Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
šaman.jpg
-Stát se "šamanem" není tak jednoduché, jak si mnohý člověk myslí, jste buď
1.VYVOLEN duchovním světem
nebo
2.JSTE VTĚLENÍM PŘEDEŠLÉ ŠAMANSKÉ BYTOSTI
Proto nejde se jen tak snadno rozhodnout, že se stanete šamanem, jde o "životní úděl" a "životní styl", jež se vám po zasvěcení pak promítá do denního života, a nic s tím už nenaděláte.
-probuzení darů, je jedním z nejdůležitějších věcí, co šaman má, jde o soulad s přírodními silami, ale i o soulad s duchovními silami a světy
-každý z nynějších šamanů, si musel projít svojí vlastní "zasvěcovací cestou", jelikož každý má jiné vzestupové frekvence své duše, a o tom , to celé vlastně je!!! A to znamená, že pokud nejste na určité úrovni ducha, nebude vám dovoleno stát se šamanem-nejde to tedy jen tak lehce "naučit", jedním ze základních předpokladů je to, že jste v souladu se všemi živly, že máte zcela a plně otevřené 3.oko, že jste plně napojeni ke zdrojové energii bytí, a že jste + nebo dokážete být kdykoliv v kontaktu s duchovními světy, s duchy přírody, s dušemi zesnulých, ale umíte se spojit i s duší kteréhokoliv člověka, či zvířete!!!
-být "šamanem" je poslání+nikoliv jen povolání, jak si mylně mnozí dnes myslí!!!
-být "šamanem", znamená MÍT ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNO, CO UDĚLÁTE+TO PLNOU ODPOVĚDNOST, jež se mnohdy zúčtovává "okamžitě" v této realitě, proto mnoho šamanů odchází z tohoto světa velmi složitě-mnohdy ve velikých bolestech, těžkých nemocech a za současného splácení vlastních závyzků, jež si vlastně zcela sami vytvářeli svým vykonáváním POSLÁNÍ "ŠAMANA",pokud užíváte jen kladné energie a jste v souladu se všemi zákony kosmu, pak vám nic nehrozí, ale pokud ne, a užíváte i mnoho praktik s temných sil=používání černých technik magických obřadů, či technik s obětováním živých zvířat, či nedej Bože lidí, a nebo zda šaman užívá technik práce s duchy nízkých světů=démonických, či temných sil a záhrobních energií mrtvých, pak musí také počítat, že to, co "NABÍZÍ ZA SPLNĚNÍ,TOHO, CO CHCE U RITUÁLU", DUCHŮM, že to JEDNOU BUDE MUSET TAKÉ SPLATIT + pokud to neplnil za svého života, musí tak učinit při své "smrti"!!!! Proto mnoho šamanů končí velmi špatně+umírá za bolestných křečí, či velkých potíží.
-šaman mimo to musí splnit i další podmínku v neposlední řadě + tou je , že při své "smrti"=PŘECHODU DO JINÉ REALITY SI VĚDOMĚ ULOŽÍ DO SVÉHO ZÁPISU "ZLATÉHO TĚLA AURY" vše, co umí+vše, co dokáže+vědomým způsobem se pak zrodí+vtělí do "nového těla"!!! SVÉ SCHOPNOSTI SI NÁSLEDNĚ BERE S SEBOU do nové své reality , a tak už jako dítě se projeví u něj
-jak SCHOPNOST LÉČIT,či vládnout ENERGIEMI,či práce s JEDNOTLIVÝMI ŽIVLY má samozřejmě i
-SCHOPNOSTI TELEPATIE, JASNOVIDNOSTI+JASNOZŘENÍ a používá jich hojně v denním své životě, a s využitím svých schopností se pak snadno může znovu "zasvětit" do práce "šamana", jelikož nebylo přerušeno spojení mezi ním a duchovními realitami, ani mezi ním a duchy, jež s ním po celý jeho život dál spolupracují a pomáhají mu v jeho profesi, v jeho novém životě se pak více a více prohlubují jeho "zvláštní schopnosti" a otevírá se mu více a více jeho mysl a nevědomí + toto vše je jen v souladu se vzestupovou hladinou jeho ducha=S JEHO VIBRAČNÍ ÚROVNÍ BYTÍ+toto je úzce spjato s vyzrálostí duše, s jejím vzestupem, její transformací+následným převedením mnohých schopností do běžného života+u každého šamana tak platí pravidlo:
"ČÍM VĚTŠÍ JSOU JEHO SCHOPNOSTI, TÍM VĚTŠÍ JE TAKÉ JEHO DÍL ODPOVĚDNOSTI ZA TO, CO ČINÍ+JAKÝM ZPŮSOBEM "POMÁHÁ"/ Mak
3 týdenní proces karmického čištění a vzestupu duše
-PROCES JE JEN NA DÁLKU
-s použitím karuna-ki energií 7 dní intenzivně=denně ve večerním čase,
pak 3x týdně=pondělí+středa+sobota od 20-21.00 hod.

-léčení ducha, vědomí, těla +všech těl auryckých
-změny v nevědomých nastaveních a programech
-očista duše-jejích závazků a blokací z minulosti vašich životů
-očista jemno-hmotných těl aury a čaker
-očista mysli
-očista vědomých nastavení+nevědomých programů mysli-autonomního systému těla
-očista fyzického těla pomocí energetické očisty+doporučení změn v jídelníčku+pitném režimu
-restart regenerace buněk a pře-nastavení stavebních buněk
-zvýšení vibrační úrovně duše,aury i buněk těla

Cena je běžná - 13500 Kč
/možnost platby na 2 splátky-po domluvě/
JAK SE STÁT ŠAMANEM
1. část ze zpracování R.Štěpánkové /Šamanské techniky-diplomová práce/

Získání šamanských schopností
Existují různé způsoby, jak se stát šamanem. Nejčastěji se nabývá šamanských
schopností dědičně nebo spontánně. Spontánní vybrání se projevuje prostřednictvím
extáze, nemoci, snu nebo mimořádné události, jako je například úder blesku či vážný
úraz. V některých kulturách, především na Sibiři a ve střední Asii, existují obě
uvedené metody zpravidla vedle sebe. Šamanem se může stát i člověk z vlastní vůle
nebo z vůle komunity. Tito jedinci jsou však často chápáni jako méně mocní než ti,
kteří své šamanské schopnosti zdědili nebo byli vyvoleni bohy, polobohy a duchy.
(Eliade 1997: 31, 85)
Protože je šamanská profese velmi náročná a nebezpečná, někteří jedinci ji
odmítají přijmout a snaží se proti vyvolení vzdorovat ze všech sil. Duchové tak často
budoucí šamany mučí a pronásledují. Mohou je dokonce utrápit k smrti. V tomto
krutém boji, který může trvat celá léta, však šamani téměř vždy kapitulují. (Vitebsky
1996: 57)
Po vybrání šamana následuje důležité období výuky. Během ní se uchazeč
seznamuje se světem duchů, šamanskými technikami, praktikováním různých forem
léčení, diagnostikou nemocí, mytologií a náboženstvím kmene atd. Teoretické
a praktické předávání těchto zkušeností, které provádějí duchové a staří zkušení
šamani (maestrové, instruktoři, mistři, guru), odpovídá zasvěcení. Někdy zasvěcení
představuje samostatný rituál. Iniciace ovšem může být docela dobře provedena také
ve snu nebo v rámci nemoci či extatického zážitku. (Eliade 1997: 31, 49)

Během iniciace bývá adept rozkouskován (rozřezán, rozsekán) na jednotlivé
části, které jsou později složeny zpět dohromady i s novými orgány. Jestliže se při
sestavování nového těla ukáže, že jedna kost chybí, musí často zemřít jeden člen
z jeho rodiny, aby ji nahradil. Může se tak stát, že skoná několik spřízněných osob.
Ničení šamanova těla je jakousi metaforou vnitřní proměny a znovuzrození. Nové
vnitřnosti mu poskytují lepší zrak, sluch, vnímavost atd. Utrpení a smrt, které při
svém rozřezání zažívá, mu pomáhají poznat lidskou bezmocnost a získat pokoru.
Teprve potom může adept navázat blízký vztah s božskými bytostmi a duchy. Stává
se tak odborníkem na posvátný svět. Součástí iniciace je tedy symbolická cesta
utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Iniciace šamana představuje vlastně zasvěcení smrtí.

V následujícím příběhu, popisujícím iniciaci šamana z kmene severoasijských
Samojedů, se objevují všechny tři výše uvedené prvky:
Adept onemocněl černými neštovicemi a následkem toho upadl do bezvědomí.
V tom okamžiku byl přenesen doprostřed moře, kde mu bylo řečeno, že je vyvolen
stát se šamanem. Zároveň obdržel nové šamanské jméno buottarie (Ten, který se
potápí). Setkal se s Paní vody, která se považovala za jeho matku a dovolila mu sát
z jejího prsu. Její muž mu daroval dva průvodce, hranostaje a myš, kteří ho měli
následně zavést do pekla. Tam mu ukázali sedm stanů s roztrhanými střechami.
V prvním se seznámil s obyvateli pekla a mužem velké Nemoci (neštovic).
V ostatních stanech potkal Pána šílenství, Pána všech nervových chorob a zlé
šamany. Naučil se tak poznávat rozličné nemoci a následně je vyléčit. (Popov 1936
in Eliade 1997: 53)
Dále byl adept přenesen na břeh Devíti moří. Uprostřed se nacházel ostrov, kde
se tyčila až do nebe mladá bříza, patřící Pánu země. Ten mu přikázal, aby z jedné
větve vyrobil tři bubny, které budou střežit tři ženy. Každý z nich měl být zároveň
využíván pro jiné účely: péče o rodičky, uzdravování nemocných či hledání lidí
ztracených ve sněhu. Když chtěl šaman opět vzlétnout, uslyšel hlas, který mu
prozradil léčivé účinky sedmi rostlin a dal mu jistá ponaučení týkající se šamanského
umění. Za poskytnuté rady se musel oženit se třemi ženami, což také splnil, když si
vzal tři sirotky, které vyléčil z neštovic. (Tamtéž: 53‒54)

Potom vstoupil do jeskyně zalité silným světlem a pokryté ledem. Uvnitř stály
dvě nahé ženy porostlé srstí jako sobi, které mu oznámily, že přivedou na svět čtyři
soby a ti budou lidem pomáhat při všech jejich pracích a poslouží jim rovněž jako
potrava. Jedna z žen mu dala chlup ze srsti, který mu prý pomůže při léčení sobů.
I druhá žena mu věnovala chlup. Když teď šaman provozuje své povolání, obrací se
v duchu k této jeskyni. (Tamtéž: 54)

Když se po třech dnech chůze přiblížil k hoře, jakýmsi otvorem do ní vstoupil
a potkal tam nahého člověka, který pracoval s měchem. Nahý kovář adepta
zpozoroval a uchopil ho obrovskými kleštěmi. Usekl mu hlavu, tělo rozdělil na malé
kousky a všechno to vložil do kotle.
Takto adeptovo tělo vařil po tři roky. Poté mu na
vybrané kovadlině, jež byla určena pro nejlepší šamany, vykoval hlavu. Tu vložil do
kotle, v němž byla voda nejstudenější. Přitom ho poučoval ohledně léčení: „Když je
voda příliš horká, je zbytečné užívat svého umění, protože nemocný je už ztracen;
pokud je voda vlažná, pak je nemocen, ale uzdraví se; studená voda určuje zdravého
člověka“. Kovář pak vylovil z řeky jeho kosti, složil je dohromady a znovu je pokryl
masem. Spočítal je a sdělil adeptovi, že má tři kosti navíc, a tak si bude muset pořídit
tři šamanské obleky. Probodl mu uši a tím mu umožnil rozumět řeči rostlin. Dal mu
nové oči, a proto se při čarování nedívá očima tělesnýma, ale těmato mystickýma.
(Tamtéž: 54‒55)

Poté se adept probudil v jurtě u svých blízkých. Teď může provozovat své
povolání nekonečně dlouho a nikdy se neunaví. Tato iniciace obsahuje univerzální
motiv smrti a zmrtvýchvstání, jehož je dosaženo sestupem do pekla a následným
výstupem do nebe. (Tamtéž: 55)
Bez ohledu na způsob výběru se šamanovi dostane uznání společností teprve po
jeho zasvěcení. Pouze zvnitřněním všech těchto zkušeností a poznatků vznikne nová
osobnost, skutečný šaman. /výňatky z diplomové práce R.Štěpánkové/

...Jak jste se mohli dočíst výše v článku.."Existují různé způsoby, jak se stát šamanem. Nejčastěji se nabývá šamanských
schopností dědičně nebo spontánně. Spontánní vybrání se projevuje prostřednictvím
extáze, nemoci, snu nebo mimořádné události, jako je například úder blesku či vážný
úraz."....tak si to trochu vysvětlíme:

-na to, aby jste se stali šamanem, musíte mít jiné a velice odlišné schopnosti vnímání a vidění světa- světů kolem sebe!!!
Což vlastně znamená, mít schopnosti a tedy odpovídající vibrační energii své aury a čaker. Tím je samozřejmá i změna vidění světa kolem sebe, jeho diferenciace,
naučit se přijímat a naučit se chápat reality kolem sebe a ve vesmíru, a toto znamená "být otevřen"

-schopnosti jsou nikoli jen zděděné, jak tomu říkáme, ale jsou to schopnosti "vyšších duší", tedy vývojově velmi vysokých duší, jež znají otevírání se světlu, lásce nebo démonickým silám, jež také v sobě ukrývají velice vysoké vibrační toky, jen opačně orientované, než je tok lásky a světla.
-proč jsou tedy schopnosti "děděny"?..Je to z důvodů, narození se také vyšší duše do těla, jež zplodil šaman, nebo šamanka, a toto je ono mylné zdání, že schopnosti se dědí, nikoli jsou to originální schopnosti duší ve vysokém stupni jejich vývojového stádia.
-a toto je důvod, proč je možné se také rozhodovat být "šamanem", to znamená podstoupit zrychlený růst duše a tedy možnost urychlit své vlastní vývojové stádium+především být pro pomoc jiným a celému Universu, i když si řekněme upřímně, že mnozí šamani jsou používáni pro egocentické potřeby jednotlivců + toto je onen důvod, proč v dalších životech se tomuto "nechtějí dál věnovat" a svých schopností nechtějí nijak využívat - jednoduše protože v minulosti mnohým uškodili+pokud by přistoupili na používání této silné energie, by museli také přijmout i obrovské závazky energií, které si takto od různých bytostí a celého Universa zapůjčili a následně by ji museli začít vracet!!!

-a to znamená, přijmout velikou zodpovědnost za to, co udělám nyní v tomto bytí a tomto životě!!! Protože všecko je nutno jednou vrátit + také energie, kterých jsme využívali při obětování nějaké bytosti "oběti rituálů z minulosti"+právě toto brání mnohým i velmi schopným lidem jít touto cestou šamana, protože toto není jenom vyvolenost a předurčení, ale je to smysl života, povolání z nějž se nikdy nemáte možnost vymanit, vždycky jde s vaší duší=být šamanem je volba být vládcem své energie a svých schopností + kam je zaměřím tam jde i moje spiritualita a můj vývoj duše a ducha v ní!!!
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one