Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

ČERNÁ MAGIE - působí stejně zničujícně, jako antihmota ve vesmíru

bafomet.jpg
Satanské a démonické vlivy

-Jaký je mezi nimi rozdíl?
je to prosté jde o jejich frekvenci bytí, jejich energetické projevy a jejich zaměření a účel působnosti zde ve hmotném světě. Stejně tak jako my lidé, jsme na různých úrovních bytí, tak i tyto bytůstky, jež působí v negativních sférách.
-Čím se liší tedy?
jde o disharmonii jejich energetického působení, jde také o vlivy, jaké mají na hostitele, či své cílení, jde tedy i o účel, a jejich zlomyslnost, či jak to snadněji napsat. Jsou méně nebo více zlí, zlomyslní, či přímo horší a horší. Svými energiemi tak způsobují buď malou zprvu škodu a spíše obtěžují, než za čas, kdy jsou již spjati s cílem natolik, že prostě stačí jen jejich náznak toho, co chtějí, a hostitel to snadno a rychle plní.
-A proč tomu tak je?
protože, čím déle je spjat s hostitelem, tím výš a tím hlouběji do něj se má možnosti se dostávat, obsazuje nejlépe centra, jimiž lze převzít vládu nad hostitelovou vůlí, tedy horní čakrová centra, či páteřní kanály nebo nejlépe ukotvení duše a tím i hostitelova- autopilota=nevědomí, jež nás řídí bez toho, že jej vůlí smíme ovlivnit, tímto ukotvováním má satan, či démon pod kontrolou celou bytost hostitele, nejen jeho určité chování, ale celkovou funkci jeho těla fyzického, a hlavně jeho těla duchovního, emočního a ostatních těl aury, tímto ovlivní cokoli a kdykoli, podle toho, jak byl poslán magickou rituální energií, je tedy SPOLU-TVOŘITELEM ŽIVOTA HOSTITELE!!! toto je tedy OVLIVNĚNÍ TEMNÝMI SILAMI.

TEMNÉ ENERGIE-nesou entity zvané "Diskarnáti"

-jsou energetická působení, jež nesou přivtělenci= DISKARNÁTI, kteří jsou na velmi nízké frekvenci kmitání, a pokud jsou přivtělení k hostiteli, potom mohou znovu využívat svých energetických působení tak, že probouzejí v hostiteli nízké jednání a chování, takže i prožitky, čímž jej uvrhnou do velmi nízké frekvence energetického působení.

TYPICKÉ ENERGIE DISKARNÁTA jsou:
-hněv, agrese mířená proti hostiteli nebo proti jeho okolí
-nenávist mířená k poškození hostitele= ten nenávidí sám sebe nebo část sebe sama, ale také NENÁVIST namířená proti okolí hostitele, či pohlavní zneužívání + DUCHOVNÍ SEBEVRAŽDA hostitelovy duše.
Působením AGRESÍ na hostitele nebo na jeho okolí, se tak sami i hostitele ODŘÍZNOU OD světa uvnitř sebe, tím jsou odpojeni od "zdrojové energie-Boha", a jsou ponecháni vlivům disharmonií uvnitř sebe sama a +výslednicí je duchovní sebevražda sebe sama, bez pomoci vyšších bytostí a zdroje není možno se z této nízké frekvence dostat+potřebují pomoc, a o tu si oni sami musejí říci +prvotní věcí je znovu obnovení důvěry v prospěšnost spojení se zdrojem a tím možnost obnovení důvěry v sebe sama.
Už toto je sama v sobě rozporem, který temné síly a ovlivnění vnášejí do svých hostitelů, kteří potom jsou snadnou kořistí pro disharmonické toky energií o velmi nízkých frekvencích -kolem 400-250 kmitů za sekundu. Tímto je dána už jejich MOC NAD HOSTITELEM, který trpí:
-neustálou únavou=jde o vliv nízké frekvence, která mu neumožní rychlejší látkovou výměnu a tím brání nabírání energií pozitivity do buněk těla, čímž se buněčná struktura nadále víc a více zanáší škodlivinami, až vznikají deformace při reprodukci buněk v jednotlivých orgánech a tím vzniká těžká nemoc a "zničení fyzické schránky", tím se duch hostitele stává "uvízlý v nízké frekvenci", ze které se sám nemá šanci dostat, a po smrti fyzického těla, většinou neodchází do světla, jelikož na to
1.nemá vibrace
2.nemá sílu a energii, ke znovu propojení se světelnou vysokou frekvencí
3.uvízne v emočním chaosu, který nastává před smrtí vlivem duše, která NESPLNILA SVÉ ÚKOLY, proto je připoután duch k té nízké emoci, co prožíval těsně před smrtí těla.


TEMNÉ SÍLY - jsou spojení temných energií

-jde o kumulaci temných energetických systémů, které ovlivňují duši hostitele, stejně tak i jeho tělo fyzické!!!
-jsou přímo ukotvené v paměti ducha hostitele, ale také žel i v paměti jeho buněk v těle, tím se víc a více ukotvují v těle, až se stávají jeho součástí. Jde o SPOLUPŮSOBÍCÍ ENERGIE NÍZKÝCH SIL, které mívají značnou sílu své nízké frekvence!!!!!!
-jsou zde proto, aby hostiteli ZÁMĚRNĚ ZPŮSOBOVALY PROBLÉMY V JEHO ŽIVOTĚ A TAK MU JEJ ZTĚŽOVALY!!!
Typická energie pro ně je:
- žárlivost až chorobná
- nesouladnost ve vztazích osobních především
- sexuální snadná dráždivost /ne každý ovšem, kdo má rád sex, je pod jejich vlivy/
- matoucí změnová jednání a chování hostitele
- klamání a vyvolávání NEDŮVĚRY K TĚM, CO BY JIM HOSTITEL PRÁVĚ VĚŘIT MĚL!!!
- NEPŘIROZENÉ STAVY A POCITY, DEPRESIVNÍ HRŮZA, vidiny, psychické choroby, jež mají za původ častá vymístění astrálu z aury a duše z těla, vidiny nízkých strašlivých zrůd, jež existují opravdu v nízkých realitách, a které běžný člověk nemá šanci vidět, jelikož jeho vibrační kmitání je mnohonásobně vyšší, než u napadených temných sil!!!!!!!!!! To se pohybuje kolem 150-550 kmitů za sekundu a níže, při těchto kmitáních už pozvolna je ničena existence hmotného těla, které tak nízké frekvence nemůže dlouho vydržet, proto končívají takovíto jedinci sebevraždou, předčasnou smrtí, mnohdy i násilnou vůči sobě samému, ale je pravdou , že pokud jsou to rodové linie, jde s VLIVY TEMNÝCH SIL ŽÍT I MNOHO LET, ANIŽ SI TOHO HOSTITEL VŠIMNE, a to z důvodů, že v těchto frekvencích už se naučil žít= je v nich uvíznutý již mnoho svých životů, a jeho duch se již adaptoval na takto nízkou frekvenci, a je v celku o tom, že jsou to lidé pozvolně žijící, nemocí zkoušení, pomalí, a jejich metabolismus je tedy už velmi slabý, a jejich buňky se reprodukují s velkými chybami a defekty v jednotlivých orgánech, proto jsou to lidé trpící, aniž si to vlastně uvědomují, že jsou to oni sami, kdo to může změnit, už jen tím, že si požádá o pomoc samotný zdroj universa, našeho Stvořitele, a toto je další problém, hostitel vždycky je od důvěry ke zdroji "temnými silami zrazován" a je u něj podporována veliká NEDŮVĚRA K BOHU-ZDROJI+TAKÉ K SOBĚ SAMOTNÉMU, stejným způsobem, jako tomu je u temných energií a jejich působení na hostitele./Marcela Abha
stock-vector-pentagram-with-demon-baphomet-satanic-goat-head-binary-satanic-symbol-vector-illustration-533029081.jpg
SATANSKÉ ENERGIE

-jsou energetická působení "spojených satanských sil",jsou vždycky ve vlivech vícero-násobných a jakoby kumulovaných, jde tedy o vlivy vícerých nízkých vlivů najednou působících, jsou pod vlivem samotných patronů těchto negativních energií- Satana, či jeho pomáhájících tvorů, démonů.

Každý z nich ovlivní hostitele, k němuž byli vysláni jinak nebo všichni jedním směrem, a to vždycky za určitými účely, pro které byly udělány jednotlivé rituály satanských magií v minulosti. většinou jim propadají osoby, které nejen že byly "obětí" takových rituálů ve svých minulých bytích= životech, ale sem patří především hostitelé "satanských sil", kteří takovéto rituály samy ve svých minulých životech dělali a na jiné osoby tím uvalovali magická působení nízkých satanských energií a sil.

Satanské ovlivnění, je vždy velmi silnou energií, která je uchycována k hostiteli=cíli, své působnosti v některém důležitém čakrovém centru, ideálně ve všech, či přímo v ukotvení duše hostitele, odkud má taková energie možnost se volně rozprostřít do všech čaker, i duchovního centra, kde může volně působit na pocity a vyvolávat tak strachy, stresy a nepřirozené vidění nízkých dimenzí v reálu u svého hostitele, který tak je lidmi zde diagnostikován na některou z těžších psychických chorob, tím je více léky utlumován, a jeho duch se stává povolným a nechá volně "ničit svůj život a situace v něm", život se tak stane nesnesitelným pro hostitele, a mnohdy je pod vlivem svých zhoubných představ až do své smrti, po té satanská síla uvrhne duši hostitele znovu do nižších a nižších frekvencí disharmonických energií a chaosu, kde je jeho duch týrán a trýzněn nadále pod vlivem služeb silám satana, až do doby, kdy sám o sobě je schopen požádat o pomoc přímo Stvořitele a zdrojovou energii, ale k tomuto rozhodnutí v 90% nenajde duše nízkých frekvencí sílu, ani odvahu, neboť je neustále soužená strachem a negativními pocity a bolestí své duše.

Pomoci takovým duším, uvízlým v tak nízkých frekvencích je velmi těžké, neboť jsou prodchnutí strachy ze všeho kolem sebe, mají obavy a jsou tedy stále více pohlcovány svými strachy a bolestnými zkušenostmi svého zakoušeného právě prožitého života ve hmotě, v mnoha případech zůstávají v nízkých frekvencích a plní tak úkoly démonů a diskarnátů, kteří trápí zase jiné citlivé a slabé frekvenčně osoby, jelikož ony stejně, jako diskarnáti před svou smrtí, nemají pevnou auru a ochrannou její vrstvu, která brání tak nízkým silám proniknout do jemno-hmotných těl hostitele.

Satanské energetické působení, je tedy kumulovanou nízkofrekvenční silou, která je posilována veškerou emoční energíí strachů, bolestí a trpícím hostitelem, takové prostředí je ještě umocňováno bezmocí, kterou je bezvýchodnost se takovéto energii ubránit sám. Ale i zde platí, že musí sám hostitel uvědomit, že to, co se děje jemu není běžné, a že chce s tím něco také udělat, potom je mu poslána pomoc, ať už ve hmotném světě- určitý frekvenční léčitel, který mu napomáhá zvýšit frekvenci a zbavovat se tak postupně jednoho po druhém od satanských sil, nikdy to nejde najednou!!!!!!!!!!!!!!!!
/Marcela Abha Kunz
i286260064317504504._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg
ČERNÁ MAGIE + VLIV TEMNÝCH SIL
ČERNÁ MAGIE

-je jen druh velmi silné energie, kterou pokud ZACÍLÍTE ŠPATNĚ, VYTVOŘÍTE SI BLOKACI A KARMICKÝ VELMI SILNÝ DLUH I ZÁVAZEK VŮČI VŠEM, které VÁŠ ČIN OVLIVNIL, v tomto je ohromná síla této energie!!!!!!!!!!!!!!!!!

JE JEN VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ, JAK ČINÍTE S TÍM, CO ZNÁTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Takže, abych znovu a správně všem přiblížila, co je to užití temných sil, černé magie. jde jen o to, jak takovou energii "CÍLÍTE" a za JAKÝM ÚČELEM TUTO SILNOU ENERGII POUŽIJETE. V tom celém vězí nejenom síla této energie, ale také její pozdější, či brzké DOPADY NA TOHO, KDO JI POUŽÍVÁ!!!

TEMNÉ ENERGIE

-OBĚTNÍ ZÍSKANÉ ENERGIE usmrcených obětí, jež jsou používány při temných rituálech
-TEMNÉ SÍLY "EGREGORŮ satanských a démonických sil", působící v mentální rovině cíle, ale žel také toho, kdo a pro koho je temný rituál udělán
(jde o působení mnohonásobné-působí tím silněji, čím více osob zasáhne, to znamená, že zasahuje
-toho, kdo rituál dělá
-toho, kdo nechal rituál udělat=klient
-toho, kdo je cílem tohoto rituálu
-toho, koho to vše ovlivní a jakýmkoli způsobem zasáhne=tedy všechny, co ta změna ovlivní-úplně všechny-roste to geometrickou řadou+tento bumerang pak dopadne na hlavu všech

Temné energie, jsou temnými jen proto, že jich bylo užíváno pro NESPRÁVNÉ VĚCI, SITUACE A EGOCENTRICKÝ ÚČEL, žel je potřebné si tu také definovat to, co je to "TEMNÁ ENERGIE" - jde o ENERGII VYPŮJČENOU NA ZÁKLADĚ OBĚTI, TEDY NA ZÁKLADĚ SMRTI JINÉ BYTOSTI, kterou si takto VYPŮJČÍME PRO RITUÁLY TEMNÝCH SIL, A POMOCÍ NICHŽ také vyvoláváme temné duše zemřelých, či temné mentální a duchovní síly vyšších řádů, jako jsou SATANSKÉ SÍLY, DÉMONICKÉ BYTOSTI I SÍLY, jichž pak používáme pro egocentrický účel, buď klienta nebo svůj vlastní, což znamená, že takovou sílu používáme k tomu, abychom OVLIVNILI DĚJ situací v našem - klientově životě!!!

TEMNÁ ENERGIE tedy VYUŽÍVÁ VEŠKERÉ TOKY NESPRÁVNĚ ZÍSKANÉ ENERGIE A PRO NESPRÁVNÝ ÚČEL!!!!
ROSTE GEOMETRICKOU SILOU=vždy dvojnásobně vzrůstá, dle působnosti polí..např. rituál udělají 2 osoby a použijí oběť 1 živé bytosti a třeba 1 vytvořeného "egregora", a cílí ji na 2 osoby, pak síla působí takto:
zasahuje cíl(2 os+2 aktéry) x 2 její důsledky působí takto:
energie dopadu: (2+2)x2= 8 tento výsledek je sílou dopadu na cíl-konkrétní 2 osoby, ale tyto dvě osoby jsou ve své společnosti "svých vztahů", KTERÉ TO SAMOZŘEJMĚ TAKÉ OVLIVNÍ, takže dopad působnosti bude:
8x průměrně jsme každý ve vztahu s asi 30 osobami/blízcí+přátele+spolupracovníci+známí/, takže 8x 30..prvotní působnost temné energie=PRVOTNÍ ZMĚNY JEJÍHO PŮSOBENÍ, pak následují DRUHOTNÉ DOPADY, to je dopadající síla energií na okolí těch 30 osob s nimiž se my stýkáme, a které to, co změní "něco-díky rituálu", také ovlivní, to je potom (8x30)x zase násobek síly prvotních energií těch 8, takže se dostáváme na sílu energií:
8x 30= 240 x 8, což je tedy1920, a to už se dostáváme k třetím pozicím působnosti, a celý proces se takto stále násobí a sílí, protože všechny ovlivní to, co se stalo-každého ovlivní změna, co pomocí TEMNÝCH RITUÁLŮ UDĚLÁ rituální kněz, šaman, či satanský mág!!!

Zde na tomto "slabém příkladu" vidíme, jak vlastně působí temný proud energií směrem NA CÍL, a co teprve působení ODRAZU ENERGETICKÁ HLADINA TAK DOSAHUJE MNOHA MILIONŮ jednotek energie, která pak DOPADNE ZPĚT NA TY, KDO JI VYSÍLALI- A ZDE JE JASNĚ VYSVĚTLENO TO, PROČ VLASTNĚ JE PŮSOBENÍ TEMNÝCH SIL TAK MOC ÚČINNÉ A TAK MOC PŮSOBÍ KLETBOVÁ prokletí, rituály a ovlivnění i po mnoha "životech", jejich energie roste a je čím dál víc silnější!!! Vlivy temných sil se totiž stejně, jako kladné energie SHLUKUJÍ A NÁSOBÍ SE DO SILNÝCH PROUDŮ, a vlivem nich pak se tvoří také "silné blokace" na životě všech, kdo jsou do takových kleteb vtaženi, ať už jako aktéři nebo jako cíl 1. dopadu. Vidíme, že taková působení ovlivní celé věky, celé rody a působí mnoho a mnoho bytí na všechny, kdo s nimi měl cokoli v činění!!!
PROTO VŽDY ZVAŽUJTE TO, CO DĚLÁTE S TÍM, CO ZNÁTE A VÍTE O MAGICKÉ VĚDĚ "temných sil".

Je JEN VAŠE ODPOVĚDNOST, ZA TO JAKÝ MÁTE SVŮJ ŽIVOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SVÝMI ČINY JSTE SI ZAVINILI DNEŠNÍ SVŮJ ŽIVOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ve své praxi zabývající se karmickými očistami paměti duše, čaker, auryckých těl, se mnohdy setkávám s dotazem klientů, proč kletby působí takto právě na mne?..Jde o to, uvědomit si, že vlivy temných sil
-se kumulují, to znamená "spojují" a tím se stávají velice silnými a s důrazností působení se tak ze dne na den můžeme setkávat s jejich různými účinky na náš život v jeho různých aspektech/vztahy, práce, peníze, prožitky radosti, spokojenosti, možnostmi používat hojnost v našich bytích tady a teď.
Je tedy jen a jen na CÍLENÍ, KAM A KOMU A V JAKÉ ŠÍŘI BYLY vlivy TEMNÝCH SIL URČENY, na tom všem je odvislá potom i blokace v našem životě. Samozřejmě je také rozdílná působnost energie temných sil, když jste sami rituál dělali a když jste rituál udělali pro jinou osobu a cílili jej tak pomocí vlivů temné síly, a také je rozdíl i v působnosti, když jste vytvářeli "egregora a s jakou silou", než když jste používali rituál s obětí na životě a zároveň také síly satanských, či démonických sil, toto vše se dělí v působení "odrazové energie" a dopadu na váš život.
Zde se bavíme o tom, co je působení temných energetických systémů a jaký rozsah je toho, kam až mohou zajít svými vlivy. Proto je potřebné si uvědomovat to, ŽE VŽDY JE KAŽDÝ, KDO PRACUJE S TEMNOU SILOU SÁM ODPOVĚDNÝ ZA TO, CO TOUTO SILOU SÁM ZPŮSOBUJE! Od toho se potom odvíjí také použití těchto sil a dopad s nímž ovlivní další mnoho našich zrození do hmotného světa, tedy jinak řečeno je potřebné si uvědomit i to, že tyto síly na duši působí stále a TAK DLOUHO, DOKUD DUŠE NEVRÁTÍ TU ENERGII, KTEROU SI SAMA VYPŮJČILA PŘI DĚLÁNÍ RITUÁLU, ve své minulosti.

Tímto chci upozornit všechny, kteří tuto energii používají a nebo se ji chystají použít, ať už vědomou myslí, či nevědomě.
/Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one