Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
Bafomet

Bafomet

UPOZORNĚNÍ: VŠE ZDE PSANÉ UDĚLÁTE JEN A NA SVOU VLASTNÍ ODPOVĚDNOST, vše, co uděláte se VÁM VRACÍ NÁSOBENO SILAMI, CO DO TOHO VKLÁDÁTE+těmi SILAMI, KTERÉ OVLIVNÍ DRUHÉ!!!!

DÉMONICKÉ SÍLY

-co to je?
Jde o sílu užitou démonem na vaše energetické pole, užitou sílu, jak jej -tedy vás oslabit. Jak takové síly pracují? Velmi jednoduše, jde o určitého "démona", jež byl vyvolán k tomu, aby na vás působil tak, aby vás ve směru magického rituálu, jímž byl vyvolán a nasměrován, ničil v některém nebo v každém směru vašeho vývoje.

Démon = zatracený duch, jež vládne nízkým frekvencím nebo naopak vysoké frekvenci temných sil. Taková síla potom působí několikanásobně více, než je běžná osoba schopna zvládnout a tak se jim ubránit. Z počátku bývá "ovlivnění" slabšího charakteru, ale časem velmi silně zesílí, a to vlivem všech násobků všech sil, kterých bylo použito u magického vyvolávacího rituálu "démona", který bude ovlivňovat cílenou osobu, věc, bytost.

DÉMONICKÝ RITUÁL
-je tedy s vyvoláním démona-každý takový rituál je tím silnější, čím většími silami bude disponovat
-vyvolání démona je vždycky NA VAŠI ODPOVĚDNOST= na mágovu odpovědnost+ odpovědnost toho, kdo chce rituál udělat po mágovi

Vvolání DÉMONA
-je jen pomocí síly magie rituálu k tomu určenému
-je nutno znát jeho JMÉNO A OSLOVIT HO jím
-rituál k vyvolávání je nutno dělat přesně, dle prastarých pravidel

KAŽDÝ RITUÁL JE SAMOZŘEJMĚ MOŽNO VYKONÁVAT V OBOU POLARITÁCH!!!
/Jsme ve světě dvojí polarity= DOBRO a ZLO, KLAD a ZÁPOR, PLUS a MÍNUS, VE VŠEM JE ALE NUTNÁ HARMONIE ENERGIÍ./

Vytváříme běžný rituál "pentagramu", jen zde je použito obráceného pentagramu, než je běžně užívaný.
-odříkáváme také formuli, ale ta je na určitých místech trošičku pozměněna, a to tak, aby vyvolával temné síly a jejich frekvence
-vytvoří se magický kruh
(tvoříme si nejlépe vizualizací=představou, tento vás bude chránit, vy stojíte v jeho středu)
-vepište do středu sebe sama "ohnivý kříž"
(začneme od hlavy k patám, od levého ramene k pravému)
-odříkáváte u toho formuli:
ruka na čele-"tvoje je můj pane"
ruka na podbříšku- "království"
ruka na levém rameni- "moc"
ruka na pravém rameni- "a sláva"
zkřížené paže na prsou- "na věky ámen"
- při tom si představíme Bafometa- démona s kozlí hlavou
Toto je jeden z typů rituálů, které je nutno brát vážně, a které použité chybně nebo neuvědoměle VŽDYCKY PŮSOBÍ
1.JAK NA MÁGA=to je tedy toho, co jej provádí=na mága tak působí ODRAZOVÉ VEŠKERÉ SÍLY, to znamená všechny ty síly, komu to změní život, to je na cílenou osobu, jeho všechny blízké a jeho partnery a pozměněnou budoucnost-tedy až 100000x silněji, než sám mág vysílal k cíli.

2.JAK NA CÍL, kam byl určen= zde působí silou na cíl určenou+démonem a jeho ničivými vstupy do života osoby cíle.
V OBOU případech RITUÁL PŮSOBÍ VELMI VELKOU SILOU A UVRHNE DUŠE OBOU DO NÍZKÝCH FREKVENCÍ TEMNÝCH SIL, které zde mají značnou sílu, kterou čerpají z temné stránky našeho vesmíru a realit, kam byl rituál nasměrován.
Je nutno si UVĚDOMIT, ŽE VŽDY PŮSOBÍ NIČIVÝM účinkem na OBA DVA AKTÉRY, tedy jak na toho, kdo jej provádí, tak na toho, komu je vysílán!!!!
/Vyvarujte se užití této síly, nikdy nevíte, jak se vám to vrátí a ajk se vy sami zavážete démonovi-ten ničí jak cíl působnosti, tak i v dalším životě i vás-při vyvolání!!!!!! Co uděláte, to se vám vrátí+nejde se tomu nijak vyhnout/ Mak
bafomet.jpg
Satanské a démonické vlivy

-Jaký je mezi nimi rozdíl?
je to prosté jde o jejich frekvenci bytí, jejich energetické projevy a jejich zaměření a účel působnosti zde ve hmotném světě. Stejně tak jako my lidé, jsme na různých úrovních bytí, tak i tyto bytůstky, jež působí v negativních sférách.
-Čím se liší tedy?
jde o disharmonii jejich energetického působení, jde také o vlivy, jaké mají na hostitele, či své cílení, jde tedy i o účel, a jejich zlomyslnost, či jak to snadněji napsat. Jsou méně nebo více zlí, zlomyslní, či přímo horší a horší. Svými energiemi tak způsobují buď malou zprvu škodu a spíše obtěžují, než za čas, kdy jsou již spjati s cílem natolik, že prostě stačí jen jejich náznak toho, co chtějí, a hostitel to snadno a rychle plní.
-A proč tomu tak je?
protože, čím déle je spjat s hostitelem, tím výš a tím hlouběji do něj se má možnosti se dostávat, obsazuje nejlépe centra, jimiž lze převzít vládu nad hostitelovou vůlí, tedy horní čakrová centra, či páteřní kanály nebo nejlépe ukotvení duše a tím i hostitelova- autopilota=nevědomí, jež nás řídí bez toho, že jej vůlí smíme ovlivnit, tímto ukotvováním má satan, či démon pod kontrolou celou bytost hostitele, nejen jeho určité chování, ale celkovou funkci jeho těla fyzického, a hlavně jeho těla duchovního, emočního a ostatních těl aury, tímto ovlivní cokoli a kdykoli, podle toho, jak byl poslán magickou rituální energií, je tedy SPOLU-TVOŘITELEM ŽIVOTA HOSTITELE!!! toto je tedy OVLIVNĚNÍ TEMNÝMI SILAMI.

TEMNÉ ENERGIE-nesou entity zvané "Diskarnáti"

-jsou energetická působení, jež nesou přivtělenci= DISKARNÁTI, kteří jsou na velmi nízké frekvenci kmitání, a pokud jsou přivtělení k hostiteli, potom mohou znovu využívat svých energetických působení tak, že probouzejí v hostiteli nízké jednání a chování, takže i prožitky, čímž jej uvrhnou do velmi nízké frekvence energetického působení.

TYPICKÉ ENERGIE DISKARNÁTA jsou:
-hněv, agrese mířená proti hostiteli nebo proti jeho okolí
-nenávist mířená k poškození hostitele= ten nenávidí sám sebe nebo část sebe sama, ale také NENÁVIST namířená proti okolí hostitele, či pohlavní zneužívání + DUCHOVNÍ SEBEVRAŽDA hostitelovy duše.
Působením AGRESÍ na hostitele nebo na jeho okolí, se tak sami i hostitele ODŘÍZNOU OD světa uvnitř sebe, tím jsou odpojeni od "zdrojové energie-Boha", a jsou ponecháni vlivům disharmonií uvnitř sebe sama a +výslednicí je duchovní sebevražda sebe sama, bez pomoci vyšších bytostí a zdroje není možno se z této nízké frekvence dostat+potřebují pomoc, a o tu si oni sami musejí říci +prvotní věcí je znovu obnovení důvěry v prospěšnost spojení se zdrojem a tím možnost obnovení důvěry v sebe sama.
Už toto je sama v sobě rozporem, který temné síly a ovlivnění vnášejí do svých hostitelů, kteří potom jsou snadnou kořistí pro disharmonické toky energií o velmi nízkých frekvencích -kolem 400-250 kmitů za sekundu. Tímto je dána už jejich MOC NAD HOSTITELEM, který trpí:
-neustálou únavou=jde o vliv nízké frekvence, která mu neumožní rychlejší látkovou výměnu a tím brání nabírání energií pozitivity do buněk těla, čímž se buněčná struktura nadále víc a více zanáší škodlivinami, až vznikají deformace při reprodukci buněk v jednotlivých orgánech a tím vzniká těžká nemoc a "zničení fyzické schránky", tím se duch hostitele stává "uvízlý v nízké frekvenci", ze které se sám nemá šanci dostat, a po smrti fyzického těla, většinou neodchází do světla, jelikož na to
1.nemá vibrace
2.nemá sílu a energii, ke znovu propojení se světelnou vysokou frekvencí
3.uvízne v emočním chaosu, který nastává před smrtí vlivem duše, která NESPLNILA SVÉ ÚKOLY, proto je připoután duch k té nízké emoci, co prožíval těsně před smrtí těla.


TEMNÉ SÍLY - jsou spojení temných energií

-jde o kumulaci temných energetických systémů, které ovlivňují duši hostitele, stejně tak i jeho tělo fyzické!!!
-jsou přímo ukotvené v paměti ducha hostitele, ale také žel i v paměti jeho buněk v těle, tím se víc a více ukotvují v těle, až se stávají jeho součástí. Jde o SPOLUPŮSOBÍCÍ ENERGIE NÍZKÝCH SIL, které mívají značnou sílu své nízké frekvence!!!!!!
-jsou zde proto, aby hostiteli ZÁMĚRNĚ ZPŮSOBOVALY PROBLÉMY V JEHO ŽIVOTĚ A TAK MU JEJ ZTĚŽOVALY!!!
Typická energie pro ně je:
- žárlivost až chorobná
- nesouladnost ve vztazích osobních především
- sexuální snadná dráždivost /ne každý ovšem, kdo má rád sex, je pod jejich vlivy/
- matoucí změnová jednání a chování hostitele
- klamání a vyvolávání NEDŮVĚRY K TĚM, CO BY JIM HOSTITEL PRÁVĚ VĚŘIT MĚL!!!
- NEPŘIROZENÉ STAVY A POCITY, DEPRESIVNÍ HRŮZA, vidiny, psychické choroby, jež mají za původ častá vymístění astrálu z aury a duše z těla, vidiny nízkých strašlivých zrůd, jež existují opravdu v nízkých realitách, a které běžný člověk nemá šanci vidět, jelikož jeho vibrační kmitání je mnohonásobně vyšší, než u napadených temných sil!!!!!!!!!! To se pohybuje kolem 150-550 kmitů za sekundu a níže, při těchto kmitáních už pozvolna je ničena existence hmotného těla, které tak nízké frekvence nemůže dlouho vydržet, proto končívají takovíto jedinci sebevraždou, předčasnou smrtí, mnohdy i násilnou vůči sobě samému, ale je pravdou , že pokud jsou to rodové linie, jde s VLIVY TEMNÝCH SIL ŽÍT I MNOHO LET, ANIŽ SI TOHO HOSTITEL VŠIMNE, a to z důvodů, že v těchto frekvencích už se naučil žít= je v nich uvíznutý již mnoho svých životů, a jeho duch se již adaptoval na takto nízkou frekvenci, a je v celku o tom, že jsou to lidé pozvolně žijící, nemocí zkoušení, pomalí, a jejich metabolismus je tedy už velmi slabý, a jejich buňky se reprodukují s velkými chybami a defekty v jednotlivých orgánech, proto jsou to lidé trpící, aniž si to vlastně uvědomují, že jsou to oni sami, kdo to může změnit, už jen tím, že si požádá o pomoc samotný zdroj universa, našeho Stvořitele, a toto je další problém, hostitel vždycky je od důvěry ke zdroji "temnými silami zrazován" a je u něj podporována veliká NEDŮVĚRA K BOHU-ZDROJI+TAKÉ K SOBĚ SAMOTNÉMU, stejným způsobem, jako tomu je u temných energií a jejich působení na hostitele./Marcela Abha
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one