Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti
i286260064317504275._rsw1280h960_szw1280h960_.jpg

Věříte na uvíznutí duše, zde?

Prokletí temných sil
Prokletí temných sil

Věříte nebo setkali jste se již s formou negací - kletby černé magie? /woodo, satanská kletba.../

Karmické čištění
Karmické čištění
E-mail
Heslo

Rubriky

Web se stěhuje z původní ad.:casopis.magie.estranky.cz
pentagram1.jpg

Vítejte na webu casopisu MAGIE !

Toto je ukázkový text. Kliknutím na něj nebo na editační ikonku v jeho pravém horním rohu ho můžete přepsat – na vlastní uvítání, stručný popis stránek nebo představení své firmy. Logo Webgarden v levém horním rohu vyvolá přístup k nápovědě, technické podpoře a dalším užitečným funkcím.
images (1)roztrhaná duše.jpg
POSEDLOST - DÉMONICKÉ OVLIVNĚNÍ

Posedlost uznávají Řekové, rabíni i
křesťanství. V Novém Zákoně slovo démon vždy znamená zlého ducha. Démoni
jsou duše obrů, potomci andělů, kteří se stýkali s dcerami lidskými, působí
fysické i mravní zlo, rozšiřují neštěstí a hřích. Podle křesťanských názorů
mágové konají své divy pomocí démonů, ve které se také proměnili staří
pohanští bohové. Podle Taciana jsou démoni původci modloslužby, věšteb,
překážejí poznání pravého Boha, aby byla utvrzena jejich říše.
Duchový svět je hodnocen mravností; proti výšinám světla a dobra šikují se
nížiny zla a temnot. Představa andělských a démonických sil je vázána na
skryté vlastnosti věcí.
Vše zemské má prototyp v nebeském, tvar lidský
odpovídá tvaru vyššímu, z něhož se vlévá lidská forma v lidské bytosti
v okamžiku oplození. Filo praví v traktátu „De Gigantibus“: „Celý svět je oživen
a každá věc má svého ducha. Také hvězdy, které jsou nejdokonalejší bytosti,
neboť se pohybují v kruzích.“
Lidské představy duchů obsahují v sobě jmenovitě náznaky postupu
vytváření světů. Existence hmotného vesmíru jest vlastně konečným výsledkem
onoho kosmologického dění, které tak výstižně dovedli staří tvůrcové
zasvěcovacích bájí vtěliti do legendy andělského pádu.
Tato legenda, jež se
vyskytuje u všech národů, pokouší se vysvětliti fysické i mravní zlo.
Indické tradice knihy „Šasta“ hlásají: „Věčný je Bůh, tvůrce všech věcí,
všemohoucí a vševědoucí. Věčný pozoruje svoje bytování, rozhodl se sděliti svou
nádheru a podstatu s bytostí, jenž by byla schopna účastniti se jeho blaženosti. I
vytvořil tuto bytost z části své přirozenosti a tato bytost, jež nutně musí -
poněvadž odstoupila od Boha - míti nedokonalé síly, jest uschopněna, aby se
těmito nedokonalými silami stala dokonalou, což se musí státi její svobodou. A tak
byli nejdříve stvořeni Brahma (analogie archanděla Michaela), Višňu (Rafael) a
Šiva (Gabriel), pak Mahasasur a vojska andělů (Devta Logas), jimž byly uděleny
řády. Vzývali Věčného a harmonie byla na nebi a Věčný se těšil svým dílem.
Avšak Mahasasura zmocnila se zneužitím jeho svobody závist a odřekl
poslušnost Věčnému. Chtěje panovati sám, svedl i jiné anděly k odporu. Věčný
skrze Gabriela (Šivu) svrhl odbojné s nebe (Maha Surga) do pekla (Undera).“ Byl
tedy Mahasasur zprvu bytostí světlou.
Indické tradice doslova souhlasí s tradicemi rabínskými. Traktát „Pirke
Elieser“ učí: „Samael byl velkým knížetem nebe.“ Mediteránský mythus praví, že
Saturn byl vládcem zlatého věku, byl však svržen Jupiterem do Tartaru.
Poněvadž pozemské je odezvou nebeského opakoval se tento involuční
pochod i v oblastech lidských. Zneužitá svoboda přivedla na svět nedokonalost
a neštěstí; poněvadž však nic nemůže opustiti plán Prozřetelnosti, i zlo slouží
nakonec vítězství Boží myšlenky. Prostředek k vykoupení nedokonalých duchů
jest jejich zakuklení do těl, aby tak zkouškou individuálního života dospěli
návratu k čisté podstatě.
Narození člověka je zároveň trestem i smírem; dítě se
svým otcem tvoří jednotnou duchovou bytost. Duše uvězněná v těle nachází se
v hmotném vesmíru, teprve smrtí počíná její skutečný život. Kniha Zohar praví,
oslavujíc smrt, domněle nejhorší zlo, jež může člověka potkati: „Kdyby Adam
nehřešil, pak nikdo na tomto světě by neokusil nádhery smrti v ten čas, kdy má
vstoupiti do jiných světů.“
Podali jsme syntézu tradicí o duchových bytostech, úmyslně neuceleně,
protože se více vztahují k evokacím magickým. K praktické theurgii je třeba
zcela jiných představ, než mohou dáti mythologie, ať již lidové nebo
zasvěcovací. /tolik pojednání z knih magie o andělech a démonech-vybrala pro vás /Mak
f860fe4-87256-maxresdefault-1-658x900-fit.jpg
3. vhled do mé minulosti:

Jih Anglie je rok 1126
Jsem Elizabeth Tholová, chudá a samotná vyrostla jsem uprostřed přírody a lesů v jihovýchodní části naší Anglie, nevím kdy jsem se narodila, ani kdo byli moji rodiče, lesník mi dává někdy jídlo ke krmelci, jako zvěři, našla jsem si domov v lesním porostu-udělala jsem si tam malý koutek pro spaní, později jsem si vytvořila svýma rukama malinkou chýši, jen aby do ní nepršelo, nadýchám si tam a je mi v ní dobře, žiji si ten svůj život v míru a lásce přírody, chodí ke mně později lidé pro rady a bylinky, čaje a různé lektvary a kapky, či masti na rány, nedaleko mi dokonce mladý muž se svou rodinou postavili chýši, o dvou prostorách, v jedné ležím a vařím si, a druhou mám pro bylinky, jsou to milí lidé, nevyhánějí mne a dávají mi dokonce vše potřebné pro život, já jim platím bylinkami a oni je pak mohou prodávat dál, byly to krásné časy uprostřed lesa…žel je mnoho takových, co se mne bojí, říkají, že mluvím s ďáblem, že jen on mne musel naučit léčit to, na co jinde lidé umírají, ale jen já vím, že příroda má léky na vše, co naše tělo sužuje, pomohla jsem jedné ženě, co měla vidiny, co byla podle jiných šílená, u mne byla nějaký čas a uzdravila se, její stavy úzkostí a strachu zmizely, její vidění zmizela, pak pro mne došli drábi, že jsem čarodějka…nevěděla jsem, co to je ani co ode mne chtějí…


Dnes jsem v temné kopce, sedím schoulená na mokré zatuchlé slámě, všude kolem mne je pach ztuchliny, hniloby a výkalů. Sedím s nohama skrčenýma a schoulenýma pod hrubou kytlicí, roztrhanou v cáry, moje tělo je ještě mladé, dlouhé hebké vlasy jsou zcuchány, smrdí a celá páchnu, jako sklepení, kde jsem, hrdlo se mi stahuje a strach je možné i krájet…bojím se hrozně moc…bili mne a mučili, bolí mne celé moje tělo, asi mám horečku, protože vidím rozmazaně a hrdlo se mi stahuje do lítosti nad sebou i nad celým světem, kde žiji…proč jsou lidé tak zlí? Vždyť přeci pomáhám, jen bylinkami, co nacházím venku , znám rady a dělám lektvary, které pomáhají od bolestí, zánětů a umím rozmlouvat s přírodou a jinými bytostmi, rozumím řeči zvířat, lidí a to se nelíbí naší církvi…jsem kacířka, nadávají mi do čarodějnic…dali mne včera do klece s vlky, ti ale o mne nejevili zájem, tak mne navíc začali zahřívat a tak jsme byly označená za čarodějnici, že vládnu silami satana…ani vlci mne nechtějí jíst a já je prý očarovala… co mám dodat víc…tak tu čekám na den popravy nebo dalšího výslechu, už mne 3x vyslýchali ti údajní Boží kněží, ale vím, že opravdový Stvořitel toto nechce, vím to.
Mluvím s ním denně ve své mysli, v mých snech mi ukazuje, jak se má správně žít, co se smí a co ne, a jak mám léčit lidi, ale když jsem to říkala při výslechu, křičel na mne kněz, že jsem se z ďáblem spolčila, že on je kněz a Boha neslyší, že proto dal Bůh nám lidem Bibli a svaté písmo, abychom podle něj žili a né, že bude mluvit s kýmkoli, natož s takovou jako jsem já..potom mne bili, připoutali ke kládě, sundali mi šaty a ohmatávali mne po celém těle několikrát, aby prý zjistili ve které části je ve mně satan, a pak…pak mne znásilnili, oni kněží, prý vymítání ďábla ze všech koutů mého těla+oni tím prý nehřeší, oni jsou pod ochranou Boha…a co já křičící a trpící?...já nejsem pod ochranou Boží??? Proč oni ano a já ne??? Proč mne vůbec pronásledovali? Jen jsem pomohla několika lidem se uzdravit, pili jen čaj ode mne, dělali co jsem jim říkala, aby se jejich tělo zbavilo škodlivin a jen se vyčistilo od zánětů a zlosti…přemýšlím a stále stažená strachem čekám, kdy se ozvou těžké dveře a kdy mne zase odvedou…proč??? Ptám se Boha…proč musím toto zakusit?....
Strach…hrozná nízká emoce, plná bolestí, předsudků a nemohoucnosti, oslabuje, otupuje smysly a brání mi být silnou a čelit rozumem a myslí a duší tomu, co se děje kolem mne i se mnou…jsem odsouzenec na smrt, nechce se mi už čekat, ale nic jiného mi nezbývá…slyším hlasy…
..blíží se chodbou ke mně…přichází už pro mne, ano jsou tu. Otevírají se dveře, vchází dva mniši, berou moje zesláblé tělo pod pažemi a vlečou mne temnou chodbou ven, smějí se mi…něco říkají, ale já je už jen slabě slyším…bolest mi zatemňuje mysl…vlečou mne k hranici, upevňují na ní ke kůlu a pomazávají mne smolou, všude kolem jsou lidé, bojí se mne…uhýbali když jsem byla vlečená, otáčejí se ode mne, mají strach se na mne jen příjemně podívat, aby je také nenařkli, že ke mně patří…chápu je a odpouštím jim všem…stojím už na hranici, svázaná na nohou, v pase i kolem krku, celá jsem od smůly, dole vidím muže, stojí a modlí se za mne, bijí ho…prosí nahlas Boha o pomoc a spasení našich duší, ano je to on…je to můj vysněný manžel…vždycky byl zajedno se mnou, znal přírodu, její zákony stejně jako já…žil nedaleko, pomohla jsem jeho mámě i sestře, znal mne ví jaká jsem…jeho oči se naposled střetly s mými…kouř stoupá kolem mne, vše tu pálí…přestávám cítit…milosrdný kouř mne uspává…bolest pomíjí, byla šílená, vleklá a ostrá, pálivá až do morku kostí, vše najednou utichá…kolem mne je neskutečné světlo, jdu k němu a spolu se mnou mnoho bytostí, jež mne provází, stoupám výš a výš, dívám se dolů na své tělo…hoří a je samý plamen a najednou je zde u mne i můj vysněný ….naše jemná těla se proplétají a v radosti stoupáme spolu k výš..jsme už doma u cíle, je zde i přechod do vícero bran, kudy asi půjdeme my, pomyslím si, ale v mžiku mám i odpověď…tady jdeš a bytost mi ukazuje směr, kam mám plout se svým jemným a zářivým tělem…jsi Boží stvoření a tvůj život byl dobrý, proto se smíš nachystat na další svůj život, zase dole na Zemi, najdeme ti tentokráte jinou rodinu, budeš mít plnou hojnost, a stále ale budeš pomáhat druhým, budeš mít to, o čem jsi snila a nezapomínej jsi zde jen pro dobro, pro léčení těl jiných, naučíš se najít slabá místa těchto těl, a umožníš nám sestavit dokonalejší formy pro těla fyzické hmoty, pomůžeš tím i ostatním lidem, budeš léčit energií, nikomu o ní nic nebudeš říkat, zapomeň na bolest, na nepravosti, toto vše již bylo nyní půjdeš do jiné oblasti narodíš se do horské oblasti do bohaté rodiny, kde budeš pomáhat ničit kletby rodu a pomáhat a učit lidi žít v souladu s přírodou, budeš mít pozemskou moc i sílu vše přetvořit, a to z pozice pozemské moci. Tvůj duch je silným a posílen minulým utrpením bude ještě více moudřet a své poznání budeš uplatňovat do pozemského života.
Najednou kolem mne byla mlha růžovo modré barvy, teplo a vnitřní klid a mír zavalil mne celou, všichni se někam ztratili, nikdo nikde jen rajská hudba, vnitřní mír a moje duše….odpočívám na věčnosti a čekám na vhodnou dárkyni mého života…jsem v krásném prostředí, nic nepotřebuji, jsem lehká, mám vše jakoby najednou zde, mohu být kdekoli najednou, prohlédnout si cokoli a kohokoli, a tak se dívám na modlící, na všechny ty, co se za mne modlí, sleduji všechny ty, co mi škodili, sleduji také to, co mne to má naučit, a dívám se také na to, jak se mám já sama zachovat v budoucnu v takových situacích-mám tu rozbor minulého bytí s poučeními a možnostmi mých reakcí, jsem zde v míru a bez stresu a zloby, cítím jen obrovskou lásku, ta je všude kolem mne…a najednou mi vyvstane obraz místa, ženy i nového domova…nějak mne zahaluje tma, letím světelnou branou dolů…ano jdu se znovu narodit a vím, že Bůh je stále se mnou…děkuji-je moje jediná myšlenka, děkuji za tuto možnost se znovu narodit, jen mi prosím stále pomáhej, miluji tě a děkuji ti.
léčba+energie orgánů-čakry..jpg
Diagnostika energií těla
Diagnostika energií těla
Ze 13 na dotaz-DSCN0775.jpg

Navštivte také

Kontakt na KARMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

spiritlecba@email.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one