Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
magie-ženy.jpg
DRUHY MAGIE - či její rozdělení, dle toků energií,
kterou používáme při určitých rituálech.

PRVOTNÍ DĚLENÍ JE PODLE ÚČELU POUŽÍVÁNÍ MAGICKÉHO RITUÁLU

-ČERNÁ magie

-BÍLÁ magie

DRUHOTNÉ DĚLENÍ JE PODLE UŽITÍ SIL

-MENTÁLNÍ magie

-CEREMONIÁLNÍ magie

Ve všech případech pracujeme s invokačním = vzývaným duchem, vyšší bytostí nebo naopak bytostí temných sil-u černé magie.
U každého druhu je potřebou využívat síly a energie vzývané entity, ducha, vyšších bytostí, tuto sílu potom používáme při rituálech
nebo pro léčbu, tedy k danému účelu pro který se rozhodneme, sem patřilo využívání sil živlů, také spojení s bytostmi světla nebo
přírody -druidská magie starých obyčejů a také magie přírody a jejích bytostí.

Mimo toto všechno se užívá pro BÍLOU magii také síly vzývaných bytostí jiných dimenzí, což jsou také vyšší bytosti sem patří také vaši strážci...
Pro ceremoniální magii je příznačná spolupráce s božstvy, celými zástupy duchů určité dané potřebné entity a egregory,či kolektivními dušemi toho,určitého druhu aj.

Entity:
Podstatou magických entit je to, že v závislosti na své síle dovedou různě ovlivňovat realitu a v závislosti na tom o kterou entitu se jedná se též liší směr ovlivňování reality. Entity jsou tvořené kolektivními myšlenkami, jedná se o kolektivní ideje.Vytvářené, krmené a měněné prostřednictvím psycho-kosmů v nichž existují. Člověk nad nimi má vládu, může je tvořit a ničit, má moc je přimět k změnám reality, což je podstata této formy magie. Je paradoxně jejich Bohem i dárcem potravy, člověk jim může přikazovat, nebo s nimi obchodovat, či žít v symbióze. Pokud chceme provést modlitbu, tak je vhodné jí skutečně brát jako magický akt, a patřičně si dopomoci ritualizací, jinak mnohdy má velmi malý dopad na cíl. Druh entity volíme, dle toho co chceme dělat za rituál nebo jaký užitek chceme dosáhnout.

Egregory:
Iniciační ceremoniální magie je typ magie, který slouží k začlenění do určitého egregoru, spojení s ním.
Přijetí do skupiny. Příkladem je křest ve křesťanství, vyznání víry čili Šaháda v Islámu,
zasvěcení se duchům Šťastného Hoodoo, v různých řádech-např. zednáři, Zlatý úsvit,Stříbrné hvězdy, ale
i křesťanství, jde prostě o určitou ceremonii, po níž jste členem té dané skupiny lidí určitého druhu vyznání.
Egregorem se stává tak jakékoli božstvo, či uměle vytvořená v psycho-kosmu představa božstev, k nimž se modlí
seskupení a vzývá jejich sílu a žádá tak o plnění jejich požadavků,čímž je zároveň doplňována i jejich vlastní energie,
a ta je také živí a udržuje v aktivitě a síle, kterou je možné pak užívat pro modlitby a dání jim sílu k plnění a zhmotnění!!!

Na tomto principu pracuje každá církev, každé seskupení mágů a každý kroužek pár lidí, ale i jednotlivci,kteří
takto vzývají určitou silnou energii svého božstva. Ať už to je v kterékoli magii.
MENTÁLNÍ MAGIE

MENTÁLNÍ MAGIE


Technik mentální magie je nepřeberné množství, jejich celé encyklopedické
zařazení a shromáždění je takřka nemožné. Proberu prakticky nejpoužívanější
a nejúčinnější metody. Mezi nejznámější jsou lidové léčitelské nebo čarodějné techniky,
krajově specifikované určité fungující pověry.

Mentálně magické technky přirozeně vznikají buď tak že je někdo vymyslí, třeba jako podvod a vtípek a oběť vtípku je pak vyzkouší a zjistí že fungují, tak je i nadále využívá, nebo podobně jako vzniká valné množství pověr, člověku přejde přes cestu černá kočka a celý den má smůlu, od této náhody pak odvodí, že přecházením černé kočky přes cestu se vyvolává jev neštěstí, naopak třeba když student celý život nosí černé ponožky, pije kávu a dosahuje průměrných výsledků, jednou si vezme oranžové ponožky, napije se čaje a dosáhne nadprůměrných výsledků, tak z toho odvodí, že to nějak spolu souvisí a udělá z pití čaje a oblékání si oranžových ponožek rituál.
Velké množství technik mentální magie je známo z knihy
Brána k opravdovému zasvěcení.

K mentálně magickým technikám patří, práce s živly - "Magie Vody",
"Vědomé jedení", "Vědomé dýchání", "Hromadění životní síly", "Impregnování místnosti",
"Biomagnetizmus" atd.
Při praxi s elementáry, stejně jako s dalšími technikami mentální magie nebudete mít zpočátku úspěch,
stejně tak magická evokace se vám napoprvé nepovede, ale jde o to to co nejvíce zkoušet, magie je o praxi.
Dále v mentální magii jest znám prvek jménem Spiritus familiaris, nebo Servitor čili Služebný duch, což je
elementár vytvořený nikoliv na jednorázový úkol, ale na opakování takových akcí. Je to bytost postupně
získávající samostatnost, inteligenci a mohou se vymknout kontrole, už nejen pouhý naprogramovaný robot
na sebevražedné misi. Jsou to též džinové z pohádek, či služební duchové, jež svěřují některé astrální bytosti
čili egregory. Pro jejich kreaci platí již uvedené zdroje.
Ohledně dalších informací odkazuji na knihu Slovanská magie.
SIGILÁRNÍ MAGIE

Sigilární magii vymyslel významný anglický umělec a velký mág Austin Osman Spare.
Původně je její myšlenka založená na psychologickém konceptu magie a zakládá se
na grafickém vyjádření přání, které je pak rituálně podsunuto do podvědomí, které se
postará o jeho splnění. Hojně byla sigilární magie kvůli své veliké účinnosti, praktičnosti
a širokému poli využitelnosti přejata a používána zastánci hnutí.
Sigilární magie pracuje tak, že se vezme přáni, které se vyjádří jednou větou,
z níž se odstraní opakující se písmena a ta se poskládají do symbolu, který svým
tvarem koresponduje se přáním a symbolicky má pro mága takový smysl, jako přání.
Tento symbol poté funguje jako program, nebo programovací destička, nebo mřížka,
pro elementála, který se tzv.odpálením sigilie vytvoří a je odeslán.
SYMPATETICKÁ MAGIE


Očarování pomocí voltu je sympatetická magie, na které se skvěle demonstrují magické teorie o vzájemné spojitosti všeho a analogičnosti. K očarování pomocí voltu patří typické a pověstné panenky z neznámých důvodů tolik spojované s tzv. černou magií a kultem vúdú, které zastupují osobu, která má být očarována. Jsou vyrobené z vosku, nebo hlíny a je do nich zapracována něco z tělesné matérie cíle, jako vlasy, kouky kůže, šatů, chlupy , krev, nehty a dále též tělesné výměšky, jako moč, výkaly, sliny, slzy, ušní maz a dle okultní tradice nejmagičtější lunárně signované sperma a menstruát. Mnohem více než na Haiti bylo užíváno voltů v Evropě od středověku až do současnosti. Hlavní typy očarování pomocí voltů jsou milostné a nenávistné, jež jsou blíže rozebrané v knize Problém očarování.
/přejato z netu/
pentagram1.jpg
SYMBOLY MAGIE
SYMBOLY TYPICKÉ PRO MAGII

Jak víme, je veliké množství různých symbolů, které jsou používány k různým evokacím, či invokacím v magické vědě,
ale je zde několik zcela základních a o některých si tu povíme, alespoň to základní.
KRUH

-je vymezením prostoru, ale i času

-je tedy ohraničující určitou část z celku

-vytváří nekonečnou vymezující čáru a také propojenost jejích částí samotné se sebou

-je dokonalým uzavřením a vymezením prostoru- vytvářející nejen ochranu, ale omezení

KRUH

Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně
- nižší stav skrytých schopností
- vyšší stav skrytých schopností
- vytržení
- osvícení.
Tři spojené kruhy symbolizují zemi, nebe a ducha.
Kruh jako takový symbolizuje omezení v prostoru a ohraničení. používá se často
pro omezení působnosti síly, kterou užíváme při rituálech nebo pro ochranu před určitými silami.
Kruh je vždycky znakem nekonečna, určení energií stále jedoucích po určitých drahách,
označuje nikdy nekončící život, ale i energii./Marcela Abha kunz
KRUH.jpg
TROJÚHELNÍK
- je v magii známý svou troj-rozměrností, stejně, jako je naše dimenze!
Ale často představuje základní trojice: začátek, střed, konec nebo zrození, život, smrt či křesťanského Otce, Syna, Ducha svatého apod. Pokud propleteme dva trojúhleníky vytvoří Šalamounovu pečeť.
Symbol nerozpojitelné jednoty nebe a země. Často je používána jako ochrana proti ohni.
-Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, označuje Měsíc a ženskou tvůrčí sílu.Je také symbolem pro vodu a introvertní povahy.
-Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a touhu pro nebeském a božském.
-Znamená také plamen-označení pro oheň, extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu (jedná se o falický symbol).

Mocná pyramida spojuje v prostorovém vyjádření čtverec a trojúhelník.
-Pyramidy vytvářejí ideální podmínky pro fyzickou i duchovní regeneraci, užívá se jich k léčení od nepaměti.
STEJNĚ TAK SE JICH UŽÍVÁ PRO DOPLNĚNÍ ENERGETICKÝCH CENTER-čaker, jejich léčbu, ale i harmonizaci, v dřívějších dobách,
bylo užíváno tohoto tvaru - pyramidy - jako rezonátorů pro využívání energií kosmu.Křemen totiž vibruje se zemí a dokáže vytvořit za určitých podmínek
energie-piezo-energetický jev, užívalo se jich také ke změněným stavům mysli a tedy k otevření nevědomí, 3.oka a stavu osvícenosti./Marcela Abha Kunz
images (1).jpg
Kříž
Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody (zejména stromů). Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Je často používán jako magické zaklínadlo. Labarum kombinuje řecká písmena chí (c) a ró (r), tvořící první část slova "chreston" (dobré znamení). Ankh je v současnosti velmi populární, zejména mezi mládeží. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Povšimněte si, že slučuje solární, falický i vaginální symbol. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má poetické jméno Klíč k Nilu. Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod) vznikl asi 1 500 let př. n. l. Jedná se o stylizované zobrazení loukotí a ráfu. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce. Svastika se hojně používá jako doplněk run. Její původ vystopujeme na Středním východě, jakož i v obou Amerikách. Symbolizuje otáčející se Slunce a vyjadřuje štěstí, zdraví a blahobyt. Oblíbená je zejména v Indii, kde ji malují na prahy, aby zahnala zlé duchy. V dobách, kdy byli křesťané pronásledováni, ji používali jako své tajné znamení. Proto se jí říká Crux dissimulata nebo také Crux gammata (protože je složená ze čtyř písmen L).
stažený soubor (5).jpg
NILSKÝ KŘÍŽ

-KŘÍŽ VE TVARU KLÍČE života

-kříž jež nosila dárkyně života Isis na svém opasku

Jde o nilský kříž pocházející z Egypta
byl využíván bohyní ISIS k ochraně, pro obnovu energií
v auře, obraně proti působení kleteb, uřknutí, i magie temných sil
Isis byla uznávána, jako matka národa, bohyně intuice a magických věd a její
kříž byl
- symbolem života a nesmrtelnosti.
- odkazuje na božskost, to jest věčný život, též oživení, narození, žití, znovuzrození
- symbol věčnosti
- symbol nepomíjející síly
Přináší dobré zdraví, zvyšuje duchovní vývoj, posiluje plodnost, navrací energetickou rovnováhu, odstraňuje z organismu škodlivou negativní energii, způsobenou nemocí.

Symbol skutečného života, do něhož se zemřelí rodí smrtí.
Byl klíčem k otevření mimozemských bran ráje, pro vyjednávání s Bohy o věčný a šťastný život.
stažený soubor (6).jpg
hexagram-šalamouna.jpg
HEXAGRAM

-HEXA= šest
dle tohoto už je všem určitě jasné, z čeho byl a je odvozen název tohoto obrazce. Hexagram (z řečtiny).
Šesticípá hvězda, je znakem od nepaměti "židovského národa", proto ji známe také pod názvy, jako je Šalamounova
pečeť, a tak dále. To už, ale se dostáváme k jejím využívání.

-SEXA (z latiny označení pro číslici šest) = HEXA (z řečtiny, označení čísla šest) a nyní k tomu přidáme slovo GRAM
vzniknou nám tedy slova, jež nyní známe i v magické vědě:
-sexagram
-hexagram
obě dvě slova jsou tedy označením téhož, hvězdy o šesti vrcholech, jak vidíme na obrázku, jde , ale o takový jakýsi jednoduchý
"model našeho vesmíru", kde vrcholy jsou označeny jednotlivé planety, jen místo naší planety Země, je použit Měsíc, tedy Luna a její znamení.
Historie tohoto obrazce, je ale mnohem starší, jsou známé už z doby 6-8 tisíc let před naším letopočtem!!! Byly využívány, do kreseb mandal v Indickém Hinduismu, stejně, jako symbol "svastika" = známá jako hákový kříž, oba dva symboly jsou tedy mnohem starší, než je známe jen my, a oba byly také zcela JINAK VYUŽÍVÁNY ve staré Indii, a zvláště v Hinduismu!!! Objevují se už ve starých textech véd, kde se píše, že jde o toto jejich UŽITÍ:
-HEXAGRAM - JE OCHRANNÝM SYMBOLEM
-SVASTIKA - JE SYMBOL ŽIVOTA A ŠTĚSTÍ V NĚM
Temné síly magické je ovšem oba užívají trochu jinak, v jejich obrácené obrovské síle!!!

HEXAGRAM
-byl využíván samotným králem Šalamounem, o němž se do dnes tvrdí, že byl výjimečným a velice úspěšným mágem, který tohoto symbolu použil nejen do znaku své země, ale také do znaku při rituálech, jež prý denně používal.
6 vrcholů - tento počet u hvězdy označuje to, k čemu je určeno její použití!!!
-jako ochrana proti negacím
-jako tvoření hmotných statků/ hmota je tvořená ŠESTKRÁT komprimovanou=STLAČENOU, či lépe řečeno ZHUŠTĚNOU energií, tedy této energie je potřeba pro TVOŘENÍ A ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ PRO HMOTNÝ ŽIVOT, a o králi Šalamounovi bylo přeci známo, že měl nezměrný majetek a obrovské množství zlata, drahých kamenů a vládl nezměrnými silami energií, údajně dokázal zcela sám postavit chrám svému Bohu-jak asi, to do dnes se jen dohadujeme, ale už dnes víme, že třeba při POUŽITÍ LEVITUJÍCH kamenů a použitím TACHYONOVÉ ENERGIE, by toto bylo zcela možné, UMĚL TEDY POUŽÍVAT ZHUŠTĚNÍ ENERGIÍ a uměl používat správně HEXAGRAM?
Odpovědi na takové dotazy ponecháme, archeologům a vědeckým pracovníkům, my se zde budeme zaobírat symbolem HEXAGRAMU.

6 VRCHOLŮ - co symbolizuje?

ŠESTKA
-je magické číslo 6, už víme, že nám určuje ORIENTACI NA MATERIÁLNÍ SVĚT +určuje HUSTOTU ENERGIE, která je potřebná ke ZHMOTNĚNÍ VĚCÍ, tohle uměl užívat také Ježíš a indický nedávno zesnulý- Sai Bába, kteří zhmotňovali jídlo pro indické chudé!!!
-číslo 6 je také ZDVOJENÁ 3, také velmi magické číslo!!!
3 je jedním ze základních magických čísel, je v ní ukryta síla stvoření živoucího organismu-opět zde jde o energii, o níž tady mluvím-píši. Její síla je tedy dvojnásobná, než ENERGIE čísla TŘI, myslím že opětovně půjde o frekvence energií trojky a šestky-tedy jejich stlačení potřebné pro zhmotňování si věcí a své reality, možná pod tím bude ukryto mnohem více, než si sami vědci myslí!!! A proto také HEXAGRAM je symbolem STVOŘENÍ A ŽIVOTA ve hmotném světě, a právě proto byl zvolen hermetickou a magickou vědou, jako OCHRANNÝ SYMBOL ŽIVOTA, stejně, jako byl užíván v dávnověku.

6 VRCHOLŮ hexagramu
-šest vrcholů hvězdy, jsou tedy PRASTARÉ -tehdy známé planety se středovým Sluncem /jak vidíte na obrázku/ a hlavně jejich symbolizovaná síla=tedy jejich SÍLA ENERGIE
(vidíme i zde, že jde stále a jen O ENERGII A VIBRACE+JEJICH POUŽÍVÁNÍ A NASTAVENÍ). Je klidně zcela možné, že v tomto tkví
prapodstata využívání všech energií v našem vesmíru-naší galaxii. Proto také číslo ŠEST MÁ SYMBOL ŠTĚSTÍ, RADOSTÍ A ŽIVOTA!!!
Takto je také toto číslo symbolizováno v numerologiích světa.

SPOJENÍ ŽIVLŮ
-hexagram je tedy propojením všech základních prvků a živlů v našem vesmíru
je složen ze dvou prolnutých trojúhelníků!!!
V harmonickém propojení tvoří celý svět-pět je základních prvků+šestým je ona "tajemná síla tvoření"!!!
Hexagram je tvořen z mnoha trojúhelníčků, nikoli jen ze dvou hlavních, ale podíváte-li se na něj z dálky, je tvořen mnoha dalšími
trojúhelníky + TROJÚHELNÍK v magii slouží jako zaměřovač energie
- směřuje-li špice TROJÚHELNÍKU k předmětu, symbolu, člověku nebo místu, energie + PROUDÍ ENERGIE DO NĚJ!!!
- směřuje-li špice od člověka, věci, místa, potom SE ENERGIE z něj UVOLŇUJE!!!
- TROJÚHELNÍK postavený na svou základnu, ENERGII VYSÍLÁ DO PROSTORU!!!

HERMETIKA A HEXAGRAM
Hermetika jde ve výkladu symboliky tohoto jednoduchého geometrického útvaru ještě dál.
-6 je jako šestá planeta od slunce - tedy Saturn.
Symbolika Saturnu je opět spojení nespojitelného, protiklady, které se harmonicky střetávají a dávají dohromady jeden celek.
Odtud už není daleko k proslulému "jak nahoře, tak i dole" a tak se hexagram stává univerzálním symbolem hermetismu a jednoduché načtrnutí šesti čar obsahuje prý PRASTAROU moudrost Smaragdové desky./Mak
images (2).jpg
SYMBOL HADA

-je do dneška označením temných sil magie, ale i jako symbol léčitelství a magické pomoci

Had - Obraz hada je jedním z nejuniverzálnějších symbolů všech kultur. K nejstarším symbolům pak patří had a strom a had stočený do kruhu požírající svůj vlastní ocas (Uroboros). V křesťanství je had symbolem energie, síly, čisté, jednoduché, ambivalentní, která sama o sobě není ani dobrá ani zlá (ale většinou je považován za symbol prvotního hříchu Adama a Evy). V okultismu je had symbolem astrálu. Had jako symbol byl často také součástí různých mystérii a býval i předmětem kultu, např. u gnostické sekty ofitů nebo brazilské čarodějnické sekty Macumba. V kultech vystupoval jako hodnota falická, což odpovídá též jeho významu ve snu. Také ve starém Egyptě hieroglyf hada vyjadřoval kosmické síly. V některých formách a kombinacích vyjadřuje had symbol nevědomí, v jiných je symbolem temných sil (ďábelské zjevy v démonologických evokacích vystupují často v podobě hadů), nezřídka kdy i lsti a zrady. Symbolická hodnota hada závisí mimo jiné na jeho barvě (černá, bílá, zelená) a přídatných znacích - určitá forma hada může mít hodnotu pozitivní jiná naopak negativní. Zlý had Bible, který svedl Evu, je Leviathan, duch zla. Dva hadi obtáčející meč (hůl), tzv. Caduceaus, symbolizují dvojí polarizaci astrálního světa.
V Číně je Had považován za chytré, ale zlé a lstivé zvíře. Člověk s hadím srdcem je zákeřná osoba. Hadi mohou - například v západoasijských pohádkách - darovat perlu. V Číně si lidé také schovávají hadí kůži, s vírou, že později zbohatnou.

HAD
-jako symbolem je označen nejeden kul v magické vědě, jež se zabývá po většině jen vysokofrekvenčními invokacemi temných sil, většinou propojenými s duchy tohoto zvířete, ale také s bytostmi z jiného světa-dimanze, jež mívajípodoby hada, znáte zcela jistě i dochované legendy o "opeřeném hadovi z Nasca v Mexiku", stejně tak je také mnoho krvavých rituálů, jež jsou projevy kultu hada, nicméně je za potřebí také vyzdvihnout i používání tohot zvířete, jako symbolu veskrze pozitivního, a to v oblastech léčení, a ochrany krbu domova, jak je zvykem i v této době v mnoha částech Indie, indonézie a Malajsie./Mak
Pentagram.png
PENTAGRAM

Magie je samozřejmě nástroj, který se neobejde bez symbolů,
pomocí nichž také pracuje a funguje.

Prvními z nich jsou symboly živlů.
-oheň/ svíčka
-voda/ pohár vody
-vzduch/ aroma
-země/ zemina, kameny,krystaly
k tomu samozřejmě symbol ducha, k mnoha rituálům potřebujeme všech výše jmenovaných.

Druhým symbolem je SVÍČKA, která představuje svým hořením symbol přímo základní a vždy potřebný , alespoň
v našich podmínkách, kdy jen zřídka kdy mágové používají živly v jiné podobě, myslím v uzavřených prostorech / byt, dům, prostory, kde činí rituál /

Dalším symbolem každého mága je DÝKA /athame, kterou se směruje tok energií a také slouží k rituálům.
Každý mág by měl vlastnit tu svou, která nese také jeho energii, proto by měla být zvláště
pro jednotlivého mága, nejen specifická, ale dle toho také zdobená. měl by s ní denně pracovat
a přijít do styku. Dýku používá třeba pro odřezání bylinek, hub,či kmene kůry, aj.

Základním symbolem je PENTAGRAM.
Jde vlastně o hvězdicovitě tažené ohraničující čáry, jež vymezují zvláště každý živel-rohy, a ducha-vrchol.
Tento symbol, je velmi důležitý, pro každý rituál, bez něj jste jen o poloviční síle. Většina z lidí,
zná jednak pentagram vyobrazený VRCHOLEM NAHORU = PRO POZITIVNÍ MAGII, a také otočený opačně
VRCHOLEM DOLŮ = často užívaný PRO ČERNOU MAGII, ale dá se říci, že toto členění je NESPRÁVNÉ MÍNĚNÍ,
protože takto otočený pentagram je symbol použití pentagramu pro VYŠŠÍ ŘÁD MÁGA / pro II. a III.řádu mága/,
to jen pro vysvětlení mnohým, kteří jsou spíše neznalí, a mají jen kusé informace o tomto základním symbolu magie.

K základním symbolům patří i OSOBNÍ SYMBOL MÁGA, ten má každý mág svůj osobní a souvisí většinou s tím,
s jakými toky energií pracuje a s jakými "entitami" nebo elementály, či egregory navázal spojení a ony mu sdělily
nebo on jim určil/při nižších energiích/ daný symbol, kterým navazuje vždy kontakt s nimi!!!

Dalším symbolem je také symbol, či podoba ducha, boha, vyšších mocností, jimž je mág zasvěcen,či s nimi mág spolupracuje / modla,
symbol, který patří vyvolávané vyšší mocnosti /. Ta je samozřejmě zpodobněním oné vyšší síle z bytostí celého Universa. tato potom stojí nebo je umístěna také na "oltáři" pro rituály, které mág činí v kladném nebo i negativním směru.

Ostatní symboly jsou jen přídavnými, kterých je užíváno k tomu, kterému rituálu, jež mág dělá. Mezi ostatní symboly náleží
- kříže různých tvarů, dle zaměření mága
- geometrické tvary / kruh, čtverec,trojúhelník
- vševědoucí oko
- jin-yang symbol v kruhu
- had
- drak
- lev
- tygr
- Šalamounova Hvězda /šesti vrcholná hvězda, vzniká prolnutím dvou trojúhelníků/
a mnoho jiných dalších specifických symbolů, potřebných k určitým rituálům.PENTAGRAM

Znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje "pět údů člověka" (2×ruce, 2×nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení.
Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hLava, další pak ruce a nohy.


PENTAGRAM
-je ovšem také symbol, jež za určitý čas - 5 let, opíše planeta Venuše při své oběžné dráze,
toto vypozorovali už lidé ve starověku, takže když si to uvědomíte, je to symbol, který zcela jistě nepatří,
ani Satanovi, jak se dočtete v mnoha knihách, což není pravdou, ale tento symbol náleží zas a jenom
planetám a tedy náleží k přírodním přirozeným věcem-propočtům dráhy planety Venuše.
- žel pomocí tohoto velice silně energizujícího symbolu lze dělat mnohé věci, jež mágové dobře znají,
tento symbol také náleží k symbolům magie druhéhho řádu, kde se hojně také využívá pro vyšší silnější
vibrování v energetickém poli
/Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one