Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo
astrologie.png
MAYSKÁ NUMEROLOGIE

-je jednou z nejstarších na naší planetě, její dlouhodobé, ale i krátkodobé výpočty jsou jedněmi z nejpřesnějších, co známe my, jako druh lidí.
Stejně, jako u jiné numerologie, má i zde vliv energií na ten, který den, proto jsou také různé činnosti vhodnými, či nikoli, a proto jsou i různé kombinace, které se k sobě hodí a které se k sobě nehodí, či si dokonce přímo odporují. Mayský kalendář zná určitě každý z vás, zvláště jsme o něm slyšeli v období přechodu do pátého věku našeho Slunce, který propočetli už Mayové v tehdejší době, ale my si dnes povíme něco o tom, jaký vliv energií nesou jednotlivá čísla podle Mayské numerologie:

1
symbolika: akce, jednota, počátek, tvoření

energie: pozitivní
-nese nám obrovskou akční sílu, chuť tvořit, odhodlání k činu,
snahu spojovat v celek a dotvářet energetický soulad, tedy i karmicky dorovnávat energie z minulosti,
a toto je důvod, proč tato energie neplyne snadno a lehce, ale v obrovských nárazech energetického vlnění,
kdy prvotní je náraz k akčnosti, pak přichází náraz zúčtování s minulostními závazky, a nakonec přijde
chuť tvoření, takto je energie ucelená, kompletní a vše zahrnující

říká nám:
-nejde jít dál, pokud jsi někde sám vytvořil překážky, které tě brzdí a ničí tvou činnost


2
symbolika: dualita, partnerství, doplnění k celku

energie pozitivní v první polovině její vlny, potom je opačná, jako dualita, kterou ukrývá

-jde o harmonii a vyrovnání energií v tomto vlnění v nás samotných, ale i okolo nás, jde o dva protipóly nárazu
energie, proto i zde bude nutno být opatrným, Mayská dvojka je hladina emoční roviny, stejně, jako tomu je u jiné numerologie, jen s tím rozdílem, že zde je vlna v harmonii, má svou frekvenci, složenou ze dvou vibrací,proto i vlnění se vzájemně prolíná, jde o dva proudy energií, které nás mají pozvednout, nabádat k jednotě uvnitř i kolem nás, zharmonizování těchto dvou duálních frekvencí v nás samotných.

říká nám: udělej si pořádek sám v sobě, sluč to, co se přitahuje a odděl to, co již není k užitku

3
symbolika doplnění, dotvoření, výsledek, směr

energie pozitivní a zvyšující se frekvence, zmnožující a tvořící odnože energií dál -rozšiřující se tok

-jde o doplněk, dodání věcí do celku a vytvoření toho, co chceme, kam směrujeme, je to ucelení toho, co uvnitř sebe nosíme,
tato energie nás jednoznačně zvyšuje ve vibracích, stejně tak jako naši duši, jde o tvořivý elán, jde o úspěšnost a nastoupení směru,
kde chci být, co chci dělat, s kým chci být. Tato energie je množící se, rozšiřující a snadno tvořivá.nese vám výsledky toho, co jste "zaseli".
Protože v sobě nese už i onu duální energii dvojky, pak se i tato snadno může obrátit v NEGACI toho, co jste tvořili, je to VLIVEM NESOULADU DUALITY UVNITŘ VÁS, či VLIVEM KARMICKÝCH VAŠICH ZÁVAZKŮ, jež se vám ještě nezdařilo anulovat v minulosti vašich bytí. Potom je potřebné nejen tuto energii pročistit, podstupovat od blokace, ale také navázat tam, kde jste přestali být v harmoniích a vytvořit je, pak teprve je možnost se dostat k energiím POZITIVNÍHO TVOŘENÍ A ZMNOŽENÍ těch energetických proudů, které potřebujete. Nejde přeskočit kvantově energie zábran, je nutno je nejprve DOROVNAT, tedy anulovat jejich příčiny.

říká nám:
-tvoření, zmnožuj to, co jsi chtěl a to, co jsi dělal!
Což v sobě obnáší i tu disharmonii, zde podle toho vidíte, že může se vám snadno ZNMOŽIT i vaše NEGATIVNÍ ENERGIE, pokud jste k tomu v minulosti dali příčinu. Mayové věděli, že vše si nese své důsledky, a také proto byli také stejně nemilosrdní, jako život a energie kosmická!

4
symbolika harmonie čtverce s námi, tedy harmonie živlů
Ohně- na východě
(u nás ve 7.+ 6.+ 3. čakře, aktivace koruny + solaru plexu)
Voda- na jihu
(u nás v 1.+2.čakře-ledviny, močové cesty, stav tekutin v těle)
Vzduch- na severu
(u nás 4.+5. čakra,plíce, průdušky, rozvod oxidu v těle-červené krvinky, oxidace a energie v těle)
Země- na západě
(6.+7. čakra v souladu s 1. + 3. čakrou, aktivace mysli a vědomé+nevědomé části řízení těla a jeho funkcí v souladu s tvořením na zemi a energií planety-vytvoření spojení s celkem Universa, kam náležíme)

-jde o harmonii a vyvážení všech energií v nás samotných, ale také kolem nás ve světě i v kosmu, tedy jde o harmonizaci uvnitř i navenek, tyto čtyři energetické prvky nám jasně říkají, že musíme BÝT V SOULADU SE SEBOU I V SOULADU S KOSMICKÝMI ENERGIEMI, tedy jasně mluví o pohyblivosti bytí, tedy i o tvoření, ale také o záhubných energiích, které pak dávají nové možnosti stvoření nového života, ať už našeho vlastního, tak také planetárního, ale i zde má toto souvislost úzkou S KARMICKÝMI BLOKACEMI NÁS SAMOTNÝCH, stejně tak s blokacemi naší planety, a jejím vývojem a stádii růstu a hustoty hmoty. Zde je nutno být tedy v celkové harmonii sám sebe, ale také žel být v harmonii se zákonitostmi celého kosmu, což nás navrací mnohdy do starých kolejí, do NEHARMONICKÝCH ENERGIÍ, naší minulosti, ať už nedávné z tohoto bytí, tak i mnohem dávné v naší minulosti, zde se nám totiž zúčtovává vše, co vysíláme, tedy to dobré, ale i to zlé. tato energie mluví o možnostech ZHMOTNĚNÍ SI VĚCÍ DO VAŠÍ REALITY, žel jde zase o harmonii energií, takže o vyrovnané ŽIVLY V NÁS I KOLEM NÁS, tedy také o tvoření na základě příčin.
Proto se toto odráží také ve všech našich rovinách bytí-tělo, duch, emoce a mysl, v jejich harmonii a souladnosti, jako celku.

říká nám:
-zodpovědně čiň to, co je v souladu s tebou uvnitř i navenek, protože ty sám budeš tím, kdo nakonec bude také podle toho zúčtován, jinak řečeno vysílat takové energie emocí, mysli, slov a činů, které nakonec mně samému neuškodí v mé budoucnosti, když se mi energie odražené k jiným vrátí s jejich silou.To znamená, že se nám vždy a vše manifestuje buď v hladině emoční-vztahy, hladině fyzické-tělo a zdraví, hladině mentální-tedy mysl vědomá, či nevědomá a její zdraví, tak také v hladině duchovní- zápis naší duše, tedy blokace nejvyššího kalibru, jež nám dělá problémy po mnoho našich zrození a životů. jednat tedy v souladu se zákonitostmi celého kosmu, Universa -vše, co myslíte, cítíte, chcete a uděláte JE ENERGIE VÁMI VYSÍLANÁ!


5
symbolika čin, rozvíjení se, štěstí, úspěšnost, tvoření

energie - vzestupu, pozitivity, ale pozor je zde i energie čtverky tedy i zničení toho, co jsem vytvořil, vlastními chybami, dualita je dvojitá 2x silnější

-TATO ENERGIE NA NÁS KLADE SILNÝ TLAK K TOMU, ABYCHOM ZÚČTOVALI A ZÚROČILI VŠE, CO ZNÁME, MÁME K DISPOZICI, A TAKOVÉTO ENERGIE JEDE VE VLNĚNÍCH SILNÉ ČTVERKY A SILNÉ JEDNIČKY, TAKŽE POKUD NEJSTE V HARMONII, MŮŽE SE VÁM TAKOVÁ ENERGIE PROMĚNIT I VE ZKÁZU, takto proudí totiž 2x dva proudy dvojkové energie, také proudění silného vlnění jedničkové energie, která vám sice dává impulz náboje, akceschopnosti, ale také, žel vám posílí překážky jdoucí z vašich vlastních příčin, takže dávejte si dobrý pozor na to, aby jste měli vše v harmonii a neměli někde své vlastní ZÁVAZKY A VYTVOŘENÉ PŘÍČINY BLOKACÍ, jež vám zničí vše, čeho jste již skoro dosáhli. Tato energie vám nese pozvednutí na vyšší nebo, dle toho, co jste v minulosti stvořili, na nižší frekvence energií. A podle toho, se odvíjí i vaše EFEKTNÍ TVOŘENÍ, budete-li v harmonii máte jasné úspěchy, budete-li v disharmonii a příčiny disharmonické energie budou-li převažovat, pak dojde k ničivému efektu, TAKŽE TATO ENERGIE POSILUJE HARMONICKOU SOULADNOST, a je jenom na vašich minulých činech, rozhodnutích a myšlenkách, či procítěních, zda tato harmonie bude víc plusová nebo mínusová pro vás samotné v současném bytí.

říká nám: jednej, mysli, prociťuj odpovědně v každém okamžiku, pak úspěch a znásobená energie tě odmění, bude-li však tvá energie v diasharmoniích s Universálními zákony akce a reakce, budeš zničen a vše, co chceš zmizí bez možností návratu.


6
symbolika -harmonizování, či náraz disharmonií

energie - stabilizace, ujasnění nebo nárazu a výzev

-nerovnováha, poznání sebe sama, rozvoj vlastního ducha, ale je to spojeno také s fyzickým, hmotným tělem, jeho zdravím, léčením, obnovami. V
všechno, co nás potkává se děje na základě příčiny v minulosti, tak i veškeré potíže jsou plynoucí z disharmonií v současném, či minulých vašich bytích, vše se přeci opakuje, tato energie vám dává novou možnost, novou sílu a náboj, vše srovnat, vše promyslet a zharmonizovat. O tom to v této energii jde, sladit a dorovnat, protože i zde bude jasné působení karmických blokací, cyklů vývoje vašeho ducha uvnitř vás samotných, protože vše se děje k vývoji, proto není čas být sentimentální, je čas ujasnění si věcí, postavení si jasných hodnot, uvědomování si svého bytí a je čas najít tuto silnou novou energii a jít v jejím toku bez obav z překážek, naučit se je řešit a proměnit je v pozitiva pracující pro mne.

říká nám - o harmoniích kolem nás, ale ovšem v první řadě také uvnitř nás, srovnání mikro a makro kosmických energií -být sladěn s tokem kosmických energií mohu jen tehdy, když odčiním to, co jsem v minulosti učinil, jinak řečeno uhladit si veškeré vztahy, odpouštíme, prosíme za odpuštění a vylaďujeme energie kolem nás do harmonie.

7
symbolika - eliminace, moc mysli, moc citů a moc těla

energie vzestupná i propadající, záleží na harmoniích šestky, kterou buď máte nebo nikoli, pak jednička propůjčí velkou sílu k uskutečnění

-pak to bude pro vás buď skvělé nebo zcela decimující, stejně, jako eliminování svých skutků svých energetických proudění, které kolem sebe vysíláte. Tato energie je takovým katalyzátorem, je to vrcholová energie ve vlnění, takže frekvence buď vám popřejí nebo vás utopí ve vlastích minulých činech, zde v tomto období je dobře si pročistit své energie, ať už karmicky nebo jen v čakrových centrech, je totiž dobře se dát do harmonií, abyste mohli jít dál ve svém vytyčeném vývoji, a nestagnovali, díky emoční rovině, a blokacím z minulosti ve vztazích, či komunikaci s lidmi.
Jde o takový pomyslný krůček, který vás může stabilizovat, aby jste později a v následných krocích ve vašem životě mohli stabilizovat sebe sama a jít bez obav dál, čištění sebe sama, je podtrženo také city, komunikacemi o nich, a otevřením se zdroji energií uvnitř kosmu, ale i uvnitř sebe sama-duše. Uvědomování si toho, co chci, ujasnění si toho, co mám, zjištění toho, co mi brání a možnosti a síla napravovat vše, co není správně, dle příčin a následků. Jde o vrchol sinusoidy ve frekvencích mojí energie.Tam nyní stojíte, a je jen na vás zda to půjde zprudka do pádu, či pozvolna si sejdete v harmonické energii jen malý kopeček a v další radosti pak vystoupáte na další vrcholek před vámi. Karmická očista duše, vám umožní jít tak, jak si sami přejete, tedy v pozvolných energiích, bez velkých propadů.

8
symboly materiálno, závazky, náprava a dokončení,

energie - rekapitulací a startu do nové éry, karmické závazky, jejich dorovnání a náprava a náboj pro nový start do života

-celý tento tok energií je složením ze DVOU SINUSOID HARMONIÍ-NEHARMONIÍ VAŠICH MINULOSTNÍCH ENERGIÍ, tedy jednoduše řečeno ze dvou energetických hladin dvou čtverkových energií, které by měly být v souladu jak s energiemi planety, tak s energiemi kosmickými a s celým vlněním Universa. Proto i tato energie bude velmi složitá, a to pro každého z nás, nebo´t uvnitř sebe nese mnoho NEDOKONČENÉHO, mnoho BOLAVÉHO, mnoho JEŠITNÉHO A DESTRUKČNÍHO, CO MUSÍME VŠICHNI SAMI U SEBE NAPRAVIT. Tak i srovnání všech čtyř elementů, které nám jednotlivě říkají, co je špatně v našich jednáních-mysl, slova, činy.
Jde o působnost silné mužské energie, kdy nás nutí jít vzpřímeně, tvořit a zhmotnit si to, co jsme sami v minulosti vytvořili svými myšlenkami, city a procítěními a přáními, zda jsou v souladu s vámi, sami vidíte na svém dnešním životě. Vše jde ovšem změnit, nejen tím, že si budete uvědomovat to, co činíte, jak se rozhodujete, ale hlavně tím, že si uvědomíte, že první věcí je být v harmonické energii sám se sebou, uvidět svou duši, její temné, a krásné stránky, dovolit si změnit se, pročistit si paměti své duše, své nevědomé mysli a změnit si tak nastavení svého fyzického světa - své reality.

říká nám to o sebeřízení, mužském tvořícím efektu, o možnostech poznání a porozumění tomu, co se děje, mluví to o čase, kdy vy sami jste tím, kdo smí si zvolit změnu a jakou, pomoci vám může jen pře-nastavení svého ducha, protože ten vede a určuje vaše rozhodnutí.


9
symboly -intuice, bojovnost, citlivost

energie ženského typu, frekvence souznící s city, emoční hladinou, ale i s nevědomím

-jde o velmi silné energetické vlnění a vyšší frekvence, jež nám umožní nejen sebepoznání, ale také umožní se dívat na svou duši, jaká je, a na to, co je správné, co chybné jednání, i zde se setkávají vlnění osmičky a jedničky, kde bu´d jste již srovnanými jedinci, pak se vám bude v této energii líbit a dařit se vám, či jste jen v disharmoniích, a budete mít potíže nejen se srovnat uvnitř sami sebe-psychika, tak také potíže obstát ve vlastním vámi stvořeném světě, vlivem vaší minulosti, tato energie se stáčí dovnitř vás, prochází jednotlivými těly aury a ukazuje vše to, co "trčí ven", tedy to, co není v harmonii s planetární a Universální energií, proto i mnozí z vás budou častěji propadat úzkosti, strachům, obavě, že nezvládnou to, co jim duše dává úkolem v této chvíli, je nutno se nejprve dobře zharmonizovat, vyřešit karmické bloky, které vám staví rostoucí v této energii překážky, je potřebné vědět a myslet zcela jiným způsobem, který vám ale bude umožněn jen tehdy, pokud máte už v sobě zvládnuté energie osmičky, tedy máte dorovnány vlastní karmické dluhy i blokace, vzniklé vlivem vašich vlastních minulých bytí zde ve hmotném světě. Vše se totiž opakuje, stejně tak i tato mohutná a silná energie a její vlnění, které se navíc vrací k osmičkové energii a jejím vlněním, pokud ji tedy máte dorovnanou, je energie mírná a vám se moc líbí být v její frekvenci, pokud vás , ale semele, je tato energie silná a "otříská vás o skály", vašeho nitra a o bolestivá místa duše.Psxhický stav, pak ukáže, jak na tom opravdu jste, protože neharmonické tělo fyzické NEDOKÁŽE S TOUTO ENERGIÍ PRACOVAT DOBŘE, pak se objevují potíže s mentální rovinou, psychickými stavy, mozkem, nádory atd./Marcela Abha Kunz
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one