Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Nebeská hierarchie
Nebeská hierarchie
POSTAVENÍ MÁGA V UNIVERSU

-ak je všude známo, Bůh stvořil člověka k obrazu svému, tak je psáno v Bybli, ale je tak i v našich duších
-Stvořitel= zdrojová energie=Bůh, chcete-li ho takto nazývat
-tak i jeho postavení je tedy podle toho, stejná je také jeho vlastní volba toho, co činí a toho i za co je odpovědným
vše je vidět na obrázku od Roberta Fludda, zobrazující naše postavení v nebeské hierarchii, ta ovšem platí také ve svém protipólu, tedy v negativním směru, je tedy jen člověk, který se prvním bude vždy odpovídat zdroji za to, co činil a jakou energii k tomu používal. Proto je jen mágova odpovědnost za to, co dělá a jak to dělá, ohrožením mu jest jen jeho vlastní strach, teprve potom spadne do nižších vibračních toků a temné a nízké energie a bytosti jej mohou napadat a přivtělit se k jeho životním silám a sát z nich energii.
Pozorný mág bude velmi úzce spjat s tím, co dělá a bude si toho dobře vědom, dá si pozor na:
-své negativní pocity= strachy, předsudky a očekávání, na své vnímání sebe sama-sebevědomí a vidění světa vůkol sebe a umístění sebe sama v něm-tedy na snižování svých vibračních kmitů svého nitra=duše a své energie v celém systému aury.
Platón . jeden z největších hermetiků světa
Platón . jeden z největších hermetiků světa
HERMETIKA

Platónova geneze

"Egyptská geneze, kterou vám budu diktovat, je překladem geneze, kterou napsal (Platón) po třináctiletém pobytu v Ónu. Mojžíšově počátku zde předchází 26 veršů" (Lasenic, PierreDe/Deník prací se živelnými bytostmi, zápis z 20.4.1940)

Platónova geneze
I.
Od věčnosti před počátkem bylo Pravodstvo.
Nebylo Pravodstvo od věčnosti před počátkem, byl NVN.
Nebyl NVN od věčnosti před počátkem;
ani světlo, ani prostor ho nezvážily.
Nebylo světla, ani prostoru, ani vážícího;
nebylo ani počátku, bylať věčnost,
nebyla věčnost, neznajíc počátku.
Počátkem bylo Slovo a ve Slově se poznala věčnost.
Slovo bylo PTH.
A z toho Slova vyšel Západ věčnosti,
Západ věčnosti jest počátkem
a počátek jest TM.
Zapadnul z vejce Slova
a vykvetl duchem mluveným i mluvícím.
TM jest počátek,
TM jest konec věčnosti,
TM jest západ.
V něm usíná Slovo a v něm se probouzí.
TM jest jeden: Slovo konce, jasu a počátku;
TM jest jeden: Příbytek Myšlenky, jejího světla a prostředků.
Myšlenkou TM(a) jest HR, neboť TM jest tušením člověka.
TM jest Hospodin: Jeden ve Třech a Tři v Jednom. Dále jsou bohové.
Třetí oplodnil Prvního a dva vydal pro Druhého bytí.349
A oba bohové byli tvůrci všeho dalšího života.
Těly byla slova jimi zplozená
a věčné přeměny zrály v tichu jejich úst.
Na počátku (tohoto světa) vyslovili bohové nebe a zemi, NT, GB. Země pak byla neklidná a pustá, když nebe leželo na vodách. Temnoty byly v jejich splynutí a země neměla prostoru, ni dechu. I vyslal Hospodin dech života do prostoru jejich splynutí; Prostorem byla TFNT, dechem ŠV, a v nich se stalo všechno, co zde jest.
A čtvero bylo pak dítek GB(a) a NT.
A ony vyslovily život vyšlý z vod země.
Dva a dva: klad, zápor a jejich opaky.
Oni byli Duchem přírody a z úst jejich vyšla duše Přírody.350
I stvořil Hospodin-Bůh hvězdy zákonů svých na obloze nebeské a dvě veliké, z nichž větší k podobenství podstaty své,
Velkému pak (světlu) určeno, aby dávalo a vládlo dni, malému, aby vládlo noci a bralo.
A světlo denní bylo symbolem viditelným jeho majestátu, Noční pak, menší, všeho, co se vrací.
A když vody zemské shrnula světla v místo jedno a ukázala se souše.
Z úst čtvera dítek GB(ových) vyšla duše Přírody.
Neboť zplodila země bylinu i strom, nesoucí ovoce podle pokolení svého.
A vody vydaly ryby, hmyz všeliký, ptactvo nebeské, hovada a zeměplazy a zvěř zemskou.
I požehnali jim bohové, řkouce: „Dali jsme vám lásku druha k druhu a matky k plodům svým, aby otevřeny byly cesty k naplnění Zákona.151 Ploďtež a množtež se a naplňte zemi, dokud nebudete schopni miloval jako bohové."
I řekl Hospodin: „Učiňme člověka k podobenství svému, aby vládl nade vším životem zemským, jako Slunce-Měsíc na obloze nebeské." Tak povstal Člověk, muž-žena, HR-HTHR, neboť stejný byl jejich obraz s božím./http://www.luzs.cz/platonova-geneze.html
Hermetická tabulka
Hermetická tabulka
HERMETICKÁ SYMBOLIKA

Hermetická symbolika je základní znalostí adepta. Co nelze vyjádřit slovy, lze jednoduše říci symbolem. Jazyk symboliky je důležitý jak pro vhled a pochopení hermetických věd, tak pro otevření tzv. hermetických smyslů (kdo má oči k vidění a uši k slyšení). Lóže U Zeleného Slunce vytvořila tuto obsáhlou, ucelenou a u nás ojedinělou tabulku. Dov.http://www.luzs.cz/hermeticka-symbolika.html
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one