Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
images (1).jpg
Šamanismus
Core ("jádrový") šamanismus
Je teoreticky přístupný každému, kdo je upřímný. Někteří lidé, mající větší energetický talent, mohou provádět pohybové techniky lépe, ale nikdo není vyřazen z praktikování.
Je zcela dobrovolný. Jedinec si zvolí cestu sám, spíše než aby byl pro ni vybrán duchy. Ačkoliv učedník se může cítit „přitahován“ šamanskými praktikami, nehrozí nemoc, šílenství nebo smrt, pokud odmítne následovat konkrétní cestu. Adepti si mohou vybrat svého vlastního učitele a mohou přestat se šamanskou činností kdykoliv; přestože jejich život se stane chudším, nebudou pravděpodobně potrestáni duchy, pokud uzavřeli specifickou dohodu.
Není obecně doprovázen život ohrožujícími zážitky. Může ovlivnit růst osobnosti a posílit změnu životní cesty, ale nebývá doprovázen traumatizující zkušeností se smrtí a znovuzrozením. Žádný specifický obraz, vize nebo symbolika nepřevažuje v oblasti raných stádií šamanské práce.
Způsobuje pomalou a postupnou změnu aury a astrálního těla vzhledem k práci s různými šamanskými technikami. Proces je většinou převážně pod kontrolou učedníka.
Šamanská praxe zabírá v životě člověka takové místo, jaké si přeje. Může se stát volnočasovou aktivitou nebo zaměstnáním na celý úvazek, podle toho, jak se rozhodne.
Primárně je učen učiteli – lidmi, nicméně v pokročilých stádiích může učedník pracovat s věštěním a/nebo nehmotnými učiteli. Často učeno ve skupinách nebo z knih.
Klasický šamanismus
Je přístupný pouze těm, kteří byli jasně vybráni duchy. Přestože někdo se může nabídnout duchům sám, nemusí být přijat.
Je všeobecně nedobrovolný. Jedinec je vybrán duchy, často bez jakéhokoliv varování. Tento „dar“ nesmí být odmítnut nebo bude jedinec čelit nemoci a/nebo šílenství a/nebo smrti. Tito lidé nemohou nikdy přestat být šamany, dokud žijí, jinak se tyto hrozby budou vracet.
V raném stádiu je téměř vždy doprovázen několika život ohrožujícími zkušenostmi, které mohou být spojeny s vážným chronickým onemocněním, psychotickými poruchami a/nebo zážitky blízké smrti.
Je skoro vždy doprovázen traumatickou zkušeností se smrtí a znovuzrozením, po které dojde k radikální změně osobnosti. Vizionáři prochází zkušeností vymazání paměti a následně jsou předěláni duchy. Tato zkušenost je popisována u různých kultur a mnoha kmenových šamanů a je téměř charakteristickým znakem šamanské zkušenosti.
Způsobuje radikální, neobvyklé a trvalé změny aury a astrálního těla. Tento proces je uložen šamanovi skrze duchy a je zcela mimo jeho kontrolu.
Šamanská praxe zabírá v životě jedince hlavní roli, zabírá většinu jeho času a energie po celý život. Všechno světské – kariéra, projekty a vztahy – jsou druhořadé ve vztahu k šamanské kariéře duchovních služeb.Primárně se učí věštěním od nehmotných učitelů, ačkoliv v počátečních stádiích se nováček většinou učí kulturní spojitosti a symbolismus od jiného šamana.
Nikdy se neučí ve skupinách; vždy jeden na jednoho nebo skrze ústní tradice. Život je svázán s desítkami tabu, která stále narůstají, i se znesvěcováním, která většinou přináší následnou nemoc, bolest nebo jiný psychický a spirituální trest.
Není možné pracovat zcela samostatně; musí být ve spojení s kmenem. Když nemá šaman jistotu žádného kmene v době svého šamanského zrození, bude mu tato jistota poskytnuta skrze duchy. Schopnost nacházet klienty mimo svou demografickou skupinu se mění, většinou záleží na jejich tradici nebo jejich konkrétních duchovních patronech.

Je většinou brán primárně jako cesta služby danému kmeni. Duševní poruchy nebo přechodné psychózy jsou časté v raných stádiích „smrti a znovuzrození“, po kterých je šaman zkoušen a stává se ve srovnání s dřívější dobou extrémně zdravý a stabilní. Duševní nemoc se nevrátí, dokud se bude šaman věnovat svému řemeslu.
Obecně vyžaduje souvislost s jednou hlavní kulturní skupinou, ačkoliv je možno si půjčovat od jiných kultur (ne od příliš odlišných). Symbolický kontext je užitečný jako „kotevní bod“ pro výuku začínajících klasických šamanů, pomáhá jim při splynutí s kmenem, kterému mají sloužit.
Vztah s Bohy a duchy se pohybuje od usmiřování, či vyprošování, až k tomu, že se šaman stane jejich úplným otrokem. Tím získává plnou sílu daného Boha či ducha./http://www.carovnezrcadlo.cz/
Samozřejmě, pak se dostáváme do slepé uličky s pojmem „šaman na plný úvazek“. Budou se počítat ti, kteří to učí pouze pro peníze, a berou tuto činnost v podstatě jako lukrativní finanční kariéru namísto toho, aby sloužili? Na jedné straně dělají na plný úvazek něco, co obsahuje šamanské techniky; na druhou stranu, šaman je tradiční a nábožensky daná pozice. Kmenový šaman zastává pro svůj kmen obdobnou funkci, jako zastává obecní pastor, kněz nebo vikář; má to stejně tak správní, jako rituální/magickou stránku. Člověk by měl být schopný dojít si k místnímu šamanovi pro pomoc a mělo by mu být pomoženo za rozumnou cenu podle jeho peněženky, dokonce, i když je to prázdná, rozbitá a nezaměstnaná peněženka.

To nás také přivádí k otázce, proč je v západních zeměpisných šířkách tak málo šamanů - bělochů. Část toho je dána jakousi potřebou; pokud lidé uspokojí své spirituální potřeby adekvátně v nešamanském kontextu, pak Bohové a duchové nemusí cítit potřebu zasahovat.

Dokonce i v šamanských kulturách, kde se vyskytuje struktura a kontext pro učení nových šamanů, je možné riziko, že ne všichni to zvládnou. Fyzické a psychické stresy transformativních zkušeností klasického šamanismu vytváří různou míru úmrtnosti dokonce i pro ty, kteří jsou připraveni. Odmítnutí daru nebo neschopnosti jej uchopit znamená šílenství (často vedoucí k sebevraždě) nebo smrt z důvodů nemoci. Toto odmítnutí se však nevyskytuje v těchto případech často.

Navíc, v této kultuře nemáme žádné nástroje, zdroje nebo zkušené mentory, aby nás vedli skrze tento proces. V tradiční šamanské kultuře – myšleno tu, kde je šaman chápán jako součást duchovní tradice – je hledající osoba rozpoznána a přijata podle již fungujícího klasického šamanismu. Daný učitel je naučí správné techniky, dá jim užitečný kulturní podklad – systém pro práci (něco, co je vynecháváno většinou západních lidí, ale jeví se jako důležitý pro efektivitu práce klasického šamana), pomůže jim nalézt a zvládnout jejich tabu, představí je duchovním rádcům a ještě je utvrdí v tom, že tento proces je „normální“ pro to, čím se stávají. Průměrný Američan, který by mohl sám sebe považovat za šamana stejného jako šamana vybraného Bohy a/nebo duchy nebude mít žádnou z výše jmenovaných věcí.

Ve skutečnosti mohou tito jedinci dojít až k užívání léků (což dočasně „přeruší“ šamanskou transformaci a navíc je to bude provázet celý jejich život, dokud neztratí rozum nebo nezemřou), také může dojít k tomu, že dotyčný bude v ústavní léčbě nebo bude zápasit se smrtelnou nemocí, kterou není moderní medicína schopna vyléčit. Často, pokud je nemoc, která je součástí šamanského zrození, vyléčena medicínou, tak na poškozeného přijde jiná.

Na konci všeho máme souvislou a lehce dosažitelnou tradici. Šamanské tradice našich předků, které byly potlačeny natolik, že se rozbily na malé kousky, se snažíme zoufale dát dohromady. Bohové a duchové si to stále pamatují, ale abychom dostali tyto informace, musíme k nim mít čistou cestu...něco, co by se nemělo stát, dokud člověk nepřežije transformační proces. Je pravděpodobné, že většina západních lidí, kteří jsou napadeni šamanskou transformační „nemocí“ to nezvládnou. Neobjeví se nikdo, kdo by jim pomohl a je jim řečeno, že všechno, co zakouší, není skutečné a je to symptomatický léčitelný problém. Snaží se udělat všechno pro to, aby se ho zbavili a při tomto procesu jej učiní ještě horším.
Neznamená to, že každý, kdo onemocní rakovinou nebo pneumonií nebo zešílí, je potenciální šaman. Dokonce i v šamanských kulturách se vyskytují lidé, kteří se cítí fyzicky nebo psychicky špatně tak, že se to podobá nemoci při šamanské transformaci. Když kmenový šaman přichází zkontrolovat nemocného, zjišťuje, že se jedná o běžný druh onemocnění. Jeden případ vyprávěl západní antropolog žijící v malé Tchajwanské vesnici. Místní žena začala mít „záchvaty“ a mluvila s neviditelnými duchy. Skupina šamanů přijela z daleka, aby se na ní podívali a prohlásili, že je pouze psychicky nemocná; žádní skuteční duchové nebyli objeveni.

Nicméně, známe i příběhy bílých Američanů, kteří jsou „klasičtí šamani“; přežili nemoc, která doprovázela transformaci a pokračovali ve své práci tak, jako tradiční kmenoví šamani. V každém případě zvládli pochopit, co se děje a dokonce nějakým způsobem najít rádce nebo našli nějaké kulturní souvislosti, které byly ku prospěchu jim a jejich duchovním pomocníkům. Přestože mohli studovat techniky „core – šamanismu“ nezdály se přiměřené jejich potřebám, aniž by jakkoliv porozuměli kulturní kosmologii, se kterou jsou spojeny tyto techniky. Některé z nich je vrhly do cizích kosmologií (s povolením duchů spojených s danou kosmologií) a někteří se snažili objevit něco z poselství svých předků. Ať tak či onak, mnoho z nich připustilo, že to nezvládli.

Probíhá také diskuze na téma přivlastňování si kulturní spirituality lidmi, kteří nepřísluší k té dané kultuře. Tato diskuze je dlouhá a spletitá a má zastánce a odpůrce na obou stranách. Dost možná je špatné brát kulturní souvislosti s kultury někoho jiného... ale co když k vám mluví jejich duchové? Možná je v pořádku být nespokojen s kulturou, která vám nedává smysl... ale co když vaše vlastní kulturní dědictví nemá pevné kořeny? Nezdá se, že by tento problém měl nějaké dobré řešení. Některé kroky již byly učiněny a jsou stále prováděny vytrvalými dušemi, které se snaží poskládat roztrhané kousky šamanských zvyklostí, které zbyly západní kultuře; toto je dobrá věc. Pravděpodobně to nepůjde dát dohromady příliš rychle, aby byla zachráněna celá generace budoucích šamanů, ale je to alespoň začátek.

Jedna věc, kterou musíme všichni dělat, je myslet kriticky a pokládat si těžké otázky. Když lidé říkají něco „šamanského“, potřebujeme se naučit se jich zeptat, co je to, co myslí a nepřijímat pouze neurčitou odpověď. Když se lidé nazývají šamany, potřebujeme se jich ptát, proč cítí, že toto poslání jim náleží a nesmíme se spokojit s každou odpovědí. Musíme zjistit, zda rozumí rozdílu mezi „core – šamanismem“ a jeho rozmanitými americkými a evropskými potomky a mezi klasickým šamanismem a jeho tradičními a moderními bytostmi.

Nehodlám se pouštět do debaty, zda klasický šaman odvádí lepší práci, než „core – šaman“, když se k němu dostavíte z důvodu výkladu, uzdravení nebo hledání vaší duše. Upřímně řečeno, rozhodnutí je stále na každém z vás. Rád bych si myslel, že člověk, který praktikuje jakýkoliv druh šamanismu, by měl být kompetentní a eticky smýšlející a měl by pro vás udělat to nejlepší a říci vám upřímně, pokud vaše potřeby přesahují jeho schopnosti.

Ale my sami se musíme učit o tom co je to, co potřebujeme od šamanského světa a měli bychom se oprostit od romantických představ, které jsme získali z inspirativních knížek. Být skutečným šamanem je práce, hodně tvrdá práce, často pouze za okamžitou drobnou odměnu. Není to náš koníček. Je to povolání, nebo alespoň do určitě míry by mělo být. /http://www.carovnezrcadlo.cz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one