i když archandělský kůr je podle Dionýsiovy hierarchie druhým nejnižším řádem z devíti.
Archandělé jsou nejvíce vyzařujícími bytostmi, které se zjevují lidstvu. Anděl s větším světlem, než je například Michael, by byl příliš jasný a smrtelníci by při jeho spatření mohli oslepnout. Co se počtu archandělů týče, tak obecně je přijímán počet sedmi, i když křesťanské církve uznávají pouze dva.
Okultní angelologie vyzdvihuje čtyři jako archanděly čtyř větrů a čtyř živlů. To vytváří základnu pro andělský ekvivalent „kruhu síly“ neboli léčivého kruhu Indiánů, který je zřejmě nejzáklad-nějším rituálem známým člověku a je v souladu s tradicemi na celém světě. Zbývající tři archan-děly tvoří „planetární andělé“. Existuje mnoho různých seznamů těchto sedmi archandělů, ale ve všech je Michael a Gabriel, většinou také Rafael a zpravidla i Uriel. Na tyto čtyři archanděly se podíváme blíže:
1.angels.jpg
Třetí trojice
Knížectva
Andělé sedmého kůru vládnou pozemským panovníkům, vůdcům, národům a všem společenstvím. Pracují s anděly strážnými, aby vzbudili v jedincích zodpovědnost, a mohou se vměšovat do lidských záležitostí, přičemž to zůstane zpravidla nepovšimnuto. Také jsou prý zodpovědní za vedení náboženství k pravdě. Jedním z vladařů tohoto kůru je Cerviel.

Knížectva

-opatrují velké skupiny jako jsou kontinenty, národy, města a všechny lidské výtvory většího rozměru. Usilují o globální přeměnu. Najdete je v zasedacích síních i plaveckých halách, kde se setkávají skupiny lidí, aby se učily, rozhodovaly nebo se prostě jen bavily. Také oni vytvářejí a vedou pozitivní energie z fyzického světa k božskému a z božského do fyzična. Pracují jako ochránci náboženství a politiky, sledují lidské vůdce a pomáhají jim správně rozhodovat v záležitostech lidí.
Těmto andělům se často říká knížata pro jejich vztah k městům, státům, provinciím, ostrovům, zemím, kontinentům atd. Jistě si dovedete představit zástupy andělů, které krouží nad hlavami států při rokování Spojených národů.
Pokud jde o magii, může člověk tyto anděly vyvolat v případech diskriminace, vyhlazování zvířat nebo lidí, při nesprávném vedení čehokoliv - od města až po firmu - nebo když chce požádat o sílu správně rozhodovat v zájmu těchto míst nebo obyvatel. Pro knížectva jsou nejdůležitější lidská práva a ekonomická reforma. Chcete-li se s knížaty kontaktovat, zapalte bílou svíčku pro božství a červenou pro knížectva.

Archandělé

Archandělé jsou posly Boha a zjevují se lidem s poselstvím a vyzýváním z výšin, jako například Gabriel zvěstoval Panně Marii nebo Muhammadovi nadiktoval Korán. Tyto anděly lidé spatří nejčastěji; andělé strážní zpravidla zůstávají neviditelní. Také se za nás přimlouvají a žádají pro nás odpuštění našich hříchů. Typickým příkladem je Panna Marie, která se po nanebevzetí stala archandělem. Nejznámějšími představiteli tohoto kůru je Michael, Rafael, Gabriel a Uriel.
Většinou patří do některé z ostatních sfér neboli kůrů, ale s lidmi jednají rádi, kdykoliv se naskytne příležitost. Jsou zvláštními silami andělské říše, zvyklými jednat se všemi, od vrchních potentátů až k novorozencům. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají energie proudící oběma směry.

Andělé
Nejnižší řád andělů bývá s lidstvem v nejčastějším kontaktu, vedou nás a ochraňují. Existují andělé, kteří nám pomáhají udržet směr auta a podle možnosti zabraňují nehodám a katastrofám. Nemohou se nám vměšovat do osudu, ale pokud je požádáme o pomoc, může náš osud být šťastnější. Do tohoto kůru patří strážní andělé a vládne jim Adnachiel.
Jsou to bytosti přiřazené určitému člověku. Často jsou známi pod pojmem anděl strážný. Tito andělé se spojují se záležitostmi světa lidí a světa hmotné manifestace. Také oni působí jako zprostředkovatelé energií od nás k božské rovině a obráceně. Anděla strážného máme k sobě přiřazeného na dobu všech inkarnací na zemi. Je naším nejlepším přítelem a nejbližším společníkem. Je s námi při narození a pomáhá nám projít branou smrti. Brání nás, když se dostaneme do úzkých, pomáhá nám přizpůsobovat se světu, podporuje nás při vykonávání našeho božského plánu a potřebujeme-li to, přivolá i další síly devíti kůrů. Mnoho z těchto věcí však nemohou dělat, pokud je nepožádáme o pomoc. Lidská svobodná vůle není pouze naším darem, ale někdy i kamenem úrazu. Musíme se holt naučit ty naše přiškrcené pusinky otevřít a o svých potřebách a starostech si promluvit.

Náš anděl strážný je v neustálém spojení s každým z andělů všech devíti kůrů. Jsou schopni si navzájem sdělovat informace rychlostí blesku a požádáme-li svého anděla strážného o pomoc, obrátí se na božství i na ostatní anděly. Přestože všichni andělé dokážou jednat bleskově, pokud se váš problém bude týkat ještě jiných lidí, věci se budou možná vyvíjet pomaleji, než byste očekávali. Někdy může být výsledek i trochu jiný, než jak jste si přesně naplánovali. Žádáme-li o pomoc anděly, dbejte na to, abyste měli srdce i mysl čisté, a požádejte, aby vše dopadlo takovým způsobem, který je nejlepší pro všechny zúčastněné, nebo aby s vámi bylo zacházeno spravedlivě a uvážlivě. Nemyslete si, že se přivoláním andělů zbavíte povinnosti řešit nějaký problém nebo si na něm svůj díl odpracovat. Andělé vám však mohou odblokovat nové cesty a otevřít možnosti, které byste možná sami nenašli.
Andělé strážní mohou pocházet z jakékoliv z devíti kůrů. Každý anděl má svou funkci. Žádný není lepší než ti ostatní. Budete-li se chtít dostat ke svému andělovi strážnému, zapalte svíčku své oblíbené barvy. Přidejte vedle ještě bílou pro božství.
angels.jpg
Panstva

Pánové nebo podle hebrejského učení Hašmallim – andělé tohoto kůru vládnou milosrdenstvím a vyjadřují naši touhu překročit pozemské hodnoty. Obývají úroveň, kde začíná duchovní a fyzická rovina splývat a stanovují prý povinnosti andělských kůrů pod sebou. Mezi jejich vládce patří Zadkiel, Zachariel a Teratel.
Panstva plní roli božských vůdců, kteří mimo jiné pomáhají při integraci materiálního a duchovního. Nosí emblémy moci, typu žezla a jablka.
Pokud jde o magii, pod vládu panstev spadají veškeré záležitosti týkající se vůdcovství. Představují zákon příčiny a následku a ve své práci jsou velmi přesní. Panstva dávají "přirozené vůdčí schopnosti" a snaží se zajistit, aby lidé pod takovýmto vedením prosperovali a byli šťastni. Nijak nepodporují zkorumpované vlády, politiky nebo náboženské nebo civilní vůdce, kteří v srdci nenosí úmysly udělat pro lidi to nejlepší. Chcete-li mít přístup k božské moudrosti, požádejte panstva. Jsou skvělými prostředníky a smírčími soudci. Jestliže začínáte nějaký významný projekt nebo jste ve stávajícím projektu došli do slepé uličky, obraťte se na panstva. Abyste se k panstvům dostali, zapalte bílou svíčku pro božství a růžovou pro panstva.

Ctnosti

Kůr ctností je zodpovědný za pohyby a cykly hvězd a planet ve vesmíru. Vládnou přírodním zákonům a zodpovídají proto za všechny zázraky, které tyto zákony porušují. V kabale jsou známi jako Malachimové neboli Taršišimové a vyjadřují ideály ctností, vzbouzejí v hrdinech srdnatost a ve svatých milosrdenství. Jejich regenty jsou Barbiel, Sabrael a Hamaliel.
Hlavním úkolem ctností je přivádět k pozemské rovině a k lidskému vědomí obrovská kvanta duchovní energie. Jakožto "andělé zázraků" propůjčují půvab a statečnost. V planetárním schématu Egypťanů a podle hermetiků byl vůdcem ctností Pi-Rhe.
Ctnosti mají obzvláště rádi lidi, kteří se pokoušejí překonat své schopnosti a dosáhnout více, než na co podle názoru ostatních stačí. Mají rádi takové, co si dokážou jít za svým a co se pokoušejí ostatní osvítit a vést k harmonii.
Ctnosti jsou duchové pohybu, zpracovávají a vedou energie živlů, které na naší planetu působí. Země, Vzduch, Oheň, Voda, Éter, změny počasí a planetární proměny spojené s živly, to vše spadá pod záštitu ctností. Jsou to andělé přírody. Pokud budete provádět magii elementálů, budou to právě ctnosti, kdo vám bude naslouchat a pomáhat vám. Dostanete-li se do problémů nebo budete-li léčit, obraťte se na ctnosti. Pokud onemocníte nebo budete mít strach, zavolejte ctnosti. Chcete-li se dostat k ctnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a oranžovou pro ctnosti.

Mocnosti

Andělé tohoto kůru zodpovídají za strážení stezek vedoucích do nebes a za přivádění ztracených duší na tyto cesty. Udržují svět v rovnováze a neustále jej brání proti démonům. Vládnou mocí trestat i promíjet a možná nám doručují „vzkazy k probuzení“, když někdy potřebujeme změnit své způsoby. Vyjadřují touhu odolat zlu a činit dobro. Mezi jejich vládce patří Kamael a Verchiel.
Mocnosti udržují záznamy o historii lidí. Do této linie patří andělé zrození a smrti. Organizují světové náboženství a vysílají božskou energii, aby udržovala jejich pozitivní aspekty. Fungují jako regulátoři chaosu. Někteří teologové se domnívají, že mocnosti byly vytvořeny ještě před ostatními kůry. Pohlížejí na ně jako na božské válečníky, kteří nepracují se strachem a nenávistí, ale s všeobjímající láskou. Šíří spravedlnost, ale za jejich činností se neskrývá nenávist. Mocnosti jsou andělé varování a bude-li se někdo chystat vám uškodit, pošlou vám vzkaz. Takováto poselství mohou přijít nejrůznějším způsobem: pocity, sny nebo zlomky rozhovoru. Znamená to, že se musíte naučit zklidnit vnitřní hlasy, abyste mohli slyšet, co vám tito andělé sdělují. Pracují prostřednictvím lidského šestého smyslu, se kterým se spojují, aby nás lidi přiměli jim naslouchat. Znovu jsou tu spory o to, kdo tomuto řádu předsedá. Podle hermetiků je tu šéfem Ertosi.
Z pohledu magie jsou to andělé bojovníci a můžete se na ně obracet v případě, že se dostanete do problémů. Mocnosti dokážou výborně vypátrat skryté machinace, které mají sloužit pouze jednomu egu a poškodit ostatní. Pomohou vám, kdykoliv budete mít pocit, že vám zakrývá oči ona příslovečná mlha. Tito andělé budou chránit váš domov, majetek, děti nebo jakoukoliv skupinu lidí, která je požádá o ochranu nebo obranu. Chcete-li se dostat k mocnostem, zapalte bílou svíčku pro božství a žlutou pro mocnosti.
fialový plamen.jpg
PRVNÍ TROJICE ZROZENÝCH

Serafíni
Nejvyšší andělský kůr jsou serafíni neboli „hořící“, jejichž světlo je tak prudké, že by smrtelníky v mžiku sežehlo. Tito andělé Lásky, Světla a Ohně poletují okolo Božího trůnu a prozpěvují chvalozpěv „Svatý, svatý, svatý“. Vstřebávají a odrážejí božské světlo dalším kůrům. Jejich vládnoucí princové jsou Serafiel a Metatron.
Jsou nejblíže božství se zaměřují na vibrační manifestace, aby udrželi božství stálé a netknuté. Jsou považováni za anděly čisté lásky, světla a ohně. Zajišťují, aby loď nenarazila na skálu, aby se k božství nedostala žádná negativní energie. Pomáhají také vytvářet a vést pozitivní energii všemi andělskými kůry i do fyzického světa. Obklopují božství, aby zajistili jeho stálou existenci a aby tuto energii vysílali i směrem k nám a umožnili nám vůbec fungovat.
Všichni mají po šesti křídlech. Serafíni září tak jasně, že by člověk hrůzou umřel, kdyby takového serafína uviděl v plné slávě. Jen Pán a Paní a také Michael jsou schopni s těmito bytostmi spolupracovat. Někteří lidé tvrdí, že jejich obličej je jako blesk a jejich oděv září oslnivě jako arktický sníh. Neustále jsou v pohybu a v nějaké činnosti. Ani na chvilku ve své práci nepoleví. Lidé od magie se k serafínům přiblížit umí, protože mají praxi v modlitbách a při vzývání sil.
Slovo serafín znamená "žár". Řečeno jinými slovy, tito andělé pracují se spalující božskou láskou a soucítěním. K serafínovi se člověk nemůže jen tak přiblížit na astrální rovině. Lidské bytosti se k nim mohou dostat pouze na pozvání. To neznamená, že by serafíni s lidmi vůbec nespolupracovali nebo neposlouchali, co jim chcete říct. Můžete s nimi hovořit a požádat je o pomoc při magické praxi, ale zřejmě se vám nikdy nepodaří je spatřit. Pokud váš anděl strážný náleží do řádu serafínů, možná už pracujete nebo budete pracovat na nějaké globální proměně lidského vědomí, kde budete potřebovat jejich inspiraci, božskou lásku a sílu k dokončení své mise.
Magicky můžete se serafíny pracovat tehdy, pokud budete chtít vyvolat energii pro dobro lidstva jako celku nebo planety. Naslouchají skupinovým rituálům. Pro spojení se serafíny zapalte bílou svíčku pro božství a purpurovou pro serafíny.
Cherubíni
Boubelaté okřídlené dětičky, které známe z renesančního umění, mají k mocným cherubínům hodně daleko. Cherubíni tvoří druhý kůr andělů hned po serafínech a odrážejí znalost a moudrost Boha. Ve Starém zákonu stráží brány Ráje po pádu. Dva cherubíni byli vyřezáni na schráně úmluvy, obávané tajné zbrani Izraelitů. Vládnou jim Kerubiel a Ofaniel.
Cherubíni jsou strážci světla a hvězd. Také oni vytvářejí a zprostředkovávají pozitivní božskou energii a jejich vzhled je nádherný. Zastíní prý všechny ostatní anděly. Jejich původ je asyrský nebo akkadský a jejich jméno znamená "ti, kteří se přimlouvají" - velcí duchové poznání a nekonečné lásky. Zajímavé je, že se často objevují jako pololidé, polozvířata, většinou s obličejem lva. Dávní architekti umisťovali jejich sochy s lidskými tvářemi a těly býků nebo lvů před vchody do chrámů, aby tak chránili božskou půdu. Cherubíni prý původně vůbec anděly nebyli, ale postupem času se k nebeské hierarchii propracovali. Že by byli onou ztracenou rasou, která nyní působí spíše na astrální než na fyzické rovině? Lidé je vnímají jako něco na způsob spojení Krásky a Zvířete v jedné osobě. Cherubíni dohlížejí nad galaxiemi, shromažďují a rozdělují energii, kde je jí zapotřebí, a stráží jakékoliv náboženské chrámy, od architektonických skvostů až po chatrče z vepřovic.
Cherubíni také pracují jako osobní strážci a je-li třeba, ohánějí se plamenným mečem. Strašnější verzí cherubína je pak bytost se čtyřmi tvářemi a čtyřmi křídly. Toto mytické zobrazení je spojuje se čtyřmi větry. Objevují se jako posvátná zvířata a strážci božství.
Budete-li v magii potřebovat božskou ochranu, moudrost a vědění, zaměřte se na cherubíny. Mnozí z egyptských bohů, zejména Sachmet, Bastet a Anubis by se dali považovat za cherubíny. Někteří archeologové se domnívají, že slavná Sfinga (obrovská stavba s lidskou tváří a lvím tělem) je možná starší než celá egyptská kultura a je dokladem civilizace, která má být teprve objevena. Chcete-li se dostat k cherubínům, zapalte bílou svíčku pro božství a modrou pro cherubíny.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one