Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

CLUB OF ROME - ČERNÁ ŠLECHTA

SYMBOL ČERNÉ ŠLECHTY
SYMBOL ČERNÉ ŠLECHTY
CLUB OF ROME - spolek nejstarších z Černé šlechty

Club of Rome
nemá nicspolečného ani s Římem nebo Vatikánem, ani s katolickou církví. Tvoří ho nejstarší rodiny Černé šlechty a třináct
nejvyšších rodin z řad Iluminátů v Americe. Pro správní
sbory široce rozvětvených organizací tajné světové vlády
pomáhá vychovávat „režimu věrné“ vědce a talentovaný
dorost. Organizace měla původně své sídlo v Hamburku,
v roce 2008 ho však přeložila do Winterthuru (Švýcarsko).
Club of Rome financuje vlastní celodenní školy
i univerzity a poskytuje také stipendia.
Jeho skutečné cíle.
Oficiálně se uvádí: „Naším cílem je společná péče
a odpovědnost za budoucnost lidstva !“ Kromě toho si Club
of Rome vytýčil za úkol: „Vytvoření globální společnosti
a vlády ve 21. století.“ Pokud se výše uvedená hesla pokusím
vyložit s využitím svých nynějších zkušeností, potom Club
of Rome prostřednictvím svých vlastních škol podporuje
vznik světové vlády a soustavně získává nové stoupence své
ideologie z řad dorostu pozvednuté střední třídy. Je tu tedy
na to, aby pečlivě vybíral a formoval příští elitu Nového
světového řádu. Za tímto účelem zaměstnává nejlepší vědce
a pedagogy. Vše je zaobaleno jako přátelská podpora
dorostu. Co má v USA na starosti CFR, to Club of Rome
provádí na celém světě.../úryvek z knihy M.Morrise/
Také zde je jasně vidět, na jakých principech se celá staletí pracovalo tady na této zemi. Snaha mnoha a mnoha generací ovládat jiné a mít kontrolu nad celým chodem světa. A to je nyní v tento čas trošku v rozporu s tím, co chtějí zastánci nynějšího vzestupu. Jak je vidt tak vše souvisí opravdu se vším, stejně tak, jak se dostává k nám vědění zakázaného, stejně tak se dostává k moci, dlouho potlačované. Vzhledem k tomu, že neustále stoupají energie a frekvenční kmitočty, nastává také potřeba odpoutávání se od hmotných věcí a statků a tím také přestává být potřebou nechat se vést a ovládat jinými. Podle těchto věcí je jasné, proč vládám tolik vadila společnost založená na rovnosti a bratrství, a proč se jen neradi na čas smiřovali se zdánlivou ztrátou pozic v minulém režimu. Možná nebude špatné se znovu nad tím zamyslet. Protože lidé nespokojení a bez stability a bez dostatku se snadněji ovládají, je jednodušší vytvářet protiskupiny a snadněji tak ovládat veřejná mínění. Stejně tak je dobré pro pohlaváře ovládat vynálezy, jako jsou elektromobily, či jak z vody vytvářet napájení a pohony motorů, a také samozřejmě je velmi výhodné ovládat trhy s omamnými látkami pomocí nichž se dá korigovat počet obyvatel na zemi nebo viry, pomocí nichž se reguluje třeba zdraví a věk lidstva, také smýšlení. Toto vše je prostorem pro to, jak manipulovat s masami lidí, a jak si je podmanit a ovládat zisky.Chceme-li žít po svém, musíme jinak jednat.

ČERNÁ ŠLECHTA
Černou šlechtou byly nazývány rodiny ze šlechtických stavů, kteří získávali své majetky na základu své tvrdé vlády a moci, tedy brutalitou, válkami, mučeními a spoluprácí s "temnými silami", většinou využívali pro svá jednání a ziskuchtivosti vědeckých znalostí temné magie nebo známější pod názvem"Černé magie".
Víte proč je tato magie tak účinná? Trošku si to objasníme. Tento druh sil je na stejném základu, jako kladné toky, ale je zde potřeba spolupráce s vytvořenými egregory pro temné síly, pro vytváření velmi silné temné síly, a ta je podporovaná velkými obětmi, nejlépe ve spojen s obětí osob,spojení s mágem je potom přes krevní pouto, je jim obětována také část zisků, to znamená, že pokud takovou sílu mágové dobíjejí silou stů tisíců mrtvých, to znamená, že taková síla dostává energie ve všech frekvencích a k tomu síly můgů, kteří se spojují, potom jde o využívání temných sil, které touto silou vládnou a tuto sílu ovládají černí mágové, kteří jsou celý zbytek života zasvěceni této síle a velmi dobře ji umějí ovládat a používat ve všech směrech, a na tomto základu získává černá šlechta své majetky z nichž díl dává , jako oběti a za tento majetek šíří zase tuto magii a podporuje dalšími a dalšími silami, a toto je důvod, proč mnohdy bývá temná síla mnohem větší a silněji účinkuje, než zdánlivě síly bílé magie, protože jde o podporu mnohem větších sil energií a v mnoha frekvencích, a na tomto základu ovládá černá šlechta majetky, své zisky, viz Hitler, víte o tom, že chtěl používat "extáze" k masovému ovládání lidí a vytvoření celosvětové nadvlády?

Luigi de la Torre de Tasso
A mnoho takových příkladů bych mohla jmenovat. Proto rodiny, jež ovládají tyto techniky a mágy, mají také i potřebnou sílu. Je nutno si také uvědomit, že každý takový rituál bude a je pojištěn ochrannou silou, proti jeho zrušení, a toto jim právě přináší onu úspěšnost. Nikdo se nenechá zničit, jen proto, aby vyrušil cíl snažení černých nejvyšších mágů, nikdo totiž nebude porušovat své síly bílé magie, pro vyrušení takových sil s obětí, musel by totiž také použít sílu objetovat něco svého, jako to udělali černá šlechta.To jen pro objasnění, proč jim to funguje zdánlivě jednoduše, protože oni jsou ochotni cokoli obětovat pro svůj cíl a jsou už pro celý život zasvěceni tomu, kterému egregorovi a jeho síle, samozřejmě podle toho také umírají, protože zapůjčené síly je nutné jednou také vracet, protože veškerá energie se neustále vyrovnává. Tak se podívejme, co říká kniha: "Jak tvrdí Jan Coleman ve svých knihách, řada z těchto šlechtických rodů byla
v posledních staletích činná v obchodu s drogami,
se zbraněmi, lidmi, ve válkách nebo se zapletla do jiných
lukrativních, často ilegálních obchodů. Mnohé z nich jsou
těsně spjaty s bankami nebo dříve měli svoje a všichni
vlastnili velké statky. Díky příjmům z pronájmů
zemědělských ploch pracujícímu lidu si mohli dovolit
vyzbrojovat a udržovat vlastní vojska. Armáda jim
na oplátku pomáhala hájit moc a privilegia, a to především
vůči lidu.
A tak se bohatství rodu Windsorů do značné míry
zakládá na obchodu s opiem a otroky. Grimaldiové naproti
tomu byli piráti, kteří poté, co v roce 1297 jistý Francois
Grimaldi dobyl hrad vysoko nad mořem, po staletí
drancovali lodě, jež proplouvaly kolem.(39)
Původ Černé šlechty je v 11. století v italské Aristocrazia
Nera, kdy si několik rodin rozdělilo města Janov a Benátky
a podle vlastního uvážení je kontrolovalo a řídilo. Tyto
mocenské struktury jsou tedy staré již téměř tisíc let - a zdá
se, že jsou nesmrtelné. Později vzniklá italská mafie pracuje
podle přesně téže předlohy a s pomocí stejných prostředků
jako její šlechtické vzory. Jejich pověst však již dávno není
bez poskvrny. K jedné z nejdůležitějších událostí došlo mezi
léty 1122 a 1126. Tehdy se byzantský panovník Jan II.
Komnenus, jenž veřejně zastupoval a hájil vysoké morální
hodnoty, pokusil benátské oligarchy odkázat do patřičných
mezí a odmítl s Italy obnovit stávající smlouvy o obchodních
trasách. Jan odmítal těm, kteří nestydatě vykořisťovali180
vlastní lid, nadále dopřávat jejich privilegia a monopol.
Došlo k válce, v níž benátská flotila, poté co ovládla Egeidu
a Korfú, zvítězila i nad Janovými loděmi. Jan byl nakonec
donucen uznat privilegia Italů, což se stalo milníkem
v dalším šíření vlivu italské Černé šlechty.
Zmíněné rodiny jsou úzce napojeny na katolickou církev,
Vatikán a především na jezuity. Ti zase tahali za nitky
během křížových výprav a „černým rodinám“, díky
rozsáhlým stykům v srdci Evropy, zajistili neutrální prostor
pro praní jejich černých peněz, aby si navenek udrželi dojem
ušlechtilé šlechty: Švýcarsko !
V zásadě jsou všechny evropské šlechtické domy
navzájem spřízněné a nějakým způsobem navázané na staré
italské rody. Na příklad německý rod Thurn-Taxisů (=Thurn
und Taxis) vznikl z rodu „delia Torre e Tassis“ (také „delia
Torre e Tass“). Italská vysoká šlechta (Braganzové,
Grosvenorové, Collonnasové, Pallaviciniové a Savojové)
podle všeho v 19. století ztratila značnou část svého vlivu
na své německé a rakouské příbuzné. Protože však zástupci
jednotlivých rodů mezi sebou stále uzavírají sňatky
za účelem zachování nebo získání mocenských nároků, tak
jak to dělali již celá staletí, člověk zvenčí to může jen stěží
odhadnout.
Příležitostně směli někteří exponovaní zástupci
jmenovaných rodů uzavřít sňatek i s někým „ lidu“ - za prvé,
aby do úzkého kruhu urozených přibyla nová krev, za druhé,
aby zachovali zdání blízkosti a otevřenosti vstříc běžným
občanům a bulvárními historkami o princeznách rozptýlili
a zvedli náladu davů. Mnohé rodiny Černé šlechty tahají
za nitky v Marshallově fondu (=Marshall Fund - oficiální
euro-americký přátelský projekt) a v „Club of Rome“
(vysvětlení viz níže). Mimo to patří k největších uživatelům
výhod Evropské unie.

Černá šlechta spolupracuje s Výborem 300,
skupinou Bilderberg a americkými ilumináty, v jiných
organizacích dochází přece jen k neustálým třenicím
a rozmíškám mezi USA a Evropou a zápasům o pozice uvnitř
mocenské struktury Nového světového řádu. Vše se podobá
koaličním vyjednáváním při sestavování nové vlády:
Spolupráce jen pokud je nevyhnutelná a když umožňuje
podílet se na moci. Zároveň ale každý činí všechno proto,
aby ostatní příliš mocní nebyli.
V zásadě jsou všechny evropské šlechtické domy
navzájem spřízněné a nějakým způsobem navázané na staré
italské rody. Na příklad německý rod Thurn-Taxisů (=Thurn
und Taxis) vznikl z rodu „delia Torre e Tassis“ (také „delia
Torre e Tass“). Italská vysoká šlechta (Braganzové,
Grosvenorové, Collonnasové, Pallaviciniové a Savojové)
podle všeho v 19. století ztratila značnou část svého vlivu
na své německé a rakouské příbuzné. Protože však zástupci
jednotlivých rodů mezi sebou stále uzavírají sňatky
za účelem zachování nebo získání mocenských nároků, tak
jak to dělali již celá staletí, člověk zvenčí to může jen stěží
odhadnout. /z knihy M.Morrise/
Víte, že naši šlechticové také pochází z těchto rodů? Třeba si vezměte majitelé z LItomyšlského zámku, největšího majetkového rozmachu dosáhl rod za Viléma II. z Pernštejna ve ... (Bergamo), který je připomínán už k roku 1117 s přídomkem della Tassis. ... V 17. století získávají po vymřelém, italském, milánském rodu druhé jméno Thurn (della Torre) /úryvky z Litomyšlského zámku/. Zajímavé myslím pro mnohé lidičky, co neznají tyto souvislosti šlechtických rodů, jež logicky byli a budou vždy jen mezi sebou spojovány, k vůli mocenskému postavení a majetkům. Je nutné podotknout, že samozřejmě bylo občas povoleno přijmout na ozdravení krve také osoby z lidu nebo méně významných rodů, ale to se dělo jen omezeně, a pokud to bylo z hledisek rodů a nemocí v nich žádoucí, jinak se žel po staletí nic na tom nemění. /M.Abha Kunz/
22.10.2016 08:42:47
Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one