i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
images (1).jpg
ZÁKLADNÍ RYSY ŠAMANISMU
Ještě v první polovině 20. století se šamanismus jevil jako vzdálená náboženská
minulost, kterou se většinou ve zprostředkované formě zabývala akademická obec.
V šedesátých letech, kdy došlo k rozvoji výzkumu změněných stavů vědomí
a halucinogenních látek jakožto i jejich laické konzumace, se zájem o tento fenomén
přirozeně zvýšil. Někteří kulturní antropologové a etnologové začali pracovat
s tradičními šamany novým způsobem a vstoupili k nim do učení. V současné době
je téma šamanismu módní záležitostí a předmětem četných akademických debat.
(Vitebsky 1996: 10)
Tento „… starý náboženský fenomén se v naší kultuře revitalizuje a současně
získává novou podobu odpovídající dnešním sociokulturním podmínkám. Tuto živou
podobu šamanismu v dnešních vysoce rozvinutých industriálních společnostech zde
označujeme jako neošamanismus, abychom ji odlišili od živé tradice původního
šamanismu.“ (Lužný 1995: 169‒170)
Základní báze moderního neošamanismu zůstává stejná jako u šamanismu již
před tisíciletími: záměrné vstupování do změněného stavu vědomí prostřednictvím
různých technik a kontakt s jinými realitami. Šaman dnes stejně tak jako dříve
komunikuje s duchy a uzdravuje. Nezáleží tedy na tom, v jakých podmínkách se
nachází. Oba jsou stejně dobře schopni navozovat změněné vědomí, oběma je stejně
tak umožněno poznat svět okolo i vlastní nitro. (Valčik 2008: 56)
To, co je ale v západním neošamanismu nové, je, že tato mystická zkušenost
není určena pouze vyvoleným, kteří prošli iniciační krizí, ale každému zájemci
hledajícímu vlastní naplnění a poznání. Z jejich pohledu je šamanský trans vrozeným
nadáním a možností každého člověka. Každý tak může hledat vlastní místo nejen na
zemi ale i v jiných realitách a pomoci tak v duchovním růstu sobě i ostatním. (Valčik
2008: 56)
Mnohé z našich dnešních potřeb jsou podobné potřebám příslušníků dávných
a domorodých kultur – jedná se o léčení, zdraví a vzájemné vztahy. K těmto běžným
potřebám můžeme však doplnit potřeby spojené s městským způsobem života
v západní společnosti. Těmi jsou především potřeba léčit ztrátu duše, jež se projevuje
v pocitech neschopnosti a bezvýznamnosti, odcizením, závislostí, sebemrzačením
a nedostatkem sebevědomí a představivosti. (Matthews 1997: 25)
Zatímco dříve byl šaman vázán převážně na malé kultury, kde se všichni
navzájem znali, dnes není v důsledku globalizace žádný problém poskytnout své
služby i cizím lidem, kteří žijí na vzdálených místech. Mnoho neošamanů
nabízí své služby prostřednictvím internetových stránek, kde si mohou také lidé vzájemně
vyměňovat a sdílet své zkušenosti a zároveň rozšiřovat své znalosti a praxi.
Západní neošamanismus se vyznačuje i tím, že v něm dochází k míchání prvků
různých kultur (především severoamerická spiritualita a skupinové bubnování se
symboly východních náboženství) dohromady, které by neměly jinak nic společného.
Takový eklekticismus můžeme vidět například na stránkách http://skridla.arcs.cz
M. Kašpara, které nabízí holotropní dýchání, indiánskou saunu neboli potní chýši,
chůzi přes žhavé uhlí, vyrobení vlastního bubnu, kreslení mandaly, meditaci atd.3
Nelze hovořit o neošamanismu a přitom nezmínit amerického antropologa
C. Castañedu, patřícího k prvním lidem, kteří zveřejnili své osobní zkušenosti
a porušili tak letité tabu. Na základě svého fiktivního pobytu v mexickém kmeni
Yaqui, kde působil jako učedník šamana dona Juana Matuse, sepsal 12 knih.
(Castaneda 2000) Ty se od roku 1968 staly kultovním čtením. Bez ohledu na to, že
jsou jeho díla fikce, přispěla a stále přispívají výrazně k popularizaci neošamanismu.
(Noel 2003)
O rozvoj šamanismu na Západě se zasloužil též americký antropolog M. Harner,
který opustil přístup distancujícího se pozorovatele, vstoupil k Indiánům horní
Amazonie (Conibo, Jivaro) do učení, prošel iniciací a stal se tak bílým šamanem. Na
základě antropologické práce v terénu a vlastních zkušeností se snažil propagovat
zavedení šamanismu do současného života. V tomto směru je celosvětově uznáván
jako největší znalec a praktik.4

V roce 1985 založil Nadaci pro šamanská studia (FSS ‒ The Foundation for
Shamanic Studies). Tato nezisková veřejně vzdělávací organizace si klade za cíl
zachovat, studovat a vyučovat šamanské vědění pro blaho planety a jejích obyvatel.
Nabízí kompaktní vzdělávací programy spočívající na metodě profesora M. Harnera,
kterou nazval jádro šamanismu (Core Shamanism). Její význam spočívá v tom, že je
založena na základních technikách společných většině kultur. Vzdělávání v jádrovém
šamanismu učí studenty změnit vědomí prostřednictvím klasických šamanských
nedrogových technik, jako je například opakující se bubnování, aby mohli objevit
vlastní skryté duchovní zdroje, změnit své životy a naučit se pomáhat ostatním.5
Vzhledem k tomu, že Západ ztratil své šamanské znalosti kvůli náboženskému
útlaku, jsou nadační programy jádrového šamanismu určeny zejména pro tyto
obyvatele. Prostřednictvím kvalitních seminářů, výcvikových kurzů a školení mají
opět získat přístup k jejich duchovnímu dědictví a být schopni úspěšně využít
šamanismus a šamanské léčení v jejich každodenním životě.
6

Organizace udržuje velký archiv, obsahující nenahraditelné dokumenty, knihy,
audio-vizuální média a výtvory, který se snaží uchovat šamanské vědění pro budoucí
generace. Také vydává vlastní časopis pod názvem Šamanismus (Shamanism).7
Podle M. Harnera je schopnost dosahovat změněných stavů vědomí nám vlastní.
Každý z nás může být šamanem. Dnes každoročně navštěvuje tyto zážitkové kurzy
a semináře na pět tisíc studentů v mezinárodním měřítku.8

Je tedy zřejmé, že stále více lidí na Západě se dnes obrací k šamanismu s cílem
najít alternativní způsob sebenaplnění a porozumět sobě samým, krajině, zemi
a celému vesmíru. Učí se za pomoci bubnování, chřestění, hlubokého dýchání
a dalších šamanských metod podnikat vlastní duchovní cesty. Vidí v něm především
neinstitualizovanou a nedogmatickou formu duchovnosti, jež nabízí porozumění,
léčení a pomoc sobě i druhým. Neošamanismus je přístupný komukoliv a každý si
v něm může najít cokoliv./R.Štěpánková
28.10.2016 09:03:57
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one