Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
kulty hada.jpg
Gnostický Had


Jednáme-li o soustavách ofitských, vracíme se zase k prvním počátkům gnose. Jak jméno již značí, běží zde o gnostické sekty, v jichž učení hrál důležitou roli symbol hada (had sluje řecky OFIS). Souborným jménem ofitů označujeme tudíž sekty gnostické pro jichž učení jest symbol tento charakteristický. Symbol hada hrál důležitou roli v různých starověkých náboženstvích a mystériích, a nutno míti za to, že gnose, na symbol tento navazující, jest z nejstarších forem gnose vůbec a že přijetí tohoto symbolu gnosí křesťanskou svědčí o přímé souvislosti její s gnosí předkřesťanskou.
Symbol hada jest z nejstarších symbolů náboženství a s kultem hada setkáváme se v náboženství všech starověkých národů od Indie přes Babylón až do Sýrie, Fénicie, Egypta a Řecka. Symbol hada představoval nejvnitřnější proces při zrození světa i člověka a vztahoval se též k mystickému znovuzrození. Byl obrazem tvůrčí síly a ve své nejnižší podobě symbolem falickým, neboť fysické plození jest nejnižším projevem činnosti tvůrčí vůle a procesu vývoje světového.

Podle Jablonského ctili Egypťané Stvořitele, Knefa, pod symbolem hada. Horapollo pak praví, že symbolem hada značili Egypťané Ducha, pronikajícího celý svět. A týž autor dí dále, že chtějíce zná-zorniti věčnost nebo svět, zobrazovali hada, užírajícího svůj vlastní ohon. Eusebios uvádí ze San-chuniathona, že Féničané nazývají hada Agathodémonem, tj. dobrým duchem, jemuž dali Egypťané ve stejném smyslu jméno Knefa, a v §51 tamtéž praví, že had položený do středu kruhu, jenž jej se všech stran obepíná, značí Egypťanům Dobrého ducha.
V náboženství a mytologii starých Řeků měl symbol hada rovněž důležité postavení. Vystupuje zejména do popředí v orfismu. Orfikové učili, že Praduch světa zrodil se z vejce, které si představovali jako vejce hadí, v čemž je asi utvrzovala starověká pověst, že had přichází bez matky na svět. V čele jejich učení byl princip času, jsoucí od věčnosti, Kronos, „čas nikdy nestárnoucí“, jenž byl vyobrazován v podobě okřídleného hada s obličejem boha, spojeným s hlavami lva a býka. Tento Kronos utvořil z éteru a chaosu „vejce světa“, z něhož se zrodil prvorozený z bohů, Protogonos či Fanés (tj. zářící), jenž choval zárodky všecho; proto byl zároveň muž i žena. Byl vyobrazován se zlatými křídly, s hlavou býka a s hadem na hlavě. Fanés zplodil pak Noc, dále strašlivé božstvo v podobě hada (Echidnu) a z Noci zplodil nebe a zemi. Pán nad světem nazývá se u orfiků proto drakem či starým hadem.
Had byl též v eleusinských mystériích důležitým mystickým symbolem. Na lovatellinské náhrobní váze zříme mystu, laskajícího se s hadem, otočeným kolem Démétry. Též v mystické cistě byl chován had. A v mystériích Sabaziových byl mystům vpuštěn za ňadra zlatý had a zpod šatu zase vytažen.
Gnose, vzniklá na půdě židovské, osvojil si záhy symbolismus hada, učený v mystériích pohanských, a spojila jej s představami biblickými. I jali se chápati hada Genese, hůl Áronovu, proměněnou v hada, a vztyčeného kovového hada v poušti, předobrazujícího Krista, jako představy, rovnající se mythům mysterijním.
A. Dieterich dokázal, že největší vliv na ofitskou gnosi měl orfismus. To jest nejlépe viděti na symbolu a kultu hada. V magických papyrech jest obsaženo množství orfických písní, setkáváme se zde často s uctíváním hada a není pochyby, že tento kult hada, jenž byl později spjat s různými mythologémy východními, přešel odtud do ofitských obcí gnostických, které ve svých počátcích od magických kruhů, z nichž zmíněné papyry vzešly, se asi nelišily. Stephani uveřejnil vyobrazení stříbrné mísy, představující bakchantku, která otevírá víko košíku a hada, plazícího se ven, napájí z kantharu. Toť „krmení hada v orfických mystériích“. Srovnejme s tím, co vypravuje Epifanos o svých ofitech, kteří ukazují již křesťanské vlivy: „Krmí skutečného hada a předkládají tomuto svému bohu v podobě hada chléb. Slavíce mystéria, položí chléb na stůl a volají hada. Každý z přítomných políbí hada, zapějí hymny, a slavíce eucharistii, lámou a rozdělují chleby, které hadem byly olízány.“ /http://hydrrra.wordpress.com/
CHRÁM HADŮ.jpg
Snake Temple v Malajsii

Na jihu Penangského ostrova leží Snake Temple /Hadí chrám/, jediný svého druhu na světě. Vybudo-ván byl v roce 1850 a je zasvěcen patronovi léčitelů Chor Soo Kongovi.
Legenda vypráví o tom, že se jedná původně o čínský chrám, v němž žili mniši, kteří léčili místní oby-vatele. Jedním z uzdravených byl také Angličan David Brown, který věnoval chrámu další půdu a pe-níze. Za tyto peníze byl zakoupen oltář se sochou Chor Soo Konga. Jakmile byl tento umístěn do chrámu, začali se k němu slézat jedovatí hadi z Džungle, čímž se potvrdila jeho božská moc.

hadi-chram-v-georgetownu#638356
Tito hadi, obtočeni kolem původního oltáře, pilířů a trámů žijí v chrámu i korunách okolních stromů dodnes. Jedná se o jedovaté zelené Pitovy zmije a kobry. Přes den ovšem většinou spí, protože jsou omámeni kouřem a vonnými tyčinkami.
http://www.turistika.cz/mista/snake-temple-hadi-chram-v-georgetownu
Pod hadí ochranou / Marek Telička/
Chrám Tanah Lot u jihozápadního pobřeží indonéského ostrova Bali vděčí za svou existenci knězi Nirarthovi. Ten touto částí ostrova cestoval v 15. století a všimnul si malebně umístěné skalní formace uprostřed vln. Uložil se zde k odpočinku, aby na ostrůvku strávil noc. Místním rybářům, kteří za ním později přijeli s dary, řekl, že by na ostrově měli postavit chrám. Prý totiž jde o svaté místo balijských mořských bohů.
Od té doby je chrám součástí zdejší mytologie a jedním z devíti směrových chrámů ostrova. Na úpatí skály žijí jedovatí mořští hadi, kteří údajně chrání místo před vetřelci a zlými duchy. Ještě mocnějšího ochránce však Tanah Lot má v legendárním obřím hadovi, který se zrodil z Nirarthova šátku.
images (2).jpg
HADÍ KULTY OVLÁDALY DÁVNOU ARÁBII
Podle dvou dokumentů vydaných v časopisech Arabian Archaeology a Epigraphy journal byl pře-dislámský Střední Východ domovem tajemných hadích kult.
Studie ukazují, že nejméně od roku 1250 před Kristem asi až do roku 550 po Kristu obyvatelé nynější-ho Perského zálivu uctívali hady ve spletitém chrámovém komplexu, který - jak se zdá - byl postaven za tímto účelem.
První dokument, prostudovaný archeologem Danem Pottsem z Univerzity v Sydney, popisuje architekturu a památky od Qalat al-Bahrain v Bahrainu
datované k roku 500 před Kristem.Každá z obou místností, nyní známých jako Late Dilmun Palác, obsahovala 39 prohlubní, z nichž některé vypadají jako oltář. Nejméně ve 32 těchto prohlubních byly uloženy keramické nádoby a ty obsahovaly kosti suchozemských a mořských hadů.

Pozůstatky nevykazovaly žádné znaky zmrzačení. Hadi byli v látkových vacích, nyní silně rozložení, a vše naznačuje, že byli zahrabáni živí. To znamená, že byli vloženi do váčku, uloženi do mísy a pak zahrabáni v zemi, " uvedl Potts Discovery.
Některé nádoby nalezené v této lokalitě byly identifikovány jako poháry na pití vína. Nicméně Potts si nutně nemyslí, že by konzumace vína doprovázela hadí obřady, které – jak se domnívá – byly prová-děny za účelem zajištění ochrany a štěstí.
Také popisuje keramiku zdobenou hady, obrázky hadů a dokonce starověké ústní podání, jako je Gilgamešův epos, který vznikl na území dávné Arábie a je věnovaný poctě hadům.Ve druhém doku-mentu, studovaném archeoložkou Anne Benoist z Východní archeologické laboratoře při Národním centru pro vědecký výzkum ve Francii, je popsán další chrámový komplex spojený s hadími kulty z doby železné.
Vykopávky v lokalitě Al Bithnah ve Sjednocených Arabských Emirátech odhalily vnitřní a venkovní oltáře stavbou podobné kaplím, modlitebnám, dále kaditelnice, uměle vyrobená jezírka na vodu a četné nádoby a předměty zdobené hady.
Většina hadů byla zobrazena s trojúhelníkovými hlavami a váhami, což, jak Benoist tvrdí, naznačuje, že se jedná "o druh hadů, kteří zaútočí, a protože jsou jedovatí, jsou i nebezpeč-ní"./zdroj: http://www.demiurg.cz/
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one