i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Dolphins_Pentagram_by_LyricallySpeakin.jpg
TEORIE MAGICKÉ VĚDY

TEORIE MAGICKÉ VĚDY
Našla jsem krásné přirovnání a vysvětlení ,co a jak magická věda vlastně dělá, jen va stručnosti tedy použiji vysvětlení "kolegy mága", které jsem náhodou četla na internetu, doufám, že podle jeho vysvětlení to pochopí zcela jasně i laik, který sám zvažuje studia této věčné vědy magického umění.
Něco z teorie magické vědy
..."chcete-li studovat magii, začněte tím, že dobře pochopíte, co se naskytne vaší pozornosti ve vašem okolí. Všechny tyto věci, jež působí na vaše fyzické smysly, vůbec celý viditelný svět, to vše je zajímavé jen jako překlady – do hrubší řeči – zákonů a ideí, jež se vybaví z pocitů, jestliže tyto pocity byly nejen vsáty smyslovým ústrojím, ale i stráveny mozkem.
Jste-li lidmi vážnými, nezajímá vás na člověku šat, ale povaha, jeho způsob jednání. Šaty a hlavně způsob, jak je nosí, mohou ovšem přibližně naznačit jeho vychování, ale to vše je jen odlesk, jen více méně nepřesný obraz jeho pravé přirozenosti.
Tak i všechny fyzické zjevy, jež poutají naše smysly, jsou jenom reflexy, obrazy, jen pouhý šat vyšších prvků, totiž ideí. Tento bronz přede mnou není nic než šat, do něhož umělec oděl svou ideu: tato židle není nic než fyzický překlad řemeslníkovy idey; a tak je to v celé přírodě; strom, hmyz, květina jsou jen hmotným překladem ideální řeči – a to ve skutečném slova smyslu.
Tato řeč zůstává nepochopitelná pro vědce, jenž se zabývá jen šatem předmětů a zjevů, totiž úkazy samotnými, a jenž je jimi již cele zaujat; ale básníci a ženy chápou tuto tajemnou řeč lépe než jakoukoli jinou; neboť básníci a ženy instinktivně vědí, co je všeobecná láska.

Hned uvidíme, proč je magie vědou lásky. Prozatím se však vraťme ke svému kočáru.

Kočár, kůň, kočí; – v tom je celá filosofie, celá magie, – ovšem jen tehdy, jestliže hledíme na tento hrubý zjev jako na analogický1 (obdobný) vzor a jestliže jej dovedeme pozorovat.

Pozorovali jste, že kdyby inteligentní bytost – kočí – chtěla uvést do pohybu svůj kočár bez koně, kočár by se nehnul?

Nesmějte se a nenazývejte mne Calinem; neboť kladu-li vám tuto otázku, je to proto, že mnozí, velmi mnozí se domýšlejí, že magie je umění uvádět do pohybu kočáry bez koní, nebo, abych mluvil vyšší řečí, umění působit vůlí na hmotu, a to bez jakéhokoliv prostředníka.

Ale zapamatujme si tento první poznatek, že kočí se nemůže vézt na kočáru bez hybatele, jímž je v tomto případě kůň.

Pozorovali jste však, že kůň je silnější než kočí, ale že kočí přece pomocí uzdy užívá a ovládá hrubou sílu zvířete, které řídí.

Jestliže jste toto vše zpozorovali, jste již napůl mágy a můžeme bez obavy pokračovat v našem studiu, překládajíce stále vaše pozorování do „rozumové“ řeči.

Kočí představuje intelekt a hlavně vůli, čili to, co řídí celou soustavu, princip řídící.

Kočár představuje hmotu, to, co je nehybné a co nese vše, čili princip pohybovaný.

Kůň představuje sílu. Tím, že poslouchá kočího a působí na kočár, hýbe kůň celou soustavou. To je princip hybný, který je současně prostředníkem mezi kočárem a kočím a pojítkem, jež spojuje nositele se řiditelem, čili hmotu s vůlí.

Jestliže jste toto vše dobře pochopili, pak umíte pozorovat kočár a jste blízko tomu, abyste pochopili, čím je magie.

Chápete, že nejdůležitější je znalost umění, jak řídit koně, znát prostředky, jimiž se lze vyhnout jeho úskokům a kličkám, znát, jak ho v daném okamžiku přimět ke krajnímu vypětí sil a jak ho šetřit, je-li cesta dlouhá, atd. atd.

V praxi je kůň lidskou vůlí; kůň je životností, totožnou ve svých příčinách a účincích pro všechny neoduševněné bytosti; život je prostředníkem, pojítkem, bez něhož vůle stejně nebude s to působit na hmotu, jako nepůsobí kočí na kočár, jestliže jsme mu odvedli koně."
MÁGOVÉ DNES
Mág používající temnou energii ke škodě jiných i sebe.
Mnoho takových mágů tuto energii temných sil velmi dobře ovládá, ovšem je to z důvodů, že už s touto energií v minulých svých životech pracovali, znají její účinky, ale žel si vůbec neuvědomují, že škodí tak sobě, tomu pro koho pracují a také tomu komu škodí, a co více uškodí celému vesmíru i celému Universu, je to jednoduché udělat něco, co ani netuším, jaký to bude mít dosah ! A protože takový mág ice ovládá tento druh energie, ale už si " NEPAMATUJE DOSAH TOHO, CO UDĚLAL ". Dosahem toho je totiž odraz této negativní energie, a tím jsou ony kletby, které sám vyslovil. Takový odraz běží prostorem a časem v našem trojrozměrném prostoru. Tato energie DOSTIHNE MÁGA VŽDY, stejně tak DOSTIHNE tato energie TOHO, PRO KOHO BYLA URČENÁ, tedy prokletého a také energie DOSTIHUJE i OSOBU, PRO KTEROU MÁG POUŽIL TEMNÝCH ENERGIÍ !!! A potom se divíme, kde se v našem životě bere nezdar? A proč máme kletby v rodu nebo ...
23.10.2016 16:30:31
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one